Mokanda ŋwa Polo ŋwa iɓale oka
Ɓakoliti
Maphɔɔ ma etatele
Tata waakomaka Polo mokanda nwɛ ŋwa ntuɓo, masimo maɓaka maute o Koliti, na nkanda yaɓaka kyisekane onte ya Polo na ingomba sa Koliti. Teɓakulaka ɓaa malaa, ɓato ɓaayɔkɔ ɓaɓaka ɓatole Polo, na iika ziko na ndengye eya butwa yo toma. Polo atɛmbɛkyɛ na maphɔɔ mɛ. Yango mɛna oɓo pha oɓokye akule kyɛndɛ o Koliti, Polo akomaka mokanda mumu ŋwa iɓale phɔ ya ibuya ɓookaa onte yɛ na ɓɛ.
Mokanda mumu moli na maphɔɔ mama:
2 Ɓakoliti 1.1-11: Maphɔɔ ma etatele
2 Ɓakoliti 1.12–7.16: Maphɔɔ ma Polo na Ingomba sa Koliti
2 Ɓakoliti 8.1–9.15: Maɓonza phɔ na ɓato ɓa. Ŋwaphongo ɓaa Yelusalɛmɛ
2 Ɓakoliti 10.1–13.10: Polo kawɔ phɔ ya ɓotoma phɛ
2 Ɓakoliti 13.11-13: Maloɓa ma Polo phɔ ya isɔkyɛ mokanda nwɛ
1
Iɓeya
Eli nga Polo owa ɔlɔ Ŋwaphongo phɔ ya iɓa toma ya Yesu Klisto na Timote nwɛbi na ɓanga, toekomele mokanda mumu ɓɛ̀ɛ ɓato ɓa ingomba sa Koliti na ɓaanosi ɓasɔ ɓaasu ɓali o nkyisi ya Akaye. Ŋwaphongo ango wa ɓanga na Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto ɓaekyele ɓolaa, ɓaephɛ na ɓose.
Ŋwaphongo kakuya ɓanyɔkɔmɔ
Tokumbele Ŋwaphongo ango wa Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto. Nkɔlɔ isɔ kaokyele ɓato ngɔngɔ, kaɓakuya. Mɓala isɔ ikyinyɔkɔmɔ ɓanga, kalokuya phɔ ya oɓokye na ɓanga tokyɛndɛ kuya nde ɓomɔ mɛ ɓato ɓanyɔkɔmɔ. Nde ɓomɔ phɔ minyɔkɔ ma Klisto miili miikye mi ɓanga, nde ɓomɔ Ŋwaphongo kalokuya na ɓoikye phɔ ɓanga toangana na Klisto. Ɓo toli o nkaka eli phɔ ya oɓokye ɓɛ̀ɛ okuyame ozwe ibikyi; ɓotokuyane, eli phɔ ya oɓokye ɓɛ̀ɛ okuyame na ikanga motema o minyɔkɔ ɓo mizwe ɓanga. Toli na ianola oɓokye Ŋwaphongo kaelenza ɓokololenza yo, phɔ ɓɛ̀ɛ kookye mpasi nde ɓookookye ɓanga mɛ. Ɓɛbi na ɓanga, tozingye oɓokye oeɓe ɓowaoka ɓanga mpasi o manyɛtɛ ma Azi. Tooka mpasi na ɓoikye walekaka na ɓokusi pha ɓanga. Toloikaka umunya na oɓokye tomobika. Phɛlɛ, toumunyaka o mandondo ma ɓanga oɓokye tomowa. Nzuka Ŋwaphongo akyela ɓaɓona phɔ ɓanga salemela ɓokusi pha ɓanga mampenza, kasi phɔ tolemele nde yo. Eli yo okoakole ɓato o iwa. 10 Eli yo owa lobikya o iwa mɛ saa ɓɔɓɔ si unvakyi waa ɓanga, amba na lobikya na o mampasi masuu mɛ; molemo ŋwa ɓanga moli nde oka yɛ phɔ amokula lobikya na o mampasi masuu nde mɛ. 11 Na ɓɛ̀ɛ, wa losunga na maɓɔndɛli. Phɔ ɓo ɓato ɓaikye ɓaɓɔndɛlɛ Ŋwaphongo phɔ ya ɓanga, ɓato ɓaikye ɓaamophɛ mɛlɛsi mɛ phɔ ya ɓolaa pha lokyela yo.
Polo takuli kyɛndɛ imɓanga sa Koliti
12 Kyeka lowɔ lokyele mawala ma ɓanga lango lolo; o mandondo ma ɓanga toeɓe oɓokye moɓesi ŋwa ɓanga o mokyisi moli molaa konza oka ɓɛ̀ɛ, toɓe na ɓɛ̀ɛ na imiuya na ná ɓosembo ɓoute na Ŋwaphongo. To loika kambema na zeɓi sa ɓato kasi na ngɔlu ya Ŋwaphongo. 13 Phɔ o nkanda ya ɓanga, toloo ekomele maphɔɔ masuu, nde matangye ɓɛ̀ɛ na ma sɔsɔlɔ ɓɛ̀ɛ. Na anole oɓokye wa losɔsɔlɔ na ɓolaa, 14 phɔ olosɔsɔsi ɓonte uŋwaŋwa eye, mokɔlɔ ŋwa moya Yesu Nkolo wa ɓanga, wa mozwa ngambo, phɔ ya ɓanga na ɓanga tomozwa ngambo phɔ ya ɓɛ̀ɛ. 15 Naɓaka na ianola ɓomɔ yango mɛna nazingaka naino iya oka ɓɛ̀ɛ phɔ naesungye mbala eya iɓale, 16 emba ɓonauti oka ɓɛ̀ɛ na mokyɛndɛ o Makedoniya, ɓonamani o Makedoniya nambe kula ya ɓutwa oka ɓɛ̀ɛ, phɔ okyɛndɛ nzika o Yuda. 17 Waakana nga oɓokye na mokyela ɓaɓona, nakana ɓokanela? Na nyango ya nga ili nde nyango ya ɓomoto phɔ na wɔ «ɛɛ» na «phe» mi lowɔ lɔnɔlɔ? 18 O ɓoo pha Ŋwaphongo oli na ɓosembo na wɔ na ɓɛ̀ɛ ngakye, ya wɔ nga na ɓɛ̀ɛ teyaikaka ɓa «ɛɛ» na «phe» mi lowɔ lɔnɔlɔ. 19 Phɔ Yesu Klisto, Ŋwana wa Ŋwaphongo, yo mampenza owaeteya ɓanga, inga na Sila na Timote, yo taika wɔ «ɛɛ» na «phe». Mi lowɔ lango lɔnɔlɔ, aɓa kawɔ nde «ɛɛ». 20 Phɔ eli «ɛɛ» yo okolophɛ ianola oɓokye maphɔɔ masɔ malolakyela Ŋwaphongo mali ma phɛlɛ. Emba o nzela yɛ towɔ oɓokye: «Amɛ» phɔ ya ikumbela Ŋwaphongo 21 Eli yo Ŋwaphongo yo mampenza okolokuya na ɓanga na ɓɛ̀ɛ o nzela ya Yesu Klisto. Eli nde yo owa loɔlɔ. 22 Alokyela elembetele ekyeteya oɓokye toli ɓato ɓɛ, amba na tonza mandondo ma ɓanga na Ɓolɔɓɔ, okoteya oɓokye alophɛ mbolo nsuu yaawɔkɔ yo. 23 O ɓoo pha Ŋwaphongo nakati seleka na ɓomɔɔ pha nga, ɓo nakate na wee; yaɓaka phɔ nga saaya iyaekyela ɓoɓe, yango mɛna siika yaa o Koliti. 24 Teli oɓokye toyaetomisa isengyesi ɓɛ̀ɛ ianola, phɔ wa unva anola Yesu Klisto na ɓokusi. Kasi tozingye ikyela etoma elele yɔnɔyɔ na ɓɛ̀ɛ phɔ oɓe na nkyisa.