Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃
gá rĩ ꞌbaní ị̃rị̃ rĩ
1
Ãma Páwụ̃lọ̃, Sílã ãzíla Tị̃mị̃tị́yọ̃ trũ ãzị ĩmi ꞌbá Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ãꞌị̃lépi rá Tẹ̃sãlọ̃nị́kị̃ gá acálépi Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị rú rĩ ꞌbã ꞌbá ru, ãzíla Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ꞌbá ru ꞌdĩ pírí cící. Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Yẹ́sụ̃ la drụ́zị́ ãgõ amụ́ ꞌbá ũfẽlé ãzị́ ĩꞌbã kí ngalé rĩ vú sĩ
Ãmã ádrị́pịka ãzíla ãmã ámvọ́pịka, lẽ ãfẽ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩmi ị́jọ́ sĩ. Ĩꞌdi ãmaní múké ị́jọ́ ꞌdĩ idéjó ãꞌdusĩku ĩmĩ ãꞌị̃táŋá ĩmidrị́ Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ ị̃drị̃jó ãzíla lẽtáŋá ĩminí ĩmi lẽjó ĩmi drĩdríŋĩ gá rĩ ꞌbã zojó ị̃dị́-ị̃dị́ rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ fẽlépi la ãngũ pírí ãmaní mụjó rĩ gá, ãma ị́jọ́ jọ ĩmi drị̃ gá múké, ꞌbá Ãdróŋá drị̂ ꞌbaní lũjó la ꞌbá drĩ kí táni ĩminí ũcõgõ fẽ gẹ̃rị̃ ndú-ndú sĩ, fẽjó la ĩminí drị̃ cịjó ị́jọ́ ĩminí Úpí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃jó rĩ sĩ rá tí. Ĩmi drĩ ta la ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ, ãzíla ĩmĩ ãꞌị̃táŋá ĩꞌdi drị̃ gá rĩ fũ drĩ ku.
Ị́jọ́ ꞌdĩ kí pírí iꞌda la ꞌbá ꞌbaní tọndọlọ ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lịlé rĩ ĩꞌdi pịrị, ãzíla ị́jọ́ ꞌdĩ kí sĩ, Ãdróŋá la drụ́zị́ ĩmi lã pírí ꞌbá sụ́rụ́ ĩꞌdidrị́ agá ĩꞌdi ꞌbã drị̃ celé nĩ rĩ kí rú. Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ ĩminí sĩ drị̃cịjó ꞌdĩ. Ãdróŋá ꞌbã ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ị́jọ́ lịjó ꞌbá kí drị̃ gá ídétáŋá ĩꞌbadrị̂ vú sĩ rĩ sĩ, ĩꞌdi vâ ũcõgõ fẽ ꞌbá ándrá ũcõgõ fẽlépi ĩminí rĩ ꞌbanî. Ĩꞌdi vâ drụ́zị́ ꞌbá ũcõgõ fẽlépi ĩminí rĩ kí atrị ũcõgõ ĩꞌbã kí fẽlé ĩminí rĩ kí agá cí, ãzíla ĩꞌdi vâ kí atrị ũcõgõ fẽŋá ãmaní rĩ sĩ cí. Ị́jọ́ ꞌdĩ kí drụ́zị́ ru idé sáwã Úpí Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru iꞌdajó ũlí agá ụ́ꞌdụ́ ĩꞌdi ꞌbã ãgõjó ụ̃nọ́kụ́ gá ị̃dị́ rĩ sĩ. Mãlãyíkã ĩꞌdi ãni ũkpó trũ rĩ kí adru ĩꞌdi trũ, ãzíla ãcí dị̃lépi dị̃-dị̃ rĩ la kí andre ce pírí cí. Ĩꞌdi drị̃rịma fẽ ꞌbá Ãdróŋá ꞌbã ũkpõ sĩ ꞌbá kí drị̃ cejó rĩ ãꞌị̃lépi ku rĩ ꞌbaní, ꞌdĩ kí ꞌbá ị́jọ́ mgbã Úpí Yẹ́sụ̃ drị̂ ãꞌị̃lépi ku rĩ kí. Úpí Yẹ́sụ̃ la ĩꞌbaní drị̃rịma fẽ ãcí ukólépi ku rĩ sĩ. Ĩꞌdi kí dro ĩꞌdi mẹ́lẹ́tị gá rĩ sĩ rá, icó kí filé rilé dị̃zã, ĩꞌdidrị̂ agá ku. 10 Ị́jọ́ ꞌdĩ kí pírí ru idé sáwã Úpí Yẹ́sụ̃ ꞌbã amụ́jó ꞌbá kí sĩ ĩꞌdi ịcụ́jó ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá rĩ ꞌbanî rĩ sĩ, ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí drụ́zị́ ụ̃sụ̃-ụ̃sụ̃ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ kí sĩ. Ĩmi drụ́zị́ adru ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãni la rú, ãzíla ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ kí drĩdríŋĩ gá ĩndĩ ãꞌdusĩku ĩmi ãꞌị̃ ándrá ị́jọ́ ãmaní ndrelé ãzíla ãmaní lũlé ĩminí ĩꞌdi drị̃ gá rĩ kí rá.
11 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩminí drụ́zị́ adrujó ꞌbá Úpí Yẹ́sụ̃ ịcụ́lépi ụ́ꞌdụ́ ĩꞌdi ꞌbã ãgõjó ụ̃nọ́kụ́ gá ị̃dị́ rĩ sĩ rĩ kí drĩdríŋĩ gá ĩndĩ rĩ sĩ, ãma ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ Ãdróŋá zị ĩminí. Ụ́ꞌdụ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãgõjó rĩ sĩ, Ãdróŋá ãmadrị́ gá rĩ la drụ́zị́ ĩmi lã ꞌbá mgbã ándrá uꞌálépi gẹ̃rị̃ múké ĩꞌdi ꞌbã sĩ ĩmi umvejó ala gá nĩ rĩ kî rú. Ãma vâ Ãdróŋá zị ꞌbã ko ĩmi ãzã ũkpõ sĩ ị́jọ́ múké ĩminí lẽlé idélé rĩ kí idéjó, ãzíla ị́jọ́ pírí ãꞌị̃táŋá ĩmidrị́ Yẹ́sụ̃ agá rĩ ꞌbã fẽlé ĩmi idé kí rĩ kí idéjó. 12 Ãma Ãdróŋá zị íni la ꞌbá ꞌba ịcụ́ kí rú Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ ꞌbã rụ́ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé ĩminî rĩ kí sĩ, ꞌba ịcụ́ kí rú vâ ĩmi. Ãdróŋá ãma ãni, ãzíla ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã umvi kí rú sĩ Ãdróŋá ãmaní zịlé ꞌdĩ gẹ̃rị̃ múké ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdidrị́ rĩ sĩ.