Mokanda ŋwa Polo oka
Ɓaefese
Maphɔɔ ma etatele
Polo akomaka mokanda mumu imbɛlɛ saɓaka yo o bɔlɔkɔ o Loma. Efese yaɓaka mokyisi mɔnɔmɔ ŋwa ntina koleka o nkysisi isɔ ya Azi minɛrɛ. Polo akomaka mokanda mɛ na phɔ ya Mangomba ma nkyisi isɔ ya mambale.
O etee eye ntuɓo, lowɔɔ lonɛnɛ eli «sekyele ya Ŋwaphongo.» Ŋwaphongo akokya ŋwango nwɛ ŋwa izasa Klisto mokonzi nde mɔnɔmɔ wa bikpele bisɔ biakyela yo o ikolo na o se (1.10). Yango mɛna atata iyamba ɓato ɓasɔ, eɓe Ɓayuda na ɓate ɓali Ɓayuda phɔ ya iɓabuya mokyisi nde mɔnɔmɔ moli nde nwɛ mampemza.
O etee eya iɓale, Polo kaongye na ɓaanosi ɓaɓe nde moto mɔnɔmɔ ndengye elongoɓa wango na ɓomɔɔ pha ɓɛ́ɛ ɓoonyakune na iyangana sa ɓɛ́ɛ na Yesu Klisto.
Phɔ ya iwɛninya ndengye ya iyangana sa ɓaanosi ɓo wabutwa sango nde mokyisi mɔnɔmɔ ŋwa Ŋwaphongo, Polo akpa bite ɓaato:
- Ingomba sili ndokolo nzoto, Klisto ali ndokolo moto ŋwa sango.
- Ingomba sili ndokolo ingambi, Klisto ali ndokolo iɓanga siphile ingambi sisɔ.
- Ingomba sili ndokolo ŋwasi wa Klisto.
Na ɓomɔ wateya oɓokye ɓaanosi ɓasengyesi aangana na Nkolo wa ɓɛ.
Maphɔɔ mali o mokanda mumu
Baefese 1.1-2: Maloɓa ma etatele
Baefese 1.3–3.21: Yesu Klisto na Ingomba
Baefese 4.1–6.20: Ɓomɔɔ ɓonyakune o iyangana na Klisto
Baefese 6.21-24: Ndɔngɔlɔ
1
Iɓeya
Nga Polo, ooli toma wa Yesu Klisto na phowa ya Ŋwaphongo. Naekomele ɓɛ́ɛ ɓasantu ɓa Efese ɓaanole Yesu Klisto. Lɛ oɓokye ngɔlu na ɓose pha Ango wa ɓanga Ŋwaphongo na Nkolo Yesu Klisto iɓe na ɓɛ!
Ngɔlu eteli na suka
Topambole Ŋwaphongo, Ango wa Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto!
Yo owalopambola onte ya Klisto, na mapambosi masɔ ma molimo
maute o ikolo.
Mɛna mokyisi sa ɓokyelamakye,
Ŋwaphongo alozinga amba na loɔlɔ onte ya Klisto oɓokye toɓe ɓasantu na sa mooya o miyo mɛ.
Awangaka phanza oɓokye tobutwe ɓana ɓɛ́ɛ na nzela ya Yesu Klisto.
Mɛna ɓowazingaka phowa elaa yɛ,
phɔ tokumisa nkyɛmɔ yɛ,
na ngɔlu eya lotonza nɛ onte ya Ŋwana wɛ wa lozingo.
Onte yɛ, toikoo na nzela ya malongo mɛ.
Onte yɛ, Ŋwaphongo alimbise ɓoɓee pha ɓanga,
ilongoɓana na ngɔlu yɛ ete eli na suka,
eya lotonza nɛ na zebi sisɔ na ná malondo.
Aloteya iɓombami ya phowa yɛ,
ilongoɓana na phowa yɛ elaa ɓo wa wangaka yo onte ya Klisto.
10 Ŋwango moli oɓokye wakoka sina imbɛlɛ mɛ:
Ŋwaphongo amoangyinya maphɔɔ masɔ maali o ikolo na mali o se phɔ Klisto aɓe mokonzi nde mɔnɔmɔ.
11 Onte yɛ mɛ, ɓanga tozwa iyalo sa ɓanga
phɔ Ŋwaphongo aloɔlɔ minyabipha ilongoɓana na ŋwango nwɛ okokyele isɔ ɓoozingyi phowa yɛ.
12 Phɔ ɓanga toɓe o ikumo sa nkyɛmɔ yɛ ɓanga
ɓalemelaka oka Klisto phanza.
13 Onte yɛ mɛ, waoka iloɓa sa phɛlɛ, Simo Elaa ekyeebikya.
Onte yɛ mɛ, waanola, emba ɓamba ekyela elembetele ya Ɓolɔɓɔ phalakyelaka yo minyabipha.
14 Ɓolɔɓɔ mɛ eli ndanga ya ilaka samozwa ɓanga oka Ŋwaphongo. Tomozwa ilaka mɛ sisɔ wamokandolama ɓanga o ɓoombo, emba tomowɛnɛ nkyɛmɔ yɛ, tomba na mokumola.
Losambo la Polo oka Ŋwaphongo
15 Yango mɛna, na nga mɛ, waaoka nga ianola sa ɓɛ́ɛ oka Nkolo Yesu na lozingo la ɓɛ́ɛ phɔ ya ɓasantu ɓasɔ, 16 silɛ iphɛ mɛlɛsi phɔ ya ɓɛ, naetangye moto na moto o maɓɔndɛli ma nga. 17 Phɔ ya oɓokye Ŋwaphongo wa Nkolo wa ɓanga Yesu Klisto, Tata owa nkyɛmɔ, aephɛ zebi saamoeteya na saamokyela oɓokye omoeɓe phɛlɛ na ɓalaa. 18 Naɓɔndɛlɛ oɓokye awɛninya saa miyo ma mandondo ma ɓɛ́ɛ phɔ oeɓe molemo ye moephɛ mbela yɛ, yango eli ɓonɛnɛ pha nkyɛmɔ ya ilaka sɛ sikaɓele yo ɓasantu. 19 Naɓɔndɛlɛ na oɓokye oeɓe phɛmbɔ iinkusi ya Ŋwaphongo phɔ ya ɓanga ɓaanola, kokokana na mwiya ŋwa ɓokusi pha phɛmbɔ yɛ. 20 Aikyela isɔ o etoma onte ya Klisto, waamokundola yo onte ya ɓawe na waamozasa yo o ɓoloo phɛ o ikolo, 21 Klisto ali o ikolo sa Mwiya musɔ, Ɓokonzi ɓosɔ, Phɛmbo isɔ na Ɓonkolo ɓosɔ, ali na o ikolo sa mankombo masɔ maali, eɓe o mokyisi mumu, eɓe na o mokyisi ŋwaamoya. 22 Ɛɛ, Ŋwaphongo akyela isɔ o se ya makolo ma Klisto, amba na mokyela o ikolo sa isɔ, amoɔlɔ iɓaa ndokolo moto ŋwa Ingomba. 23 Ingomba eli nzoto ya Klisto, onte ya sango Klisto ali muuwosi, onte ya Klisto Ŋwaphongo ali muuwosi.