2
Petro Álɛ Bafokanɔfɔ Kɔlɛ Lǝ Bidiabidia Eto Bateasa Ǝsuǝ.
Fe kase bidiabidia eto bǝnyɛlǝkǝtidi lɛkɛ lǝ betidi nti kɔɔ, nko ke bidiabidia eto bateasa lɔɔbɔ bakɛ mi lenti nɛ. Bɔɔyɛ lǝ awɛsu bate bidiabidia eto asa nnya laabiasǝ betidi eto bofokanɔ. Nya bɔɔni Bonamute wǝ dílǝkǝ mǝ kulaa tsya. Mǝ eyifosa nyamfo ebutǝ batsylɔsǝ ǝsuǝ mlǝ. Betidi kpǝ ebutǝkǝko mǝ nkpǝ bua siǝsiǝ kama, nya lǝ bateasa eto eyifosa esoo, betidi ebɔtɛyi asa bua bǝńyǝ lǝ kɔnukualɛsu komǝ ǝsuǝ. Se bateasa bamǝ dífi kǝnǝnsɛ bǝtǝkǝ lǝ atabi bɔbɛbɛ ǝsuǝ esoo, boowoe etiki nnya ni bidiabidia befi bǝnyǝ kutǝkǝ lǝ mi ǝsuǝ, Onanto ébolo mǝ dikpi koko, nya úkǝmuǝ utsyuǝ ǝsuǝ itǝ mǝ bɔtsylɔsǝ!
Onanto mémfi ɔ́tsyɛ wǝ batɔnkpe ba léta wǝ bebu. Bomu okpé mǝ lǝ amana óto mǝ ókpe lǝ ute kǝmiǝ lǝ kaka lena tũũ isu ese lefe nǝ okponko mǝ lekpo. Nko ke Onanto dímǝnyǝ betidi ba dísiǝ nkpǝ kɔ lǝ kawunsiǝ kamfo ǝsuǝ kaminsǝ se báni nkpǝ sɛɛ busiɛ eso. Bǝntǝ Onanto dibu esoo, útǝ ɔsɔmi áni nya ntu díyi bófo kawunsiǝ kenke nya betidi lɛtsylɔ. Ini Noah wǝ lébe nkpǝ sɛɛ siǝsiǝ letsya útǝ betidi bamǝ ku bitidi ekuanse bamba ba Onanto dílǝkǝ hã díbu.
Onanto álo Sodom ku Gomora dikpi nya útǝ ute lɛtsylɔsǝ imǝnkplɛ inuǝ nyamfó kenke káfiani ntɔ, úfi óte lesa nǝ luutu betidi ba lɛni bǝ bembufi dibu bǝtǝ wǝ. Onanto ǝlǝkǝ Lot wǝ ni utidi sɛɛ, nwǝ betidi bamfó eto nkpǝ bua siǝsiǝ díkelǝ lǝ lɛkɔɛsi. Utidi sɛɛ ǝmfo ákɛ lǝ mǝ nti lefe saa. Ɔ́nɔ nnya kenke nlɛ bubǝ, nya únyǝ nnya ku wǝ ǝnǝmi tsya, itǝ bǝ betidi bamfó eto nkpǝ bua siǝsiǝ bomǝ ǝkǝlǝ wǝ tinti lǝ lɛkɔɛsi. Nyamfo lɛ bote kase Boanto laafo betidi sɛɛ bulǝkǝ ketsyiko lǝ botokabe bo ǝsuǝ bankpe ku kase waalɔ babuayifo kǝtsyǝ itǝ lefe nǝ Lekpoyi Fɛfɛ looyo itǝ mǝ kotonǝnǝ.
10 Nya mba wuunǝ koto enso ni mba lǝǝtǝkǝko ǝsuǝ eto sinǝ biabia eto nkpǝsiasiǝ kama nya baani beentsyue Onanto eto afi koto. Bidiabidia eto bateasa bamfo kpé ale nya bembu kulesa ku diyǝnde eto ǝsuǝalǝ nnya nkpe kato bomuu, baaka mǝ kulaa tsya. 11 Fɛɛ Onanto eto batɔnkpe ba nkpe ǝsuǝalǝ nya bankpe kɛnyɛale banso bidiabidia eto bateasa bamfo kulaa tsya anla ǝsuǝale nnya nkpe kato kɛnyɛ, kaaka mǝ lǝ Boanto eto ǝnǝmi. 12 Betidi bamfo eto okle te fe bebutubuki ba lenyi kobe ba boofo bumuǝ kalo, nya bǝǝńyǝ lǝ lesa saa nǝ bannɔ kasɔ ǝsuǝ nya beedi etiki bua saa eto okle. Bɔɔtsylɔsǝ mǝ fe kase baalo bebutubuki seka.
13 Boonyǝ kanyi fe kase bǝtǝ betidi dínyǝ kanyi ke. Beedi nkpe keyifo lesa saa nǝ ke baala lǝ nkɔminti tsya itsyise beefi nnya fe lesa nǝ lookpe mǝ disuǝyuǝ. Beyifo mba leeyifo afanisa ku mba leeyifo asa nnya laannɔ bobe. Baakɔ ku mi mba nlɛ eyi budi nya bǝǝnyǝ disuǝyuǝ lǝ mǝ asa bua nnya beeyifo ǝsuǝ. 14 Bakpé disǝnkpo eto ǝnǝmi nya beeyifo lebua lefe saa nya yennlǝ mǝ. Baawɛ betidi ba eto bofokanɔ lǝmbǝ ale kakpe lǝ lebua ǝsuǝ. Mǝ ketu emmi kulefe. Onanto ékudi betidi bamfo sitinti! 15 Báyani kususɛ bǝtsyǝ nya bánya kusu! Bǝǝtǝnko Onanto eto unyǝlǝkǝtidi Baalam wǝ ni Boer eto ubi eto ditsyǝbi kama. Waala atabi nnya wuunyǝ lǝ asa buayifoyifo ǝsuǝ. 16 Lǝ nyaso Onanto ǝyǝnki ókpe wǝ lǝ lebua nǝ úyifo ǝsuǝ. Wǝ Baalam kosate eto ɔflimu édi wǝ etiki lǝ utidi eto ɔkɔɛ ǝsuǝ nya úti wǝ kusu lǝ disibiabia eto asa nnya ɔnlɛ buyifo ǝsuǝ.
17 Betidi bamfo eyifo fe etubiǝ nnya lensianyifǝ ntu, fe asɔmiloku nnya ufiebi lekpa ɔnyɛko. Onanto ébu kǝsiǝkɔ utsyǝ mbamfo eto okle lǝ ketuntu tũũ kǝmiǝ. 18 Beedi etiki bimba kabesǝ ǝsuǝ kato. Nya beedi akɔɛntiki nnya laabiasǝ utidi ǝsuǝ, kawɛ mba nlɛ bɔbɔ lǝ betidi ba nsi nkpǝ bua ǝsuǝ eto nti kakpe. 19 Bidiabidia eto bateasa bamfo ǝǝtsyǝ mǝ kɛnyɛ bǝnkǝ bootǝ bǝnyǝ ǝsuǝ buusiǝ lǝ mǝ ǝsuǝ ǝsuǝ lǝ lefe nǝ eto lefe mǝ kosate nsi nkpǝ bo loobiasɛ mǝ bafiani ndomufɔ, itsyise lesa nǝ eto kalɔ fankpee, aafiani ni ndomunyǝ.
20 Lǝ bǝtsyuǝ ǝbǝ bate Bonamute Yesu Kristo wǝ ni Ofomfokǝtǝǝ, nya bǝnǝ mǝ ǝsuǝ bǝlǝkǝ lǝ asa nnya laanansǝ etidisuǝ lǝ kawunsiǝ kamfo, nya yanklɛ fɛ asa nyamǝ disinkli ibǝ imuǝ mǝ itǝkǝ mǝ katoo, bǝǝbǝ kǝsiǝ nkpǝ bo lǝ kalosǝkɔɔ, laabia kaso mbo bǝsiǝ kɔ. 21 Lǝ nnya ete betidi bamfo dímante kulesa itsyi lǝ nkpǝ sɛɛ siǝsiǝ eto kusu ǝsuǝǝ, eni ɛlɛkɛ itǝ mǝ, eso bǝ lǝ bate kusu sɛɛ komǝ fɛ lǝ besinkli lǝ kɔfi kɛnkɛ ko Onanto lékpe mǝ eto kama.
22 Lesa nǝ díbǝ mǝ lǝ ǝsuǝ ǝlǝkǝ ete wuee lesa nǝ akpa nyamfo nlɛ bɔtɛyi bǝ, “Okpa esinkli ɔlɛ wǝ kala budi,” nya “Okplako wǝ bǝflǝsǝ ntu kukɔnɔ esinkli úsu ɔlɛ kota boke.”