9
Yeso ahukusini mʉtʉ nɨnɔ ɨɓʉkʉta ndɨ nɨ kɨnagɨgʉ
Lɨsyɛ limoti, Yeso a ndɨ kakpakyana ko pisi, amɨna alʉkʉ ɓemoti nɨnɔ ɨɓʉkʉta ndɨ nɨ kɨnagɨgʉ. Ɓaɓɨɓya kakɨ ɓamuusa ndɨ ɓɛ: «Muwonisilo, ko bulya ɨkɨ yɔ alʉkʉ yi nɨmʉ ɨɓʉkʉta ndɨ mino nɨ kɨnagɨgʉ? A ndɨ ko bulya ɓʉnyɛ kakɨ ikanɨ nɨɓɔ ka ɓaɓʉkʉta kakɨ?» Yeso osikisya ndɨ ɓɛ: «Kɛgʉ ko bulya ɓʉnyɛ kakɨ ikanɨ nɨɓɔ ka ɓaɓʉkʉta kakɨ. Luki limoti, a ɓɛyɔ kyɛ ligubo ko Kunzi inisoni pisi kʉ kakɨ. Okwononi tagyɨ ligubo ka nɨnɔ etikoku ndɨ na lɨsyɛ. Biti a kʉwa kolipyo, ngbingo yi nɨnɔ mʉmbanzʉ kakwananɨgʉ mino kagya ligubo. Ngbingo yi nɨnɔ na mbɛyɨ mino ka ɔɓɨlɨ, ɨmɨ nɨ ɓʉngbanganya ɓa ɔɓɨlɨ.»
Nɨyɔ Yeso anzɨna ɓɛyɔ, aɓakya ndɨ ɓotikito ka lɨtɔmbʉ, opula kʉwa, agboɗya noɓu alʉkʉ yi nɨnɔ ko miso. Aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Wɨnda kaɨsʉkʉsa miso ka ziwa wa Siloamu.» Isi ya «Siloamu» nɨ «Mʉtʉ yi nɨnɔ ɓatiki». Alʉkʉ nɔ aga ndɨ ɓɛyɔ aka yɔ, ɨsʉkʉsa miso, igoku kʉwa nɨ anɨna ɓɨngbanganya.
Ɓapɨmbanɨ kakɨ na ɓatʉ nɨɓɔ ɓamɨnaga ndɨ kambwa kaɨkʉkʉngya, ɓuusa ndɨ ɓɛ: «Kɛgʉ mbɛyɨ alʉkʉ nɨnɔ ikaga ndɨ wakiko kaɨkʉkʉngya nɨmʉ?» Ɓagɔgɔ ɓosikisya ndɨ ɓɛ: «Iyo, ɨyɨ aka nɔ.» Ɓagɔgɔ ɓata ɓɛ: «Kalɨ, kɛgʉ ɨyɨ, ɓaɓyɛnɛnɛ na ɨyɨ.» Luki limoti, alʉkʉ nɔ aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ aka nɔ.» 10 Ɓamuusa kʉwa ndɨ ɓɛ: «Miso uhukwikoni ɓi lɨkɨ?» 11 Osikisya ndɨ ɓɛ: «Alʉkʉ nɨnɔ ɓamakaga ɓɛ Yeso opuli ɓi lɨtɔmbʉ, egboɗyo nolu ko miso, ɛɓɨkya ɓɛ: ‹Wɨnda kaɨsʉkʉsa ka Siloamu.› Nago ɓi, nogyoku ɓɛyɔ aka yɔ, napʉnga kaɨna.» 12 Ɓamuusa ɓata ndɨ ɓɛ: «Alʉkʉ yi nɨnɔ a yanɨ?» Usikisya ɓɛ: «Sibigʉ.»
Ɓafalisayɔ ɓakakpɨma mʉtʉ nɨnɔ ɓahukusa ndɨ
13 Kʉwa wa, ɓɨnda ndɨ na alʉkʉ nɨnɔ ahʉka ndɨ nɔ kʉ ka Ɓafalisayɔ. 14 Wɨkwɛ sɛ a ndɨ Lɨsyɛ la kimumbiso lɔ Yeso opula ndɨ mino lɨtɔmbʉ, ahukusa alʉkʉ yi nɨnɔ. 15 Ɓafalisayɔ ɓamuusa ndɨ gɔnɨ alʉkʉ yi nɨnɔ ɓɛ igyonosa ndɨ lɨkɨ ɓɛ apʉngɨ kaɨna ɓɛyɔ? Uɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Egboɗya ndɨ lɨtɔmbʉ ko miso, nisukusoku, mbɨya wanʉ nakaɨna.» 16 Ɓafalisayɔ ɓagɔgɔ ɓaɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Mʉtʉ yi nɨnɔ kɛgʉ mʉtʉ ko Kunzi, kyɛ kɛgʉ kaɓanga Lɨsyɛ la kimumbiso.» Luki limoti, ɓagɔgɔ ɓata ɓaɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Mʉtʉ wanyɛ akwanana pɨyɛ kagya makpʉmʉka mʉmbanga-mbanga ɓɛnɛ lɨkɨ?» Ɓafalisayɔ ɓɨgbananaga ndɨ luga kaɓʉ. 17 Ɓamuusa ɓata ndɨ alʉkʉ nɨnɔ ahʉka ndɨ nɔ ɓɛ: «Ɨwɛ, wakaɓɨkya ɓʉ kʉgʉ ka mʉtʉ yi nɨnɔ uhukusi ɓi?» Osikisya ndɨ ɓɛ: «A mugyalandʉ.»
18 Luki limoti, ɓangama ka Ɓayuda ɓakaɓɨnɨkyanagʉ ndɨ ɓɛ alʉkʉ nɔ ɨɓʉkʉta ndɨ nɨ kɨnagɨgʉ, mbɨya wanʉ akaɨna ɓɨngbanganya. Ɓʉmaka kʉwa ndɨ ɓaɓʉkʉta kakɨ, 19 ɓumuusa ndɨ ɓɛ: «Alʉkʉ yi nɨmʉ a mikunu ɓɨkpɛ? Makaɓɨkya lɨngʉnʉ ɓɛ ɨɓʉkʉta ndɨ kanɨ kɨnagɨgʉ? Ɨkɨ yɔ igyonosi kʉwa ɓɛ apʉngɨ kaɨna?» 20 Ɓaɓʉkʉta kakɨ ɓosikisya ndɨ ɓɛ: «Takaiba ɓɛ a mikusu na ɨɓʉkʉta ndɨ nɨ kɨnagɨgʉ. 21 Luki limoti, takɛgʉ kaiba ɓɛyɔ opungi mino kaɨna ɓɛnɛ. Takɛgʉ gɔnɨ kamibo mʉtʉ yi nɨnɔ ahukusi. Takibigʉ iɓusu. Mumuusogono ɨyɨ aka, a kʉwa iti ya mʉmbanzʉ, akwanana kamʉtʉmbʉlyaga.» 22 Ɓaɓʉkʉta kakɨ ɓaɓɨkya ndɨ ɓɛyɔ kyɛ ɓa ndɨ kaʉɓanga ɓangama ka Ɓayuda. A ɓɛyɔ, ɨɓʉ ɓangama ɓi nɨɓɔ ɓa ndɨ nɨ ɓukononini ɓɛ mʉmbanzʉ kaɓɨkya ɓɛ Yeso nɨ Masiya, ɓakpumyo lɨngʉnʉ ka ndaɓʉ ya malʉmba. 23 Kinili, ɓaɓʉkʉta ko miki yi nɨnɔ ɓosikisya ndɨ ɓɛ: «A iti ya mʉmbanzʉ, mumuusogoni ɨyɨ aka.»
24 Ka nganga ya yɨɓa, Ɓafalisayɔ ɓamaka ndɨ ɓata alʉkʉ yi nɨnɔ ahʉka ndɨ nɔ, ɓaɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Ɓɨkya lɨngʉnʉ kambwa ko Kunzi. Iɓusu, takaiba ambɛ mʉtʉ yi nɨnɔ a mʉtʉ wanyɛ.» 25 Usikisya ndɨ ɓɛ: «Nakibigʉ ikanɨ a mʉtʉ wanyɛ. Luki limoti, nakaiba lɨkpʉmʉka limoti aka: nakɨnagɨgʉ ndɨ, mbɨya wanʉ na kʉwa kaɨna.»
26 Ɓamuusa ndɨ ɓɛ: «Ugyi ɓi ɓʉ? Uhukusi ɓi lɨkɨ?» 27 Usikisya ndɨ ɓɛ: «Namutumbulyogini ɓi, luki limoti, makɛgʉ kaʉkana. Ko bulya ɨkɨ makapa ɓɛ namʉtʉmbʉlyagɨ ɓata? Ma kʉwa gɔnɨ iɓunu kapa kaɨɨta ɓaɓɨɓya kakɨ?» 28 Ɓapʉnga kʉwa ndɨ katʉmbwa, ɓanaɓɨkya ɓɛ: «Sɨ ɨwɛ nɔ wa mʉɓɨɓya kakɨ! Luki limoti, ta iɓusu ɓaɓɨɓya ka Musa. 29 Iɓusu, tibagatʉ ɓɛ Kunzi akpʉmʉkaga ndɨ na Musa. Luki limoti, mʉtʉ yi nɨmʉ, takibigʉ ɓɛ apʉnya yanɨ!» 30 Alʉkʉ nɔ usikisya ndɨ ɓɛ: «Lɨkpʉmʉka lɨmbanga a kyɛ makibigʉ ɓɛ apʉnya yanɨ, luki limoti, ehukusini! 31 Takaiba ɓɛ Kunzi kʉmʉkanagɨgʉ ɓatʉ ɓanyɛ. Luki limoti, amʉkanaga mʉtʉ wasɨ nɨnɔ aɓangaga, anagya sɨpananɨsɔ kakɨ. 32 Tanukonigʉ ndɛkɛ ɓɛ mʉmbanzʉ ahukusini mʉtʉ nɨnɔ ɨɓʉkʉta ndɨ nɨ kɨnagɨgʉ. 33 Alʉkʉ yi nɨmʉ kotukyiku ndɨ ko Kunzi, kakwananɨgʉ ɓi kagya luki.» 34 Ɓasikisya ndɨ ɓɛ: «Katʉkya wa aka wa ɓʉɓʉkʉta ndɨ mino, wikaga ɨwɛ ka ɓʉnyɛ aka. Wakapa kʉwa katɨtɨwa?» Kʉwa wa, ɓapupisa ndɨ kunzi wa ndaɓʉ ya malʉmba.
Mʉtʉ nɨnɔ misa akʉlɨkana ndɨ, aɓinikyonini Yeso
35 Yeso ʉkana ndɨ mongoni ɓɛ Ɓafalisayɔ ɓakpumyini alʉkʉ nɨnɔ ahʉka ndɨ nɔ. Ɨnda kʉwa ndɨ katakanya, amuusa ɓɛ: «Watʉ kaɓɨnɨkyana Mika-mʉmbanzʉ?» 36 Alʉkʉ nɔ asikisya ndɨ ɓɛ: «Mombukwono-dosu, ɨɓɨkya ɓɛ ɨyɨ nɨ wanɨ iba naɓɨnɨkyanɨ.» 37 Yeso aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Ɛɛɛ, waminini, ɨyɨ nɔ wakanzɨna na ɨyɨ mbɨya wanʉ.» 38 Alʉkʉ nɔ aɓɨkya kʉwa ndɨ ɓɛ: «Mombukwono-dosu, noɓinikyonini.» Oɓuna ndɨ moli kambwa kakɨ. 39 Kumbuso yi, Yeso aka ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ, nodoku ndɨ ka ɔɓɨlɨ ko bulya mʉngɨmbɔ: okwononi ɓɛ ɓatʉ ɓa ɓokoloɓu ɓaya mamɔmɔ ɓɨnɨ na nɨɓɔ ɓɨnaga ɓagʉna ɓokoloɓu ɓaya mamɔmɔ.» 40 Nɨyɔ Ɓafalisayɔ ɓagɔgɔ nɨɓɔ ɓa ndɨ pa imoti na ɨɓʉ ɓʉkana mʉnzɨna mi nɨmɔ ɓɛyɔ, ɓamuusa kʉwa ndɨ ɓɛ: «Ambɛ, ta kʉwa gɔnɨ iɓusu ɓʉgʉna koloɓu ya mamɔmɔ?» 41 Yeso usikisya ndɨ ɓɛ: «Makiko ɓi no koloɓu ya mamɔmɔ, makikigʉ ɓi na ɓʉnyɛ. Luki limoti, mbɨya wanʉ makaɓɨkya ɓɛ: ‹Takaɨna.› Kinili, ma ka ɓʉnyɛ aka.»