8
Ĩmi ãvĩ jõ ị́jọ́ Úpí drị̃ gá ku
Mụ́sã jọ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbaní, “Ĩmi adru mịfị̂ trũ sĩ ãzị́táŋá mání fẽlé ĩminí ꞌdĩ kí tã mbajó ásị́ pírí sĩ ĩmi dó sĩ uꞌá ídri, ĩmi dó sĩ kpẹ̃ ũꞌbí ru ãzíla ĩmi dó sĩ ãngũ ándrá Úpí ꞌbã ũyõ la najó ꞌi fẽ la ĩmi áyị́pịka ꞌbaní rĩ ꞌdụ ĩminí la rú. Mí ũrã jõ ị́jọ́ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌbã ándrá ími drị̃ aꞌdéjó ãcị̃ ãzo ãngũ kõtórõ rú rĩ gâ sĩ ílí kãlị́ sụ alịlépi ꞌdĩ kí agá, ĩꞌdiní sĩ ãfó ími ꞌa gá rĩ nzejó ãzíla ími ụ̃ꞌbị̃jó sĩ lẽjó nị̃jó la ãko míní lẽlé idélé rĩ kí ãꞌdu ãzíla mí icó ãzị́táŋá ĩꞌdidrị̂ kí tã mbalé rá yã jõku yụ yã rĩ. Úpí fẽ míní adrujó ãbị́rị́ sĩ sĩ ãfó ími agá rĩ nzejó ãzíla fẽ míní mãnã nalé, íná míní jõ drĩ nalé mî áyị́pịka kí abe ku la. Idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni la sĩ ími imbájó sĩ nị̃jó la ꞌbá icó lú adrulé ídri rú ãkónã sĩ áꞌdụ̂sĩ ku, wó ị́jọ́ pírí ãfũlépi Úpí tị gá rĩ sĩ. Ílí kãlị́ sụ ꞌdĩ kí agá bõngó de ími ụrụꞌbá gá ku ãzíla ími pá ãvõ kí ku. Lẽ ínị̃ rá Úpí Ãdróŋá mídrị̂ la ími co ãzíla míní drị̃rịma fẽ cécé átẹ́pị ní ĩꞌdi ꞌbã anzị kí ị̃ndụ́ cojó ímbátáŋá ru rĩ áni.
“Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ lẽ ímba ãzị́táŋá Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drị̂ kí tã, mí uꞌá gẹ̃rị̃ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ sĩ ãzíla ífẽ ĩꞌdiní ãrútáŋá. Úpí Ãdróŋá mídrị̂ la ími agụ ãngũ ãlá mụ̃ꞌdụ̃-mụ̃ꞌdụ̃, ãngũ ị̃yị́ dịlépi dị̃-dị̃ rĩ trũ, kídí ãzíla ị̃yị́ agbẹ́lépi vũ gâlé dịlépi áꞌbụ agâ sĩ, ãngũ ãná ngánũ rú ãzíla ãná bálẽ rú, zãbíbũ, úlúgó ife, põmũgũránãtĩ ife ãzíla mị̃zẹ̃yị́tụ̃ ife ãdu ũfũlépi rĩ ꞌbã kí adrujó ala gá ãnụ́ trũ rĩ gá. Ĩꞌdi ãngũ ãkónã ꞌbã sĩ adrujó ala gá wẽwẽ rú ãzíla ãko ãzí ꞌbã sĩ ĩcẽjó ala gá ku la. Ĩꞌdi ãngũ aya ꞌbã sĩ abájó ala gá cécé írã áni ãzíla kópã ꞌbã sĩ adrujó túpũ la kí gá wẽwẽ rú rĩ ꞌi. 10 Ídrĩ dó ãkónã na sĩ agajó ꞌbo, mí ịcụ́ dó Úpí Ãdróŋá mídrị̂ ꞌi ãngũ ãlá mụ̃ꞌdụ̃-mụ̃ꞌdụ̃ ĩꞌdiní fẽlé míní rĩ sĩ.
11 “Mí adru mịfị̂ trũ, lẽ mí ãvĩ ị́jọ́ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drị̃ gá ku, mí ũbĩ ãzị́táŋá ĩꞌdidrị́ mání fẽlé míní ãndrũ ꞌdĩ kí vú múké-múké mí ãvĩ kí ị́jọ́ ku. 12 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãkónã míní lẽlé nalé rĩ drĩ kí dó adru míní pírí cí, ídrĩ dó jó ãlá la kí sị sĩ uꞌájó ala gá, 13 ãnãkpá mídrị́ tị́ ru ãzíla kãbĩlõ rú rĩ drĩ kí tị wẽwẽ rú rá, gólũdĩ, sílĩvã ãzíla ãko ãzí míní trũ adrujó ndú-ndú ꞌdĩ kí abe drĩ kí kpẹ̃ rá, 14 lẽ mí adru jõ ãfó ru sĩ ị́jọ́ ãvĩjó Úpí Ãdróŋá mídrị́ ándrá ími apálépi ꞌbá Mị̃sị́rị̃ drị̂ kí drị́ alé gá míní adrujó ãtíꞌbó ru rĩ sĩ rĩ drị̃ gá sĩ ĩꞌdi gãjó úmgbé ku. 15 Aꞌdé ími drị̃ ãngũ kõtórõ rú wada ụ̃rị̃ ní sĩ ꞌbá rụjó cí, ị̃nị̃ ũjũ trũ rĩ ꞌbã kí adrujó ala gá ítóniŋá trũ rĩ gâ sĩ. Ãngũ ãꞌí ị̃yị́ kóru rĩ gá fẽ ị̃yị́ ní ãfũjó írã ụrụꞌbá gá mínî. 16 Kõtórõ agâlé Ãdróŋá fẽ míní mãnã nalé, ãkónã mî áyị́pịka ꞌbã kí nalé kí ídri gá ku la sĩ ãfó ími ꞌa gá rĩ nzejó ãzíla ími ụ̃ꞌbị̃jó sĩ lẽjó nị̃jó la ãko míní lẽlé idélé rĩ kí ãꞌdu ími sĩ ãsị̃ŋá gá ãko ũniyambamba Ãdróŋá ꞌbã sĩ míní sụ̃sụ́ ãlá rĩ wijó kí drị̃ gá rĩ kí ịsụ́ benĩ. 17 Mí ũrã jõ ị́jọ́ ími ásị́ gâlé jọjó la mi ũndũwã rú ãzíla ãzị́ míní ngalé ũkpó ru ími drị́ sĩ rĩ fẽ míní adrujó málĩ trũ nĩ íni la ku. 18 Lẽ mí ũrã jõ ị́jọ́ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ la míní ũkpõ fẽ sĩ adrujó málĩ trũ rĩ gá nĩ rĩ ꞌi. Idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni la ĩꞌdiní tị icíma ándrá ĩꞌdi ꞌbã ũyõ la najó mí áyị́pịka abe rĩ tã mbajó kpere ãndrũ rĩ sĩ. 19 Ma ãndrũ ĩmi bị́lẹ́-ị̃ndụ́ li, ĩdrĩ Úpí Ãdróŋá mídrị̂ drị̃ gá ị́jọ́ ãvĩ rá jõku ĩdrĩ tị uja sĩ ãdroŋa ãzí ꞌdĩ kí ị̃nzị̃jó ãzíla sĩ ãzị́ ngajó ĩꞌbanî, ĩmi ị̃lị̃kị̃ rá ãndá-ãndá ru. 20 Ĩdrĩ Úpí Ãdróŋá ĩmidrị̂ ꞌbã tị are ku, ĩꞌdi mụ ĩmi ị̃lị̃kị̃lé cécé ĩꞌdi ꞌbã mụjó sụ́rụ́ ãzí ꞌdĩ kí ị̃lị̃kị̃jó rĩ áni.”