7
Yeso akanzɨna ko bulya yɨgya ka ɓatɨtɛ ndɨ
(Matayɔ 15:1-9)
Lɨsyɛ limoti, Ɓafalisayɔ na ɓowonisilo ɓa mʉtʉʉ ɓemoti-ɓemoti nɨɓɔ ɓotukyoku ndɨ ka Yelusalɛma, ɓamʉmʉkana ɓuwobi na Yeso. Ɓʉmɨna kʉwa ndɨ ɓaɓɨɓya kakɨ ɓemoti-ɓemoti nɨ ɓanalyalya na maɓɔkʉ ma mokoku, isi yi ɓɛ nɨ ɓakisukusigʉ kaɓyɛnɛnɛ na yɨgya ya kanisa kaɓʉ. A ɓɛyɔ, Ɓafalisayɔ na Ɓayuda ɓasɨ ɓaɓangagatʉ ndɨ yɨgya ka ɓatɨtaɓʉ nɨyɔ akʉngaga ndɨ ɓɛ ɓɨsʉkʉsɨ maɓɔkʉ ɓɨnza* 7:3 Kaɨsʉkʉsa maɓɔkʉ: Kambwa kalyalya Ɓayuda ɓɨsʉkʉsaga ndɨ ɨɓʉ maɓɔkʉ kadwɛ ka mongusu kaɓyɛnɛnɛ na yɨgya ka ɓatɨtaɓʉ. kambwa kalyalya. Ngbingo yi nɨnɔ ɓigononogoku ndɨ mino ka sɔkɔ, ɓakalyalyagɨgʉ ndɨ nɨ ɓakisukusigʉ maɓɔkʉ. Ɓobibisagatʉ ndɨ gɔnɨ yɨgya yagɔgɔ dididi nɨyɔ ka ɓatɨtaɓʉ mʉɗɔngɔnɨ abɛ kaʉsʉkʉsa ɓakɔpɔ, ɓambɨkɛ na ɓasani ɓa ɓangwɛyɨ.
Kʉwa wa, Ɓafalisayɔ na ɓowonisilo ɓa mʉtʉʉ ɓamuusa ndɨ Yeso ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ ɓaɓɨɓya kakʉ ɓakaɓyɛgɨgʉ mino ɨɓʉ yɨgya ka ɓotitosu? Wɨna mbɛyɨ, ɓakalyalya na maɓɔkʉ ma mokoku aka!» Yeso usikisya ndɨ ɓɛ: «Ɓugyalandʉ ka Isaya a ndɨ ɓa lɨngʉnʉ kʉgʉ kunu. Ma ɓatʉ ɓa kʉɓɔɓɔkʉ, mʉɗɔngɔnɨ ɓɛyɔ okpikaga ndɨ mino ɓɛ:
‹Ɓatʉ ɓi nɨɓa ɓaɓɨkyaga ɓɛ ɓɛɓangagatʉ,
luki limoti, ɓɛmɨnaga payaya.
Malʉmba nɨmɔ ɓagyaga a ma payaya,
a ɓɛyɔ, mʉtʉʉ kaɓʉ,
ikaga asɨ yɨgya ka ɓambanzʉ aka 7:6-7 Wanda ka Isaya 29:13.
Makaasa mʉtʉʉ ko Kunzi, manɨgʉmya ka yɨgya ka ɓambanzʉ.»
Yeso ʉɓɨkya ɓata ɓɛ: «Masaga mʉtʉʉ ko Kunzi ko bulya yiɓuulyogo yɨgya kunu aka. 10 A ɓɛyɔ, Musa aɓɨkya ndɨ ɓɛ: ‹Mʉɓanga abakʉ na amakʉ.› Omotiloku ɓɛ: ‹Mʉmbanzʉ kagbusya abakɨ ikanɨ amakɨ, okwononi ɓamwɨ.› 11 Luki limoti, iɓunu maɓɨkyaga ɓɛ: Mʉmbanzʉ kaɓɨkya abakɨ ikanɨ amakɨ ɓɛ: ‹Luki nɨlɔ nakwanano ɓi nolu kausingyo a kɔlɔbanɨ.› Isi yi ɓɛ ‹apɛpɛ ko Kunzi›, 12 kaɓɨkya ɓɛyɔ, makakpamya mʉtʉ yi nɨnɔ ɓɛ kobinikonitɔgʉ ɓuti ka abakɨ ikanɨ amakɨ. 13 Kinili, molimogo lɨkpʉmʉka ko Kunzi pisi kapánana yɨgya ka ɓotitonu. Managya gɔnɨ makpʉmʉka magɔgɔ dididi abɛ nɨmɔ.»
Luki nɨlɔ apʉtaga mʉmbanzʉ
(Matayɔ 15:10-20)
14 Kʉwa wa, Yeso alɨkya ɓata ndɨ ambaza ka ɓambanzʉ, ʉɓɨkya ɓɛ: «Iɓunu ɓasɨ, imukononi, motombisyo ɓɨnza lɨkpʉmʉka li nɨlɨ: 15 Kɛgʉ na lɨkpʉmʉka la kunzi nɨlɔ kingyo kʉsɔ ka mʉmbanzʉ, akwanana kapʉta. Luki limoti, nɨlɔ akwanana kapʉta mʉmbanzʉ, a luki li nɨlɔ opupogo ka lɨmbɛngɨ kakɨ. [ 16 Nɨnɔ apa kaʉkana, ʉkana.]»
17 Ngbingo yi nɨnɔ Yeso atʉkya ndɨ mino ɓuwobi na ambaza ka ɓambanzʉ, ingya ka ndaɓʉ. Ɓaɓɨɓya kakɨ ɓamuusa kʉwa ndɨ isi ya lizuni li nɨlɔ. 18 Uɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Gʉtʉgʉ iɓunu aka, makɛgʉ nɛkɨ na yimibo? Makɛgʉ kotombisyo ɓɛ luki lasɨ la kunzi kingyo kʉsɔ ka mʉmbanzʉ akwananatʉ kapʉta? 19 Makpʉmʉka mi nɨmɔ kingyogigʉ ka lɨmbɛngɨ ka mʉmbanzʉ, luki limoti, ka mʉma. Kumbuso yi, opupo, ɨnda ka lɨmbɨ.» (Pisi ka mʉnzɨna mi nɨmɔ, Yeso a ndɨ kowonisilo ɓɛ ɓakwanana kalya malɨlɨ masɨ.)
20 Yeso oɓikyoku ndɨ ɓata ɓɛ: «Lɨkpʉmʉka nɨlɔ opupaga ka lɨmbɛngɨ ka mʉmbanzʉ lɔ apʉtaga. 21 A ɓɛyɔ, tamanaga yanyɛ opupaga ka lɨmbɛngɨ ka mʉmbanzʉ. Akpamya kʉwa kagya ɓʉɗanda, kaiɓo, kamwɔ mʉmbanzʉ, 22 kasyɛ na muko ikanɨ na mʉlʉkʉ wodi, kaika na lɨgbʉgbʉ, kaika mʉɗɨya, kaika na ɓokoli, kagya ɓɨlya ikanɨ ɓʉɗanda, kaika no misa mopi, kaʉnzɨnzɨnya ɓɛngɛnɨ, kaɨbɨnɨka na kaika na ɓungingi. 23 Makpʉmʉka manyɛnyɛ mi nɨmɔ masɨ opupogo kʉsɔ ka mʉmbanzʉ, apʉta.»
Waɓasulia aɓinikyonini Yeso
(Matayɔ 15:21-28)
24 Kumbuso yi, Yeso atʉkya ndɨ wa, aga ka iwili ya Tilo. Kʉ ɓɛyɔ, ingya ndɨ ɓɨpɛlɛ ka ndaɓʉ yimoti ɓɛnɛ. Kɛgʉ ndɨ kapa ɓɛ ɓibito ɓɛ a kʉ ɓɛyɔ, luki limoti, ɓambanzʉ ɓiba ndɨ aka. 25 Muka ɓemoti nɨnɔ mikakɨ muko yi a ndɨ kaigyogyiso na lɨmbɛngɨ la ɓʉnyɛ, ʉkana ndɨ gɔnɨ mongoni ka Yeso. Muko yi nɨnɔ akpuɗoku ndɨ ɓɨgala-gala, ogwo kambwa kakɨ. 26 Kɛgʉ ndɨ ɨyɨ Waɓayuda. Ɨɓʉkʉta ndɨ ka Foinikia ka iwili ya Sulia. Ɨtatanaga ndɨ na Yeso ɓɛ opupisi lɨmbɛngɨ la ɓʉnyɛ nɨlɔ a ndɨ kʉsɔ ko mikakɨ. 27 Yeso aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Hʉsa mbɛyɨ ɓomiki ɓikutogi. A ɓɛyɔ, kɛgʉ ɓɨnza kava malɨlɨ kaɓʉ, kaumbimbilyo ɓɛnva.» 28 Muko yi nɨnɔ asikisya ndɨ ɓɛ: «Mombukwono-dosu, a ɓɛyɔ! Luki limoti, gʉtʉgʉ ɓɛnva aka ɓalyagatʉ gɔnɨ kumbo ya ɓamalɨlɨ nɨyɔ ʉnyʉkɨlyaga ɓomiki ka mɨza.» 29 Yeso aɓɨkya kʉwa ndɨ ɓɛ: «Ko bulyo mʉnzɨna mi nɨmɔ wosikisyi mɔ, wɨga kʉ kakʉ, lɨmbɛngɨ la ɓʉnyɛ apupini mikakʉ.» 30 Nɨyɔ muko yi nɨnɔ ɨga ndɨ kʉ kakɨ, atakanya mikakɨ wakanga nɨ lɨmbɛngɨ la ɓʉnyɛ nɨlɔ apupini.
Yeso ahukusini adʉka nɨnɔ a ndɨ gɔnɨ ɓoɓo
31 Kumbuso yi, Yeso atʉkya ɓata ndɨ ka iwili ya Tilo, akɨtaga ka Sidɔna, akɨtanaga ka Ɓagʉɗʉ-Tɛkɛɓɛ, igoku kʉwa ndɨ misa ya ibombu ya Galilaya. 32 Kʉ ɓɛyɔ, ɓadulyoku ndɨ na adʉka ɓemoti nɨnɔ a ndɨ gɔnɨ na ɓʉkpɛkɨ-kpɛkɨ ɓʉnzɨna. Ɓɨtatanaga ndɨ na ɨyɨ ɓɛ abisilyi maɓɔkʉ kyɛ ahʉkɨ. 33 Yeso ɨtɛ ndɨ na ɨyɨ katʉkya ka ambaza, amakya ndɨ ɓakpɛngbɛ ka motili, ɨɓakya maɓɔkʉ na ɓotikito, avɨla ndɨ lɨsasʉ ka ɓoɓo yi nɨnɔ. 34 Kumbuso yi, Yeso ɨkwɛ ndɨ kʉgʉ wa lɨsyɛ, osiso muyukumi, aɓikyoku alʉkʉ nɔ ɓɛ: «Ɛfata» isi yi ɓɛ: «Hukwikono!» 35 Wa aka wa, motili ahukwikana ndɨ, lɨsasʉ apolimono, apʉnga ndɨ kanzɨna ɓɨngbanganya. 36 Yeso ʉgbɨtyaga ndɨ ɓambanzʉ ɓɛ ɓakatumbulyogonitɔgʉ mʉmbanzʉ. Luki limoti, ngbingo yi nɨnɔ Yeso ʉgbɨtyaga ndɨ mino ɓɛyɔ, ɓowowisa kʉwa ɓata ndɨ mongoni mi nɨmɔ kʉgbɛ. 37 Ɓambanzʉ ɓombombaya ndɨ ɓata kʉgbɛ, ɓaɓɨkya ɓɛ: «Masɨ nɨmɔ akagya a manza kʉgbɛ! Akauhukwo ɓaadʉka motili, anunziniso ɓoɓoɓo!»

*7:3 7:3 Kaɨsʉkʉsa maɓɔkʉ: Kambwa kalyalya Ɓayuda ɓɨsʉkʉsaga ndɨ ɨɓʉ maɓɔkʉ kadwɛ ka mongusu kaɓyɛnɛnɛ na yɨgya ka ɓatɨtaɓʉ.

7:7 7:6-7 Wanda ka Isaya 29:13.