GALATIAFƆ
Kukue Ko Paulo Lɛwɔni Útǝ Galatiafɔ
1
Kukue komfo etsyi mɔ, Paulo, wǝ ni ɔtɔnkpe ɔflɔ. Mɔ, Paulo, nwǝ eto bokpadi dímentsyi utidinini saa ɔflɔ nye ɛyɛ lǝ utidi saa ǝsuǝ, bomu Bonamute Yesu Kristo ku Boanto Onanto wǝ létakasǝ Yesu utsyiko ɔkɔmǝ óboko nkpǝ ɔflɔ. Mɔ ku mɔ bayimi bafokanɔfɔ kenke ba nkpe mfo nlɛ kukue komfo bɔwɔni kǝsiǝsǝ mi bafokanɔfɔ eto etsyukpa kenke nnya nkpe lǝ Galatia katsyese.
Lǝ Boanto Onanto ku Bonamute Yesu Kristo eto lefonǝ lǝ disiǝko mi, ditǝ mi diyuǝ.
Yesu Kristo éfi wǝ ǝsuǝ útǝ lǝ bo abua eto disi nkǝ lǝ ulǝkǝ bo utsyiko lǝ mmi eto kawunsiǝ bua ka bunsi mfo eto abuayifoyifo ǝsuǝ. Yesu Kristo éyifo nyamfo, nnya ni bo Anto Onanto eto lelabi nɛ. Atɛsǝ itǝ Onanto itsyi manlo isu manlo. Ibǝ itǝ.
Onanto Eto Ditiki Sɛɛ Lɔni Ete Nkpe.
Iyifo mɛ naa tinti bǝ kayinkǝnǝ mfo ete ini nya bimfi bɛnlɛ budu lǝ nwǝ lékpadi mi ɛyɛ lǝ Kristo eto lefonǝ ǝsuǝ, ekesu kǝtǝkǝko ditiki bamba kama. Sitintii, “Ditiki Sɛɛ bamba saa ensibǝ,” nya nlɛ nyamfo bɔtɛyi itsyise betidi bǝtsyuǝ lɛ bola bǝ baabiasǝ mi nsusu, nya banlɛ bokplatsya bǝ baafloma Kristo eto Ditiki Sɛɛ nǝmǝ. Fɛɛ lǝ bo nye Onanto eto ɔtɔnkpe utsyuǝ etsyi kato, nya ubǝ nkǝ woatɛyi mi Ditiki Sɛɛ bamba nǝ lenni lesa nǝ bóbe letsya bɔ́tɛyi mii, Onanto lǝ unǝ wǝ koto ɔtsylɔsǝ wǝ lǝ utǝ. Bɔ́ɔtɛyi mi nnya bunyǝ nya minsi minlɛ mi nnya ke bɔtɛyi bio minkǝ, lǝ utsyuǝ bamba saa esi ubǝ nkǝ woatɛyi mi Ditiki Sɛɛ bamba nǝ lenni lesa nǝ bóbe letsya bɔ́tɛyi mii, Onanto lǝ unǝ wǝ koto ɔtsylɔsǝ wǝ lǝ utǝ.
10 Nyalɛ nnya minlɛ bɔtɛyi mfoo, bibu biǝ betidi eto atɛsǝ minlɛ bɔbɛbɛ? Owo lo! Inni nko ini. Lesa nǝ mimbɛbɛ ni bǝ lǝ Onanto eto kɔni lǝ kutǝkǝ lǝ nnya ǝsuǝ. Bola minla miǝ maalɛkɛ lǝ betidi ɔflɔ lee? Lǝ nko ini minla miǝ meeyifoo, eni membuyifo Kristo eto uyifoyifo.
Paulo Ǝbǝ Ofiani Ɔtɔnkpe.
11 Mɔ bayimi, nla miǝ maatɛyi mi miǝ Ditiki Sɛɛ nǝ maabe letsyaa, dientsyi utidinini saa ɔflɔ. 12 Mámfo ni ntsyiko utidi saa ɔflɔ, nye kutsyuǝ saa tsya léte mɛ ni. Bomuu, Yesu Kristo kosate dílǝkǝ ni óte mɛ.
13 Bɛnɔ nkpǝ bo mínsiǝ mímfe lǝ lefe nǝ eto lefe mindi Yudanyǝ kosate kosate. Bátɛyi mi kase mínti Onanto eto besumunyǝ eto ditsyukpa kama kaminsǝ mǝnyǝmǝnyǝ nya míkplatsya kekleke miǝ lǝ mba ni. 14 Mbǝ nso mɔ Yudafɔ eto babentsyuǝ kpǝ lǝ Yudafɔ eto kesumu ǝsuǝ nya minkɛ otsyekle kekleke lǝ bo banamǝ eto akpayifoyifo ǝsuǝ. 15-16 Fɛɛ lǝ Onanto eto lefonǝ esoo, úlǝkǝ mɛ útsyǝ fɛ bá le mɛ, nya ókpadi mɛ nkǝ mbǝ nyifo wǝ keyifo. Únǝ mɛ kafo úlǝkǝ wǝ ubi óte mɛ nkǝ lǝ nsu mbe wǝ Ditiki Sɛɛ nǝmǝ letsya ntǝ mba lenni Yudafɔ. Ménsu kuutsyuǝ saa ɔflɔ nsu mfo nsusu 17 nye nsu Yerusalem nsu nyǝ mba ni batɔnkpe mfó fɛ Onanto dílǝkǝ mɛ. Bomuu, ndu nsu Arabia lamfolamfo fɛ kamaa, mínsinkli mímbǝ Damasko.
18 Alɛ ǝtsyǝ kama fɛ mínsu Yerusalem mínsu mínyǝ Petro nya mínsiǝ lǝ wǝ ɔflɔ lefosi eyi anɔ. 19 Fɛɛ mǝnnyǝ batɔnkpe bamǝ eto kuutsyuǝ tsya, enso Yakobo wǝ ni Bonamute eto ɔyimisani hã.
20 Nya lǝ sitintii, Onanto kosate yi nkǝ ditiki nǝ minlɛ mi bɔwɔni mfoo, inni sidia minlɛ bɔtɛyi.
21 Lǝ nyamfo eto kama tsyaa, nsu Siria ku Kilikia eto akpɔ mfó. 22 Lǝ lefe nǝmfoo, Kristo eto bafokanɔfɔ eto etsyukpa nnya nkpe lǝ Yudea eto kasɔ mfóo, mǝnyǝ mɛ tɔ bǝnyǝ. 23 Lesa nǝ hã bánɔ betidi díkatɛyi ni bǝnkǝ, “Osani utsyuǝ wǝ lɛkɛ úkate bo ohiã nya ókplatsya nkǝ lǝ ɔtsyɔlɔsǝ bofokanɔ bomǝǝ, wǝ bomu díbǝ ɔnlɛ mu letsya bobe mɔmɔ nɛ.” 24 Lǝ nyaso básɔ Onanto ani lǝ mɔ disi.