YAKOBO
Kukue Ko Yakobo Lɛwɔni
1
Mɔ, Yakobo, wǝ ni Onanto ku Bonamute Yesu Kristo eto uyifoyifo nlɛ mi Onanto eto betidi ba kenke disensǝ bankpo lǝ kawunsiǝ eto akpa nyamǝ kenke busiǝsǝ.
Binyǝ Disuǝyuǝ Lǝ Bulǝ Lɛ Mi Butu.
Mɔ bayimi, binyǝ disuǝyuǝ lǝ bulǝ kpǝ lete, lete lɛ mi butu. Itsyise biyi biǝnkǝ lǝ bulǝ lɛ mi butu nya mi bofokanɔ dítǝ befo buńyǝ lǝ mu kɛnyɛɛ, nyamfo ebutǝ biofo buńyǝ kekleke lǝ bulǝ saa eto kɛnyɛ. Bitǝ lǝ mi bofo buńyǝ kekleke disimǝntǝmǝntǝǝ, lǝ ekpa mi ɛyɛnko bǝ lǝ bɛflɔ belo kenke, bǝ kulesa saa ensiebofe itǝ mi. Fɛɛ lǝ mi nti eto utsyuǝ ebu dímamflɔ lǝ kobetete ǝsuǝǝ, ɔtɔ Onanto nya wuufi utǝ wǝ, itsyise Onanto eefi asa kǝtǝ utidi saa kafo faa lǝ kafoɛkpɛ ǝsuǝ. Fɛɛ lǝ alɛ ola boto katɔ wǝ lesatsyuǝǝ, ele bǝ fo wǝ anɔ fǝ wuutǝ fǝ lesa nǝ mǝ, manyaki wǝ. Itsyise utidi wǝ kayakii, uyifo fe lekpo eto utuwa ufiebi laasɔ ketsyi katsyilamako. 7-8 Utidi wǝ nte nko, mi mba eto nsusu lafloma mlǝ mlǝ lǝ lesa nǝ ɔnlɛ buyifo ǝsuǝǝ, membu nkǝ woofo kulesa utsyiko lǝ Bonamute ɔflɔ.
Lǝ Onanto abesǝ ɔyimi okombo wǝ ni ofokanɔnyǝ katoo, ele bǝ unyǝ disuǝyuǝ. 10 Nko ke ini itǝ otabinyǝ wǝ ni ofokanɔnyǝ nɛ, bǝ lǝ Onanto ábokosǝ wǝ kasɔɔ, ele bǝ unyǝ disuǝyuǝ. Itsyise otabinyǝ eto nkpǝ ebubǝ bofe fe kase efukpokpo laalo lǝ ofa ǝsuǝ kakpo lǝ kasɔ. 11 Lǝ kofe ato kobe kɛnyɛ keklekee, koafa kakpo lǝ sefa eto esi ǝsuǝǝ, itǝ efukpokpo nyamǝ aylɔbe, kaalo kakpo lǝ kasɔ nya katsylɔ. Nko ke ini itǝ otabinyǝ tsya wǝ lookakplatsya lǝ wǝ keyifoyifo ǝsuǝ kekleke fɛ ubǝ ukpǝ nɛ.
12 Onanto ebokpo atsyɔ nwǝ ke lékpe utu uńyǝ kekleke lǝ botokabe ǝsuǝ nya útǝkǝ bulǝ nye kabua kamǝ kato. Itsyise ɛyɛ lǝ nnya ǝsuǝ wuunyǝ kayofofo ka nkpe, ini bo Onanto luufi utǝ mba laala wǝ. 13 Lǝ utsyuǝ edufǝ lǝ botokabe ǝsuǝǝ, wantɛyi nkǝ Onanto ɔflɔ itsyi. Itsyise kulesa embofo Onanto boto kabe lǝ uyifo lebua, nya wǝ tsya emfi lebua kanto kuutsyuǝ kabe. 14 Bomu utidi eto ǝsuǝ eto sinǝ eto alasaa, nnya laawɛ wǝ kǝnǝ wǝ kakpe lǝ botokabe ǝsuǝ nɛ. 15 Nya lǝ ǝsuǝ eto sinǝ eto alasa nyamfo alɛ kafoo, kaale lebuayifoyifo. Nya lǝ lebuayifoyifo nǝmǝ abee, diale ukpe. 16 Mɔ bayimi, biǝntǝ lǝ kutsyuǝ saa lǝ ɔwɛ mi okpe.
17 Asa sɛɛ nnya nkpe bo kenke ku ǝtǝsa nnya lɛflɔ kenke boǝnyǝǝ, etsyi Boanto Onanto wǝ díyifo kato eto ǝnyǝlesa ɔflɔ. Nya woamfloma kakpe ketuntu fe kase úyifo kofe ku kofande leeyifo. 18 Onato áyɛ lǝ wǝ kosate eto lelabi ǝsuǝ, nya úlǝkǝ bo ɛyɛ lǝ wǝ ɔnukualɛtiki ǝsuǝ bǝ lǝ budi betutɛ lǝ wǝ asayifoyifo kenke nti.
Ele Bǝ Bikeyifo Lǝ Bonamute Eto Ditiki Ǝsuǝ.
19 Mɔ bayimi lala, bekloma lǝ bitǝkǝ ǝnǝ nyamfo ǝsuǝ. Bɛkɔse lǝ bitsyue ato mlǝ lǝ utsyuǝ lɛ etiki budi, fɛɛ bitsyǝsuǝ lǝ etikididi ku ɔblɔnyǝnyǝ mlǝ mlǝ ǝsuǝ. 20 Itsyise ɔblɔ ǝntǝ utidi leeyifo kasɛɛ ka Onanto laala nkǝ uyifo. 21 Nyaso bilǝkǝ ani bitsyiko lǝ asinsa saa yifoyifo ku nkpǝ bua saa eto okle busiǝ ǝsuǝ. Bebokosǝ ǝsuǝ kasɔ bitǝ Onanto bǝ lǝ befo wǝ ditiki nǝ ókpe mi lǝ akɔɛsi, nnya ni loofo utǝ mi lǝ nkpǝ nɛ.
22 Bianwɛ mi ǝsuǝ biǝ bɛlɛ Ditiki Sɛɛ nǝmǝ bɔnɔ ete, bomu bifi ni bekpe lǝ mi eyifosa ǝsuǝ. 23-24 Itsyise nwǝ laanɔ Ditiki Sɛɛ nǝmǝ ete fɛ weenyifo lǝ ni ǝsuǝǝ, akate ko utidi wǝ lǝǝnyǝ wǝ ǝsuǝ lǝ ahuhɔɛ ǝsuǝ kǝnyǝ kase unte. Fɛɛ lǝ kokpa lǝkǝlǝkǝ kedu mfo koo, woatasuǝ kase unte. 25 Fɛɛ nwǝ leebu disi lǝ kɔfi ko lɛflɔ koǝtǝ utidi lǝsiǝ lǝ wǝ ǝsuǝ ǝsuǝǝ, nya woalɛ ola keyifo lǝ ko ǝsuǝ inni bɔnɔ te waanɔ koo, Onanto ebokpo wǝ atsyɔ lǝ lesa saa nǝ weeyifo ǝsuǝ.
26 Lǝ utsyuǝ eebu nkǝ nwǝ leesumu Onanto uni, fɛ woanlɛ wǝ odiakami ola lǝ etikididi ǝsuǝǝ, ɔwɛ ǝsuǝ nya wǝ kesumu ǝmbǝ kutǝkǝ saa. 27 Kesumu ka nyɛ lǝ kusu ǝsuǝ, ka Boanto Onanto lǝǝnyǝ nkǝ kakpa nya botakebu saa lǝmbǝ lǝ muu, ni mbo mfo nɛ bǝ, balɛ bakɔbebi ku bakɔbǝsiǝ ba nlɛ kanyi bunyǝ ola, nya lǝ balɛ ǝsuǝ ola, bǝlǝkǝ ǝsuǝ betsyiko lǝ kawunsiǝ eto abuayifoyifo ǝsuǝ.