Bụ́kụ̃ Ãfũŋá drị̂
Bụ́kụ̃ Ãfũŋá drị́ ꞌdĩ jọ ị́jọ́ ãwí ꞌbá Ãdróŋá drị́ ĩꞌdi ꞌbã pẽlé ndú Yãhụ́dị̃ rú sáwã bụ́kụ̃ Íꞌdóŋá drị̂ ꞌbã ãsị̃ŋá gá rĩ ꞌbã drị̃ gá. Bụ́kụ̃ Ãfũŋá drị̂ ꞌbã iꞌdóŋá gá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ꞌdĩ kí ándrá pírí ãtíꞌbó ru Mị̃sị́rị̃ gá, wó Ãdróŋá are mãmálá ĩꞌbã kí ꞌbãlé sĩ ãzãkoma aꞌị́jó ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá rĩ rá. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá pẽ dó sĩ Mụ́sã ꞌi adrujó ĩꞌbã drị̃lẹ́ ru sĩ kí anzéjó Mị̃sị́rị̃ gâlé rá. Wó táni ĩꞌbaní drị̃lẹ́mgbọ fẽ agá rá tí, ꞌbá ꞌdĩ ụfụ kí drị̃ ũcõgõ tré la kí abe ĩꞌbaní wãyá co agá kõtórõ agá ꞌdãá ĩꞌbaní mụ agá Kãnánĩ gá ãngũ ándrá Ãdróŋá ꞌbã sĩ ũyõ najó ĩꞌdi fẽ la ĩꞌbaní rĩ gá. Ĩꞌbaní wãyá co agá ꞌdãá gã kí Ãdróŋá tị úmgbé, wó kí mụ calé ꞌBé Sĩnáyĩ gá ꞌbo Ãdróŋá iꞌda Mụ́sã ní ãzị́táŋá lẽlé ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã mba kí kí tã sĩ uꞌájó ídri rú ĩꞌbã kí lẽlé rĩ kí. Ãdróŋá fẽ vâ ĩꞌbaní ãzị́táŋá kí sĩ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí ãzíla ãngũ ãtalo ĩꞌbadrị̂ ꞌbã kí sĩ ídétáŋá ãzíla fẽtáŋá ãwãꞌdĩfô rú rĩ kí ajíjó ĩꞌdiní rĩ kî. Ãngũ ĩꞌbã kí sịlé ꞌdĩ ála umve la Hémã Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ ꞌi ãzíla Hémã tị icíma drị̂ ꞌi.
1
Anzị Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ĩkpãjó Mị̃sị́rị̃ gá rĩ
Anzị Yãkóꞌbõ* Yãkóꞌbõ ĩꞌdi Ịsịrayị́lị̃ ꞌi. drị́ mụlépi ĩꞌdi trũ Mị̃sị́rị̃ gâlé lị́cọ́ ĩꞌbadrị̂ abe rĩ kí rụ́ ꞌdĩ ꞌbã áni: Rụ́bẹ̃nị̃ ꞌi, Sị̃mọ́nị̃ ꞌi, Lẹ́vị̃ ꞌi ãzíla Yụ́dã ꞌi, Ĩsãkárĩ ꞌi, Zãbụ̃lọ́nị̃ ꞌi ãzíla Bénzãmĩnĩ ꞌi, Dánĩ ꞌi, Nãfũtálĩ ꞌi, Gádĩ ꞌi ãzíla Ásẹ̃rị̃ ꞌi. Anzị Yãkóꞌbõ drị̂ kí ándrá anzị ĩꞌdidrị̂ ꞌbã anzị kí abe pírí rĩ gá kãlị́ ázị̂rị̃, Bụ́kụ̃ ãzí rĩ jọ kí anzị kí kãlãfe kãlị́ ázị̂rị̃ drị̃ tõwú. ịsụ́ ꞌdĩ sĩ Yụ̃sụ́fụ̃ dó Mị̃sị́rị̃ gá.
Ílí ũꞌbí vúlé gá Yụ̃sụ́fụ̃ kí ádrị́pịka abe ãzíla ꞌbá ílí ĩꞌbadrị́ ꞌdã agá rĩ abe ũdrã kí dó ꞌdĩ sĩ pírí ꞌbo, wó ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ri kí drị̃lẹ́ba rú tịlé gbõrú-gbõrú ãzíla kãlãfe ĩꞌbadrị̂ tụ dó ũꞌbí ru alị dó rá, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ga kí dó ãngũ Mị̃sị́rị̃ drị̂ agá pírí.
ꞌDã ꞌbã vúlé gá úpí ãzí úꞌdí ị́jọ́ nị̃lépi Yụ̃sụ́fụ̃ drị̃ gá ku la ri dó ũpĩ gá Mị̃sị́rị̃ gá nĩ. Jọ ꞌbá ĩꞌdidrị̂ ꞌbaní, “Ĩndre, ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ acá kí dó ũꞌbí ru ãzíla ũkpó ru ãma ní ãndânĩ. 10 Lẽ ãma idé kí ị́jọ́ ãmaní lẽlé rĩ kí kí ụrụꞌbá gá ũndũwã sĩ, jõ íni ku kí mụ tịlé ũꞌbí ru drị̃ gá drị̃ gá ãzíla, sụ́rụ́ ãzí drĩ kí amụ́ ãma rụ́ ãꞌdị́ gá, kí ru icí mẹ́rọ́ꞌbá amụ́lépi ãma rụ́ ãꞌdị́ gá rĩ abe kí ãma ndẽ rá.”
11 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá drị̃lẹ́ ru Mị̃sị́rị̃ drị̂ ũꞌbã kí dó ꞌbá ãmbogo rú Mị̃sị́rị̃ rú la kí ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị́ ãtiꞌbo rú rĩ kí drị̃lẹ́ gá. Ri kí dó sĩ kí ĩkpãlé ãzị́ ngaŋá ũkpó la sĩ, ãzíla sị kí dó táwụ̃nị̃ Pĩtómũ kí Rãmãsẹ́sị̃ be sĩ ãkónã tãmbajó úpí Mị̃sị́rị̃ drị̂ ní. 12 Wó ĩꞌbaní táni kí ĩkpã agá drị̃ gá drị̃ gá rá tí, kãlãfe ĩꞌbadrị̂ ri tụlé tịŋá sĩ ãzíla iréŋá sĩ drị̃ gá; ꞌdãá ꞌbá Mị̃sị́rị̃ gá rĩ iꞌdó kí dó idélé ụ̃rị̃ sĩ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ kí ị́jọ́ sĩ, 13 ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ꞌbá Mị̃sị́rị̃ drị̂ ĩkpã kí dó kí ãzákírílí ru. 14 Fẽ kí ĩꞌbaní ãzị́ ũkpó la kí sĩ kí ĩkpãjó ídri ĩꞌbadrị̂ agá ũdrí tujó sĩ bị̃rị́kị̃ ꞌbejó ãzíla ãzị́ ũví ndú ndú ámvụ́ drị̂ kí abe; ãzị́ pírí ĩꞌbã kí ngalé rĩ kí agá ꞌbá Mị̃sị́rị̃ gá rĩ kí ásị́ ĩꞌbaní ãcí-ãcí.
15 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ úpí Mị̃sị́rị̃ drị̂ jọ ũkú ũkú Ĩbũrãníyã rú rĩ kí ãzã kolépi tĩŋá gá Sĩfúrã ꞌbaní Púwã be: 16 “Ĩminí ũkú Ĩbũrãníyã ꞌbadrị̂ kí ãzã ko agá ngọ́tị́ tĩŋá gá ꞌdãá ĩdrĩ ndre la ĩꞌdi ngọ́tị́ ágọ́bị́, ĩꞌdị ĩꞌdi rá, drĩ adru ĩzóŋá ĩmi aꞌbe ĩꞌdi ídri.” 17 Ũkú ũkú kí ãzã kolépi tĩŋá gá rĩ ru kí Ãdróŋâ rá ãzíla nga kí ãzị́ úpí Mị̃sị́rị̃ drị̂ ꞌbã lũlé ĩꞌbaní rĩ ku, aꞌbe kí dó sĩ anzị ãgọbị rĩ kí ídri. 18 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá úpí Mị̃sị́rị̃ drị̂ umve ũkú ũkú kí ãzã kolépi tĩŋá gá rĩ kí ãzíla zị kí: “Ĩmĩ idé ị́jọ́ anzị ãgọbị rú ꞌdĩ kí aꞌbejó ídri la ãꞌdu sĩ yã?”
19 Ũkú ũkú kí ãzã kolépi tĩŋá sĩ rĩ umvi kí Fãráwũ nî, “Ũkú Ĩbũrãníyã rú rĩ adru kí ũkú Mị̃sị́rị̃ rú rĩ kí áni ku, kí tĩ gbõŋá ru, ũkú ũkú kí ãzã kolépi rĩ kí jõ mụ acá trũ ꞌdĩ kí ịsụ́ la ũkú Ĩbũrãníyã rú ꞌdĩ tĩ kí ꞌbo.”
20 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá ꞌbã ásị́ dó sĩ ị̃gbẹ́ ru ũkú ꞌdĩ ꞌbanî ãzíla ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí kãlãfe tụ dó drị̃ gá ị̃dị́-ị̃dị́. 21 Wó Ãdróŋá ꞌbã dó ásị́ ị̃gbẹ̃ lị́cọ́ ũkú ũkú kí ãzã kolépi tĩŋá sĩ rĩ ꞌbadrị̂ kí drị̃ gá rá, ãꞌdusĩku ru kí Ãdróŋâ rá.
22 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Fãráwũ úpí Mị̃sị́rị̃ drị̂ fẽ dó ãzị́táŋá ꞌdĩ ꞌbá pírí ĩꞌdidrị̂ ꞌbaní: “Anzị pírí ãgọbị ũkú Ĩbũrãníyã rú rĩ ꞌbã kí tị̃lé rĩ kí úꞌbé kí Mĩrĩ Náyĩlĩ agá, anzị izonzi rú rĩ kí âꞌbe kí ídri.”

*1:1 Yãkóꞌbõ ĩꞌdi Ịsịrayị́lị̃ ꞌi.

1:5 Bụ́kụ̃ ãzí rĩ jọ kí anzị kí kãlãfe kãlị́ ázị̂rị̃ drị̃ tõwú.