2
Etumbu mpe lobiko ya Isalaele
Nzokande, bana ya Isalaele bakozala ebele lokola zelo ya ebale monene, oyo bakoki komeka to kotanga te ; kaka na esika oyo balobaki na bango : « Bozali bato na ngai te, » bakokoma kobenga bango « bana na Nzambe na bomoi. »
Bongo, bato ya Yuda mpe ya Isalaele bakozonga lisusu kozala ekolo moko, bakopona mokonzi moko kaka mpe bakobima na mokili ya bowumbu, pamba te mokolo ya Jizireyeli ekozala mokolo monene.
— Loba na bandeko na yo ya mibali : « Bozali bato na ngai, » mpe na bandeko na yo ya basi : « Bozali balingami na ngai. »
Bopamela mama na bino, bopamela ye ;
pamba te azali lisusu mwasi na ngai te,
mpe ngai nazali lisusu mobali na ye te.
Tika ete alongola bilembo ya kindumba na elongi na ye
mpe bilembo ya ekobo na mabele na ye.
Soki te, nakolongola ye bilamba
mpe nakotika ye bolumbu ndenge babotela ye,
nakokomisa ye lokola esobe,
lokola mokili oyo ekawuka ;
mpe akokufa na posa ya mayi.
Nakolinga bana na ye te,
pamba te bazali bana oyo babotami na nzela ya kindumba.
Mama na bango atambolaki na kindumba,
mpe ye oyo abotaki bango azali mwasi ya lokumu te.
Alobaki : « Nakolanda bamakangu na ngai,
oyo bapesaka ngai bilei mpe mayi,
bilamba ya lino mpe bilamba basala
na bapwale ya meme,
mafuta mpe masanga. »
 
Yango wana, nakokangela ye nzela na banzube,
nakotongela ye mir
mpo ete akoka lisusu komona nzela te.
Akolanda bamakangu na ye,
kasi akozwa bango te ;
akoluka bango, kasi akomona bango te.
Bongo akoloba :
« Tika nazongela mobali na ngai ya liboso ;
pamba te elongo na mobali ya liboso,
nazalaki na esengo koleka sik’oyo ! »
 
10 Asosolaki te ete ngai nde nazalaki kopesa ye ble,
vino ya sika mpe mafuta ;
ete ngai nde nasopelaki ye palata mpe wolo
oyo basaleli bikeko ya Bala.
11 Yango wana,
nakobotola ble na ngai na tango ya kobuka,
vino na ngai ya sika na tango ya kokamola yango ;
nakobotola bilamba na ngai
oyo basala na bapwale ya meme,
mpe bilamba na ngai ya lino
oyo azalaki kozipa na yango bolumbu na ye.
 
12 Boye, nakosambwisa ye na miso ya bamakangu na ye,
mpe moto moko te akobikisa ye na maboko na ngai.
13 Nakosukisa bisengo na ye nyonso :
bafeti na ye ya mobu na mobu mpe ya ebandeli ya sanza,
mikolo na ye ya Saba mpe bafeti nyonso oyo ekatama.
14 Nakobebisa bilanga na ye ya vino mpe banzete na ye ya figi
oyo azalaki koloba na tina na yango :
« Ezali bakado oyo bamakangu na ngai bapesaki ngai ; »
nakokomisa yango matiti ya zamba,
mpe banyama ya zamba ekolia yango.
15 Nakopesa ye etumbu mpo na mikolo nyonso
oyo atumbelaki nzambe ya Bala malasi ya ansa.
Azalaki kolata babiju mpe mayaka ya talo
mpo na kokende epai ya bamakangu na ye ;
kasi ngai, abosanaki Ngai,
elobi Yawe.
Elonga ya boyengebene na Nzambe
16 Yango wana, nakobuka ye motema,
nakomema ye na esobe ;
mpe kuna, nakoloba na motema na ye maloba na bolingo.
17 Kuna nde nakozongisela ye bilanga na ye ya vino
mpe nakokomisa Lubwaku ya Akori ekuke ya elikya.
Kuna, akoyanola na esengo
lokola na tango ya bolenge na ye,
lokola na mokolo oyo abimaki na Ejipito.
 
18 Na mokolo wana,
elobi Yawe,
okobenga ngai : « Mobali na ngai ya libala ; »
okobenga ngai lisusu te : « Nkolo na ngai. »
 
19 Nakolongola na bibebu na ye
bakombo ya banzambe ya Bala ;
bakobelela lisusu bakombo na yango te.
 
20 Na mokolo wana, nakosala boyokani mpo na bango
elongo na banyama ya zamba, bandeke ya likolo,
mpe bikelamu oyo etambolaka na libumu.
Nakobuka tolotolo mpe mopanga,
mpe nakosilisa bitumba :
nyonso wana ekosila na mokili
mpo ete bato nyonso bavanda na kimia.
 
21 Nakolinga yo lokola mwasi na ngai mpo na libela,
nakolinga yo lokola mwasi na ngai
na solo mpe na bosembo,
na bolingo mpe na esengo.
22 Nakolinga yo lokola mwasi na ngai na solo ;
mpe na bongo, okoyeba Yawe malamu.
 
23 Na mokolo wana, nakoyanola,
elobi Yawe,
nakoyanola Lola,
mpe Lola ekoyanola mabele.
24 Mabele ekoyanola ble, vino ya sika mpe mafuta.
Bongo, yango nyonso ekoyanola Jizireyeli.
25 Nakolona ye mpo na Ngai moko kati na mokili
mpo ete azala lokola nzete ya elanga na Ngai ;
nakotalisa bolingo na Ngai epai na ye
oyo nazalaki kobenga Lo-Rukama.
Nakoloba na bato oyo nazalaki kobenga Lo-Ami :
« Bozali bato na Ngai, »
mpe bango bakoloba :
« Ozali Nzambe na biso. »