Wárágã
Pétẽrõ
ꞌbã sĩlé drị̃drị̃ rĩ
1
Ízị mi cící angálépi Pétẽrõ drị́ rĩ
Wárágã ꞌdĩ angá Pétẽrõ ụ̃pị́gọ́ŋá Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ drị́.
Ásĩ wárágã ꞌdĩ ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã ũpẽlé uꞌálépi ãmị́yọ́ŋá ru Pọ̃nị̃tásị̃ gá, Gãlãtị́yã gá, Kãpãdókĩyã gá, Ásĩyã gá, ãzíla Bị̃tị́nị̃yã gá rĩ ꞌbanî. Ãdróŋá ãmã átẹ́pị ũpẽ ándrá ĩmi údu, Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã dó sĩ ĩmi ndú ãlá ru. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi are Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ tị rá, ũjĩ dó sĩ ĩmi ãlá ru ãrí ĩꞌdidrị̂ sĩ.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Úpí ãmaní Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ ꞌbã adru ĩmi abe ãmbógó ru.
Ásị́ tị̃jó ídri ukólépi ku rĩ drị̃ gá rĩ
Lẽ ị́cụ́ kí Ãdróŋá ꞌi, ꞌdĩ Átẹ́pị ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌi, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã ásị́ ị̃gbẹ́ ãmbógó rĩ sĩ, fẽ ãmaní drị̃lẹ́ba ãmaní ãma ujajó úꞌdí ru, ásị́ tị̃ŋá ãmadrị̂ ãma adru ídri ru rá la Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã angájó ídri drã agá rá rĩ sĩ. Ãdróŋá mba ãwítã ãzí tã ꞌbụ̃ gâlé anzị ĩꞌdidrị̂ ꞌbaní ãlá ru, ũnzõ ru ku, ícó calé ĩꞌdi ujajó ku, ãzíla ŋma vâ ku. Ãdróŋá la tã la mba ũkpõ ĩꞌdidrị́ ãmbógó rĩ sĩ ĩminí kpere ĩmĩ patáŋá ꞌdĩ ịsụ́ agá, ĩminí ásị́ tị̃jó drị̃ la gá rĩ sĩ. Ála ĩꞌdi iꞌda ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ sĩ, ꞌbá pírí kí ĩꞌdi ndre rá. Ĩmi uꞌá ãyĩkõ sĩ ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãyĩkõ ãzí ãmbógó ru drị̃lẹ́ gâlé ꞌdĩ, ĩdrĩ táni mụ drị̃ cịlé ị́jọ́ mụlépi ĩmi ụ̃ꞌbị̃lépi ꞌdĩ kí sĩ ụ́ꞌdụ́ were rá tí.
Ụ̃ꞌbị̃táŋá ꞌdĩ kí ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ kí uyajó, iꞌdajó la ĩꞌdi ũkpó ru ãzíla ãlá ru yã rĩ. Ála ĩꞌdi ụ̃ꞌbị̃ cécé gólũdĩ ụ̃ꞌbị̃jó, ãzíla uyajó la rĩ ꞌbã áni, ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ ndẽ ãjẹ̃ sĩ gólũdĩ ụ̃ꞌbị̃lé ãcí sĩ rĩ rá. Ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ drĩ pá tu ũkpó ru ụ̃ꞌbị̃táŋá ãcí ru ꞌdĩ kí agá, ĩꞌdi rụ́kụma fẽ, ãzíla ị̃nzị̃táŋá dị̃zã rú, ãrútáŋá ãmbógó ru rĩ ají ụ́ꞌdụ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ iꞌdajó wụ́drị̃kụ́rụ̃ pírí ní rĩ sĩ. Ĩdrĩ táni ĩꞌdi ndre agá ku, ĩlẽ ĩꞌdi rá. Ĩminí táni ĩꞌdi ndrejó ku rá tí, ĩmi ãꞌị̃ ĩꞌdi rá, ĩmi vâ ãyĩkõ ãzí dị̃zã ru ãmbógó jõ drĩ ĩmĩ ĩtrĩkãlé ku la trũ ĩyõ rú. Ãꞌdusĩku ụ̃rọ̃drị́ ĩminí ịsụ́lé ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ sĩ rĩ, ĩꞌdi patáŋá ĩmĩ úríndí ní ru pajó rĩ ꞌi.
10 Patáŋá ꞌdĩ ándrá ãko ãzí nãbịya ꞌbã kí lẽlé ị́jọ́ nị̃jó drị̃ la gá ĩyõ rú la. Ũlũ kí ị́jọ́ lẽtáŋá uyaŋâ kóru ꞌdĩ ꞌbã amụ́jó ĩmi rú rĩ, ndrụ̃ kí ĩꞌdi ásị́ pírí sĩ, ãzíla ũkpó ãmbógó la sĩ. 11 Ụ̃ꞌbị̃ kí ị́jọ́ Úríndí Kúrísĩtõ ꞌbã jọlé kí agâ sĩ drị̃lẹ́ gâlé ru, Kúrísĩtõ ꞌba ịsụ́ cãndí ráká, ꞌbã fi dó ũnĩ dị̃zã rú rĩ gâlé ĩndõ rĩ drị̃ gá rĩ ndrụ̃lé ásị́ pírí sĩ. Ĩꞌdi ru idé ãꞌdụtụ́, wó ĩꞌdi ru idé ãꞌdi ụrụꞌbá gá yã rĩ ịsụ́jó.
12 Úlũ ĩꞌbaní ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí ru sáwã ĩꞌbadrị̂ gá ku, rá la kí ru idé ílí ũꞌbí vúlé gá sáwã ĩmidrị̂ agá. Úꞌdîꞌda ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ úyú ĩꞌdi ꞌbo, ꞌbá ị́jọ́ la ũlũlépi ĩminí rĩ, ịsụ́ kí ũkpó Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã fẽlé ĩꞌbaní angájó ꞌbụ̃ gâlé rĩ ꞌi. Ĩꞌdi vâ ị́jọ́ ãmbógó ụ̃sụ̃táŋá ru la, átã mãlãyíkã lẽ kí vâ ị́jọ́ ru idélépi ꞌdĩ kí ndrelé ásị́ pírí sĩ.
Ĩmi adru ãlá ru
13 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi itú ĩmi ásị́sị́ŋá sĩ ãzị́ ngajó, ĩtị̃ ásị́ pírí ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ꞌbã mụlé fẽlé ĩminí ụ́ꞌdụ́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ iꞌdajó rĩ sĩ rĩ drị̃ gá. 14 Anzị ꞌbá tị arelépi rĩ kí áni, ĩmi andị́ ĩmi ũlẽ fẽlépi la ĩminí ị́jọ́ ũnzí lẽjó, ĩmi sĩ adrujó ala gá rĩ sĩ ku. 15 ꞌBá ĩmi umvelépi rĩ ꞌbã adrujó ãlá ru rĩ áni, ĩmi adru vâ ãlá ru, ị́jọ́ pírí ĩmĩ idélé rĩ kí agá. 16 Ị́jọ́ sĩlé ꞌbo rĩ áni, “Ĩmi adru ãlá ru ãꞌdusĩku ma ãlá ru.” Lẹ́vị̃ 11:44-45; 19:2; 20:7
17 ꞌBá ĩmĩ umvelé átẹ́pị rú rĩ ꞌbã ꞌbá kí ị́jọ́ lịjó uyaŋâ kóru rĩ sĩ, lẽ ĩmi uꞌá gbíyã ꞌbá amụ́lépi amụ̂ rĩ drị̂ áni rĩ sĩ, ãrútáŋá sĩ ãzíla vâ ụ̃rị̃ sĩ. 18 Lẽ ĩnị̃ rá ûnze ándrá ĩmi ãko ãzí ru izalépi izâ cécé sílĩvã jõku gólũdĩ áni la kí sĩ, angájó ádrízã ífí kóru, ĩmĩ áꞌbị́ ꞌbã kí imbálé rĩ kí agá la ku, 19 rá la ãrí Kúrísĩtõ drị́ gá ãjẹ̃ ãmbógó rĩ sĩ, cécé kãbĩlõmvá gbẽtí kóru rĩ sĩ. 20 Úpẽ ándrá ĩꞌdi údu ꞌdĩ sĩ úꞌbã drĩ ụ̃nọ́kụ́ ị̃ndụ́ ku, wó îꞌda ĩꞌdi ụ́ꞌdụ́ vúlé ãsị̃jó ꞌdĩ kí sĩ la ĩmi ị́jọ́ sĩ. 21 Ĩmi adru ĩꞌdi sĩ ãꞌị̃táŋá sĩ Ãdróŋá ĩꞌdi ingalépi ꞌbá drãlépi rá rĩ kí agá rá ĩꞌdiní dị̃zã fẽlépi rĩ rụ́, ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ kí ásị́ tị̃ŋá abe ꞌbã adru kí dó sĩ Ãdróŋâ drị̃ gá. 22 Úꞌdîꞌda ĩmi idé ĩmi ãlá ru ꞌbo, ĩminí ị́jọ́ mgbã rĩ arejó rĩ sĩ, lẽtáŋá ádrị́pị lẽjó rĩ ꞌbã adru úlétáŋâ kóru, ĩlẽ dó sĩ ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá vị́ sĩ, ãzíla ásị́ pírí sĩ. 23 Ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ ídri vâ jã ꞌdâ rĩ sĩ, útị dó sĩ ĩmi úꞌdí ũri ŋmalépi rá rĩ sĩ ku, wó ŋmalépi ku rĩ sĩ. 24 Ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ ꞌbã jọlé rĩ áni,
“ꞌBá pírí ꞌbá ru ꞌdĩ kí ꞌbãngá cécé ásé áni,
ũnĩ ĩꞌdidrị̂ pírí cécé ásé fũ áni,
ásê la nụ rá, ãzíla fũ la la zõ rá,
25 wó ị́jọ́ Úpí drị́ rĩ ꞌbãngá adru jã ꞌdâ.” Ĩsáyã 40:6-8
Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ ị́jọ́ mgbã ũlũlé ĩminí rĩ ꞌi.

1:16 Lẹ́vị̃ 11:44-45; 19:2; 20:7

1:25 Ĩsáyã 40:6-8