10
Nwǝ Nyi Basamu Bɔyɛnkoo, Aalɛ Mǝ Ola.
Yesu átɛyi mǝ nkǝ, “Nlɛ mi bɔtɛyi sitinti miǝ, utsyuǝ saa ke dímanyɛ lǝ lesamuyo eto kesie údufǝ lesamuyo nǝmǝǝ, bomu ɔ́yɛ kusu bamba saa údufǝ lǝ ni kafoo, eyifo uyu ku nwǝ laabiasǝ asa. Nyaa, nwǝ ke laayɛ lǝ kesie kedufǝ lesamuyo nǝmǝ kafoo, wǝ ni nwǝ laayɛnko basamu tinti nɛ. Nya nwǝ laase lesamuyo eto kesie aasini kesie eto siku kǝtǝ wǝ. Woakpadi basamu bamǝ lǝ mǝ aye nya baanɔ wǝ ɔkɔɛ nya woakpa mǝ kabɔnko. Lǝ okpadi mǝ nya ɔyɛnko mǝ ɔbɔnkoo, woatɔ mǝ sɛtɔ kayɛnko mǝ nya bǝǝtǝkǝko wǝ kama itsyise beeyi wǝ ɔkɔɛ. Bǝmbutǝkǝko kuutsyuǝ bamba kama. Bomu bootsyetsyi bedu itsyise benyi wǝ ɔkɔɛ.”
Yesu átɛyi mǝ lekpa nǝmfo, fɛɛ bánnɔ nnya ɔ́tɛyi mǝ eto kasɔ. Lǝ nyamfo esoo, Yesu esi ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Lǝ sitintii, mɔ ni kesie itǝ basamu bamǝ. Betidi ba kenke lɛtɔ mɛ sɛtɔ bǝbǝǝ, beyifo beyu ku mba laabiasǝ asa. Fɛɛ basamu bamǝ méntsyue mǝ koto. Mɔ ni kesie kamǝ. Lǝ utsyuǝ ayɛ lǝ mɛ udufǝ lǝ kafoo, wuunyǝ bofo. Wuudufǝ lǝ mfó ukabɔ, nya wuunyǝ didisa sɛɛ ukedi. 10 Uyuu, bubǝ ete woǝbǝ nkǝ lǝ uyu, olo utidi, obiasǝ asa. Mɔɔ, mbǝ miǝ lǝ binyǝ nkpǝ, nkpǝ bo lɛflɔ.
11 “Mɔ ni utinti wǝ laayɛnko basamu, nwǝ lɛtɔnɔ nkǝ weefi wǝ nkpǝ utǝ lǝ wǝ basamu eto disi. 12 Utidi wǝ laayɛnko basamu wǝ baafo diyi eto kayo nya benni wǝ kosate eto balee, weetsyetsyi kedu lǝ unyǝ ukiti nlɛ bubǝ. Ukiti ǝmǝ eedufǝ mǝ lenti kǝmuǝ mǝ nya wǝǝsensǝ mǝ. 13 Utidi ǝmfo eetsyetsyi kedu itsyise diyi eto uyifoyifo ete uni. Nya basamu bamǝ eto bɔflɔ nye mǝ kasɛɛ aanka wǝ.
14-15 “Mɔ ni utinti wǝ laayɛnko basamu. Fe kase Anto ǝmǝ nyi mɛɛ, nya mintsya nyi wǝǝ, nko ke mintsya nyi mɔ basamu, nya mǝǝtsya nyi mɛ nɛ. Nya míntɔnɔ miǝ mǝǝkpǝ lǝ mǝ disi. 16 Nkpe basamu bamba ba lǝmbǝ lǝ lesamuyo nǝmfo tɔ. Ele bǝ nyɛnko mǝ tsya mboko, nya mǝ tsya lǝ banɔ mɔ ɔkɔɛ. Nya mǝmblɛ loofíani basamu eto ditsyukpa lɔni lǝ ɔyɛnkoyɛnko ɔni eto kalɔ.
17 “Anto ǝmǝ aala mɛ, itsyise ntɔnɔ miǝ mǝǝkpǝ lǝ mǝ disi, bǝ lǝ nsinkli mbǝ nsiǝ nkpǝ bio. 18 Kuutsyuǝ saa embofo mɔ nkpǝ bofo lǝ mɔ ani, bomu mɔ kosate dífi mu míntǝ miǝ mǝǝkpe. Nkpe ǝsuǝale bǝ moofo mu bufi kǝtǝ. Nya ǝsuǝale si ekpe mɛ bǝ nsinkli mfo mu. Nko ǝmǝ mɔ Anto dítǝ mɛ nkǝ nyifo nɛ.”
19 Lǝ etiki nnya Yesu lɛtɛyi mfo esoo, kabakǝfǝ esi kédufǝ lǝ Yudafɔ bamǝ nti. 20 Mǝ nti eto bǝtsyuǝ kpǝ átɛyi bǝnkǝ, “Lɛwɔnɔ bua tǝkǝko wǝ. Ɔlɛ kumunǝ bukpǝ! Beso ele bǝ besi betsyue wǝ koto fɛ?”
21 Fɛɛ babamba tsya átɛyi bǝnkǝ, “Utidi wǝ ǝsuǝ lɛwɔnɔ bua nkpee, embofo etiki nyamfo eto okle bɔtɛyi! Ntsyǝ lɛwɔnɔ bua luuyifo unǝmba si unyǝ asa fɛ?”
Yudafɔ Mámfo Yesu Bánɔ.
22 Lɛyɔlefee, nya beedi Yudafɔ eto Disumuyo Bufikakpe lǝ Onanto kɔni eto Diyi lǝ Yerusalem. 23 Yesu ákayɛ kafe lǝ Disumuyo eto lekpake nǝ baakpo Solomo eto Ablanase mfó. 24 Mfó nya Yudafɔ bamǝ létsyilama wǝ, nya bátɔ wǝ bǝnkǝ, “Isu ese dimamfe lefe kon fookpe bo lǝ ketuntu ǝsuǝ esu ase? Tɛyi bo sitinti siamǝ, lǝ fǝ ni Utidi ǝmǝ Bákpo Ɔhile Bǝtsyǝ.”
25 Yesu ǝtǝ mǝ mbuayɛ nkǝ, “Mbɔtɛyi mi nyamfo koko, tsya biamfo mɛ akanɔ. Asa nnya meeyifo lǝ mɔ Anto eto ǝsuǝale ǝsuǝǝ, lɛ mɛ bulǝkǝ kate. 26 Fɛɛ biǝmbofo mɛ bɛnɔ, itsyise bientsyi mɔ basamu bamǝ nti. 27 Mɔ basamu eetsyue mɛ koto. Nyi mǝ, nya bǝǝtǝkǝko mɛ. 28 Ntǝ mǝ nkpǝ manlo, nya bemuukpǝ kulefe. Nya kuutsyuǝ saa embofo mǝ lǝ ǝsuǝale ǝsuǝ lǝ mɔ kɔni. 29 Mɔ Anto wǝ dífi mǝ útǝ mɛɛ, kpe ale oso lesa saa. Kuutsyuǝ saa embofo mǝ bofo lǝ ǝsuǝale ǝsuǝ lǝ mɔ Anto eto kɔni kulefe kulefe. 30 Anto ǝmǝ ku mɔɔ, eyifo bani.”
31 Mfó nya Yudafɔ bamǝ dísi básɛ aba bǝ bato wǝ. 32 Yesu átɛyi mǝ nkǝ, “Nyifo nnyifo sɛɛ kpǝ bo mɔ Anto lékpe mɛ lǝ mi nti. Nya nte nnya eso bela biǝ biakpɔ mɛ aba?”
33 Yudafɔ bamǝ ǝtǝ wǝ mbuayɛ bǝnkǝ, “Inni nnyifo sɛɛ bo féyifo eso boǝ boakpɔ fǝ aba. Bomu mbusiotiki nnya fédi eso! Utidinini ete feni, fɛɛ éfi fǝ ǝsuǝ éyifo fe Onanto!”
34 Mfó nya Yesu dítǝ mbuayɛ nkǝ, “Báwɔni bákpe lǝ mi kosate eto Kɔfi eto Kukue bǝ Onanto átɛyi nkǝ, ‘Beyifo fe bananto.’ 35 Buyi boǝ lesa nǝ báwɔni bákpe lǝ Awɔnisa Kɛnkɛ eto Kukue, eyifo sitinti itǝ lefe saa. Nya mfó Onanto lékpadi betidi ba léfo wǝ Ditiki Sɛɛ nǝmǝ nkǝ, ‘Beyifo fe bananto.’ 36 Fɛɛ mɔɔ, Anto ǝmǝ dílǝkǝ mɛ nya ótsyese mɛ kawunsiǝ nɛ. Nya ntsyǝ eso fɛ biɔtɛyi biǝ ndi mbusiotiki lǝ nnya míntɛyi miǝ nyifo Onanto eto Ubi? 37 Lǝ minlɛ mɔ Anto eto nnyifo buyifoo, nyalɛ biamfo mɛ bɛnɔ. 38 Fɛɛ lǝ nlɛ mu buyifoo, lǝ biamfo mɛ bɛnɔ tsyaa, ele bǝ befo asa nnya meeyifo bɛnɔ, bǝ lǝ bete lǝ bɛnɔ nnya kasɔ biǝ Anto ǝmǝ si lǝ mɛ, nya mintsya nsi nkpǝ lǝ wǝ.”
39 Mfó tsyaa, besi bála bǝ bǝǝmuǝ Yesu, fɛɛ usi ɔ́bɔ lǝ mǝ nti údu.
40 Yesu esi úsu ɔ́yila Ketu Yordan úsu kaka Yohanes díyifo betidi ntuflǝsǝflǝsǝ eto lekpa tutɛ, nya ɔ́tsyimɛ mfó. 41 Betidi kpǝ ǝbǝ wǝ ɔflɔ nya bátɛyi bǝnkǝ, “Yohanes ményifo ayanisa saa óte. Fɛɛ lesa saa nǝ ɔ́tɛyi itsyi lǝ utidi ǝmfo ǝsuǝ eyifo sitinti.” 42 Nya betidi kpǝ lǝ mfó léfo wǝ bánɔ.