YOHANES
Ditiki Sɛɛ Nǝ Yohanes Lɛwɔni
1
Onanto Eto Ditiki Nni Nǝ Lǝǝtǝ Nkpǝ.
Ditiki nǝmǝ akɛ fɛ béyifo kawunsiǝ.
Ditiki nǝmǝ ku Onanto lɛkɛ.
Nya Ni ku Onanto ni ɔni.
Ditiki nǝmǝ ku Onanto lɛkɛ taa kasɔ ketsyikokɔ.
Ɛyɛ lǝ wǝǝ, nya Onanto díyifo lesa saa nɛ.
Bényifo kulesa nǝ wǝ dímankɛ lenti.
Ditiki nǝmǝ ǝǝtǝ nkpǝ,
nya nkpǝ bomǝ ɔflɔ betidi dínyǝ diyǝnde betsyiko.
Diyǝnde nǝmǝ ǝǝyǝnde kakpo lǝ ketuntu ǝsuǝ.
Fɛɛ ketuntu kamǝ mamfotɔ diyǝnde nǝmǝ bɔninsǝ.
Onanto átsyese utidi utsyuǝ. Wǝ diye ni Yohanes. Úbǝ nkǝ woedi betidi etiki itsyiko lǝ diyǝnde nǝmǝ ǝsuǝ bǝ lǝ utsyuǝ saa wǝ lɛnɔ ditiki nǝmǝ lǝ ofo ɔnɔ. Inni Yohanes kosate ni diyǝnde nǝmǝ. Bomu úbǝ nkǝ lǝ udi etiki itsyi lǝ diyǝnde nǝmǝ ǝsuǝ. Nyamfo ni lekpasǝ kosate nǝmǝ nɛ, lekpasǝ nǝ nlɛ kawunsiǝ bubǝ nǝ luuyǝnde ditǝ utsyuǝ saa lekpasǝ.
10 Ditiki nǝmǝ ákɛ lǝ kawunsiǝ, nya wǝ ǝsuǝ Onanto lɛyɛ úyifo kawunsiǝ, fɛɛ kawunsiǝ eto betidi mǝnnyǝ wǝ bǝtsyǝ lekpo. 11 Úbǝ wǝ kosate eto betidi ɔflɔ, fɛɛ wǝ betidi mámfo wǝ. 12 Fɛɛ bǝtsyuǝ ete léfo wǝ. Nya mba kenke léfo wǝ bánɔɔ, útǝ mǝ ǝsuǝale nnya dítǝ báfiani Onanto eto bebi. 13 Bámfiani Onanto eto bebi ɛyɛ lǝ kawunsiǝ eto ditsyǝbi ǝsuǝ nye ɛyɛ lǝ usǝ ku usiǝ eto ubilele eto ketsyue ǝsuǝ. Bomu Onanto kosate lɛtɔnɔ nkǝ woafo mǝ lǝ bafiani wǝ bebi.
14 Ditiki nǝmǝ ǝbǝ léfiani utidinini wǝ dísiǝ lǝ bo nti, nya úyi ku Onanto eto lefonǝ ku sitinti kenke. Nya búnyǝ wǝ diyǝnde kplɛ nǝ eto okle ófo útsyiko wǝ anto ɔflɔ fe Onanto eto Ubi ɔni kplo eso.
15 Yohanes ǝlǝkǝ wǝ óte betidi lǝ lefe nǝ óbe letsya. Ófa ɔ́tɛyi nkǝ, “Nwǝmfo ni utidi wǝ ǝsuǝ míndi etiki mintsyiko minkǝ, ‘Nwǝ ntǝkǝ mɛ kama ɔnlɛ bubǝǝ, amɔ oso mɛ, itsyise okpe koko fɛ bále mɛ.’ ”
16 Ɛyɛ lǝ wǝ lefonǝ kplɛ ǝsuǝǝ, ókpo bomblɛ kenke atsyɔ kpǝ. 17 Itsyise Onanto ǝtǝ bo kɔfi komǝ ɛyɛ lǝ Moses ǝsuǝ. Fɛɛ wǝ lefonǝ ku sitinti siamǝ ǝbǝ bo ɔflɔ ɛyɛ lǝ Yesu Kristo ǝsuǝ. 18 Kuutsyuǝ saa mǝnnyǝ tɔ Onanto unyǝ. Wǝ ubi ɔni kplo wǝ lekate ko Onanto wǝ nsi lǝ wǝ Anto ǝmǝ eto akɔɔ, wǝ ni díbǝ úlǝkǝ futsyǝ Onanto ni óte bo nɛ.
Yohanes Ǝlǝkǝ Óte Nkǝ Inni Wǝ Ni Nwǝ Onanto Lékpo Ɔhile Utsyǝ.
19 Yudafɔ eto beninǝ ba nkpe lǝ Yerusalem ákpe besumunyǝ ku Lewifɔ bésu Yohanes ɔflɔ. Bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Owoe ko feni?”
20 Mfóo, Yohanes mánni mbuayɛ butǝ bomu ókpasǝ mǝ nkǝ, “Inni mɔ ni Nwǝ Onanto Lékpo Ɔhile Utsyǝ.”
21 Bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Nyalɛ owoe feni? Fǝ ni Unyɛlǝkǝtidi Elia?”
Útǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Inni mɔ ni.”
Bésukosǝ bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Nyalɛ, fǝ ni Unyɛlǝkǝtidi wǝ bátɛyi bǝtsyǝ bǝ wuubǝ?”
Útǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Owo lo.”
22 Nyaso bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Tɛyi bo lesatsyuǝ nǝ busu bɔtɛyi mba lékpe bo kɔtɔ! Owoe feni? Nya be fanlɛ bɔtɛyi itsyi lǝ fǝ ǝsuǝ?”
23 Yohanes ǝtǝ mǝ mbuayɛ fe kase Unyɛlǝkǝtidi Yesaya lɛwɔni utsyǝ nkǝ, “Mɔ ni utidi wǝ nlɛ bofa lǝ mfiminti kafe eto ɔkɔɛ katɛyi nkǝ, ‘Bɛtsyɔnsǝ Bonamute eto kusu bitsyǝ itǝ wǝ bubǝ!’ ”
24 Nya betidikpekpe ba dítsyi Yudafɔ ba baakpo Farisifɔ ɔflɔ bǝbǝǝ, 25 lɛtɔ Yohanes bǝ, “Lenni fǝ ni Nwǝ Onanto Lékpo Ɔhile Utsyǝ, nye Elia, nye unyɛlǝkǝtidi ǝmǝǝ, ntsyǝ ibǝ fɛ fanlɛ ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa buyifo?”
26 Yohanes ǝtǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Mɔ alɛɛ, meefi ntu keyifo ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa nǝmfo. Fɛɛ utidi utsyuǝ ńyǝ mi lenti, wǝ binnyi. 27 Utǝkǝ mɛ kama ɔlɛ bubǝ nya wǝ afokpa eto kekue mǝnńyǝ ntǝ kulaa tsya bǝ nyankli.”
28 Asa nyamfo ǝbǝ lǝ Betania eto umǝ lǝ Yordan eto ketu eto ditukpenkpe nǝ nse. Mfó Yohanes nlɛ ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa buyifo kǝtǝ betidi nɛ.
Yesu Ni Onanto Eto Lesamubi Nǝ Boofi Bǝtǝ Kedi.
29 Kǝsiǝsǝǝ, Yohanes ǝnyǝ Yesu nlɛ wǝ ɔflɔ bubǝ nya ɔ́tɛyi mba ńyǝ wǝ lǝ ɔflɔ nkǝ, “Nyǝ Onanto eto Lesamubi nǝ ntsyi kawunsiǝ eto abua ɔntɔnko. 30 Wǝ ni utidi wǝ ǝsuǝ míntɛyi mintsyiko lefe nǝ míndi etiki míntɛyi minkǝ, ‘Utidi utsyuǝ tǝkǝ mɛ kama ɔnlɛ bubǝ wǝ lɛmɔ onso mɛ, itsyise okpe kokooko fɛ bále mɛ.’ 31 Mɔ kosate tsya mánte utidi ǝmǝ. Fɛɛ wǝ bubǝ eso mímbǝ minlɛ ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa nǝmfo buyifo bǝ lǝ nlǝkǝ wǝ nte Israel eto kusǝ eto betidi.”
32 Mfó nya Yohanes disi ɔ́tɛyi lǝ wǝ ǝsuǝ nkǝ, “Nnyǝ miǝ Onanto eto Lɛwɔnɔ áyifǝ dítsyi kato dísiǝ lǝ wǝ ǝsuǝ fe lɛblɛkpa seka. 33 Tutɛ mánte miǝ wǝ uni. Fɛɛ lefe nǝ Onanto létsyese mɛ nkǝ mbǝ keyifo ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa nǝmǝǝ, ɔ́tɛyi mɛ nkǝ, ‘Ebunyǝ se mɔ Lɛwɔnɔ lɔɔyifǝ ditsyi kato dibǝ disiǝ lǝ utsyuǝ ǝmǝ ǝsuǝ, ete ebote fǝ wǝ ni utidi wǝ luufi Lɛwɔnɔ Kɛnkɛ ukeyifo ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa nǝmǝ nɛ.’ 34 Nya mínyǝ se íbǝ nkomǝ lǝ utidi ǝmfo ǝsuǝ. Nya minlɛ mi bɔtɛyi sitinti miǝ wǝ ni Onanto eto Ubi kosate ǝmǝ nɛ.”
Betidi Tutɛ Ba Dítǝkǝko Yesu.
35 Kǝsiǝsǝǝ, Yohanes ku wǝ bakasebi inuǝ si bǝńyǝ mfó ke, 36 nya únyǝ Yesu díbǝ ɔnlɛ bofe. Nya se únyǝ wǝǝ, ɔ́tɛyi nkǝ, “Bebee, nyǝ Onanto eto Lesamubi nǝmǝǝ!”
37 Bakasebi inuǝ bamfo ánɔ nnya Yohanes lɛtɛyi nya bédu bésu bǝtǝkǝko wǝ. 38 Se Yesu lɛtsyi ɔwuninsǝ únyǝ nkǝ bǝtǝkǝko wǝǝ, ɔ́tɔ mǝ nkǝ, “Be biabɛbɛ?”
Bǝtǝ wǝ mbuayɛ bǝnkǝ, “Rabi,” eto kasɔ ni Oteasa, “Lekpakpa, se fankpe?”
39 Ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Bibǝ bebe.” Lefe nǝmfó ebutsyǝ fe ditsyitsyo eto abombo ana seka.
Nyaso bǝtǝkǝko wǝ bésu kaka onkpe, nya bǝsiǝ wǝ lǝ ɔflɔ diyi fɛfɛ nǝmǝ.
40 Bakasebi inuǝ ba lɛnɔ Yohanes eto ditiki nǝmǝ fɛ bǝtǝtǝko Yesuu, eto ɔni ni Andrea wǝ ni Simon Petro eto ɔyimi. 41 Lesa tutɛ nǝ Andrea ǝmǝ díyifo ni bǝ úsu ɔ́bɛbɛ wǝ ɔyimi, ini Simon nya ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Búnyǝ Mesia ǝmǝ,” eto kasɔ ni Kristo wǝ ni Nwǝ Onanto Lékpo Ɔhile Utsyǝ. 42 Nya ókpa Simon úsuko Yesu ɔflɔ.
Yesu ábe wǝ tũũ, nya ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Fǝ ni Simon, Yohanes eto ubi. Idu mɔmɔ ɛntɔɔ, bookpo fǝ bǝ Kefas,” nye Petro eto kasɔ ni kobansǝ.
Yesu Ákpadi Filipo Ku Nataniel.
43 Kǝsiǝsiǝǝ, Yesu ála nkǝ weesu kasɔ ka baakpo bǝ Galilea. Nya se ɔnyɛ ɔntɔɔ, únyǝ utsyuǝ wǝ baakpo Filipo nya ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Bǝtǝkǝko mɛ.”
44 Filipo etsyi Betsaida, umǝ wǝ Andrea ku Petro tsya ditsyi. 45 Se Filipo dísu únyǝ Nataniel, ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Búunyǝ utidi ǝmǝ ǝsuǝ Moses ku Onanto eto bǝnyɛlǝkǝtidi lɛwɔni asa betsyiko bǝtsyǝ lǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue ǝsuǝ! Wǝ ni Yosef eto ubi Yesu wǝ ditsyi Nasaret!”
46 Nataniel átɔ nkǝ, “Lesa sɛɛ ditsyuǝ ebofo bɔbɔ ketsyi Nasaret kǝbǝǝ?”
Filipo átɛyi wǝ nkǝ, “Bǝ lǝ ǝbǝ abe!”
47 Se Yesu dínyǝ Nataniel lɛyɛ ɔnlɛ wǝ ɔflɔ bubǝǝ, ɔ́tɛyi itsyi lǝ wǝ ǝsuǝ nkǝ, “Nyǝ Israelnyǝ tinti nlɛ bubǝ mǝǝ, woanwɛ betidi.”
48 Nataniel átɔ wǝ nkǝ, “Ntsyǝ féyifo fáte utidi wǝ eto okle mini?”
Yesu ǝtǝ mbuayɛ nkǝ, “Fɛ Filipo díbǝ ókpadi fǝ lǝ lefe nǝ fakɛ lǝ koto komǝ kalɔɔ, mbúnyǝ fǝ koko.”
49 Nataniel átɛyi wǝ nkǝ, “Oteasa, eyifo Onanto eto Ubi kosate. Fǝ ni Israelfɔ eto Oka ǝmǝ!”
50 Mfó nya Yesu lɛtɔ wǝ nkǝ, “Eni nnya míntɛyi fǝ miǝ nnyǝ fǝ lǝ koto komǝ kalɔ eso fáfo fánɔɔ? Ebunyǝ asa nnya nsi nso nyamfo.” 51 Nya ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Sitinti minlɛ mi bɔtɛyi minkǝ, biunyǝ se kato lɔɔsini nya Onanto eto batɔnkpe nlɛ kato bobe kesu kayifǝ kǝbǝ mɔ, Utidi eto Ubi, ɔflɔ.”