5
Kosambisama ya Isalaele
Bino Banganga-Nzambe, boyoka !
Bino bana ya Isalaele, bofungola matoyi !
Bino mpe bato oyo bosalaka
na ndako ya mokonzi, boyoka !
Ezali bino nde bosengelaki kosambisa,
kasi bozalaki lokola motambo, na Mitsipa,
mpe lokola monyama batanda, na Tabori.
Batomboki batimolaki libulu ya mozindo ;
mpe Ngai nakopesa bango nyonso etumbu.
Nayebi Efrayimi malamu penza ;
mpe Isalaele azali ya kobombama te na miso na Ngai.
Efrayimi, awa omipesaki na kindumba,
Isalaele mobimba akomi mbindo mpo na yango.
 
Misala na bango ezali kopekisa bango
kozonga epai ya Nzambe na bango,
mpo ete molimo ya kindumba evandi kati na mitema na bango,
bazali koyeba Yawe te.
Lolendo ya Isalaele ezali kofunda bango ;
ezala bato ya Efrayimi to ya Isalaele
bakokweya mpo na masumu na bango ;
bato ya Yuda mpe bakokweya elongo na bango.
Tango bakokende koluka Yawe,
elongo na bangombe mpe bameme na bango,
bakomona Ye te,
pamba te akabwanaki na bango.
Bazali sembo te liboso ya Yawe,
baboti bana makangu ;
sik’oyo, bafeti na bango ya ebandeli ya sanza
ekoboma bango nzela moko na bomengo na bango.
Bobeta kelelo, na Gibea,
mpe liseke, kuna na Rama !
Bobeta lolaka ya bitumba na Beti-Aveni !
Oh Benjame, keba !
Efrayimi akobebisama na mokolo ya etumbu na ye.
Nazali koloba makambo ya solo
kati na bikolo ya Isalaele.
 
10 Bakambi ya Yuda bazali lokola bato oyo bapusaka bandelo.
Nakopelisela bango kanda na Ngai lokola mpela.
11 Efrayimi azali konyokwama,
anyatami na etumbu,
pamba te akangamaki na kolanda kaka banzambe ya bikeko.
12 Mpe Ngai, nakomi lokola nseka na miso ya Efrayimi,
lokola eloko ya kopola na miso ya bato ya Yuda.
 
13 Tango Efrayimi amonaki bokono na ye,
mpe Yuda amonaki bapota na ye,
Efrayimi abalukaki na ngambo ya Asiri
mpe atindaki sango epai ya mokonzi monene
mpo na kozwa lisungi,
kasi ye akokoka kobikisa mpe kosilisa bapota na yo te.
14 Pamba te nakozala lokola nkosi liboso ya Efrayimi,
mpe lokola mwana nkosi liboso ya Yuda.
Nakokata-kata bango na biteni mpe nakokende,
nakomema bango, mpe moto akobikisa bango akozala te.
15 Nakozonga epai na Ngai
kino tango bakososola mabe na bango
mpe bakoluka elongi na Ngai ;
kati na pasi, bakoluka Ngai makasi.