3 YOHANES
Yohanes Eto Kukue Tsyǝfǝ
1
Ɔyɛtsyuǝ lala Gaio, mɔ bafokanɔfɔ eto uninǝ nlɛ kukue komfo bɔwɔni kǝtǝ fǝ. Maala fǝ lǝ sitinti eto ditiki nǝmǝ ǝsuǝ.
Mɔ ɔyɛtsyuǝ lala, nlɛ ola boto miǝ lǝ lesa saa lǝ lɛlɛkɛ ditǝ fǝ nya lǝ akɛ ǝsuǝale. Nyi miǝ ite fe kase fǝńyǝ kekleke lǝ lɛwɔnɔ ǝsuǝ. Nnyǝ disuǝyuǝ tinti se bafokanɔfɔ eto bayimitsyuǝ díbǝ bátɛyi mɛ kase fanlɛ ɔnukualɛtiki nǝmǝ kekleke lǝ kɔni fe kase fálɛ ni kɔ seka ke. Se mínɔ bǝ mɔ bebi lɛ nkpǝ busiǝ lǝ ɔnukualɛtiki nǝmǝ eto kusu ǝsuǝǝ, nnyǝ disuǝyuǝ tinti.
Bafokanɔfɔ Átɛsǝ Gaio.
Mɔ ɔyɛtsyuǝ lala, eyifo nwǝ leeyifo kasɛyifo kǝtǝ fǝ bayimi bafokanɔfɔ tsyuǝ, lǝ bafɔ beni kulaa tsya. Bǝbǝ bátɛyi bafokanɔfɔ eto ditsyukpa mfo kase fala mǝ. Nyaso nlɛ fǝ lekpakpa lǝ awunsǝko mǝ lǝ bakɛ mǝ asa nnya loofe itǝ mǝ fe kase ińyǝ itǝ Onanto eto keyifo bǝ lǝ besukosǝ mǝ kusu ko banyɛ sɛtɔ. Itsyise bǝtsyǝ kasɔ mǝ kusu bɔyɛ kafe lǝ Kristo eto keyifo ǝsuǝ nya bámfo bɔwunsǝko saa betsyiko lǝ mba lenni bafokanɔfɔ ɔflɔ. Mmǝ eso ele bǝ bafokanɔfɔ wunsǝko betidi bamfo eto okle. Nyamfo loote bǝ buyifo bani ku mǝ lǝ keyifo kǝtǝ Kristo eto Ditiki Sɛɛ nǝmǝ ǝsuǝ.
Yohanes Edi Etiki Itsyi Lǝ Diotrefo Ku Demetrio Esuǝ.
Nwɔni kukuǝ kutsyuǝ ntsyese bafokanɔfɔ eto ditsyukpa nǝmǝ, fɛɛ Diotrefo wǝ léla nkǝ weedi mǝ ɔtɔnkpe mfó anla nkǝ wetsyue lesa nǝ maatɛyi koto. 10 Lǝ mbǝǝ, muulǝkǝ lesa saa nǝ úyifo nte, asa bua nnya ɔnlɛ bɔtɛyi lǝ bo ǝsuǝ ku bidia bia waatɛyi. Fɛɛ nyamfo mǝnsiǝ tɔ, wǝǝmbofo bayimi ba ni bafokanɔfɔ ku kafo faa lǝ bǝbǝ mfó. Nya weeti mba laala bǝ baafo mǝ kusu nya waala nkǝ waala mǝ ulǝkǝ lǝ bafokanɔfɔ eto ditsyukpa nǝmǝ nti.
11 Mɔ ɔyɛtsyuǝ lala, mǝntǝkǝko lebuayifoyifo kama. Bomu tǝkǝko kasɛyifoyifo kama. Utsyuǝ saa wǝ leeyifo kasɛɛ eyifo Onanto eto ole. Fɛɛ nwǝ leeyifo asa buaa, mánte tɔ Onanto.
12 Utsyuǝ saa eedi etiki sɛɛ ketsyiko lǝ Demetrio ǝsuǝ. Nya ɔnukualɛ ǝmǝ kosate eedi etiki sɛɛ ketsyiko lǝ wǝ ǝsuǝ. Bo ǝmǝ tsya lɛ adansiɛ budi lǝ wǝ ǝsuǝ, nya eyi fǝ lesa nǝ boatɛyi eyifo ɔnukualɛ.
Yohanes Ákla Mǝ.
13 Asa kpǝ kpe ele bǝ ntɛyi fǝ, fɛɛ manla miǝ maawɔni nnya ntsyese fǝ. 14 Bomu nla miǝ mǝǝbǝ fǝ ɔflɔ lǝ lefe kliminti ǝsuǝ nya lǝ budi etiki butǝ bǝtsyuǝ ǝnǝmi ku ǝnǝmi.
15 Diyuǝ lǝ disiǝnko fǝ. Fǝ bayimitsyuǝ lǝ mfo kenke bǝ bǝǝsiǝsǝ fǝ kukɔnɔ. Mǝǝsiǝsǝ bayimitsyuǝ saa kukɔnɔ.