5
Bikalɛ Onanto Eto Bebi Ola.
Mɔ kosate nwǝ ni bafokanɔfɔ eto uninǝ lǝ mi ntii, nla miǝ maalɛ bafokanɔfɔ eto beninǝ ba nkpe mi lenti kɔlɛ. Mɔ kosate ǝnyǝ kase Kristo dínyǝ kanyi, nya lǝ bǝlǝkǝ wǝ batee, muunyǝ kedikɔ lǝ wǝ diyǝnde nǝmǝ kǝmiǝ. Nla miǝ maatɛyi mi minkɛ, bɛlɛ Onanto eto bafokanɔfɔ eto ditsyukpa nǝ béfi bákpe mi lǝ kɔni bǝ bebe ola ku kafo faa, fe kase Onanto lɛtɔ utsyiko mi ɔflɔ. Bienyifo keyifo kamfo bǝ lǝ bifi bɛbɛbɛ kutǝkǝ ko dimǝnńyǝ itǝ, bomu biyifo ke ku kesumu seka. Bienyifo ke bidi sɛkplɛ lǝ mba béfi bákpe mi kalɔ ǝsuǝ, bomu bete ditsyǝbi sɛɛ itǝ basamu eto etsyukpa nnya nkpe mi kalɔ. Nya lefe nǝ Kristo, Nwǝ Laayɛnko Basamu eto Uninǝ Kenke luubǝǝ, lǝ uti mi lekankpakpa kosate nǝmǝ, nǝ ni nǝ laambia kulefe.
Nko ke ini itǝ mi lekososa tsya nɛ, bǝ bebokosǝ ǝsuǝ kasɔ bitǝ bafokanɔfɔ ninǝ ba eto kalɔ benkpe. Mimblɛ kenke bebokosǝ ǝsuǝ kasɔ bitǝ bǝtsyuǝ lǝ mi eyifosa ǝsuǝ. Itsyise Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue lɛ bɔtɛyi nkǝ,
“Onanto ǝǝńyǝ lǝ mba laabesǝ ǝsuǝ kato ǝsuǝ,
fɛɛ woawunsǝko mba laabokosǝ mǝ ǝsuǝ kasɔ.”
Nyaso beboksǝ mi ǝsuǝ kasɔ bɛkɛ lǝ Onanto eto kɔni kekleke komǝ kalɔ, bǝ lǝ obesǝ mi kato lǝ wǝ lefe sɛɛ ǝsuǝ. Bifi mi asa nnya kenke laakpé mi bulǝ bekpe lǝ Onanto eto ani, itsyise wǝ laalɛ mi ola.
Bitǝkǝ ǝnǝ, bisiǝ bikabe kusu. Mi olo Obonsam lɛ botsyilama kafa, kato ɔkɔɛ fe tsyata, nya ɔnlɛ utidi bɔbɛbɛ nkǝ lǝ usǝnsǝ ɔyimi. Bifi bofokanɔ kekleke bińyǝ lǝ wǝ ǝsuǝ, se binyi biǝ mi bayimi bafokanɔfɔ lǝ kawunsiǝ kenke tsya kpé lǝ kanyinyǝnyǝ kamfo ke eto okle ǝsuǝ.
10 Fɛ lǝ binyǝ kanyi kamfo itǝ lefe kliminti kamaa, Onanto, nwǝ eto lefonǝ lǝmbǝ kalokɔ, wǝǝ lékpadi mi nkǝ bibǝ binyǝ kedikɔ lǝ wǝ diyǝnde manlo nǝ diyifo lɔni ku Kristoo, wǝ kosate ǝbɔflɔsǝ mi, okpe mi nkǝ ale lǝ binyǝ kekleke. 11 Wǝ ni ǝsuǝale idu manlo isu manlo. Ibǝ itǝ.
Bokla Fɛfɛ
12 Nlɛ kukue kliminti komfo bɔwɔni kǝtǝ mi ɛyɛ lǝ Silvano wǝ mimfi fe ɔyimi wǝ lefo ɔnɔ ǝsuǝ. Nla miǝ maakpe mi nkɛale ku nnya mɔ kosate dínyǝ miǝ Onanto eto lefonǝ kosate nǝmǝ ni nǝmfo. Nyaso bińyǝ kekleke lǝ nnya ǝsuǝ.
13 Mi bafokanɔfɔ tsyuǝ ba tsya Onanto dílǝkǝ lǝ Babilonia eto kasɔ ku mɔ ubi Marko bǝ bǝǝsiǝsǝ mi o-o. 14 Bɛbuta bǝtsyuǝ lǝ bisiǝsǝ bǝtsyuǝ ku bafokanɔfɔ eto lelabi.
Diyuǝsǝ lǝ disiǝko mimblɛ ba kenke diyifo bani ku Kristo.