Mokanda ŋwa Polo oka
Ɓagalatia
Maphɔɔ ma etatele
Polo atomelaka Bagalatia mokanda ŋwa ngɔngɔ mumu imbɛlɛ saakyɛkyɛ yo o imbanga sɛɛ sa iyato. Phɔ waakoma yo o Efeze (Bitoma 19.1), aokaka oɓokye Bagalatia ɓaanole mateya ma ɓato ɓasuu ɓaayakaka oka ɓɛ̀ɛ emba ɓawɔkɔ ɓɛ́ɛ kyɛ: Esengyesi oɓokye ɓaanosi ɓa nkyisi iinsuu ɓatosa na ɓɛ̀ɛ miɓeko ma Ɓayuda ma imiɓɛlɛ. Phɔ ya itutola ɓaande nɛ o nzela ya Simo Elaa, Polo amba ya phɛɛ maumunya mɛ na bitee biato.
Bitee mɛ bili ɓoɓo:
- Bagalatia 1-2: Polo aimosi ɓato ɓa Galatia maphɔɔ mawɛnɛkyɛ yo mampenza. Kamiphambe na etoma yɛ ya ɓotoma, kateya oɓokye eli Nkolo moto owamophɛkyɛ ephesi mɛna
- Bagalatia 3-4: Polo akyekyi maphɔɔ maakomama o buku pha Ŋwaphongo wa Sangola eekasi, yo kye Miɓeko ma Ɓayuda temaika bikya ɓato. Moto akokyi ibika nde ɓo aanosi Yesu Klisto
- Bagalatia 5-6: O mbomela, Polo kaongye na Bagalatia oɓokye ɓa lɛɛ Bolɔɓɔ pha Ŋwaphongo ɓotambwisa ɓomɔɔ pha ɓɛ, pho Bolɔɓɔ kaphɛ moto maumunya maanyakune, na koleka maumunya ma lozingo
Mokonda mumu moongye na ɓaanosi ɓasɔ oɓokye ɓaokye maloɓa mama emba ɓamaanole, oɓokye ɓamane o ɓoombo pha ndengye esɔ.
1
Iɓeya
Nga Polo, owabutwa toma. Teyaika ɓombuya ɓato, naa sika ɓobutwa na moto. Kasi na ɓobutwa nde na Yesu Klisto na Tata Ŋwaphongo owa mokundola onte ya ɓawe. Inga na ɓɛbi ɓaali na nga wawa, toekomele ɓɛ̀ɛ mangomba mali o Galati. Ngɔlu na ɓose pha Ango wa banga Ŋwaphongo na Nkolo Yesu Klisto iɓee na ɓɛ̀ɛ. Iyo owamiambya phɔ ya masumu ma ɓanga, phɔ ya oɓokye alomanya o mokyisi mumu mooɓe, ɓo waazingaka Ŋwaphongo, oli Ango wa ɓanga. Nkyɛmɔ iɓe nɛ phɔ ya ɓoɓɛlɛ na ɓoɓɛlɛ. Amɛ.
Simo Elaa eli nde yɔnɔyɔ
Ŋwaphongo aebanga pho ya Klisto; nambe taakamwa na ɓonzanga ɓomokuɓolesi na ɓɛ̀ɛ lokukyi, phɔ ya ikyɛ ɓenga Simo Elaa esuu. Teli na phɔ ya oɓokye Simo esuu eli, kasi wali nde ɓato ɓaambya mobulu onte ya ɓɛ̀ɛ, ɓambe na zinga iɔtɔ Simo Elaa ya Klisto. Kasi ɓo moto mɔnɔmɔ, eɓe ɓanga naa anzelu mɔnɔmɔ owa ikolo, aeyimosi Simo Elaa eekyɛsɛ na eya eyimola ɓanga, alakame na bobe! Tounva lowɔ na ɓɛ̀ɛ, emba nakule ewɔlɛ lango uŋwaŋwa eye, ngakye: Ɓo moto aeyimosi Simo Elaa eekyɛsɛ na eyaanola ɓɛ̀ɛ, alakame na bobe! 10 Uŋwaŋwa eye, kyelukye iwo obokye nalukye ɓolaa oka ɓato ndee oka Ŋwaphongo? Nalukye nde oɓokye ɓato ɓansambe? Ɓo nataakyi ɓa nde oɓokye ɓato ɓansambe, nde sikuli ɓa moto wa etoma wa Klisto.
Ndengye eyabutwa Polo toma
11 Ɓande, phɔ nawɔ na ɓɛ̀ɛ ngakye: Simo Elaa eya eyaeimola nga, teli ya ɓato. 12 Phɔ simba na ezwa na moto, sika naeyekola na moto. Kasi yanvɛninya nde Yesu Klisto.
13 Phɔ waoka ɓawɔ na moɓesi ŋwa nga ŋwa phanza onte ya miɓeko ma Ɓayuda: Na kabu eya ɓaka na nga nanyɔkɔlɔ ingomba sa Ŋwaphongo na waɓaka nga nalukye isɔɔtɔ. 14 Naɓaka nakole o miɓeko ma Ɓayuda, nalekaka ɓɛbi ɓaikye ɓa yoo na nga na ɓa ɓosoo pha nga, phɔ nazingaka na ɓoikye ɓonkɔkɔ pha ɓatata. 15 Kasi, Ŋwaphongo owanzɔlɔ tata ibu sa mama, ambanga na ngɔlu yɛ. 16 Anvɛninya Ŋwana wɛ phɔ ya oɓokye nakyɛmimola Simo ye onte ya ɓapakano. Mina wamɔ, sikula luka izwa mateya ma ɓato, 17 naa ikyɛndɛ o Yelusalɛmɛ oka ɓaɓaka ɓatoma o ɓoo pha nga. Nakyɛkyɛ o Arabi, sima namba ya butwa o Damaseke. 18 Emba, sima ya mbula iyato, namba yakyɛ o Yelusalɛmɛ phɔ ya ieɓana na Petelo, namba kyela nɛ nkɔlɔ iko mbuka itano. 19 Sika wɛnɛ na toma mosuu, kasi nde Zake, ŋwana nyango na Nkolo.
20 Maphɔɔ maekomele nga mama, namawɔ o ɓoo pha Ŋwaphongo, teli ɓɔlɛ.
21 Sima, namba ya kyɛndɛ o manyɛtɛ ma Siri na Silisi. 22 Kasi teɓaikaka nzeɓa o Mangomba ma Klisto mali o manyɛtɛ ma Yuda. 23 Kasi ɓaokaka ɓawɔ oɓokye: «Moto owaɓaka kalonyɔkɔlɔ phanza, abuto kaimole maphɔɔ ma ianola Klisto maɓaka yo kaɔtɔ phanza.» 24 Emba Mangomba mɛ makumolaka Ŋwaphongo phɔ ya nga.