1 YOHANES
Yohanes Eto Kukue Tutɛ
1
Onanto Eto Nkpǝ Eto Ditiki Ni Yesu Kristo.
Bɔlɛ kukue komfo bɔwɔni kǝtǝ mi, ko nyɛ lǝ Nkpe eto ditiki nǝ nsi nkpǝ itsyi ta kawunsiǝ eto ketsyikokɔ ke ǝsuǝ. Bɔ́nɔ etiki itsyi lǝ ni ǝsuǝ nya búkǝnyǝ ni ku bo ǝnǝmi tsya. Sitinti ini bǝ búnyǝ ni ku bo ǝnǝmi nya búkǝtidi ni ku bo ani tsya. Se Onanto dílǝkǝ ditiki nǝ lǝǝtǝ nkpǝ le lekpelee, búnyǝ wǝ nya búdi etiki itsyi lǝ wǝ ǝsuǝ. Bóbe letsya lǝ nkpǝ manlo bo nkpe lǝ wǝ, nya onkpe lǝ Anto Onanto ǝmǝ ɔflɔ. Nya Onanto dílǝkǝ wǝ óte bo tsya. Lesa nǝ búkǝnyǝ nya bɔ́nɔɔ, ni bɔnlɛ letsya bobe kǝtǝ mi nɛ, bǝ lǝ mi tsya lǝ bibǝ bɛkɔ ku bo lǝ lɔniyifoyifo nǝ ǝsuǝ bonkpe ku Anto ǝmǝ ku wǝ ubi Yesu Kristo. Nyaso bɔnlɛ kukue komfo bɔwɔni kǝtǝ mi, bǝ disuǝyuǝ nǝ bɔnlɛ bunyǝǝ, lǝ lɛflɔ lelo.
Onanto Ni Diyǝnde.
Mɔmɔɔ, ditiki nǝ bɔ́nɔ butsyiko lǝ wǝ Ubi ǝmǝ ɔflɔ nya búfi ni bɔnlɛ letsya bobe kǝtǝ mi ni nkǝ Onanto ni diyǝnde, nya ketuntu saa lǝmbǝ lǝ wǝ. Nyaso lǝ bɔlɛ bɔtɛyi boǝ buyifo bani ku wǝ, fɛ busi bunsi nkpǝ lǝ ketuntu ǝsuǝǝ, nyalɛ bɔlɛ sidia bɔtɛyi lǝ bo etiki ku lǝ bo eyifosa ǝsuǝ. Fɛɛ lǝ busi nkpe lǝ diyǝnde ǝsuǝ fe kase unsi lǝ diyǝnde ǝsuǝǝ, nyalɛ ete bǝ busi lǝ lɔniyifoyifo ǝsuǝ ku bo bayimitsyuǝ. Nya Yesu Kristo wǝ ni wǝ Ubi eto kɔtɔ ǝflǝ lebua saa lebua lǝ bo ǝsuǝ kúwi.
Lǝ bɔ́tɛyi boǝ lebua saa ǝmbǝ lǝ bo ǝsuǝ, bɔ́wɛ ǝsuǝ nya bɔnnlɛ ɔnukualɛ bɔtɛyi. Fɛɛ lǝ bulǝkǝ bo abua kasɔ butǝ Onantoo, wɔɔyɛ lǝ wǝ kɛnyɛtsyǝtsyǝ ǝsuǝ uyifo lesa nǝ lɛlɛkɛ utǝ bo, wuufi bo abua ɔtsyɛ bo, uflǝ nnya uwui lǝ bo. 10 Fɛɛ lǝ bɔni boǝ lebua saa mbǝ bo lǝ ǝsuǝǝ, nyalɛ bútǝkǝ Onanto sidia, nya wǝ ditiki ǝmbǝ lǝ bo ǝsuǝ.