Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Kọ̃rị̃nị́tọ̃
gá rĩ ꞌbaní ị̃rị̃ rĩ
1
Zịtáŋá ꞌbá zịjó cící rĩ
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ ụ̃pị́gọ́ŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ Ãdróŋá ꞌbã lẽtáŋá sĩ rĩ drị́, ãzíla ãmã ádrị́pị Tị̃mị̃tị́yọ̃ ĩꞌdi má be ꞌdộ ĩndĩ.
Ásĩ ĩꞌdi ꞌbá Ãdróŋá ãni kãnị́sã Kọ̃rị̃nị́tọ̃ gá rĩ ꞌbaní ãzíla ꞌbá pírí Ãdróŋá ãni ãlá ãngũ Ãkáyã drị́ agá rĩ ꞌbanî.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Páwụ̃lọ̃ ní ãwãꞌdĩfô fẽjó Ãdróŋá ní ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá kí ásị́ ũŋmĩjó rĩ sĩ
Lẽ ị́cụ́ kí Ãdróŋá ꞌi, ꞌdĩ Átẹ́pị ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌi, ꞌbá ꞌbã ízákĩzã ndrelépi cé rĩ, Ãdróŋá ãzã koma pírí ꞌbadrị́ rĩ ꞌi, ãma ásị́ ũŋmĩlépi ũcõgõ pírí kí agá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma icó dó sĩ ꞌbá ũcõgõ agá rĩ kí ásị́ ũŋmĩlé ásị́ ũŋmĩŋá ãmaní ịsụ́lé angálépi Ãdróŋá drị̂lé rĩ sĩ. Ãꞌdusĩku ũcõgõ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã galé ãma ídri agá rĩ sĩ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Kúrísĩtõ rụ̂ sĩ ásị́ ũŋmĩŋá ãmadrị̂ vâ ꞌdĩ ꞌbã áni. Údrĩ ãmaní ũcõgõ fẽ, ĩꞌdi bãsĩ ĩminí ásị́ ũŋmĩŋá ịsụ́jó patáŋá be; údrĩ ãma ásị́ ũŋmĩ rá ĩꞌdi ásị́ ũŋmĩŋá ĩmidrị̂ ịsụ́jó rĩ ꞌi, ĩꞌdi ásị́ ũkpõ sĩ ị́jọ́ tajó rĩ fẽ ĩminî, ꞌdĩ drị̃cị́rị̃ ãma vúŋá ꞌbã sĩ drị̃ cịjó rĩ ꞌi. Ásị́ ꞌbãŋá ãmadrị́ ĩmi drị̃ gá rĩ ĩꞌdi ũkpó ru, ãꞌdusĩku ãma nị̃jó la rá drị̃cị́rị̃ ãma cịlé rĩ agá ĩri drị̃cịŋá alelé ãma abe, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ĩmi ịsụ́ dó sĩ ásị́ ũŋmĩŋá ãmaní ịsụ́lé rĩ ꞌi.
Ãmã ádrị́pịka ãzíla ãmã ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ãlẽ ị́jọ́ ũkpó ru idélépi ãma rụ́ ãngũ Ásĩyã gá rĩ kî sĩ ĩmi igálé. Ãma ándrá drị̃cị́rị̃ ãzí ũkpó ãmã icólé tị talé ku rĩ agá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãꞌbã ándrá ãma ásị́ gá ãma adru ídri rá la ku. Ị́jọ́ mgbã sĩ, ãma ásị́ gá rĩ gá ãma ãjị́ dó ngụ̃ agá ꞌbá drã ãni la rú. Wó ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã kí ru idéjó ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ sĩ, ãꞌbã dó ásị́ ãma drị̃ gá ku, wó Ãdróŋá ꞌbá drãlépi rá rĩ kí ingalépi ídri rĩ drị̃ gá. 10 Pa ãma drã ika rĩ ꞌbã sị́ gá rá ãzíla ĩꞌdi mụ ãma palé rá. Ãꞌbã ãma ásị́ ĩꞌdi drị̃ gá jọjó la ĩꞌdi mụ ãma upaŋâ trũ drị̃ gá, 11 ĩmi ãma ãzã kojó Ãdróŋá ãꞌị̃ŋá sĩ rĩ áni. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá wẽwẽ rú ꞌbã fẽ kí rú dó sĩ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní, fẽtáŋá lẽtáŋá uyaŋâ kóru fẽlé ãmadrị́ ꞌbá wẽwẽ rú ꞌbaní Ãdróŋá zịjó rĩ sĩ rĩ.
Páwụ̃lọ̃ lũ ĩꞌbaní ị́jọ́ uja ãcị̃ ĩꞌdidrị̂ rá ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã rĩ
12 Úꞌdîꞌda ị́jọ́ ãma sĩ ãma ũnũjó rĩ ꞌdĩ ꞌi: ị́jọ́ ãma ꞌbãlé ãma ásị́ gâ sĩ ị́jọ́ vú nzejó acị́ŋá ãma ãni ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá, ambamba la kãkã ãma ãni ĩmi trũ ãlá rĩ agá ãzíla ị́jọ́ mgbã angálépi Ãdróŋá drị́ rĩ ꞌi. Ãma idé ị́jọ́ ꞌdĩ adru ũndũwã ụ̃nọ́kụ́ ꞌdõ drị̂ sĩ ku, wó lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá drị́ sĩ. 13 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ ãmaní sĩlé ĩminí rĩ adru ãko ãzí ĩmĩ lãlé jõku vãlé ku la ku. Ãzíla áꞌbã áma ásị́ gá, 14 ĩmi drĩ ị́jọ́ nị̃jó ãma drị̃ gá were rĩ áni, ĩmi amụ́ ị́jọ́ nị̃lé pịrị-pịrị ĩndõ, jọjó la ĩmi icó ĩmi ũnũlé ãma sĩ cécé ãmã drụ́zị́ ãma ãma ũnũjó ĩmi sĩ ụ́ꞌdụ́ Úpí Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ rĩ áni.
15 Áma ãꞌị̃táŋá agá ị́jọ́ ꞌdĩ cí, ãꞌdusĩku má itú ma drị̃drị̃ rĩ sĩ mụjó ĩmi rụ́ ĩmi dó sĩ ụ̃rọ̃drị́ mání mụjó ĩmi andréjó ị̃rị̃ rĩ ịsụ́ benĩ. 16 Má itú áma ásị́ gá mụjó ĩmi rụ̂lé mání mụ agá Mãkẽdónĩyã gâlé ãzíla ãgõjó ĩmi rụ́ ꞌdã sĩ mání ãgõ agá vúlé Mãkẽdónĩyã gâlé rĩ sĩ ãzíla ĩminí ãma tị pẽjó mání mụ agá gẹ̃rị̃ gá ꞌdâ Yụ̃dị́yã gâlé. 17 Ĩmi icó áma zịlé má uja ị́jọ́ mání itúlé rĩ ãꞌdu sĩ. Ĩmi ũrã ma ị́jọ́ mádrị̂ kí itú ũrãtáŋâ kóru yã? Ĩmi ũrã ma ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ drị́ gá rĩ kí áni jọlépi la “ꞌẼ” wó íni ꞌdĩ ĩꞌdi gá “Yụ”? 18 Wó Ãdróŋá ꞌbã adrulé ꞌbá ị́jọ́ mgbã idélépi rĩ ꞌi rĩ sĩ, ị́jọ́ ãma jọlé ĩminí “ꞌẼ” rĩ ĩꞌdi “ꞌẼ” ãzíla “Yụ” rĩ ĩꞌdi “Yụ.” 19 Ãꞌdusĩku Ãdróŋá Ngọ́pị Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ándrá ma Páwụ̃lọ̃, Sílã ãzíla Tị̃mị̃tị́yọ̃ ꞌbã kí sĩ ị́jọ́ la ũlũjó ĩmi tị gá rĩ adru “ꞌẼ” kí “Yụ” be íni la ku, wó ĩꞌdi agâ sĩ ị́jọ́ pírí kí ꞌbãngá “ꞌẼ.” 20 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ azịlé rĩ drĩ kí táni adru agá wẽwẽ rú tí, ị́jọ́ ãzí ꞌdáyụ, Kúrísĩtõ agâ sĩ kí ru idé rá. Ãzíla ĩꞌdi rụ̂ sĩ ãma dó sĩ jọ la “Ámĩnã” sĩ dị̃zã fẽjó Ãdróŋá nî. 21 Úꞌdîꞌda íni ĩꞌdi Ãdróŋá ꞌi ãma ꞌbãlépi ĩmi trũ pá tujó ũkpó ru Kúrísĩtõ agá rĩ ꞌi. Ũpẽ ãma ãzíla ꞌbã ãma ndú nĩ, 22 ꞌbã ãlámã ícétáŋá ru ĩꞌdidrị́ ãmaní sĩ adrujó ĩꞌdi ꞌbã ãko rú rĩ ãma drị̃ gá ãzíla ꞌbã Úríndí ĩꞌdidrị̂ adrujó ãma ásị́ gá ị̃sálị ị́jọ́ azịlé jã ꞌdâ ị́jọ́ múké pịrị rĩ sĩ rĩ ꞌi.
23 Má umve Ãdróŋá adrujó mâ sãdínĩ rú, ị́jọ́ ꞌdĩ íni la sĩ ĩmi tãmbajó ágõ rú sĩ Kọ̃rị̃nị́tọ̃ gâlé ku. 24 Adru ãma ị́jọ́ ũdrõ ĩmi drị̃ gá la ku, ãꞌdusĩku pá tuŋá ĩmidrị́ gá rĩ ũkpó ru la ãꞌị̃táŋá sĩ, wó ãma ãzị́ nga ĩmi abe ãyĩkõ ꞌbã ga rú sĩ ĩmi agá tré benĩ.