20
Bakasebi Bamǝ Ǝnyǝ Bǝ Kudi Komǝ Tǝ Kefufu.
Kɔsida eto kolensiǝnto se kale dímǝnsiǝ tɔ kaloo, Maria Magdalene ésu kudi komǝ ɔflɔ nya únyǝ nkǝ báminansǝ leba nǝ díti lǝ kudi komǝ kɛnyɛ mfó. Nyaso útsyetsyi úsu Simon Petro ku okasebi wǝ Yesu laala ɔflɔ. Nya ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Bǝtsyǝ ǝbǝ bétsyi Bonamute bédunko lǝ kudi komǝ kafo. Nya bunyi kaka bétsyi wǝ bésu bǝtsyǝ!”
Mfó nya Petro ku okasebi ɔni ǝmǝ dídu bǝ beesu kudi komǝ ɔflɔ. Mǝ inuǝ bamǝ étsyetsyi batɔ, fɛɛ okasebi ǝmǝ áfe Petro nya oka wǝ kudi komǝ ɔflɔ mfó budufǝ. Úbǝ kasɔ útsyue ǝnǝmi óbe kudi komǝ kafo. Únyǝ mfia flubia bomǝ, fɛɛ wéndufǝ ko kafo. Simon Petro wǝ dítǝkǝ kama ubǝǝ, áyɛ údufǝ kudi komǝ kafo nya únyǝ se mfia flubia bomǝ nkpo lǝ kudi kafo lǝ kasɔ mfó. Fɛɛ béfi kafia ka béfi bákle Yesu disi bǝtsyǝ lete, ke mánkɔ ku mfia flubia fɛfɛ bomǝ. Bǝkǝnǝ ke bǝtsyǝ lete. Mfó nya okasebi wǝ leka kudi komǝ ɔflɔ búdufǝ tsya dídufǝ ko kafo. Únyǝ asa nyamǝ, nya ófo ɔ́nɔ. Tsya, fɛɛ bánnɔ tɔ kasɔ nnya Awɔnisa Kɛnkɛ lɛtɛyi nkǝ ele bǝ Yesu taka utsyi ɔkɔmǝ ubǝ nkpǝ.
Yesu Ǝlǝkǝ Ǝsuǝ Óte Maria Magdalene.
10 Nyamfo eto kama nya bakasebi bamǝ dísinkli bésu oto. 11 Fɛɛ Maria ǝbǝ únyǝ lǝ kudi komǝ ɔflɔ kewi keku. Nya lefe nǝ úńyǝ mfó ɔnlɛ keku buwii, usi úbǝ kasɔ óbe kudi komǝ kafo. 12 Mfó únyǝ Onanto eto batɔnkpe inuǝ ba nlɛ mfia flubia bensi lǝ kafo mfó. Ɔni si lǝ kaka Yesu eto disi dítsyǝ nya unuǝfǝ nsi lǝ wǝ akpa eti.
13 Bátɔ wǝ bǝ, “Boambe, beso fanlɛ keku buwi?”
Mfó nya Maria tsya dítǝ mbuayɛ nkǝ, “Bǝtsyǝ ǝbǝ bétsyi mɔ Onamute bedunko, nya mante kaka bétsyi wǝ besuko!” 14 Lamfolamfo se ɔ́tsyi ɔwuninsǝǝ, únyǝ se Yesu nyǝ mfó. Fɛɛ woante nkǝ Yesu uni.
15 Mfó Yesu lɛtɔ wǝ nkǝ, “Boambe, beso fanlɛ keku buwi? Owoe fanlɛ bɔbɛbɛ?”
Fɛɛ úbu nkǝ, nwǝ laabe mfó uni, nyaso ɔ́tɛyi wǝ nkǝ, “Boanto, lǝ fǝ uni dítsyi wǝ fédunko, nyalɛ tɛyi mɛ kaka fétsyi wǝ fésuko lǝ nsu ntsyi wǝ ndunko.”
16 Nya Yesu lékpadi wǝ nkǝ, “Maria!”
Ɔ́tsyi ɔwuninsǝ útǝ ǝnǝmi Yesu nya ókpadi wǝ lǝ Hebri eto sele ǝsuǝ nkǝ, “Rabuni!” Eto kasɔ ni Oteasa.
17 Mfó Yesu lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Sinkli ayɛ mɛ butidi etɔ, itsyise ménsinkli tɔ nsu Anto ǝmǝ ɔflɔ kato. Bomu du esu atɛyi mɔ bayimi fǝ nsinkli ntɔ lǝ nwǝ ni mɔ Anto ku mǝ Anto, mɔ Onanto ku mǝ Onanto ɔflɔ.”
18 Nyasoo, Maria Magdalenyǝ ésu ɔ́tɛyi bakasebi bamǝ nkǝ únyǝ Bonamute ǝmǝ nya ɔ́tɛyi mǝ asa nnya Yesu lɛtɛyi wǝ.
Yesu Ǝlǝkǝ Ǝsuǝ Óte Wǝ Bakasebi.
19 Kɔsida komǝ eto ditsyitsyo lefee, bakasebi bamǝ ákɔ besi lǝ diyo nya béti mǝ ǝsuǝ bákpe kekleke, se banlɛ Yudafɔ eto beninǝ sikpi bote eso. Nya Yesu díbǝ unyǝ lǝ mǝ ntinti, nya ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Diyuǝ lǝ disiǝko mi.” 20 Se ɔ́tɛyi nyamfo ólosǝǝ, úfi wǝ ani ku lekpake óte mǝ. Ǝsuǝ ǝyuǝ bakasebi bamǝ se bǝńyǝ Bonamute ǝmǝ eso.
21 Nnya kamaa, Yesu esi ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Diyuǝ lǝ disiǝko mi. Fe kase Anto ǝmǝ létsyese mɛɛ, nko ke mintsya nlɛ mi botsyese nɛ.” 22 Se ɔ́tɛyi nyamfo ólosǝǝ, ɔ́wula ókpo lǝ mǝ nya ɔ́tɛyi mǝ nkǝ, “Befo Lɛwɔnɔ Kɛnkɛ nǝmǝ. 23 Lǝ bifi betidi eto abua bɛtsyɛ mǝǝ, Onanto éfi nnya ɔ́tsyɛ mǝ, fɛɛ mba eto abua bɛni bufi katsyɛɛ, Onanto tsya mémfi nnya ɔtsyɛ mǝ.”
Yesu Ǝlǝkǝ Ǝsuǝ Ote Toma.
24 Lefe nǝ Yesu díbǝǝ, Toma, lefosi bakasebi inuǝ bamǝ eto ɔni wǝ bensi baakpo Ɔfimfinyǝǝ, mankɛ mǝ lenti. 25 Nyaso se úbǝǝ, bakasebi fɛfɛ bamǝ átɛyi wǝ bǝnkǝ, “Búnyǝ Bonamute ǝmǝ.”
Mfó nya Toma lɛtɛyi mǝ nkǝ, “Lǝ mǝnnyǝ belakabi eto afabe lǝ wǝ ani bǝ lǝ mfi mɔ lɛnimi inkpe lǝ nnya kafo nya mimfi mɔ kɔni minkpe lǝ wǝ lekpakee, mǝmbofo nnɔ kulefe.”
26 Kɔsida kɔni eto kamaa, bakasebi bamǝ esi bákɔ bési lǝ diyo kafo, nya Toma ákɛ mǝ lenti. Besi béti biku le diyo nǝmǝ ǝsuǝ bakɛ. Tsya fɛɛ, Yesu ǝbǝ úńyǝ lǝ mǝ ntinti nya ɔ́tɛyi nkǝ, “Diyuǝ lǝ disiǝko mi.” 27 Nya ɔ́tɛyi Toma nkǝ, “Bǝ lǝ ǝbǝ efi fǝ lɛnimi akpe mfo, lǝ abe mɔ ani. Lǝ efi fǝ kɔni akpe lǝ mɔ lekpake, lǝ ayɛ fǝ mamfokanɔ, nya lǝ afo anɔ!”
28 Tomasi ǝlǝkǝ kɛnyɛ ɔ́tɛyi nkǝ, “Mɔ Onamute ku mɔ Onanto!”
29 Mfó nya Yesu lɛtɛyi wǝ nkǝ, “Se fǝnyǝ mɛ esoo, áfo ánɔ. Diyuǝ itǝ mba dímǝnyǝ mɛ, fɛɛ báfo bánɔ!”
30 Yesu esi úyifo ayanisa kpǝ óte lǝ wǝ bakasebi kpǝ eto ǝnǝmi nnya báwɔni bákpe lǝ kukue komfo. 31 Fɛɛ báwɔni nyamfo bǝtsyǝ bǝ lǝ befo bɛnɔ biǝ Yesu ni Nwǝ Onanto Lékpo Ɔhile Utsyǝ ku Onanto eto Ubi kosate ǝmǝ. Nya ɛyɛ lǝ boofo kanɔ lǝ wǝ ǝsuǝǝ, biunyǝ nkpǝ manlo.