Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé
Tị̃mị̃tị́yọ̃
ní ị̃rị̃ rĩ
1
Wárágã ꞌdĩ angá ma Páwụ̃lọ̃ Ãdróŋá ꞌbã pẽlé ụ̃pị́gọ́ŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ãni la rú, sĩ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá ꞌbã azịlé ꞌbá pajó ídri ịsụ́jó Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ drị́. Mâ ngọ́pị Tị̃mị̃tị́yọ̃, mâ lẽlé ambamba rĩ: má aꞌị́ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ Úpí ãmadrị̂ ꞌbã fẽ míní lẽtáŋá uyaŋâ kóru, ásị́ ị̃gbẹ̃ ími ãzã ꞌbã agájó ĩꞌdiní rĩ ꞌi.
Ãwãꞌdĩfô fẽjó ãzíla Tị̃mị̃tị́yọ̃ ásị́ imbájó
Tị̃mị̃tị́yọ̃, ma ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá ní mî sĩ, Ãdróŋá mání ãzị́ ngajó ĩꞌdiní ásị́sị́ŋá ãlá pírí sĩ, cécé ándrá má áyị́pịka ꞌbã kí idélé ĩꞌdiní rĩ ní rĩ nî. Ma ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ Ãdróŋá ãꞌị̃ ími ị́jọ́ sĩ ị̃tụ́ kí ị́nị́ be. Álẽ tí ími ndrelé gbõrú ị̃dị́, ãꞌdusĩku má igá ị́jọ́ ándrá mî mị́ndrẹ ũsũjó ãmaní ãma awajó mí be rĩ sĩ rĩ ꞌi, ãyĩkõ la mụ galé áma ásị́ gá tré ãdrĩ dó ãma ịsụ́ mí be ị̃rị̃ trá ãngũ ãlu gá ị̃dị́ rĩ gá. Ãꞌdusĩku ánị̃ íꞌbã ími ásị́ Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̃ gá ãꞌị̃táŋá mgbã la sĩ ãndá-ãndá ru rĩ gá rá. Ãꞌị̃táŋá mídrị́ ꞌdĩ ĩꞌdi ãꞌị̃táŋá mí ãndrẽ Yụ́nẹ̃kẹ̃ drị̂ áni ãzíla mí ị̃dẹ́pị Lọ́yị̃sị̃ drị̂ áni rĩ ꞌi. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má igá mi ꞌi, lẽ íꞌbã ãcí úríndí drị́ gá Ãdróŋá ꞌbã fẽlé míní, ándrá mâ sĩ drị́ tị̃jó ími drị̃ gá rĩ ꞌbã kokõ. Ãdróŋá fẽ ãmaní úríndí sĩ idéjó ụ̃rị̃ sĩ ku la, wó fẽ ãmaní úríndí adrujó ũkpó ru, lẽtáŋá ãvá sĩ rĩ, ãzíla ru tãmbajó ásị́ ị̃gbẹ́ sĩ rĩ ꞌi.
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, mí idé drị̃nzá sĩ ị́jọ́ Úpí drị̂ lũjó ꞌbá ꞌbaní ku, ãzíla mí idé vâ ụ̃rị̃ sĩ áma ị́jọ́ sĩ ku ádrĩ táni adru mãbụ́sụ̃ gá ị́jọ́ Úpí Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ. Kẹ̃jị́ la gá, mí ãꞌị̃ ũcõgõ ịsụ́lé ị́jọ́ mgbã rĩ sĩ, Ãdróŋá ꞌbã ũkpó la fẽjó míní rĩ sĩ. Ĩꞌdi Ãdróŋá ãma palépi rĩ, ũpẽ ãma adrujó ꞌbá ĩꞌdi ãni la rú, adru ị́jọ́ ãmaní idélé rĩ sĩ ku, wó ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé nĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ rĩ sĩ. Fẽ ãmaní ásị́ ị̃gbẹ̃ ꞌdĩ gẹ̃rị̃ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ rụ̂ sĩ údu iꞌdóŋá gâlé ꞌdã. 10 Wó úꞌdîꞌda, iꞌda dó ãmaní ị́jọ́ ꞌdĩ kí gẹ̃rị̃ ꞌBá ꞌbá Palépi Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ ꞌbã drã ꞌbã ũkpó ndẽjó rá rĩ sĩ, iꞌda dó sĩ ãmaní gẹ̃rị̃ ídri ukólépi ku rĩ drị́ rĩ ị́jọ́ mgbã ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ. 11 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá ãpẽ ma adrujó ĩꞌdi ꞌbã ụ̃pị́gọ́ŋá ru, ãzíla ꞌbá ꞌbá imbálépi ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ ũlũlépi rĩ rú. 12 Ma bãsĩ ũcõgõ ịsụ́ ị́jọ́ ꞌdĩ kí sĩ. Wó tí, má uꞌá drị̃nzá sĩ ku, ãꞌdusĩku ánị̃ ꞌbá mání ãꞌị̃lé rĩ rá, ãzíla má ãꞌị̃ rá icó ídri mádrị̂ tãmbalé rá kpere ụ́ꞌdụ́ ĩꞌdiní ãgõjó rĩ gá. 13 Ímbátáŋá pịrị míní arelé mádrị́ ꞌdĩ ímba tã la cécé mání imbálé míní rĩ áni ãꞌị̃táŋá sĩ, ãzíla lẽtáŋá sĩ Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ agá. 14 Ímba ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị́ ãlápítítí ꞌdĩ tã ũkpó Úríndí Ãlá uꞌálépi ãma agá rĩ drị̂ sĩ.
15 Mî nị̃lé ꞌbo rĩ áni, ꞌbá Ásĩyã gá rĩ aꞌbe kí ma rá, ala gá Fĩgẽlásĩ kí Hãmũgénĩ be mụ kí rá. 16 Lẽ ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã adru lị́cọ́ Ũnẽsẽfórõ drị̂ ní ꞌbá ĩꞌdidrị́ko gá rĩ abe, ri amụ́lé áma ndrelé, áma ásị́ imbájó, drị̃nzá rụ vâ ĩꞌdi ku táni mání adrujó mãbụ́sụ̃ gá tí. 17 Ĩꞌdi ꞌbã amụ́jó Rụ́mị̃ gá rĩ sĩ, iꞌdó áma ndrụ̃lé kpere ĩꞌdi ꞌbã áma ịsụ́ agá. 18 Lẽ Ãdróŋá ꞌbã iꞌda ĩꞌdiní ásị́ ị̃gbẹ̃ ụ́ꞌdụ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãgõjó rĩ sĩ. Ínị̃ vâ ko áma ãzã Ĩfésõ gá íngõpí yã rĩ gá rá.