TITO
Kukue Ko Paulo Lɛwɔni Útǝ Tito
1
Mɔ, Paulo, wǝ ni Onanto eto usumunyǝ ku Yesu Kristo eto ɔtɔnkpe, mɔ ni futsyǝ nlɛ fǝ kukue komfo bɔwɔni. Onanto dílǝkǝ mɛ nya ótsyese mɛ nkǝ nsu nwunsǝko wǝ betidi ba úlǝkǝ útsyǝ eto bafobanɔ lǝ nyɛnko mǝ lǝ bafo Ditiki Sɛɛ nǝmǝ bánɔ lǝ bo bafokanɔsu ǝsuǝ. Bofokanɔsu komfo dítǝ bɔnlɛ kusu bobe itǝ nkpǝ manlo bo ǝsuǝ bófo bɔ́nɔ nɛ. Nya Onanto wǝ lǝmbɔwɛ bo kosatee, wǝ lɛtɛyi ditiki nǝmfo útsyǝ fɛ úyifo kawunsiǝ. Wǝ dílǝkǝ nkpǝ manlo eto Ditiki Sɛɛ nǝmfo óte bo ɛyɛ lǝ wǝ ditiki nǝ minlɛ mi bɔtɛyi lǝ lefe nǝ wǝ kosate lɛtɛyi utsyǝ ǝsuǝ. Nyamfo ni lesa nǝ ufi okpe mɛ lǝ ani nya mimfi minlɛ letsya bobe kǝtǝ betidi. Boanto Onanto wǝ ni bo Ofomfokǝtǝ, wǝ lɛtɛyi mɛ nkǝ mbe ni letsya nɛ.
Mɔ olala Tito, nlɛ kukue komfo bɔwɔni kǝtǝ fǝ itsyise eyifo mɔ ubi tinti lǝ bofokanɔ bɔni bo ǝsuǝ bonkpe eso. Nya nlɛ Boanto Onanto ku Kristo Yesu wǝ ni bo Ofomfokǝtǝ lekpakpa bǝ ɔlɛ fǝ ku lefonǝ ku diyuǝ ǝsuǝ, nya lǝ utǝ fǝ diyuǝsǝ.
Paulo Ǝtǝ Tito Keyifo Kǝtsyuǝ Lǝ Kreta.
Nyani fǝ ntsyǝ lǝ Kreta ku nsusu bǝ lǝ alɔ lesa saa nǝ díbu bɔlɔkǝtsyǝ ǝtsyǝ. Nya lǝ umǝ saa, lǝkǝ batɔnkotɔnko ba loofo buńyǝ lǝ bafokanɔfɔ eto kɛnyɛ fe kase míntɛyi fǝ miǝ yifo. Fe bafokanɔfɔ eto batɔnkotɔnkoo, yanle bǝ etiki bua saa kɛ lǝ mǝ ǝsuǝ. Nya ele bǝ uyifo utidi wǝ mfi kusiǝ kɔni hã. Nya wǝ bebi tsya eyifo bebi ba léfo banɔ kekleke, nya beenyifo mba ditidi ato, nya beebu mǝ antomǝ. Fe bafokanɔfɔ eto ɔtɔnkotɔnko wǝ laabe Onanto eto keyifoo, yanle bǝ bǝnyǝ nye befi etiki bua saa lǝ wǝ nye ukabesǝ ǝsuǝ kato nye kafo kanyi wǝ mlǝmlǝmlǝ. Nya yanle bǝ udui utekpe, nya yanle bǝ okakpɔ ekiti kekleke nye ukasɛsǝ ǝnǝmi tsya lǝ atabi ǝsuǝ. Ele bǝ ofo bafɔ bofo, keyifo kafoɛkpɛ nya woala asa sɛɛ nya woalɛ wǝ ǝsuǝ ola. Nya ele bǝ uyifo utidi wǝ nkpe ditsyǝbi sɛɛ, nya uyifo kɛnkɛ lǝ lɛwɔnɔ ǝsuǝ, nya wooyɛ lǝ kɔfi ǝsuǝ. Ele bǝ uyifo nwǝ nlɛ Ditiki Sɛɛ nǝmǝ lǝ kɔni kekleke fe kase bofokanɔ eto kusu leté. Nya kusu komfo ǝsuǝ hã ele bǝ wuukayɛ bǝ lǝ okpe betidi bamba tsya ute lǝ ǝsuǝ, nya lǝ ofo mba laataka kǝńyǝ lǝ Ditiki Sɛɛ nǝmfo ǝsuǝ eto botakebu bulǝkǝ kate mǝ.
10 Itsyise betidi kpǝ kpe ba nlɛ betidi bɔwɛ nya bátaka bǝńyǝ lǝ ditiki nǝmǝ ǝsuǝ ku mǝ ebukisa buyifo. Nya mba nso asa nyamfo kenke buyifo, mǝ ni Yudafɔ eto bafokanɔfɔ. 11 Efe bǝ taka ǝńyǝ lǝ mǝ asa nyamfo eto okle eto bote ǝsuǝ, itsyise asa nyamfo ǝǝnǝ bulǝ kakpe lǝ diyo eto betidi eto bofokanɔ ǝsuǝ. Nya se ini atabi asa buabote eto bateasa bamfo lǝǝnyǝ ketsyiko le nya ǝsuǝ esoo, nyaso banlɛ asa bua nyamfo bote nɛ. 12 Nya Kreta eto utidi ɔni wǝ ni mǝ unyǝlǝkǝtidi lɛtɛyi nkǝ, “Kretafɔ, bidia baatɛyi mi lefe saa nya beeyifo mba laabiasǝ asa kakpe fe bebuki, nya bedikpũ beni nya bankpe sɛflɔ tsya.” 13 Asa nya unyɛlǝkǝtidi ǝmfo lɛtɛyi eyifo ɔnukualɛ. Nyaso bikǝ mǝ ato bǝ lǝ bayɛ ditsyǝbi bua nǝmfo bote itǝ lǝ mǝ bofokanɔ lǝ buyifo sitinti. 14 Nyamfo luutǝ bǝ bǝlǝkǝ mǝ ato betsyiko lǝ Yudafɔ eto etikitsyuɛntsyuɛ ku betidi ba eto asatete nnya lanyɛ lǝ ɔnukualɛ eto Ditiki Sɛɛ nǝmǝ ǝsuǝ nɛ.
15 Betidi ba kenke diyifo mǝ ǝsuǝ kɛnkɛɛ, mǝ eyifosa tsya eyifo kɛnkɛ. Fɛɛ lǝ betidi ba diyifo mǝ ǝsuǝ betidi bua nya bámfo banɔ ɔflɔɔ, kulesa menyifo kɛnkɛ. Mǝ esibubu ku mǝ ketu eyi ku asa bua, lǝ nyaso bǝǝmbofo nya ni asɛ lekpo butsyǝ ketsyiko lǝ abua ǝsuǝ. 16 Mǝ kosate aatɛyi bǝ beebu Onanto, fɛɛ mǝ eyifosa mante nko. Beyifo betidi ba laabiasǝ mǝ ǝsuǝ nya beembu kulesa nya bǝǝńyǝ bǝtǝ lesa sɛɛ saa buyifo.