Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Ĩfésõ
gá rĩ ꞌbanî rĩ
1
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ ụ̃pị́gọ́ŋá Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ Ãdróŋá ꞌbã lẽtáŋá sĩ rĩ drị́, ásĩ ĩꞌdi ꞌbá ãlá ãꞌị̃táŋâ trũ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá Ĩfésõ gá ꞌdĩ ꞌbanî.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe.
Sụ̃sụ́ wijó Úríndí sĩ ãmaní Kúrísĩtõ sĩ rĩ
Lẽ ị́cụ́ kí Ãdróŋá ꞌi, ꞌdĩ Átẹ́pị ãmã Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌi. Ícíŋá ãmaní Kúrísĩtõ trũ rĩ sĩ, fẽ ãmaní drị̃lẹ́ba, wi ãmaní sụ̃sụ́ pírí Úríndí drị́ ꞌbụ̃ gâlé ꞌdĩ kî. Ãꞌdusĩku ũpẽ ándrá ãma ídu Kúrísĩtõ rụ̂ sĩ adrujó ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ru ꞌdĩ sĩ ꞌbã drĩ ụ̃nọ́kụ́ ku, ꞌbã ãma adrujó ãlá ru ãzíla ị́jộ kóru ĩꞌdi ꞌbã mẹ́lẹ́tị gá. ꞌBã ãma ídu acájó ĩꞌdi ꞌbã anzị rú Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agâ sĩ, ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé ãyĩkõ fẽlépi ĩꞌdiní rĩ kí sĩ. Lẽ ãma ịcụ́ kí Ãdróŋá ꞌi ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdi ãni dị̃zã rú ĩꞌdi ꞌbã fẽlé ãmaní ị̃sálị, ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị̃ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ agâ sĩ rĩ sĩ. Ĩꞌdi agá unze ãma ãrí ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ, ãma trũjó ị́jọ́ ũnzí agá. Ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãni ãmbógó rĩ sĩ, ĩꞌdiní fẽlé ãmaní ĩyõ rú ụ̃ꞌbị̃ŋâ kóru ũndũwã ĩꞌdidrị́, ãzíla ị́jọ́ nị̃ŋá ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ. Ãzíla fẽ ãmaní ị́jọ́ ĩꞌdi ãni zị̃lé zị̃-zị̃ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ nị̃jó ĩꞌdi ꞌbã adrujó múké ĩꞌdi mịfị́ gá rĩ, ĩꞌdi ꞌbã ũrãlé idélé Kúrísĩtõ agâ sĩ rĩ ꞌi. 10 Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã itúlé rĩ sáwã pịrị-pịrị rĩ drĩ ca ꞌbo, ĩꞌdi ãko pírí ꞌbụ̃ gá rĩ kí icí ãko ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ abe Úpí ãlu pálé gá ꞌdĩ Kúrísĩtõ ꞌi.
11 Ãko pírí kí ru idé Ãdróŋá ꞌbã itúlé ãzíla ĩꞌdi ꞌbã ásị́ ꞌbã ũrãlé rĩ áni, ãzíla Ãdróŋá ũpẽ ãma adrujó ꞌbá ĩꞌdi ãni la rú, icíŋá Kúrísĩtõ agá rĩ sĩ, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ sĩ ꞌdĩ ị́jọ́ ĩꞌdiní ꞌbãlé ídu rĩ ꞌi. 12 Ãma gápi ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú drị̃drị̃ ásị́ ꞌbãlépi Kúrísĩtõ agá ꞌdĩ, ũpẽ ãma ĩꞌdi ịcụ́jó ãmbõgõ ĩꞌdidrị́ dị̃zã rú rĩ sĩ. 13 Ãzíla úsu vâ ĩmi Kúrísĩtõ agá ĩndĩ ĩminí ị́jọ́ mgbã rĩ arejó ꞌbo rĩ sĩ, ꞌdĩ ị́jọ́ mgbã patáŋá ĩmidrị́ gá rĩ drị̂ ꞌi. Ĩminí ĩꞌdi ãꞌị̃jó ꞌbo rĩ sĩ ĩbĩ dó sĩ ícétáŋá ĩmi ĩꞌdi ãni rĩ ĩmi ụrụꞌbá gá Úríndí Ãlá Ãdróŋá ní azịlé rĩ sĩ. 14 Úríndí ĩꞌdi ãko aꞌbelé pá tulépi ãwítã rú kpere ꞌbá kí unzejó pírí ꞌbo, sĩ adrujó Ãdróŋá ꞌbã ãko rú. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽ ãma ị̃nzị̃ kí Ãdróŋá ꞌi dị̃zã ĩꞌdi ãni ãmbógó rĩ sĩ.
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã Ãdróŋá zịjó rĩ
15 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ụ́ꞌdụ́ ma ị́jọ́ arejó ãꞌị̃táŋá ĩmi ãni Yẹ́sụ̃ agá rĩ drị̃ gá ãzíla lẽtáŋá ĩmi ãni ꞌbá ãlá rĩ ꞌba rụ́ pírí rĩ sĩ, 16 má aꞌbe ãwãꞌdĩfô fẽŋá Ãdróŋá ní ĩmi ị́jọ́ sĩ rĩ ku ãzíla ma ĩmi ị́jọ́ ũrã mání ĩminí Ãdróŋá zị agá. 17 Ma Ãdróŋá Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ Átẹ́pị dị̃zã rú rĩ zị sĩ ĩminí ũndũwã Úríndí drị́ gá rĩ fẽjó ãzíla ícétáŋá kí abe, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ĩmi dó sĩ ĩꞌdi nị̃ ndẽ rá. 18 Ma vâ Ãdróŋá zị mịfị́ ĩmi ásị́ drị́ gá rĩ kí nzị̃jó ĩmi dó sĩ nị̃ la rá, ãzíla ĩmi dó sĩ ásị́ ꞌbã ãko ĩꞌdiní dị̃zã rú drị̃lẹ́ gâlé Ãdróŋá ꞌbã ĩmi umvejó ĩminí mụlé ịsụ́lé rĩ kí drị̃ gá, 19 ãzíla ũkpó ĩꞌdi ãni ãmbógó ndẽlépi rá rĩ la ãzị́ nga ãma ꞌbá ĩꞌdi ãꞌị̃lépi ꞌdĩ abe nĩ. Ũkpó ꞌdã cécé ũkpó ĩꞌdidrị́ ãmbógó rĩ ꞌbã ãzị́ ngajó rĩ áni. 20 Ĩꞌdi ꞌbã ayúlé sĩ Kúrísĩtõ ní, ĩꞌdiní sĩ ĩꞌdi ingajó ídri drã agá ãzíla ĩꞌdi irijó ĩꞌdi ꞌbã drị́ ãndá rĩ gá ãngũ ꞌbụ̃ gá rĩ gá rĩ ꞌi. 21 Kúrísĩtõ Úpí ru ũkpó drị̃ ceŋá ꞌbụ̃ gá rĩ agá pírí, ãzị́táŋá ãzíla ũkpó ãzíla ũpi kí drị̃lẹ́ gá, rụ́ ĩꞌdidrị́ gá fẽlé rĩ ndẽ ãmbõgõ sĩ ãmbogo ụ̃nọ́kụ́ úꞌdîꞌda ꞌdĩ ꞌbadrị̂ kí rá, ãzíla ụ̃nọ́kụ́ drụ́zị́ amụ́lépi vúlé rĩ ꞌbadrị̂ kí rá. 22 Ãzíla Ãdróŋá ꞌbã ãko pírí kí ĩꞌdi pálé gá, ꞌbã dó ĩꞌdi adrujó kãnị́sã drị̃lẹ́ ru ãko pírí kí drị̃lẹ́ gá. 23 Kãnị́sã ĩꞌdi ụrụꞌbá Kúrísĩtõ drị́ gá rĩ ꞌi, ga ũkpó Kúrísĩtõ drị̂ sĩ tré ĩꞌdi sĩ ãko pírí ga kí tré gẹ̃rị̃ pírí gá.