4
Ávị́ŋá Ãdróŋá ꞌbã azịlé azị-azị rĩ
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá azị ãmaní fijó ãngũ ĩꞌdidrị̂ avị́jó rĩ agá rĩ tu drĩ pá cí ꞌdã ꞌbaní, lẽ ãma adru kí mịfị́ trũ ꞌbá ãzí ꞌbã ĩcẽ sĩ fijó ãngũ ĩꞌdidrị̂ avị́jó rĩ agá ku. Ãꞌdusĩku úlũ vâ ãmaní ị́jọ́ mgbã rĩ rá, cécé lũlé ĩꞌbaní rĩ áni, wó ị́jọ́ ándrá ĩꞌbaní arelé rĩ ꞌbã kí ĩꞌdi ụ̃rọ̃drị́ kóru ãꞌdusĩku ꞌbá ị́jọ́ ꞌdã arelépi rĩ ãꞌị̃ kí ĩꞌdi ãꞌị̃táŋá sĩ ku. Úꞌdîꞌda ãma ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ ꞌdĩ ãma mụ filé ãngũ Ãdróŋá drị́ avị́jó ꞌdã agá ãma ꞌi cécé Ãdróŋá ꞌbã jọlé rĩ áni,
“Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ũmbã mádrị̂ sĩ ána ũyõ cí,
‘Icó kí filé ãngũ mádrị́ avị́jó rĩ agá ku.’ ” Zãbụ́rị̃ 95:11 vâ vásĩ 5 gá ụrụgá ꞌdĩ
Ãzíla ãzị́ ĩꞌdi ꞌbã ꞌbụ̃ kí ꞌbãjó ụ̃nọ́kụ́ be rĩ ukó ándrá nĩ. Ãꞌdusĩku ị́jọ́ sĩlé rĩ agá Ãdróŋá jọ ị́jọ́ ụ́ꞌdụ́ ázị̂rị̃ rĩ drị̃ gá ị́jọ́ ꞌdĩ kí sĩ, “Ãzíla ụ́ꞌdụ́ ázị̂rị̃ rĩ sĩ avị́ dó ãzị́ ĩꞌdi ꞌbã ꞌbụ̃ kí ꞌbãjó ụ̃nọ́kụ́ be rĩ vúlé gá.” Íꞌdóŋá 2:2 Ãzíla jọ vâ ị́jọ́ ãlu ꞌdĩ ꞌbã vúŋá ị̃dị́, “Icó kí filé ãngũ mádrị́ avị́jó rĩ agá ku.” Zãbụ́rị̃ 95:11 vâ vásĩ 3 gá ụrụgá ꞌdĩ
Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ị́jọ́ ꞌdĩ ace ꞌbã gá ꞌdã ꞌbã áni, ãngũ Ãdróŋá drị́ avị́jó rĩ ace drĩ ꞌbá ãzí ꞌbaní sĩ fijó rá, wó ꞌbá ị́jọ́ mgbã rĩ arelépi drị̃drị̃ rá rĩ ĩcẽ kí fijó ala gâlé rá ãꞌdusĩku ĩꞌbã kí Ãdróŋá tị arejó ku rĩ sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá pẽ ụ́ꞌdụ́ ãzí ị̃dị́, umve ĩꞌdi Ãndrũ, ụ́ꞌdụ́ ãzí vúlé gá alịlépi ꞌbo ꞌdã kí agâlé jọ ị́jọ́ Dãwụ́dị̃ tị gâ sĩ, ĩꞌdi ꞌbã jọlé bụ́kụ̃ ĩꞌdidrị̂ agá rĩ áni,
“Ãndrũ, ídrĩ Ãdróŋá ꞌbã ụ́ꞌdụ́kọ́ are rá,
ĩꞌbã ĩmi ásị́ ũkpó ru ku.” Zãbụ́rị̃ 95:7-8
Yósũwã drĩ ándrá ĩꞌbaní ávị́ŋá fẽ rá, Ãdróŋá icó ị́jọ́ ãzí jọlé vúlé vúlé ru ụ́ꞌdụ́ ãzí avị́jó rĩ drị̃ gá ị̃dị́ ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ụ́ꞌdụ́ Sãbátũ drị́ avị́jó rĩ ace drĩ ꞌbá Ãdróŋá drị̂ ꞌbaní cí. 10 Ãꞌdusĩku ꞌbá filépi ãngũ ávị́ŋá drị́ Ãdróŋá drị̂ agá ꞌbo rĩ, ĩꞌdi vâ avị́ ãzị́ ĩꞌdidrị̂ kí agá cécé Ãdróŋá ꞌbã ándrá avị́lé ãzị́ ĩꞌdidrị̂ kí vúlé gá rĩ áni. 11 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Lẽ ãma ụ̃ꞌbị̃ kí ásị́ pírí sĩ fijó ãngũ ávị́ŋá drị́ ꞌdĩ agá, ãma ãzí ꞌbã ĩcẽ ãꞌị̃táŋá ãko sĩ mụjó ala gâlé rĩ sĩ, cécé ꞌbá ꞌdã ꞌbã ãzí kí ándrá idélé drị̃-ũnzĩ ĩꞌbadrị̂ sĩ rĩ áni ku.
12 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ gá rĩ ĩꞌdi ídri ãzíla ũkpó trũ sị́ la ci cécé ménéŋá sị́ trũ ị̃rị̃ rĩ drị̂ áni, ĩꞌdi ídri kí drĩdríŋĩ awa úríndí be álụ ãzíla úsã ĩfãkã agá rĩ trũ, ĩꞌdi ũrãtáŋá ꞌbá ásị́ agâlé rĩ kí nị̃ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ abe cé. 13 Ãko ãzí zị̃lé Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá la ꞌdáyụ. Ãko pírí kí iꞌdá ĩꞌdi mịfị́ gá tọndọlọ, ĩꞌdi ꞌbá ãma sĩ ị́jọ́ ãmadrị̂ kí vú nzejó ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá rĩ ꞌi.
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi átáló ãmbógó ãndânĩ ndẽlépi rá rĩ
14 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma adrujó átáló ãmbógó ãndânĩ ndẽlépi rá ꞌdĩ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ Ãdróŋá Ngọ́pị ꞌi, ĩꞌdi ꞌbã fijó ꞌbụ̃ gá ꞌbo rĩ sĩ, lẽ ãrụ kí ãꞌị̃táŋá ãmã kí iꞌdalé rĩ mgbemgbe. 15 Átáló ãmbógó ãndânĩ ndẽlépi rá ãma ãni ꞌdĩ nị̃ ũkpó ãkõ ãmadrị̂ kí ị́jọ́ rá, ãꞌdusĩku alị ị́jọ́ ãma ụ̃ꞌbị̃jó ꞌdĩ kí agâ sĩ pírí rá, wó idé ị́jọ́ ũnzí ku. 16 Lẽ ãma asé kí ãma úmvúke Ãdróŋá drị́ ásị́ ị̃gbẹ̃ drị̂ gá ásị́ ũkpó sĩ, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma dó sĩ ásị́ ị̃gbẹ̃ ịsụ́ ãzíla ãma dó sĩ ãma ãzã ko ụ́ꞌdụ́ ãma ĩꞌdi drị̃ tẽjó rĩ agá.

4:3 Zãbụ́rị̃ 95:11 vâ vásĩ 5 gá ụrụgá ꞌdĩ

4:4 Íꞌdóŋá 2:2

4:5 Zãbụ́rị̃ 95:11 vâ vásĩ 3 gá ụrụgá ꞌdĩ

4:7 Zãbụ́rị̃ 95:7-8