Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Gãlãtị́yã
gá rĩ ꞌbanî rĩ
1
Zịtáŋá angálépi Páwụ̃lọ̃ drị́ rĩ
Wárágã ꞌdĩ angá mádrị́ ma Páwụ̃lọ̃ ụ̃pị́gọ́ŋá Ãdróŋá ãma Átẹ́pị rú Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ingalépi drã agá rĩ drị́. Ãdróŋá pẽ kí ma adrujó ĩꞌbã ụ̃pị́gọ́ŋá ru Yẹ́sụ̃ benĩ. Pẽŋá áma pẽjó ụ̃pị́gọ́ŋá ru rĩ angá ꞌbá drị́ jõku ũkpõ ꞌbádrị̂ sĩ ku. Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá má rụ́ ꞌdõ zị kí ĩmi ꞌbá kãnị́sã ãngũ Gãlãtị́yã gá ꞌdĩ kí pírí cící.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị ãzíla Úpí ãma ãni Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ ꞌbã adru ĩmi abe. Kúrísĩtõ are ãma Átẹ́pị Ãdróŋá tị, fẽ ru ídétáŋá ru ị́jọ́ ũnzí ãmadrị̂ kí sĩ, sĩ ãma pajó ụ̃nọ́kụ́ ũnzíkãnã ꞌdĩ agá. Ị́jọ́ ꞌdĩ idé ru íni la lẽtáŋá Ãdróŋá ãmã Átẹ́pị drị́ rĩ sĩ. Ị́cụ́ Ãdróŋá rú jã ꞌdâ. Ámĩnã.
Ị́jọ́ mgbã rĩ ꞌbãngá lú ãlu
Áma drị̃ iza ru ị́jọ́ ĩmidrị̂ sĩ rá. Ĩmi mgbã rĩ gá íngoní-íngoní ru? Ĩmi Ãdróŋá ĩmi ũpẽlépi ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩꞌdidrị́ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ sĩ rĩ aꞌbe gbõrú ãꞌdu sĩ? Ãma ají ĩminí ị́jọ́ mgbã Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ ꞌi, wó ĩmi uja dó vâ ị́jọ́ ndú la ãꞌị̃lé áyụ. ꞌBá ãzí kí ĩmi drị̃ andị́ ị́jọ́ ĩnzõ rú la sĩ, lẽ kí ị́jọ́ mgbã Kúrísĩtõ drị́ ꞌdĩ ujalé ndú. ꞌBá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ drĩ kí adru ãma ụ̃pị́gọ́ŋá ru ꞌdĩ kí ãzí, jõku mãlãyíkã angálépi ꞌbụ̃ gâlé la abe, drĩ kí ĩminí ị́jọ́ mgbã ndú ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ kí ũlũ nĩ, ma Ãdróŋá zị drị̃rịma fẽjó ĩꞌbaní ị́jọ́ ĩꞌbã kí imbálé ĩnzõ rú ndú ꞌdĩ sĩ. Ájọ ándrá ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ drị̃drị̃ rá, ma vâ jọ la ĩminí ị̃dị́. Ma Ãdróŋá zị ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ wãjó ĩꞌdiní ị́jọ́ ndú la ũlũjó ị́jọ́ mgbã ĩminí ãꞌị̃lé rĩ ꞌbã kẹ̃jị́ gá rĩ sĩ.
10 Ị́jọ́ mání jọlé ꞌdĩ sĩ adru álẽ ãyĩkõ fẽlé ꞌbá ꞌbanî la ku. Álẽ rá la ãyĩkõ fẽlé Ãdróŋá ní ị́jọ́ mání jọlé rĩ kí sĩ. Ádrĩ tá ụ̃ꞌbị̃ lẽlé ãyĩkõ fẽlé ꞌbá ꞌbanî la, má icó tá adrulé ãtíꞌbó Kúrísĩtõ ãni la ku.
Ũkpõ Páwụ̃lọ̃ drị̂ angá Ãdróŋá drị́
11 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, álẽ ĩminí lũlé la ị́jọ́ mgbã mání ũlũlé Yẹ́sụ̃ drị́ gá ꞌdĩ angá ꞌbá drị́ ku. 12 Má ịsụ́ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi ꞌbá ãzí drị́ jõku ímbá vâ sĩ má imbá-imbâ la ku, ị́jọ́ ꞌdĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ iꞌda ĩꞌdi mání nĩ.
13 ꞌBá lũ kí ĩminí ma ándrá jõ uꞌá lãꞌbĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ sĩ íngoní yã rĩ gá nĩ. Jọ kí vâ ĩminí ma ándrá jõ kãnị́sã ĩcãndĩ ũkpõ mádrị̂ sĩ rĩ rá, ãzíla má ụ̃ꞌbị̃ vâ ꞌbá ãꞌị̃táŋá agá Ãdróŋá drị́ ꞌdĩ kí andilé sĩ kí iréjó kpékpé. 14 Ári ándrá lãꞌbĩ ãmadrị́ Yãhụ́dị̃ ꞌbã rĩ vú ũbĩlé ásị́ pírí sĩ. Ụ̃nị̃táŋá mádrị́ drị̃ la gá rĩ kí ị́jọ́ ala gá rĩ ngaŋá abe, ꞌbá ãzí mâ bẹ̃rẹ́ ru calépi má rụ́ la yụ. 15 Wó útị drĩ ma ku rú, Ãdróŋá pẽ ma ndú lẽtáŋá uyaŋâ kóru ĩꞌdi drị́ rĩ sĩ, umve dó sĩ ma ãzị́ ĩꞌdidrị̂ ngajó. 16 Ãdróŋá uꞌá ãyĩkõ sĩ Ngọ́pị̃ iꞌdajó mání, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ma dó sĩ ị́jọ́ mgbã ĩꞌdidrị́ rĩ ũlũ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbanî, ámụ ꞌbá ãzí rụ́ sĩ ị́jọ́ ꞌdĩ ụ̃nị̃jó ku. 17 Ámụ vâ Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gâlé sĩ ímbátáŋá ịsụ́jó ụ̃pịgọŋa áma drị̃lẹ́ gá ꞌdĩ ꞌbadrị́ ku. Kẹ̃jị́ la gá ámụ cọtị ãngũ Ãrábĩyã drị̂ gá, ꞌdã ꞌbã ũngúkú gá ágõ Dãmãsị̃kị́yã gá.
18 Ílí na Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru iꞌdajó mání ꞌbo rĩ ꞌbã vúlé gá, ámụ Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá áma ụ̃nị̃lé Pétẽrõ be, má uꞌá dó ĩꞌdi rụ́ ꞌdãá ụ́ꞌdụ́ mụdrị́ drị̃ tõwú. 19 Mání uꞌá agá ĩꞌdi rụ́ ꞌdãá, ụ̃pị́gọ́ŋá mání ndrelé rá rĩ ĩꞌdi lú Yãkóꞌbõ Úpí Yẹ́sụ̃ ꞌbã ádrị́pị ꞌi. 20 Ãdróŋá nị̃ cé ị́jọ́ mání sĩlé ĩminí ꞌdĩ ĩꞌdi ị́jọ́ mgbã la. 21 ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá, ámụ dó ãngũ Sị́rị̃yã ãzíla Sĩlísĩyã ꞌbadrị̂ kí agá. 22 Ị̃tụ́ ꞌdã sĩ ꞌbá Kũrĩsĩtíyánĩ rú Yụ̃dị́yã gá Kúrísĩtõ agá ꞌdãá rĩ nị̃ kí drĩ ma lọ́lọ́ ku. 23 Are kí ị́jọ́ áma drị̃ gá, “ꞌBá jõ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá rĩ kí ĩcãndĩlépi rĩ dó vâ úꞌdîꞌda ị́jọ́ mgbã ãꞌị̃táŋá drị́ ándrá ĩꞌdi ꞌbã lẽlé andilé rá rĩ ũlũ.” 24 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, fẽ kí ãwãꞌdĩfô ãzíla ịcụ́ kí Ãdróŋá ꞌi ị́jọ́ ru idélépi áma ụrụꞌbá gá ꞌdĩ sĩ.