Mokanda ŋwa Polo ŋwa iɓale oka
Timote
Maphɔɔ ma etatele
Polo akomaka mokanda mumu o Loma (1.17).
Imbɛlɛ sasina aɓaka o bɔlɔkɔ (2.2). Atataka imiwɛnɛ ndokolo akomi o suka ya etoma yɛ (4.6) na ɓato ɓasɔ ɓaaɓaka nɛ ɓamoengyibinyaka (4.10, 16). Yango mɛna amba komela Timote, nwɛbi nɛ wa motema phɔ ya imophɛ mitindo. Aphɛ Ŋwaphongo mɛlɛsi phɔ ya lozingo na ianola sa Timote.
Aongyi nɛ nde ikanga motema onte ya mampasi na nkaka ikyiwɛnɛ ɓaimosi ɓa Simo Elaa. Alendendale phɔ alongye eɓasi ndokolo tuluku ya Yesu Klisto. Akyeɓe na ɓato ɓalukye nde inyɔsa miko, ambe na phila mateya ma Nkanda ya Ŋwaphongo mazwaka yo tata imbɛlɛ sataaka ɓa yo naino nwɛngyɛ.
O mbomela, kambe imola ɓampasi ɓawɛnɛ yo mampenza, emba kambe na phɛ Nkolo mɛlɛsi phɔ amoɓanza (4.6-22).
Toma Polo aŋwana nde eyaakolo eɓasi na ɓolaa phɔ ya Simo Elaa. Yango mɛna o mokanda nwɛ kaongye na ná ɓaanosi oɓokye ɓaŋwane eɓasi mɛ ɓo waeŋwana yo.
Maphɔɔ mali o mokanda mumu:
- 2 Timote 1.1-2: Polo kaɓeya Timote
- 2 Timote 1.3–2.13: Polo kaphɛ Ŋwaphongo mɛlɛsi, kambe na lenza Timote phɔ ya etoma ya iyimola Simo Elaa
- 2 Timote 2.14–4.5: Mateya ndengye na ndengye
- 2 Timote 4.6-18: Mampasi mawɛnɛkyɛ Polo
- 2 Timote 4.19-22: Ndɔngɔlɔ
1
Polo kaɓeya Timote
Nga Polo, toma wa Yesu Klisto, na mokano ŋwa Ŋwaphongo, phɔ ya mbunu ya ɓomɔɔ eli oka Yesu Klisto, oka ya wɛ Timote, ŋwana wa nga wa lozingo, naekomele oɓokye: Ngɔlu, ngɔngɔ, ɓose pha Tata Ŋwaphongo na pha Yesu Klisto Nkolo wa ɓanga iɓe na wɛ.
Polo kaphɛ mɛlɛsi
Nakyelele Ŋwaphongo na maumunya malaa ɓo wakyelaka ɓankɔkɔ ɓa nga, nambe na mophɛ mɛlɛsi waeumunya nga onte ya maɓɔndɛsi ma nga imbɛlɛ sisɔ na moo na mokɔlɔ. Waumunya nga mbembe ya wɛ, nali na phowa ikye ya ikula ewɛnɛ phɔ natonde na nkyisa. Naumunya ianola sa phɛlɛ sili na wɛ, ianola saɓaka phanza na nkɔko ya wɛ Loisi na nyɔngo Enisi. Nali na ná ianola oɓokye ianola mɛ sili na onte ya wɛ.
Yango mɛna naeyebusa oɓokye oitinya ŋwenya ŋwa ikaɓo sa Ŋwaphongo sili onte ya wɛ tata wa etandelaka nga maɓɔkɔ. Phɔ Ɓolɔɓɔ phaalophɛ Ŋwaphongo teli pha iɓale, kasi Ɓolɔɓɔ pha ɓokusi, pha lozingo na pha imizila. Saoka sɔɔ ya iwɔ phɔ ya Nkolo wa ɓanga na phɔ ya nga ooli moto wa bɔlɔkɔ phɔ yɛ. Kasi nyɔkɔmɔ na nga molɔngɔ phɔ ya Simo Elaa, na ɓokyekyelakye nde mwiya ŋwa Ŋwaphongo, owa lobikya na owa loɓanga na mbela esantu. Teli phɔ ya bitoma ɓa ɓanga, kasi phɔ ya mokano nwɛ na ná ngɔlu yɛ. Ngɔlu mɛ, eya lophɛkyɛ ɓɛ́ɛ o ɓoo pha ikyela mokyisi o nte ya Yesu Klisto. 10 Uŋwaŋwa eye ngɔlu mɛ ewɛnɛ na iya sa Mobikye wa ɓanga, Yesu Klisto. Eli yo moto owa sukyisa ɓokusi pha iwa, angyengyise ɓɔmɔɔ ɓote ɓoli na suka na nzela ya Simo Elaa, 11 eyankyela ɓɛ́ɛ moteye, toma na molakyisi. 12 Yango mɛna naanole mina minyɔkɔ. Kasi simiokyele sɔɔ, phɔ naeɓe moto nza oanosi nga, emba nali na ɓoanolakye oɓokye ali na ɓokonzi pha iɓanza maphɔɔ mawa mampɛ yo o maɓɔkɔ nɔnɔ o mokɔlɔ mɛ.
13 Ɓengaka nde maloɓa maa phɛlɛ ma oka wɛ na nga, onte ya ianola na lozingo ili onte ya Yesu Klisto. 14 Ɓanza maphɔɔ malaa na nzela ya Ɓolɔɓɔ ɓoli onte ya ɓanga.
15 Koeɓe oɓokye ɓato ɓasɔ ɓa Azi ɓandota. Onte ya ɓɛ́ɛ Fizɛlɛ na Elemzɛnɛ. 16 Lɛ oɓokye Nkolo aokyele iɓota sa Onezifɔlɛ ngɔngɔ, phɔ mbala nzikye ankuyaka, taambaka na oka sɔɔ ya minyɔlɔlo ma nga. 17 Kasi oɓokomakye phɛ o Loma, anduka ɓoɓolɛ ɓoɓɛlɛ tee nɔnɔ wakyɛ nzwa yo. 18 Lɛ oɓokye Nkolo akyele oɓokye Ŋwaphongo amokyele ngɔngɔ mokɔlɔ mɛ. Emba isungyi sisɔ saampɛ yo o Efese, kosieɓe na ɓolaa.