Wárágã
Yãkóꞌbõ
ꞌbã sĩlé rĩ
1
ꞌDĩ wárágã angálépi Yãkóꞌbõ Ụ̃pị́gọ́ŋá Ãdróŋá ãni ãzíla Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị́ rĩ, zị sĩ sụ́rụ́ mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá, ru irélépi ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdĩ kí pírí cící.
Ãꞌị̃táŋá ị́jọ́ tajó rĩ
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, ĩdrĩ táni ũcõgõ ịsụ́ ĩmĩ Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃jó rĩ sĩ gẹ̃rị̃ ndú-ndú sĩ rá tí, ĩmi adru ãyĩkõ sĩ, ĩnị̃ rá ãꞌị̃táŋá ĩmidrị́ gá rĩ sĩ, ĩdrĩ ụ̃ꞌbị̃táŋá ĩmi ụ̃ꞌbị̃jó rĩ ꞌbã ũkpõ ndẽ rá, ĩmi ásị́ ị̃gbẹ̃ ị́jọ́ tajó rĩ ịsụ́ rá. Ĩfẽ ásị́ ị̃gbẹ̃ ĩmi sĩ ị́jọ́ tajó rĩ ꞌbã nga ãzị́ ĩmi agá ãsị̃ŋâ kóru, ĩmi ĩcẽ rú sĩ ãko ãzí ãlu la sĩ ku benĩ. Wó ꞌbá ãzí ĩmi drĩdríŋĩ gá la drĩ ũndũwã ndrụ̃ sĩ ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé ꞌbã idé rĩ nị̃jó, ꞌbã zị Ãdróŋá ãko pírí fẽlépi ꞌbání ĩndrã kóru, ãzíla vâ ị́jọ́ mî zịlé rĩ ngụ̃lépi ũnzí ku rĩ ꞌi, ĩꞌdi fẽ la ꞌbá pírí ní rá. Wó ꞌbã zị ãꞌị̃táŋá sĩ ãbãŋâ kóru, ásị́sị́ŋá ãbãŋâ trũ rĩ ĩꞌdi cécé mĩrĩ ꞌbã ị̃yị́ umvúlépi ãlụ́kụ́kụ̃ sĩ agbalépi agba-agbâ rĩ áni. ꞌBá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ ꞌbã ũrã ĩꞌdi ꞌbã ásị́ gá, ĩꞌdi ãko ãzí ịsụ́ Úpí drị́ rá íni la ku, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã ásị́ la ru awajó ũrãtáŋá ị̃rị̃ trũ rĩ sĩ.
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá lẽmẽrí ru Ãdróŋá ꞌbã ingalé ụrụgá rĩ ꞌbã uꞌá kí ãyĩkõ sĩ, Ãdróŋá ꞌbã kí ingajó ụrụgá rĩ sĩ. 10 Ãzíla ꞌbá Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá, málĩ trũ rĩ ꞌbã uꞌá kí ãyĩkõ sĩ Ãdróŋá drĩ kí iri vụ̃rụ́ rĩ gá. ꞌBá málĩ trũ rĩ kí drụ́zị́ zõ vũ gâlé cécé ife fũ ꞌbã zõjó rĩ áni. 11 Ị̃tụ̂ drĩ ãfũ ãcí ru ꞌbo, ĩꞌdi fẽ ife fũ kí nụ rá, kí zõ vụ̃rụ́, ũnĩ ĩꞌbadrị́ gá rĩ la ãvĩ rá. Wó ꞌbá málĩ trũ rĩ kí mụ ị̃lị̃kị̃lé ácị́ŋá ĩꞌbadrị́ málĩ ndrụ̃jó rĩ agá cécé ꞌdĩ ꞌbã áni.
12 ꞌBá ụ̃ꞌbị̃táŋá ndẽlépi ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ, kí drị̃lẹ́ba rú, ãꞌdusĩku drĩ kí ụ̃ꞌbị̃táŋá sĩ kí ụ̃ꞌbị̃jó rĩ ndẽ ꞌbo, ála ĩꞌbaní ídri ukólépi ku Ãdróŋá ꞌbã azịlé ꞌbá ĩꞌdi lẽlépi rĩ ꞌbaní rĩ fẽ. 13 Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ drĩ kí ꞌbá kí ụ̃ꞌbị̃ ị́jọ́ ũnzí idéjó, lẽ ꞌbã jọ kí, “Ị́jọ́ ãma ụ̃ꞌbị̃jó ꞌdĩ angá Ãdróŋá drị́,” íni la ku. Ãꞌdusĩku ãko ãzí ụ̃ꞌbị̃ Ãdróŋá ị́jọ́ ũnzí sĩ ku, ãzíla Ãdróŋá ụ̃ꞌbị̃ ꞌbá ãzí sĩ ị́jọ́ ũnzí idéjó ku. 14 Wó ũlẽ ꞌbá ãlu-ãlu drị́ rĩ la ĩꞌdi bị́lẹ́ iwí, sĩ ĩꞌdi sejó ị́jọ́ ũnzí gá nĩ. 15 Ũlẽ ị́jọ́ ũnzí drị̂ drĩ mba ꞌbá ãrí gá ꞌbo, ĩꞌdi ꞌbá agụ ị́jọ́ ũnzí idélé, wó ị́jọ́ ũnzí idéjó rĩ la dó drã ají.
16 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka mání lẽlé ꞌdĩ, ꞌbá ãzí ꞌbã ulé ĩmi ku. 17 Ãko pírí múké fẽtáŋá ru ꞌdĩ angá kí Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gâlé, ꞌdĩ Ãdróŋá dị̃zã rú ãko pírí kí ũꞌbãlépi nĩ, ru ujalépi ujâ índríléndri áni ku rĩ ꞌi. 18 Ĩꞌdi ꞌbã ásị́ ꞌbã lẽjó la nĩ rĩ sĩ, pẽ ãma ị́jọ́ mgbã sĩ, adrujó ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ũri rú, ãko ĩꞌdi ꞌbã ꞌbãlé ꞌdĩ kí drị̃lẹ́ gá pírí.
Ị́jọ́ arejó ãzíla ị́jọ́ idéjó
19 Má ádrị́pịka ãzíla má ãmvọpịka mání lẽlé ꞌdĩ, lẽ ĩnị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌi, ĩmi pírí ꞌbã adru kí ꞌbá ị́jọ́ arelépi mbẽlẽ rú, wó gbágbá kóru, ãzíla idélépi ũmbã sĩ mbẽlẽ ku íni la kî. 20 Ũmbã ĩmidrị́ gá rĩ icó ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã lẽlé idélé múké rĩ ajílé nĩ ku. 21 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ĩmi aꞌbe ị́jọ́ ãndị́ ru ãzíla ũnzíkãnã ĩmi agá rĩ kí pírí rá. Be la rá la, ĩmi ãꞌị̃ ị́jọ́ mgbã ꞌbání sĩlé ĩmi ásị́ gá icólépi úríndí ĩmi agá rĩ palépi rá rĩ ꞌi.
22 Ĩmi adru ꞌbá ị́jọ́ arelépi bị́lẹ́ sĩ áꞌdụ̂sĩ, ru ulélépi ĩnzõ sĩ ꞌdĩ ꞌbã ãzí ru ku, be la rá la, ĩmi adru ꞌbá ị́jọ́ idélépi rĩ kî rú. 23 ꞌBá drĩ adru ꞌbá ị́jọ́ arelépi bị́lẹ́ sĩ áꞌdụ̂sĩ wó idélépi la ku rĩ, ĩꞌdi cécé ꞌbá ru mẹ́lẹ́tị ndrelépi mãráyã agá rĩ áni. 24 Drĩ ru mẹ́lẹ́tị ndre ꞌbo, ĩꞌdi mụ rá cọtị mẹ́lẹ́tị la tá iꞌdá agá íngoní yã rĩ la uja ãvĩlé ĩꞌdiní rá. 25 Wó ĩdrĩ ãzị́táŋá pịrị Ãdróŋá drị́, ꞌbá trũlépi rĩ tãmba múké-múké, ãzíla ĩnga vâ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé rĩ kí áyụ, ĩmi drị̃ ãvĩ vâ ị́jọ́ ĩmĩ arelé rĩ kí sĩ ku, Ãdróŋá la ĩminí sụ̃sụ́ wi ị́jọ́ ĩmĩ idélé rĩ kí agá pírí.
26 ꞌBá ãzí drĩ ũrã la ꞌi dị́nị̃ mgbã rĩ agá, mba jõ ru ĩdra tã ku, ĩꞌdi ru vúŋá ꞌdĩ ulé, dị́nị̃ ĩꞌdidrị́ gá rĩ ífí kóru. 27 Dị́nị̃ Ãdróŋá ãmã átẹ́pị ꞌbã ãꞌị̃lé rá ãlá, ãzíla ị́jọ́ ũnzî kóru ĩꞌdiní ãyĩkõ fẽlépi rĩ ĩꞌdi ꞌdĩ ꞌi: ĩmvú kí tãmbajó ãwụzị kí abe, kí ãzã kojó ị́jọ́ kí ndẽlépi rĩ kí agá, ãzíla ĩꞌdiní ru tãmbajó ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ drị́ ũnzí ꞌdĩ kí sĩ rĩ ꞌi.