18
Ɓasʉda ɓagwini Yeso
(Matayɔ 26:47-56; Malɨkɔ 14:43-53; Luka 22:47-53)
Nɨyɔ ama kanzɨna ɓɛyɔ, Yeso opupa ndɨ na ɓaɓɨɓya kakɨ, aga kʉsyakʉ wo liɓo nɨlɔ ina ɓɛ Kidoloni. Ɓogulya ndɨ ko tiko yimoti nɨyɔ a ndɨ kʉ ɓɛyɔ. Yuda, nɨnɔ agaba ndɨ, ibagatʉ ndɨ pa nɨyɔ kyɛ Yeso ɓamʉmʉkanagatʉ ndɨ na ɓaɓɨɓya kakɨ kʉ ɓɨgala-gala. Ɨyɨ Yuda ɨnda kʉwa ndɨ ko tiko kʉ. A ndɨ pa imoti na ambaza ka ɓasʉda na ɓazamʉ ɓa Ndaɓʉ ko Kunzi nɨɓɔ ɓokumu-kumu na Ɓafalisayɔ ɓapá ndɨ. Ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓa ndɨ na mamɔmɔ, ɓatala na makpʉmʉka ma ɓangʉ. Yeso a ndɨ kaiba masɨ nɨmɔ a ndɨ kasilyo. Ukpuɗoku ndɨ, umuusa ɓɛ: «Makakɨsa wanɨ?» Ɓasikisya ndɨ ɓɛ: «Yeso nɨnɔ mʉtʉ wa Nazalɛtɨ.» Ʉɓɨkya ɓɛ: «Ɨmɨ nɨmʉ.»
Yuda nɨnɔ a ndɨ nɨ agobini, a ndɨ gɔnɨ wakamaga pa imoti na ɨɓʉ wa. Nɨyɔ Yeso ʉɓɨkya kʉwa ɓɛ: «Ɨmɨ nɨmʉ», ɓɨga na lɨbɔ kumbuso, ɓogwaga wasɨ ɓɨngɔmʉ-ngɔmʉ. Ɨgɨlya ɓata ndɨ kaumuusa ɓɛ: «Makakɨsa wanɨ?» Ɨɓʉ aka ɓɛ: «Yeso, mʉtʉ wa Nazalɛtɨ.» Yeso usikisya ndɨ ɓɛ: «Namuɓikyi ambɛ ɨmɨ nɨmʉ. Kika nɛkɨ nɨ ɨmɨ nɔ makɛkɨsa, husoni ɓatʉ ɓi nɨɓa ɓaga.»
Anzɨna ndɨ ɓɛyɔ, kotulyoso mʉnzɨna nɨmɔ aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Babaooo, mʉtʉ gʉtʉgʉ ɓemoti aka koɓungagagʉ ndɨ luga ka ɓatʉ nɨɓɔ wɛpá ndɨ.»
10 Simoni Pɛtɛlɛ a ndɨ na dʉkpa, anyʉʉlya, ayipo mʉgya-ligubo ko kumu-kumu, akɔ kutiliko kwa kʉmbanzɨkanɨkɔ ɓɨkya. Lino ka mʉgya-ligubo nɔ ndɨ nɨ Malikusi. 11 Luki limoti, Yeso aɓɨkya kʉwa ndɨ Pɛtɛlɛ ɓɛ: «Wigiso dʉkpa ka sɨkpakasʉ si. Baba nɔ eɓungusyilyaga ndɨ kɔpɔ wa yigyogyiso yi nɨmʉ. Ambɛ, wakapa ɓɛ nakamwonitɔgʉ?»
Ɓasʉda ɓanaga na Yeso ko kumu-kumu ɓɛyɔ ka Ana
12 Ambaza ka ɓasʉda na ngama kaɓʉ, sɛ kʉwa ɓazamʉ ka ɓambɔkʉ-mbɔkʉ ka Ɓayuda ɓagwi kʉwa ndɨ Yeso, ɓakanda. 13 Ɓaga mbɛyɨ ndɨ na ɨyɨ ka Ana. Ɨyɨ Ana, a ndɨ abakɨ muka Kayafa nɨnɔ a ndɨ kumu-kumu ka syangasʉ si nɨsɔ. 14 Kayafa nɔ ʉpá ndɨ ɓambɔkʉ ka ɓayuda mʉtʉʉ ɓɛ: «A gʉtʉgʉ ɓɨnza mʉtʉ ɓemoti kokwo ko bulya ka ɓatʉ ɓasɨ.»
Pɛtɛlɛ amongonyini Yeso
(Matayɔ 26:69-70; Malɨkɔ 14:66-68; Luka 22:55-57)
15 Simoni Pɛtɛlɛ na mʉɓɨɓya wagɔgɔ ɓa ndɨ kaɓyɨɓya Yeso kumbuso. Mʉɓɨɓya yi nɨnɔ ɓibananagatʉ ndɨ no kumu-kumu, kinili ɓogulya ndɨ pa imoti na Yeso ka pa yangba ya ndaɓʉ ko kumu-kumu. 16 Luki limoti, Pɛtɛlɛ asɨkana ndɨ ɨyɨ kʉnzi, ɓuwobi na mupumi. Mʉɓɨɓya yi nɨnɔ ɓibananaga ndɨ no kumu-kumu nɔ opupoku ndɨ, ɓanzɨna na muko yi nɨnɔ a ndɨ zamʉ wa mupumi, kumbuso yi, agulyiso Pɛtɛlɛ. 17 Muko yi nɨnɔ amuusa ndɨ Pɛtɛlɛ ɓɛ: «Wakɛgʉ mbɛyɨ gɔnɨ ɨwɛ ɓemoti ka ɓaɓɨɓya ka alʉkʉ yi nɨmʉ?» Pɛtɛlɛ asikisya ndɨ ɓɛ: «Kalɨ, nakɛgʉ ɨmɨ mʉɓɨɓya kakɨ.»
18 Ɓʉdɨ a ndɨ ɓapʉ kʉgbɛ. Ɓagya-ligubo na ɓazamʉ ɓa ndɨ nɨ ɓogbundini ɓuku, ɓamanana ka kpɔlɔ yi kaʉta. Pɛtɛlɛ a ndɨ gɔnɨ ɨyɨ wakamaga wa, anʉta.
Kumu-kumu akasombisa Yeso
(Matayɔ 26:59-66; Malɨkɔ 14:55-64; Luka 22:66-71)
19 Kumu-kumu apʉnga ndɨ kamuusogo Yeso ko bulya ɓaɓɨɓya kakɨ na ko bulya mʉtɨwɨ kakɨ. 20 Yeso asikisya ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ, nʉnzɨnɨlyaga ndɨ ɓambanzʉ ɓasɨ ɓɨngbanganya. Masyɛ masɨ natɨwaga ndɨ ka ɓandaɓʉ ɓaya malʉmba, ka Ndaɓʉ ko Kunzi na ka ɓapa ɓayasɨ nɨɓayɔ Ɓayuda ɓasɨ ɓamʉmʉkanaga ndɨ mino. Nakaɓɨkyagʉ ndɨ lɨkpʉmʉka gʉtʉgʉ limoti aka ko dikiɗi. 21 Wakemuusogo ko bulya ɨkɨ? Umuuso ɓatʉ nɨɓɔ ɓɛmʉkanaga ndɨ. Ɨɓʉ, ɓibatʉ ɓɨnza nɨlɔ naɓɨkyaga ndɨ.»
22 Nɨyɔ Yeso aɓɨkya ɓɛyɔ, zamʉ ɓemoti nɨnɔ a ndɨ wa aɓɨta Yeso, aɓɨkya ɓɛ: «Ambɛ, kumu-kumu nɔ wakasikisya ɓɛyɔ?» 23 Yeso asikisya ndɨ ɓɛ: «Kika nɨ noɓikyi ɓɨnyɛ, wonisila ɓʉnyɛ ɓi. Luki limoti, kika nɨ noɓikyi ɓɨnza, ko bulya ɨkɨ yɔ weipi mino?» 24 Kʉwa wa, Ana atɨka ndɨ Yeso kʉ ko kumu-kumu ɓɛyɔ ka Kayafa. Ɨyɨ Yeso a mbɛyɨ ndɨ mʉkanda aka.
Pɛtɛlɛ amongonyini ɓata Yeso
(Matayɔ 26:71-75; Malɨkɔ 14:69-72; Luka 22:58-62)
25 Ko ngbingo yi nɨnɔ, Simoni Pɛtɛlɛ a ndɨ wakamaga aka wa, anʉta ɓuku. Ɓamuusa ndɨ ɓɛ: «Wakikogigʉ mbɛyɨ gɔnɨ mʉɓɨɓya kakɨ?» Luki limoti, Pɛtɛlɛ anganya ndɨ, aɓɨkya ɓɛ: «Kalɨ! Nakɛgʉ ɨmɨ mʉɓɨɓya kakɨ.» 26 Ɓemoti ka ɓagya-ligubo ko kumu-kumu, nɨnɔ a ndɨ mamakɨ alʉkʉ nɨnɔ Pɛtɛlɛ akɔ ndɨ kutiliko, aɓɨkya ɓɛ: «Ambɛ, ɨmɨ, nakamuminigʉ mbɛyɨ ɓi na ɨyɨ ko tiko?» 27 Pɛtɛlɛ ɨgɨlya ɓata ndɨ kaanganya. Wa aka wa, kɔkʉ alɨka ndɨ.
Yeso akasamba kambwa ka Pilatʉ
(Matayɔ 27:1-2, 11-14; Malɨkɔ 15:1-5; Luka 23:1-5)
28 Kʉwa wa, ɓasʉda ɓatʉkya ndɨ na Yeso ka Kayafa ko mbolugo, ɓaga ndɨ na ɨyɨ ka basa ka ngama mudingi. Luki limoti, ɓangama ka ɓayuda ɓakogulyagʉ ndɨ ɨɓʉ kʉ ɓɛyɔ. Ɓa ndɨ kapa kaiko ɓakiɓuɓiso aka kyɛ ɓiki ɓakɨtʉlya kalya Pasɨka. 29 Kinili, ngama mudingi ɓɛyɔ ka Pilatʉ opupoku ndɨ kaʉtakanya, umuusa ɓɛ: «Magwi alʉkʉ yi nɨmʉna ko bulya ɨkɨ?» 30 Ɓasikisya ndɨ ɓɛ: «Kiki ɓi mʉtʉ wanyɛ, iba takodukugʉ na ɨyɨ kʉ kakʉ.» 31 Pilatʉ aɓɨkya kʉwa ndɨ ɓɛ: «Muvoni iɓunu ɓamombukwana-daɓʉ ɓi, masombiso kaɓyɛnɛnɛ na mʉtʉʉ kunu.» Ɓasikisya ndɨ ɓɛ: «Takɛgʉ iɓusu na luusa kamwɔ mʉmbanzʉ.»
32 Igyonosa ndɨ ɓɛyɔ kyɛ lɨkpʉmʉka nɨlɔ Yeso aɓɨkya ndɨ ɨtʉlyanɨ, kowonisilo inguo ya kukwakʉ nɨkwɔ okwa ndɛkɛ. 33 Kʉwa wa, Pilatʉ ogulya ɓata ndɨ ka basa, amaka Yeso, amuusa ɓɛ: «Ɨwɛ nɨ ngama ka Ɓayuda?» 34 Yeso aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Upupi asɨ ɨwɛ aka ɓɨkpɛ, ikanɨ ɓatʉ ɓagɔgɔ ɓɔ ɓutumbulyogi?» 35 Pilatʉ asikisya ɓɛ: «Na sɛ ɨmɨ muyuda? Sɨ ɓava-kʉkakʉ na ɓokumu-kumu ɓɔ ɓoduku na ɨwɛ. Wogyi ɓi ɨkɨ?» 36 Yeso asikisya ndɨ ɓɛ: «Ɓʉngama kamɨ kɛgʉ ɓa ɔɓɨlɨ yi nɨmʉ. Kika ndɨ ɓa ɔɓɨlɨ yi nɨmʉ, iba ɓatʉ kamɨ ɓebumonilyito ɓi ɓɛ ɓakegobonitɔgʉ ka Ɓayuda. Luki limoti, ɓʉngama kamɨ kɛgʉ ɓa wanʉ.» 37 Pilatʉ amuusa kʉwa ndɨ ɓɛ: «Wa nɛkɨ ngama?» Yeso asikisya ɓɛ: «Ɨwɛ nɔ wakaɓɨkya ɓɛ na ngama. Ɨmɨ, nɨɓʉkʉta ndɨ na nodoku ndɨ ka ɔɓɨlɨ, kyɛ naɓɨkyagɨ ɓɨngbanganya makpʉmʉka ma lɨngʉnʉ. Mʉtʉ wasɨ nɨnɔ akɨsaga makpʉmʉka ma lɨngʉnʉ, ɛmʉkanagatʉ.» 38 Pilatʉ amuusa ndɨ ɓɛ: «Lɨngʉnʉ mbɛyɨ nɨ ɨkɨ?»
Pilatʉ okuni ɓɛ ɓamwɨ Yeso
(Matayɔ 27:15-31; Malɨkɔ 15:6-20; Luka 23:13-25)
Nɨyɔ Pilatʉ aɓɨkya ɓɛyɔ, opupa ɓata ndɨ kʉ Ɓayuda ɓa ndɨ mino, ʉɓɨkya ɓɛ: «Nakinigʉ ɨmɨ ɨɓɔ gʉtʉgʉ imoti aka nɨyɔ okwononi mino ɓɛ ɓamwɨ alʉkʉ yi nɨmʉ. 39 Luki limoti, kaɨna ɓɛyɔ magyaga mino ka ɓʉndɛlɨ, namʉkʉlyagatʉ mʉtʉ ɓemoti wa ligbito ka Pasɨka. Ma nɛkɨ kapa ɓɛ namʉkʉlyɨ ngama ka Ɓayuda?» 40 Kʉwa wa, ɓapʉnga ndɨ kagbʉngbʉkana ɓɛ: «Kalɨ, kɛgʉ alʉkʉ yi nɨmʉ! Takapa Balaba aka.» Wɨna sɛ, Balaba yi nɨnɔ a ndɨ munzikaɓʉ.