Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé
Tị̃mị̃tị́yọ̃
ní drị̃drị̃ rĩ
1
Wárágã ꞌdĩ angá ma ꞌi Páwụ̃lọ̃ ụ̃pị́gọ́ŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ rĩ drị́, ꞌbá pẽlé ãzị́táŋá Ãdróŋá ꞌbá Palépi rĩ drị̂ sĩ, ãzíla Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ꞌBá ãma Palépi ãmaní sĩ ásị́ tị̃jó rĩ ꞌi.
Ásĩ ĩꞌdi mâ ngọ́pị ãꞌị̃táŋá agá mgbã Tị̃mị̃tị́yọ̃ nî: má aꞌị́ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ Úpí ãmadrị̂ ꞌbã fẽ míní lẽtáŋá uyaŋâ kóru, ásị́ ị̃gbẹ̃ ími ãzã ꞌbã agájó ĩꞌdiní rĩ ꞌi.
Ĩmi adru mịfị́ trũ imbaꞌba ĩnzõ rú ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂
imbálépi rĩ kí sĩ
Mâ ándrá lẽjó mụjó Mãkẽdónĩyã gá rĩ sĩ, má azị ándrá mí adru jõ Ĩfésõ gá ꞌdâ, mi sĩ ꞌbá ãzí lãꞌbĩ ĩnzõ rú ꞌdĩ kí imbálépi rĩ kí igá. ꞌBã ꞌbã kí ásị́ ị́jọ́ ãzí ífí kóru ꞌdĩ kí drị̃ gá, ãwí nzeŋá sĩ áꞌbị́ ũlãjó ãzo rú ꞌdĩ kí drị̃ gá ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ kí fẽ ꞌbá ꞌbaní ãgátã gajó alị ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ rĩ tãmbajó ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ rá, mání sĩ ị́jọ́ la iꞌdajó ꞌdĩ. Ãzị́táŋá ꞌdĩ ꞌbã ásị́sị́ŋá ãmbógó rĩ ĩꞌdi, lẽtáŋá angálépi ásị́ ãlá agá, ãzíla ũrãtáŋá kpị la agá ãꞌị̃táŋá mgbã rĩ sĩ rĩ. ꞌBá ãzí rĩ aꞌbe kí ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ rá, uja kí ru ị́jọ́ jọlé ífí kóru rĩ kí agá. ꞌBá ꞌdĩ lẽ kí adrulé imbaꞌba ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ kí imbálépi rĩ kî rú, wó nị̃ kí ị́jọ́ ĩꞌbã kí jọlé rĩ ku, jõku ị́jọ́ ĩꞌbã kí ãꞌị̃lé mgbã rĩ ku.
Ãnị̃ rá údrĩ ãzị́táŋá ayú gẹ̃rị̃ pịrị sĩ ĩꞌdi múké. Ãnị̃ rá úꞌbã ãzị́táŋá ꞌbá mũkẽ idélépi rĩ ꞌbaní ku, be la rá la ꞌbá ãzị́táŋá ũnũlépi, ꞌbá Ãdróŋá gãlépi úmgbé, ꞌbá ũnzí, ꞌbá ꞌbá kí ụꞌdị́lépi, átẹ́pị kí ụꞌdị́lépi andre trũ, ãzíla ꞌbá uꞌálépi ũnzĩkãnã sĩ rĩ ꞌbanî. 10 Úꞌbã ãzị́táŋá ꞌbá ãwụ́ꞌbá ru, ágọ́bị́ ru lalépi ágọ́bị́ ãzí sĩ, ꞌbá ꞌbá kí ị̃tụ̃ndãlépi ꞌbá ãzí ꞌbaní, ꞌbá ĩnzóꞌbá ru, ãzíla ꞌbá ímbátáŋá pịrị rĩ usalépi rĩ ꞌbaní. 11 Ị́jọ́ mgbã dị̃zã rú fẽlé mádrị́ ũlũlé rĩ angá Ãdróŋá dị̃zã rú ãzíla ịcụ́lé ịcụ̂ rĩ drị̃.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá ꞌbã fẽlé Páwụ̃lọ̃ ní rĩ
12 Áfẽ ãwãꞌdĩfô Úpí ãmadrị́ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ní. Fẽ mání ũkpõ ãzị́ mádrị̂ ngajó, ãꞌdusĩku pẽ ma ꞌbã ásị́ áma drị̃ gá rá. 13 Ári ándrá ị́jọ́ ujọ́lé ũnzí úꞌdáŋâ trũ ụrụꞌbá la gá, áma ásị́ ándrá ũnzí. Wó ásị́ la ndrĩ mání rá ãꞌdusĩku ánị̃ ándrá ị́jọ́ mâ idélé rĩ kí ku, ãzíla áꞌbã ándrá ãꞌị̃táŋá drị̃ la gá ku. 14 Úpí ãmadrị́ rĩ ũsũ lẽtáŋá uyaŋâ kóru rĩ mâ drị̃ gá ĩyõ rú, wi sụ̃sụ́ ãꞌị̃táŋá mádrị̂ drị̃ gá, lẽ dó sĩ ma ꞌbá ĩꞌdi ãni la rú Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá.
15 Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ amụ́ ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌbá ũnzí kí palé. Ị́jọ́ ru jọlépi ꞌdĩ ị́jọ́ mgbã la lẽ ꞌbá pírí ꞌbã ãꞌị̃ kí ĩꞌdi rá. Ma dó ala gá ꞌdâ ꞌbá ị́jọ́ izalépi ũnzi ãndânĩ rĩ ꞌi! 16 Mâ dó adrujó ꞌbá izalépi ãndânĩ rĩ sĩ, Ãdróŋá ásị́ ndrĩ dó mání, ãzíla fẽ ma adrujó ícétáŋá ru ásị́ teŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ ukólépi ku rĩ iꞌdajó, ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá rĩ ꞌba ịsụ́ kí sĩ ídri ukólépi ku rĩ ĩꞌdi sĩ. 17 Ãrútáŋá ãzíla ị̃nzị̃táŋá ꞌbã adru Ãdróŋá ní jã ꞌdâ, Úpí ãma ãni ídri ukólépi ku rĩ agá, drãlépi ku, ndrelé mịfị́ sĩ ku, ĩꞌdi Ãdróŋá ru nĩ áꞌdụ̂sĩ. Ámĩnã.
18 Mâ ngọ́pị Tị̃mị̃tị́yọ̃, ꞌdĩ kí ị́jọ́ mâ azịlé míní rĩ kí, ị́jọ́ ándrá ru jọlépi ídu nábị̃ tị sĩ ími ị́jọ́ sĩ rĩ drị̃ gá. Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã fẽ míní ásị́ ũkpó sĩ ãꞌdị́ Úpí drị̂ kí ꞌdịjó ãlá ru. 19 Mí ĩbĩ mi ãꞌị̃táŋá mî Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃jó rĩ agá, ími úŋmĩ ꞌbã adru ũrãtáŋá múké sĩ. ꞌBá ãzí rĩ gã kí ị́jọ́ mgbã rĩ ãꞌị̃lé úmgbé ãꞌị̃táŋá ĩꞌbadrị̂ ãrị̃ kí mẹ́lị̃ ꞌbã ãrị̃lé ị̃yị́ agá írã sĩ rĩ áni. 20 Hãyĩménã kí Ãlẽkĩzéndã be ị̃rị̃ trá ícétáŋá la rú. Áfẽ dó kí Sĩtánĩ drị́ ꞌbã ụ̃nị̃ kí ị́jọ́ sĩ Ãdróŋá uꞌdájó ku.