25
Pɔlɔ akapa kasamba kambwa ka Kaizalɨ aka
Nɨyɔ ngama wa iwili ɓɛyɔ ka Fɛsɨtɔ agya masyɛ masaa wa osila ndɨ mino ka iwili yi nɨyɔ, atʉkya ndɨ ka Kaizalɨa aɗaka ka Yelusalɛma. Kʉ ɓɛyɔ, ɓokumu-kumu na ɓangama ka Ɓayuda ɓasʉngʉlya ndɨ Pɔlɔ kambwa kakɨ. Ɓamalya lɨkpʉmʉka li no ngu, ɨɓʉ aka ndɨ na ngama Fɛsɨtɔ ɓɛ ʉgyɨlyɨnɔ ɓaka yasɨ kadukusoku Pɔlɔ ka Yelusalɛma wa. A ɓɛyɔ, ɓa ndɨ nɨ ɓalikini ɓɛ ɓamwɨ ko pisi. Luki limoti, ngama Fɛsɨtɔ usikisya ndɨ ɓɛ: «Pɔlɔ iki ka bɔlɔkɔ aka kʉ ka Kaizalɨa kʉ, ɨmɨ na na lɨgʉndʉ kʉ gɔ kʉ.» Ɨyɨ aka ɓata ɓɛ: «Ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓanzɨnaga luga kunu ɓakwanana kaɨnda pa imoti na ɨmɨ ka Kaizalɨa. Kika nɨ Pɔlɔ agyatʉ ndɨ ɓʉnyɛ ɓakwanana kasʉngʉlya.»
Kumbuso Fɛsɨtɔ kagya na ɨɓʉ masyɛ ɓanda ɓʉgɨna ikanɨ tɛkɛɓɛ, ɨga ka Kaizalɨa. Ɓʉgala ɓi, ika ndɨ ka basa yɨkɔ ɓangbanga, akpamya ɓɛ ɓoduku na Pɔlɔ. Nɨyɔ osilo, Ɓayuda nɨɓɔ ɓotukyoku ndɨ ka Yelusalɛma ɓakungula ndɨ ɓikululu. Ɓabɨnɨkɨlya ndɨ makpʉmʉka ɓitititi nɨmɔ gʉtʉgʉ ɨɓʉ aka ɓakakwananɨgʉ katʉmbʉlaga mʉ mi. Pɔlɔ ɨtʉmbʉlyaga kʉwa ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ nakogyigʉ ɓʉnyɛ gʉtʉgʉ ɓumoti aka, nakoɓunigʉ mʉtʉʉ ka Ɓayuda ikanɨ nɨmɔ ma Ndaɓʉ ko Kunzi gʉtʉgʉ nɨmɔ ka Kaizalɨ aka.»
Ngama Fɛsɨtɔ a ndɨ kapa kaʉbaɨlya Ɓayuda, ɨyɨ aka ndɨ na Pɔlɔ ɓɛ: «Watʉ kapa kaɨga ka Yelusalɛma kyɛ ɓakuku ngbanga kʉ ɓɛyɔ?» 10 Pɔlɔ asikisya ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ na wanʉ ka basa ka Kaizalɨ nɨyɔ ɓʉkɔgɔ mino ɓangbanga. Ɓakwanana kesombiso wanʉ. Nakugyilyigʉ Ɓayuda ɓʉnyɛ gʉtʉgʉ ɓumoti aka mʉɗɔngɔnɨ ɓɛyɔ ɨwɛ mombukwana-dakɨ wa mino kaiba ɓɨnza. 11 Kika nɨ nogyi ɓi ɓʉnyɛ ikanɨ lɨkpʉmʉka nɨlɔ akwanana kemwisiso, ɨmɨ, nakoyagʉ. Luki limoti, kika nɨ ɓakɛbɨnɨkɨlyaga makpʉmʉka, mʉmbanzʉ gʉtʉgʉ ɓemoti aka kokwononigʉ kɛsʉta kʉ kaɓʉ. Nakapa ambɛ nasambɨ kambwa ka ngama Kaizalɨ aka!» 12 Kʉwa wa, ngama Fɛsɨtɔ anzɨna ndɨ na ɓatʉ kakɨ nɨɓɔ ɓapága mʉtɨwɨ, asikisya Pɔlɔ ɓɛ: «Yɛkɨ wotiwolyi ɓɛ wokosomboku kambwa ka ngama Kaizalɨ aka, waga kʉwa kʉ kwa kʉ.»
Pɔlɔ a kambwa ka ngama Agilipa
13 Kumbusa wa masyɛ makɛɗɛ, ngama Agilipa ɨɓʉ na mamakɨ mukoyi ɓɛyɔ ka Belenike ɓosila ndɨ ka Kaizalɨa, ɓamuusoku ngama Fɛsɨtɔ. 14 Yɛkɨ ɓa ndɨ kagya kʉ ɓɛyɔ masyɛ mudingi, Fɛsɨtɔ atʉmbʉlyaga kʉwa ndɨ ngama Agilipa lɨkpʉmʉka ka Pɔlɔ. Ɨyɨ aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Alʉkʉ ɓemoti a wanʉ nɨnɔ Felisi asa ndɨ ka bɔlɔkɔ. 15 Ngbingo yi nɨnɔ naga ndɨ mino ka Yelusalɛma, ɓokumu-kumu na ɓazɛɛ ka Ɓayuda ɓasʉngʉlya ndɨ, ɓɛɓɨkya ɓɛ nakʉ lɨkpʉmʉka kakɨ kyɛ ɓamwɨ. 16 Nusikisya ndɨ ɓɛ: ‹Ɓalʉma ɓakasʉtagɨgʉ mʉmbanzʉ nɨ ɓakanosombigʉ na ɓatʉ nɨɓɔ ɓasungulyi, mʉtʉ yi ɨtʉmbʉlyaga gɔnɨ nɨlɔ ɓiko kanɨ ɓasungulyini mino.› 17 Tosiloku ndɨ pa imoti na ɨɓʉ wanʉ. Kolipyagʉ, ɓʉgala ɓi aka nika ndɨ ka basa yɨkɔ ɓangbanga, nakpamya ndɨ ɓɛ ɓoduku na alʉkʉ yi nɨmʉ. 18 Ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓasʉngʉlya ndɨ, ɓodoku ndɨ gɔnɨ. Luki limoti, ɓakaɓɨkyɨlyagʉ ndɨ makpʉmʉka ɓanyɛnyɛ ɓɛyɔ na ndɨ mino na mʉtamanagɨ. 19 Ɓa ndɨ kagya na ɨɓʉ ɓoɗongoso ko bulya kanisa kaɓʉ aka ɓɨkpɛ na ko bulya ka alʉkʉ ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Yeso, ɓaɓɨkyaga ɓɛ okwoni ndɨ, luki limoti Pɔlɔ aɓɨkyaga ɨyɨ ɓɛ a muɓisi. 20 Ɨmɨ, nakɛgʉ ndɨ kaiba ɓɛ nakwanana kakɔ inguo ya lɨkpʉmʉka li nɨlɔ ɓʉnɨ. Kʉwa wa, namuusa ndɨ Pɔlɔ ikanɨ akwananatʉ kaɗaka ka Yelusalɛma kyɛ ɓakuku ngbanga kakɨ ko bulya lɨkpʉmʉka li nɨlɔ. 21 Luki limoti, Pɔlɔ a ndɨ kapa ɓɛ asambɨ kambwa ka ngama mudingi wa Lʉma aka. Nakpamya kʉwa ndɨ ɓɛ iki ka bɔlɔkɔ aka kadwɛ kʉ kwa kʉ natɨka ndɛkɛ mino kʉ ɓɛyɔ.»
22 Ngama Agilipa aɓɨkya ndɨ Fɛsɨtɔ ɓɛ: «Ɨmɨ gɔnɨ, no ɓi kapa kamʉkana alʉkʉ yi nɨmʉ.»
Fɛsɨtɔ aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Wamʉkana kʉwa na ɓʉgala.»
23 Ɓʉgala ɓi, Agilipa ɨɓʉ na Belenike ɓosiloku ndɨ na ɨbɨba, ɓambanzʉ kumbuso kaɓʉ ɓingbooo, ɓingyo ka basa yɨkɔ ɓangbanga pa imoti na ɓangama ka ɓasʉda na ɓangama ɓa mʉsɛngɨ. Kʉwa wa, Fɛsɨtɔ akpamya ndɨ ɓɛ ɓoduku na Pɔlɔ. 24 Fɛsɨtɔ aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Ngama Agilipa, na iɓunu ɓasɨ nɨɓɔ ma mbɨya wanʉ pa imoti na iɓusu, muminoni alʉkʉ yi nɨmʉ. Ɓayuda ɓasɨ ɓoduku ɓi kasʉngʉlya kʉ kamɨ ka Yelusalɛma mʉɗɔngɔnɨ ɓɛgɛyɔ ɓoduku mino wanʉ, ɓanapamɨkanaga ɓɛ okwononi okwi. 25 Ɨmɨ, nini ɓi ɓɛ kogyigʉ luki nɨlɔ ɓakwanana mino kamwɔ. Luki limoti, ɨyɨ mʉkaka aka nɔ a ndɨ kapa kasamba kambwa ka ngama mudingi wa Lʉma, nɨna ndɨ ɨmɨ ɓɨnza gɔnɨ katɨka kʉ ɓɛyɔ. 26 Nakinigʉ ɓi lɨkpʉmʉka la lɨngʉnʉ nɨlɔ nakwanano ɓi kokpika ko bulya kakɨ kapá ngama mudingi wa Lʉma. Kinili, noduku na ɨyɨ kambwa kunu, ɓɨkpɛ kambwa kakʉ ka ngama Agilipa. Ɓakamuusogo, nakwanana kʉwa kokpiko luki. 27 A ɓɛyɔ, nakaɨna ɓɛ kɛgʉ ngbingbili katɨka mʉtʉ wa bɔlɔkɔ ka Lʉma nɨ takanibigʉ ɓɛ ɓasungulyi ɓi ko bulya ɨkɨ.»