Wárágã
Pétẽrõ
ꞌbã sĩlé ị̃rị̃ rĩ
1
Pétẽrõ zị ꞌbá kí cící
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Sị̃mọ́nị̃ Pétẽrõ ãtíꞌbó ãzíla ụ̃pị́gọ́ŋá Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ drị́.
Ásĩ ĩꞌdi ĩmi ꞌbá ãlu ãꞌị̃táŋá ãjẹ̃ ãmbógó ꞌdĩ alelépi ãma abe ꞌdĩ ꞌbanî. Ãꞌị̃táŋá ꞌdĩ úfẽ ĩminí mũkẽ ãzíla ị́jọ́ lịŋá múké Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ Ãdróŋá ãmadrị́ ãzíla ꞌBá ãma Palépi rĩ drị̂ sĩ.
Lẽ Ãdróŋá ꞌbã fẽ ĩminí lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌbã adru ĩminí ãmbógó ru nị̃táŋá ĩminí Ãdróŋá nị̃jó Úpí ãmaní Yẹ́sụ̃ be rĩ trũ.
Umveŋá ãzíla pẽŋá Ãdróŋá drị̂
Ũkpó Ãdróŋá drị̂ fẽ ãmaní ãko pírí ãmaní lẽlé sĩ uꞌájó ídri Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ agá ãzíla gẹ̃rị̃ ãmaní nị̃jó la ꞌbá ãma umvelépi rĩ lẽ dị̃zã ãzíla ũnĩ ĩꞌdidrị̂ alelé ãma abe rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ kí agâ sĩ Ãdróŋá fẽ ãmaní ị́jọ́ ãmbógó ãzíla ụ̃rọ̃drị́ ru ĩꞌdi ꞌbã azịlé rĩ kî, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãma icó dó sĩ acá ĩꞌdi áni ãzíla ãma dó sĩ apá ị́jọ́ ũnzí ụ̃nọ́kụ́ agá ũnzĩkãnã fẽlépi ꞌdĩ kî sĩ rá.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩꞌbã ũkpó ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ drị̃ gá ũnĩ ũꞌbãjó, ũnĩ drị̃ gá nị̃táŋá, ãzíla nị̃táŋá drị̃ gá ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ gãjó rĩ, ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ gãjó rĩ drị̃ gá ị́jọ́ taŋá, ị́jọ́ taŋá drị̃ gá ĩmi ũꞌbã ídri Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ, ídri Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ drị̃ gá ásị́ ị̃gbẹ̃ uꞌájó ádrị́pị rú ãzíla ámvọ́pị rú rĩ, ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ uꞌájó ádrị́pị ru ãzíla ámvọ́pị rú rĩ drị̃ gá lẽtáŋá. Ãꞌdusĩku ĩdrĩ adru ị́jọ́ ꞌdĩ kî trũ cajó rá kí ĩmi tãmba adrujó ãzị́ trũ ãzíla ífí trũ nị̃táŋá Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ agá. Wó ꞌbá ãzí drĩ adru ị́jọ́ ꞌdĩ kí kóru ĩꞌdi ãngũ ndre ãníŋá ãzíla mịfị́ kóru ãzíla ãvĩ ị́jọ́ ĩꞌdi ũjĩjó ị́jọ́ ũnzí ĩꞌdidrị́ ídu rĩ kî sĩ rĩ rá.
10 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ, ĩmi ụ̃ꞌbị̃ ásị́ pírí sĩ umveŋá ĩmi pẽjó rĩ ꞌbãjó ãbãŋâ kóru. Wó ĩdrĩ ị́jọ́ kí idé ꞌdĩ ꞌbã áni ĩmi icó aꞌdélé ku, 11 ãzíla ála mụ ĩmi aꞌị́lé ásị́ ãlu sĩ Sụ́rụ́ ukólépi ku Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌBá ꞌbá Palépi rĩ drị̂ agá.
12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ma ĩmi igá ụ́ꞌdụ́ pírí ị́jọ́ ꞌdĩ kî sĩ, ãzíla ĩdrĩ táni pá tu agá ị́jọ́ mgbã ĩminí ãꞌị̃lé ꞌdĩ kí agá mgbemgbe tí. 13 Má ũrã ị́jọ́ pịrị la ĩmi igájó mání drĩ adru agá ụrụꞌbá hémã rú ꞌdĩ agá ꞌdâ ị́jọ́ ꞌdĩ kî sĩ, 14 ãꞌdusĩku ma mụ ụrụꞌbá ꞌdõ trũlé ꞌbãlé bụ́lụ́ gá, cécé Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã iꞌdajó la mání tọndọlọ rĩ áni. 15 Ãzíla ma mụ ũkpó pírí ꞌbãlé sĩ ndrejó la áma vúlé gá ꞌdâ ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩmi igá ị́jọ́ ꞌdĩ kí rá.
ꞌBá Kúrísĩtõ ꞌbã dị̃zã ndrelépi mịfị́ sĩ rĩ kî
16 Ãma ụ̃ꞌbị̃ áꞌdígó ãzí itúlé ũndũwã ꞌbá drị̂ sĩ ãzo ꞌdĩ kí vú nzelé ĩminí ũkpó ãzíla amụ́ŋá Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ drị̃ gá ku, wó ãma ándrá ꞌbá sãdínĩ rú ũkpó ĩꞌdidrị̂ ndrelépi ãma mịfị́ sĩ rá rĩ kî. 17 Kúrísĩtõ ịsụ́ ãrútáŋá ãzíla dị̃zã angájó Ãdróŋá Átẹ́pị rú rĩ drị́ ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́kọ́ angálépi Ũkpó ꞌDị́pị dị̃zã rú rĩ drị́ jọlépi la, “ꞌDĩ mâ Ngọ́pị mání lẽlé ambamba rĩ, má uꞌá ãyĩkõ sĩ ĩꞌdi ị́jọ́ sĩ.” Mãtáyõ 17:5; Mãrákõ 9:7; Lụ́kã 9:35 18 Ãma ãmgbã are ụ́ꞌdụ́kọ́ angálépi ꞌbụ̃ gâlé ꞌdĩ ꞌi ãmaní adrujó ĩꞌdi trũ ꞌbé Ãlá ꞌdã sị́ gâlé rĩ sĩ.
19 Ị́jọ́ nábị̃ ꞌbã kí sĩlé Yẹ́sụ̃ drị̃ gá rĩ ĩꞌdi ị́jọ́ ãndá la ĩꞌdi adru ĩminí múké ĩdrĩ ásị́ ꞌbã drị̃ la gá rá rĩ gá, ãꞌdusĩku ĩꞌdi cécé tárã ãngũ jilépi ị́nị́ agá kpere ãngũ ꞌbã ụwị́ agá rĩ áni ãzíla lẽlẽgó agálépi ụ̃ꞌbụ́tị sĩ rĩ dó sĩ ãngũ ji ĩmi ásị́ gá. 20 Ị́jọ́ ꞌdĩ kí drị̃ gâ sĩ pírí lẽ ĩmi ũrã ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi, ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ sĩlé rĩ idé ru ị́jọ́ nábị̃ ꞌbã kí ífí icélé rĩ sĩ ku. 21 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ nábị̃ ꞌbã kí ũlũlé rĩ angá kí ásị́ gá ku, ꞌbá kí ándrá ị́jọ́ angálépi Ãdróŋá drị́ rĩ jọ Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã kí drị̃ cejó nĩ rĩ sĩ.

1:17 Mãtáyõ 17:5; Mãrákõ 9:7; Lụ́kã 9:35