21
Yeso upuponilyini ɓaɓɨɓya maɗɨya na ɨka
Kumbuso yi, Yeso upuponilya ɓata ndɨ ɓaɓɨɓya kakɨ ka kpɔlɔ wa ibombu ya Tibelia. Upuponilya ndɨ ɓɛnɛ: Lɨsyɛ limoti, Simoni Pɛtɛlɛ, Tʉma nɨnɔ ɓamakaga ndɨ gɔnɨ ɓɛ Muɓigi, Natanaeli nɨnɔ a ndɨ mʉtʉ wa Kana ka iwili ya Galilaya, ɓomika Zɛbɛdayɔ ɓaɓa na ɓaɓɨɓya kakɨ ɓagɔgɔ ɓaɓa, ɓa ndɨ pa imoti. Simoni Pɛtɛlɛ aka ndɨ na ɨɓʉ ɓɛ: «Nakaaga ka ɓosi.» Ɨɓʉ ɓasikisya ndɨ ɓɛ: «Gʉtʉgʉ iɓusu aka, taga na iɓunu.» Ɓaga kʉwa ndɨ, ɓaɗaka ka ɨngbɔlɔ. Luki limoti, biti yi nɨyɔ, ɓakanyɔgʉ ndɨ musi gʉtʉgʉ ɓemoti aka. Nɨyɔ lɨsyɛ a ndɨ kosyoku, Yeso a ndɨ wakamaga kubi, luki limoti ɓaɓɨɓya ɓakɛgʉ ndɨ kamibo. Yeso umuusa kʉwa ndɨ ɓɛ: «Ɓomikamɨ, mugwito ɓosi?» Ɨɓʉ aka ndɨ ɓɛ: «Haaa.» Yeso ʉɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Luboni moyo ka kʉmbanzɨkanɨkɔ kwa ɨngbɔlɔ, mugwito ɓosi kʉ ɓɛyɔ.» Ɓoluba kʉwa ndɨ, moyo ʉgyagya kanyɔ kyɛ ɓosi ɓa ndɨ nɨ ɓoyumonini mino ɓɨyʉ. Mʉɓɨɓya nɨnɔ Yeso apaga ndɨ aɓɨkya Pɛtɛlɛ ɓɛ: «Mombukwono-dosu aka mʉ!» Nɨyɔ Simoni Pɛtɛlɛ ʉkana ɓɛyɔ, imokisya ndɨ kutuko kyɛ a ndɨ ndumbu, ɨyɨ aka ndɨ ko liɓo ɓikudumu. Ɓaɓɨɓya ɓagɔgɔ ɓa ndɨ kodoku aka ɓɨwɛsɛɛ na ɨngbɔlɔ nɨ ɓananyɔ moyo nɨmɔ a ndɨ nɨ oyumonini na ɓosi mɔ. A ɓɛyɔ, ɓakɛgʉ ndɨ ɓata ɓyɨ na kubi, a kʉwa ndɨ abɛ mɛtɛlɛ mɨya imoti aka. Nɨyɔ ɓɨfʉma, ɓatakanya ndɨ musi kʉgʉ wa makamʉ, na mukati. 10 Yeso ʉɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Doniku mino na ɓosi nɨɓɔ mapʉnya kaʉnyɔ.»
11 Simoni Pɛtɛlɛ aɗaka kʉwa ndɨ ka ɨngbɔlɔ, apʉnga koluta moyo nɨmɔ a ndɨ mʉyʉmana na ɓosi ɓakpʉkpʉ mɨya imoti ɓatɛkɛɓɛ kuɓukumuti na ɓasaa. Gʉtʉgʉ ɓɛyɔ ɓa ndɨ mino ɓudingi yɔ, moyo katɨnɨkagagʉ ndɨ. 12 Yeso ʉɓɨkya kʉwa ndɨ ɓɛ: «Doniku kalyalya.» Gʉtʉgʉ mʉɓɨɓya ɓemoti aka kɨkpʉndagʉ ndɨ kamuusa ɓɛ: «Ɨwɛ nɨ wanɨ?» Ɓa ndɨ kaiba ɓɨnza ɓɛ Mombukwono-dosu nɔ. 13 Yeso ukpuɗoku ndɨ, ava mukati, ʉpága pa imoti na ɓosi.
14 A kʉwa ndɨ nganga ya yɨsaa Yeso kaupuponilyo ɓaɓɨɓya kakɨ, katʉkya wa opupoku ndɨ mino ka mbʉkʉ.
Yeso akapá Pɛtɛlɛ ligubo
15 Nɨyɔ ɓama kalyalya, Yeso amuusa ndɨ Simoni Pɛtɛlɛ ɓɛ: «Simoni, mika Yuani, wɛpagatʉ kaʉkɨtaga ɓatʉ ɓi nɨɓa?» Pɛtɛlɛ asikisya ndɨ ɓɛ: «Iyo, Mombukwono-dosu, wibatʉ ɓɨnza ɓɛ nʉpagatʉ.» Yeso aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Huɓuulyogo ɓomikya ɓakɔndɔlɔ kamɨ!» 16 Ɨgyɨlya ɓata ndɨ kamuusa ɓɛ: «Simoni, mika Yuani, wɛpagatʉ?» Pɛtɛlɛ asikisya ndɨ ɓɛ: «Iyo, Mombukwono-dosu, wibatʉ ɓɨnza ɓɛ nʉpagatʉ.» Yeso aka ndɨ ɓata na ɨyɨ ɓɛ: «Huɓuulyogo ɓakɔndɔlɔ kamɨ!» 17 Kumbuso yi, Yeso amuusa ɓata ndɨ ka nganga ya yɨsaa ɓɛ: «Simoni, mika Yuani, wɛpagatʉ?» Pɛtɛlɛ alya ndɨ kumbu kʉgbɛ ka yuuso ya yɨsaa yi nɨyɔ ɓɛ: «Wɛpagatʉ?» Asikisya kʉwa ndɨ ɓɛ: «Mombukwono-dosu, wibaga makpʉmʉka masɨ, wibatʉ ɓɛ nʉpatʉ!» Yeso aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Huɓuulyogo ɓakɔndɔlɔ kamɨ! 18 A lɨngʉnʉ, a lɨngʉnʉ, nakaʉɓɨkya ambɛ, ngbingo yi nɨnɔ wa ndɨ mino mʉwanza, wɨkpɨkɨlaga ndɨ ɨwɛ mombukwana-dakɨ yi mʉkaɓa, waga kʉ wapaga ndɨ mino. Luki limoti, ngbingo yi nɨnɔ wadʉɓa ndɛkɛ mino, wananaga ndɛkɛ maɓɔkʉ, mʉtʉ wagɔgɔ ʉkpɨkɨla mʉkaɓa, aga na ɨwɛ kʉ wakɛgʉ ɓi mino kapa.» 19 Ka mʉnzɨna mi nɨmɔ, Yeso a ndɨ kowonisila ɓɛyɔ Pɛtɛlɛ okwa mino, apá ɨbɨba ko Kunzi. Kumbuso yi, Yeso aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Iɓyeku!»
Yeso akanzɨna ko bulya ka mʉɓɨɓya nɨnɔ apaga ndɨ
20 Nɨyɔ Pɛtɛlɛ oyikono, amɨna ndɨ mʉɓɨɓya nɨnɔ Yeso apaga ndɨ nɨ anodoku. Mʉɓɨɓya yi nɨnɔ nɔ amuusa ndɨ Yeso na ɓepisi-pisi lɨsyɛ nɨlɔ ɓa ndɨ mina kalya Pasɨka ɓɛ: «Mombukwono-dosu, wanɨ nɔ akaʉgaba?» 21 Nɨyɔ Pɛtɛlɛ amɨna mʉɓɨɓya yi nɨnɔ ɓɛyɔ, amuusa Yeso ɓɛ: «Mombukwono-dosu, yɛgʉ sɛ kʉwa nɨmʉ, lɨkpʉmʉka tino lɔ asilya ndɛkɛ?» 22 Yeso asikisya ndɨ ɓɛ: «Nakapa ambɛ kokwonito kadwɛ kʉ kwa kʉ nigoku ndɛkɛ mino, la kakʉ mino nɨ ɨkɨ? Ɨwɛ, iɓyeku.» 23 Kinili, mongoni mi nɨmɔ aɗa kʉwa luga ka ɓatʉ nɨɓɔ ɓaɓɨnɨkyana ndɨ Yeso ɓɛ mʉɓɨɓya yi nɨnɔ kokwigʉ ndɛkɛ ɨyɨ. Wɨna sɛ, Yeso kaɓɨkyagʉ ndɨ ɓɛ kokwigʉ, luki limoti, aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Nakapa ɓɛ kokwonito kʉ kwa kʉ nigoku ndɛkɛ mino, la kakʉ mino nɨ ɨkɨ?»
24 Dɛmʉ wa makpʉmʉka mi nɨmɔ nɨ mʉɓɨɓya yi nɨnɔ. Ɨyɨ gɔnɨ nɔ okpikaga. Takaiba ambɛ ɓʉdɛmʉ kakɨ a ɓalɨngʉnʉ.
25 Yeso agyatʉ ndɨ makpʉmʉka magɔgɔ mudingi. Nakaɨna abɛ ɓakokpikaga ndɨ masɨ, imoti-imoti, iba pa kikigʉ ndɨ ka ɔɓɨlɨ wasɨ nɨyɔ ɓakwanana kobiso mino ɓakɨtaɓʉ ɓi nɨɓayɔ.