Mokanda ŋwa iɓale ŋwaakomaka
Petelo
Maphɔɔ ma etatele
Mokanda ŋwa iɓale ŋwa Petelo ŋwaakomelaka yo ɓaklisto ɓaa Ingomba sa kalakala (1.1). Lowɔɔ lɛɛ lokusi phɔ ya ikoma mokanda mumu laɓaka na ɓoikye phɔ ya iimola ɓaanosi oɓokye ɓɛ̀ɛ saanola maphɔɔ ma ɓateye ɓa ɓɔɔlɛ na maphɔɔ ma sɔkɔtɔ maute na mateya ma ɓɛ̀ɛ.
Mokanda mumu moteya moɓesi moolongoɓa na moanosi. Mobesi mɛ eli iphila maloɓa ma Ŋwaphongo na mateya ma ɓato ɓawɛnɛkyɛ Yesu na miyo ma ɓɛ́ɛ mampenza na ɓaaokaka mateya mɛ. Ɓateye ɓa ɓɔɔlɛ ɓaunva nyɔlɔ onte ya ɓaanosi. Mateya ma ɓɛ́ɛ mabungya ɓato (2.1-22). Ɓasemole ɓato ɓaaziya iyaa sa Nkolo ɓaambe na wɔɔ oɓokye etaaye. Nzuka ɓo Nkolo kangɔmbinya iyaa, eli phɔ ɓato ɓasɔ ɓaɓongole ntema.
Nɔnɔ lɔlɔ eye, ɓateye ɓa ɓɔɔlɛ ɓali nde omɔ, yango mɛna mokanda ŋwa iɓale mumu molenza ɓaanosi oɓokye ɓaikale nde iyeɓa Nkolo na ɓolaa phɔ ya oɓokye mateya ma ɓɔɔlɛ mamana mango saɓabungya.
Maphɔɔ mali o mokanda mumu
- 2 Petelo 1.1-2: Maphɔɔ ma etatele
- 2 Petelo 1.3-21: Ŋwaphongo aɓanga amba na ɔlɔ ɓaanosi
- 2 Petelo 2.1-22: Ɓateye ɓa ɓɔɔlɛ
- 2 Petelo 3.1-18: Mbunu ya iyaa sa Nkolo
1
Iɓeya
Nga Simo Petelo, moombo na toma wa Yesu Klisto, naekomele, ɓɛ́ɛ ɓazwa na ɓanga iyalo sa ianola saamotuya ndengye yɔnɔyɔ, na nzela ya ɓosembo pha Ŋwaphongo wa ɓanga, na Mobikye Yesu Klisto. Lɛ oɓokye ngɔlu na ɓose inukane oka ɓɛ́ɛ na nzela ya iyeɓa Ŋwaphongo na Yesu, Nkolo wa ɓanga.
Mbela na Iyɔlɔ sa Ŋwaphongo
Phɔ, mwiya nwɛ Ŋwaphongo ŋwalophɛ maphɔɔ masɔ masengyesi na ɓanga phɔ ya ibika phaakolo ɓomɔɔ pha imiambya oka Ŋwaphongo, na nzela ya phaakolo ɓoeɓakye pha ɓanga, phɔ yo owaloɓanga phɔ ya kyɛmɔ yɛ mampenza na ná nzela ya moɓesi molaa nwɛɛ mampenza. Na nzela mɛ, alophɛ mbolo ilekyi na motiya moikye na iinɛnɛ ɓowaloikyelaka ɓɛ́ɛ mbunu, phɔ ya oɓokye na nzela ya yango ɓɛ̀ɛ obutwe na ɓookaa na Ŋwaphongo, ɓɛ̀ɛ ɓaali satazwama o ɓoɔtɔnɔkye ɓoute na phowa ya mokyisi.
Emba nde phɔ ya ɓomɔ mɛ, kyela na ɓokusi ɓosɔ oangyinya o ianola sa ɓɛ́ɛ moɓesi molaa, o moɓesi molaa oangyinya zebi, o zebi oangyinya imizila, o imizila oangyinya ilendendala, o ilendendala oangyinya imiambya oka Ŋwaphongo, o imiambya oka Ŋwaphongo oangyinya izinga ɓɛbi ɓaanosi, o izinga ɓɛbi ɓaanosi oangyinya lozingo. Phɔ ɓo maphɔɔ masɔ malaa maamana mali onte ya ɓɛ, ɓo maambe na nukana, etemaelɛ sa etoma naa sa ɓota mbuma phɔ ya phaakolo ɓoeɓakye pha Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto. Kasi oka moto otooli na maphɔɔ masɔ maamana, aphɔlɔ miyo, ali na lolanda, kabungye oɓokye aunva kunywama na masumu mɛ maakasi.
10 Yango mɛna, ɓaande, kyela na ɓokusi phɔ ya ikuya mbela eya eɓanga ɓɛ́ɛ na iyɔlɔ sa eyɔlɔ ɓɛ. Ɓo ɓɛ̀ɛ okyesi ɓomɔ, otookaa na mbala. 11 Na ɓomɔ, wamophɛmɛ makokyi masɔ ma inyɔlɔ o Ɓokonzi pha ɓoɓɛlɛ pha Nkolo wa ɓanga, na Mobikye Yesu Klisto.
12 Yango mɛna, namoekundolelaka nkɔlɔ isɔ maphɔɔ mamana, na ɓo komaeɓe, na ɓo oɓokye okuti onte ya phɛlɛ eya lɔlɔ eye. 13 Kasi naanole na ɓosembo oɓokye, ɓoota ɓa nga naino na ɓomɔɔ o munse mumu, namoeyumolaka na ieyebusaka, 14 phɔ naeɓe na ɓolaa oɓokye imbɛlɛ sanga sa imana o munse mumu sili phɛnɛphɛ; ɓo wanvɛninya Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto yo mampenza. 15 Kasi namokyela na ɓokusi oɓokye o sima ya iwaa sa nga, ɓɛ́ɛ oikale imbɛlɛ sisɔ ikyelela maphɔɔ maamana.
Ɓaawɛnɛ nkyɛmɔ ya Klisto
16 Phɔ, teli na iɓenga bikoo biaɓongya ɓɛ́ɛ na ɓolaa oɓokye toeteya mwiya na iyaa sa Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto, kasi eli phɔ ɓanga toɓaka manzoka maawɛnɛ na miyo ma ɓanga mampenza ɓonɛnɛ phɛ. 17 Phɔ azwa ngambo na nkyɛmɔ uta na Tata Ŋwaphongo, waaokana ŋwɛsi uta o ɓonɛnɛ pha nkyɛmɔ ya Ŋwaphongo, oɓokye: «Oyo ali Ŋwana wa nga owa sɔmi, nali na nkyisa ɓoikye phɔ yɛ.» 18 Emba ŋwɛsi mɛ ɓanga mampenza tomooka moute o ikolo imbɛlɛ saɓaka ɓanga nɛ o ikolo sa ngomba eesantu.
19 Emba toanole na ɓokusi maphɔɔ maawɔ ɓaimosi, mi mango, oli na elongyi ya imakyelela miyo ndokolo ɓokokyekyele ɓɛ́ɛ tala ekyelole o elele ya enzɔmbi, nɔnɔ waamoyɛɛ bunya na oɓokye maanguma atɔkɔlɔ o mandondo ma ɓɛ̀ɛ. 20 O ɓoo pha maphɔɔ masɔ, oeɓa na ɓolaa oɓokye: Moto takokyi ilimbola simo nɔnɔ yɔnɔyɔ eyakoma ɓaimosi na ndengye yɛ mampenza. 21 Phɔ, simo nɔnɔ yɔnɔyɔ ya ɓaimosi teyautaka na phowa ya ɓomoto, kasi yautaka nde na nzela ya Ɓolɔɓɔ Ɓosantu oɓokye ɓato ɓambe wɔɔ maphɔɔ mautaka na Ŋwaphongo.