9
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá tịlé mịfị́ kóru rĩ ꞌbã mịfị́
Yẹ́sụ̃ ꞌbã mụ agá ácị̃ trũ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe, ndre ágọ́bị́ ãzí tịlé mịfị́ kóru la. ꞌBá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ zị kí ĩꞌdi, “Rábị̃, ị́jọ́ ũnzí ãꞌdi drị́ gá rĩ fẽ ágọ́bị́ ꞌdĩ tịlé mịfị́ kóru la nĩ? Ị́jọ́ ũnzí ãndrẽ ꞌbã kí idélé átẹ́pị̃ be rĩ ꞌi yã, jõku ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ ꞌi?”
Yẹ́sụ̃ umvi, “Ị́jọ́ ágọ́bị́ ꞌdĩ ꞌbã tịŋá mịfị́ kóru rĩ adru ị́jọ́ ũnzí ꞌbá ĩꞌdi tịlépi rĩ ꞌbadrị̂ sĩ jõku ị́jọ́ ũnzí ĩꞌdi ꞌbã idélé rĩ sĩ la ku. Útị ĩꞌdi mịfị́ kóru íni la ꞌbá ꞌbã ndre kí rú sĩ ũkpõ Ãdróŋá drị̂ ãzị́ nga agá ĩꞌdi ụrụꞌbá gá ꞌdâ benĩ. Ãnga kí ãzị́ ꞌbá áma tị ãpẽlépi rĩ drị́ gá rĩ, ãngũ drĩ adru agá ule rú ị̃tụ́ sĩ ꞌdĩ. Ị́nị́ drĩ acá ꞌbo, ꞌbá ãzí ãzị́ ngalépi ị́nị́ sĩ la ꞌdáyụ. Ma dị̃zã ụ̃nọ́kụ́ ꞌdĩ drị́ gá rĩ ꞌi, ma drĩ adrujó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ cí rĩ sĩ.” * Yẹ́sụ̃ ꞌbã ándrá adrujó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ sĩ, ꞌbá ndre kí ũkpõ ĩꞌdidrị́ gá rĩ rá, ãma úꞌdîꞌda ũkpõ ĩꞌdidrị́ gá rĩ ndre Úríndí Ãlá rĩ agâ sĩ.
Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí jọlé ꞌbo, wi sụ̃sụ́ vụ̃rụ́ sĩ ũdrí anzájó, trị dó sĩ ágọ́bị́ ꞌdã ꞌbã mịfị́ kí, ãzíla jọ ĩꞌdiní, “Ímụ ũdrí ími mịfị́ gá ꞌdĩ kí ũjĩlé ị̃yị́ Sĩlõwámũ Sĩlõwámũ ꞌbã ífí tị la pẽjó. gá rĩ sĩ.” Ágọ́bị́ ꞌdĩ mụ rá, ũjĩ ru mịfị́ kí rá, ĩꞌdi ãgõ agá ĩꞌdi dó dị̃ ãngũ ndre sĩ.
ꞌBá ágọ́bị́ ꞌdã ꞌbã jĩránĩ rú ãzíla vâ ꞌbá jõ ĩꞌdi ndrelépi ãko aꞌị́ agá cé ꞌdĩ zị kí ru, “ꞌDĩ adru ágọ́bị́ jõ rilépi ãko aꞌị́lépi ꞌbá ꞌbadrị́ ꞌdâ rĩ ꞌi ku yã?”
ꞌBá ãzí rĩ jọ kí, “ꞌDĩ bãsĩ ĩꞌdi ꞌi,” wó ãzí rĩ jọ kí, “Ají kí ru ají ajî.” Ágọ́bị̂ ꞌbã ãmgbã rĩ jọ ĩꞌbaní ĩꞌdi tị sĩ, “ꞌBâ bãsĩ ma ꞌi.”
10 Zị kí ĩꞌdi, “Ími mịfị́ nzị̃ kí ru sĩ ãngũ ndrejó íngoní-íngoní ru?”
11 Umvi ĩꞌbaní, “Ágọ́bị́ umvelé Yẹ́sụ̃ ꞌi rĩ anzá ũdrí, trị sĩ áma mịfị́ kî. Jọ mání, ‘Ímụ ị̃yị́ umvelé Sĩlówámũ ꞌi rĩ gá ũdrí ími mịfị́ gá rĩ kí ũjĩlé.’ Ámụ rá ãzíla má ũjĩ ũdrí áma mịfị́ gá rĩ kí rá mání sĩ ãngũ ndrejó ꞌdĩ!”
12 Zị kí ĩꞌdi, “Ágọ́bị́ ꞌdĩ íngõlé?” Umvi, “Ánị̃ ku.”
ꞌBá Fãrĩsáyĩ rú rĩ ndrụ̃ kí ị́jọ́ ꞌbá mịfị́ kóru
rĩ ꞌbã ãngũ ndrejó rá rĩ ꞌbã ị̃ndụ́
13-14 Ụ́ꞌdụ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ándrá ũdrí anzájó sĩ ágọ́bị̂ ꞌbã mịfị́ trịjó ĩꞌdiní sĩ ãngũ ndrejó rĩ ĩꞌdi Sãbátũ sĩ. Âjí dó ágọ́bị́ tá mịfị́ kóru rĩ ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú rĩ kí drị̃lẹ́ gá ꞌdõlé. 15 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá Fãrĩsáyĩ rú rĩ zị kí dó sĩ ĩꞌdi, “Ími mịfị́ adrí kí sĩ ãngũ ndrejó íngoní-íngoní ru?” Umvi ĩꞌbaní, “ꞌBá umvelé Yẹ́sụ̃ ꞌi rĩ anzá ũdrí, trị sĩ áma mịfị́ kî. Ma dó mụ ũjĩlé la ꞌbo, má iꞌdó dó ãngũ ndrelé.”
16 ꞌBá Fãrĩsáyĩ rú rĩ ãzí jọ kí, “Ágọ́bị́ Yẹ́sụ̃ ꞌdĩ angá Ãdróŋá drị̂lé ku. Drĩ tá adru agá ꞌdĩ ꞌbã áni, icó tá ãzị́táŋá Sãbátũ drị̂ kí nũlé ku.”
Wó ãzí rĩ jọ kí, “ꞌBá ị́jọ́ ũnzí idélépi rĩ icó ícétáŋá ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ kí idélé íngoní-íngoní ru?” Ị́jọ́ ꞌdĩ fẽ awa kí ru ndú-ndú.
17 Uja kí vâ ru ágọ́bị́ ꞌdĩ zịlé ị̃dị́, “Ị́jọ́ míní jọlé adrí ími mịfị́ kí nĩ rĩ drị̃ gá mi jọ la ĩꞌdi ãꞌdi ꞌi?”
Ágọ́bị́ umvi kí, “Ĩꞌdi nábị̃.”
18 ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú drị̃lẹ́ rú rĩ ãꞌị̃ kí ị́jọ́ ándrá jọlé ágọ́bị́ ꞌdã ꞌbã ándrá mịfị́ kóru rĩ ku, kpere ĩꞌbã kí ágọ́bị́ ꞌdĩ ꞌbã ãndrẽ kí umve agá átẹ́pị̃ be. 19 Zị kí kí, “ꞌDĩ ĩmĩ ngọ́pị ꞌi yã? Útị ándrá ĩꞌdi mịfị́ kóru ãndá-ãndá ru yã? Drĩ adru ꞌdĩ ꞌbã áni, ĩꞌdi úꞌdîꞌda ãngũ ndre íngoní-íngoní ru?”
20 ꞌBá ágọ́bị́ ꞌdã tịlépi rĩ umvi kí, “ꞌDĩ ãmã ngọ́pị ꞌi, ãndá útị ándrá ĩꞌdi mịfị́ kóru. 21 Wó ãnị̃ mịfị́ la adrí kí sĩ ãngũ ndrejó rá íngoní-íngoní yã rĩ gá ku, jõku ãꞌdi fẽ mịfị́ la ꞌbaní adríjó sĩ ãngũ ndrejó nĩ yã rĩ gá ku. Mba ꞌbo, icó dó ị́jọ́ jọlé ĩꞌdi ꞌbã tị sĩ rá, ĩzị ĩꞌdi ꞌbã mgbã rĩ ꞌi.” 22 Ãndrẽ kí átẹ́pị̃ be jọ kí ị́jọ́ ꞌdĩ kí íni rá la, ụ̃rị̃ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbadrị̂ sĩ, ãꞌdusĩku ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ jọ kí ꞌbá ãzí drĩ jọ la Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Kúrísĩtõ ꞌi ála ĩꞌdi adró ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ agâlé ãmvé rĩ sĩ. 23 ꞌDĩ bãsĩ ị́jọ́ ãndrẽ kí átẹ́pị̃ be ĩꞌbã kí jọjó la, “Mba ꞌbo, ĩzị ĩꞌdi ꞌbã mgbã rĩ ꞌi,” rĩ.
24 ꞌBá drị̃lẹ́ ru rĩ umve kí ágọ́bị̂ vúlé ĩꞌba rụ́ ꞌdõlé, jọ kí, “Ísõ ũyõ Ãdróŋá rụ́ sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ vú nzejó! Ãnị̃ rá Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi ꞌbá ị́jọ́ ũnzí idélépi la.”
25 Ágọ́bị́ umvi ĩꞌbaní, “Ánị̃ mâ ngá ĩꞌdi ꞌbá ũnzí la yã jõku ꞌbá ũnzí ku la yã rĩ gá ku. Mâ nị̃lé rĩ ma ándrá mịfị́ kóru wó úꞌdîꞌda íni áma mịfị́ kí ídri, ma ãngũ ndre rá.”
26 Zị kí ĩꞌdi, “Ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã idélé mgbã rĩ gá míní rĩ ãꞌdu sĩ fẽlépi la ími mịfị́ kí sĩ adríjó?”
27 Umvi ĩꞌbaní, “Ánze tá ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ vú ꞌbo, wó ĩgã tá arelé la úmgbé. Ĩlẽ ánze ĩminí ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã vú ị̃dị́ la ãꞌdu ị́jọ́ sĩ? Ĩlẽ tí dó sĩ acálé ꞌbá ĩꞌdi vú bĩlépi rĩ kí rú yã?”
28 Ị́jọ́ ꞌdã ꞌbã vúlé gá, ꞌbá ꞌdĩ uꞌdá kí ĩꞌdi, jọ kí ĩꞌdiní, “Mi ꞌbá ĩꞌdi vú bĩlépi la! Wó ãma ãmã ngá ꞌbá Mụ́sã vú bĩlépi rĩ kî. 29 Ãnị̃ rá Ãdróŋá jọ ándrá ị́jọ́ Mụ́sã rụ̂ sĩ, wó ágọ́bị́ ꞌdĩ ãnị̃ angá ãzíla ịsụ́ ũkpõ ĩꞌdi ãni ꞌdĩ kí íngõlé yã rĩ gá ku.”
30 Ágọ́bị́ umvi ĩꞌbaní, “Ị́jọ́ ĩminí jọlé ꞌdĩ kí mání ụ̃sụ̃táŋá ru! Ĩjọ ĩnị̃ ị́jọ́ ĩꞌdi drị̃ gá ku, wó nzị̃ áma mịfị́ kí rá! 31 Ị́jọ́ ãma nị̃lé rĩ Ãdróŋá are ꞌbá ũnzí rĩ kí tị ku. Ĩꞌdi rá la ꞌbá ĩꞌdi tị arelépi rá ãzíla ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã lẽlé rĩ kí idélépi rĩ kí tị are áyụ. 32 ꞌBá ãzí ándrá údu ị́jọ́ arelépi ꞌbá ãzí tịlé mịfị́ kóru rĩ ꞌbã mịfị́ la ru nzị̃ rá la ꞌdáyụ. 33 ꞌBá ꞌdĩ drĩ tá angá Ãdróŋá drị̂lé ku, icó tá ãko ãzí idélé ku.”
34 Umvi kí ĩꞌdiní, “ꞌBá ími tịlépi rĩ kí ꞌbá ũnzí la ãzíla izó kí vâ mi ũnzĩkãnã agá. Mi dó sĩ ãꞌdi ꞌi icólépi ãma imbálépi rĩ?” Adró kí dó sĩ ĩꞌdi ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ agâlé ãmvé.
Mịfị́ ãkõ úríndí drị́ gá rĩ
35 Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ru idélépi rĩ kí arelé ꞌbo, ịsụ́ ágọ́bị́ mịfị́ la ꞌbã sĩ adríjó rá ꞌdã ꞌi, zị ĩꞌdi, “Mí ãꞌị̃ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ rá yã?”
36 Ágọ́bị́ umvi, “Ãmbógó, ílũ mání ĩꞌdi ãmgbã rĩ gá ãꞌdi ꞌi ma dó sĩ ĩꞌdi ãꞌị̃.”
37 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “ꞌBá míní ndrelé ị́jọ́ jọlépi mí be ꞌdĩ bãsĩ ĩꞌdi ꞌi.”
38 Ágọ́bị̂ tị̃ ãja vụ̃rụ́ Yẹ́sụ̃ drị̃lẹ́ gá jọ, “Úpí, má ãꞌị̃ mi rá.”
39 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Má amụ́ ụ̃nọ́kụ́ drị́ gá ị́jọ́ lịlé, má amụ́ ꞌbá ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã rĩ nị̃lépi ku rĩ kí mịfị́ nzị̃lé fẽjó la ꞌbã nị̃ kí rú sĩ ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ cé. Wó ꞌbá ru ꞌbãlépi nị̃ kí ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã rĩ cé ꞌdĩ, ꞌbã nị̃ kí rú sĩ ku, ꞌbã adru kí sĩ cécé ꞌbá mịfị́ kóru rĩ áni jã ꞌdâ.”
40 ꞌBá Fãrĩsáyĩ rú ĩꞌdi abe ꞌdãá ĩndĩ rĩ ꞌbã ãzí kí mụ ị́jọ́ ꞌdĩ arelé, zị kí ĩꞌdi, “Ị́jọ́ míní jọlé ꞌdĩ sĩ, mí ũrã dó sĩ ãma mịfị́ kóru yã?”
41 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩdrĩ tá ĩmi lã ĩnị̃ drĩ ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã rĩ ku wó ĩlẽ tá nị̃lé la cé, ĩmi tá adru ꞌbá mịfị́ kóru lẽlépi ãngũ ndrelépi rĩ áni. Ĩmi dó ĩmi ꞌbãjó ĩnzõ sĩ ĩnị̃ dó ị́jọ́ Ãdróŋá drị́ mgbã rĩ cé rĩ sĩ, ĩmi dó sĩ ꞌbá mịfị́ kóru ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ ndrelépi ku rĩ áni, Ãdróŋá icó dó sĩ ĩmi trũlé ị́jọ́ ũnzĩ ĩmidrị̂ kí agá ku.”

*9:5 Yẹ́sụ̃ ꞌbã ándrá adrujó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ sĩ, ꞌbá ndre kí ũkpõ ĩꞌdidrị́ gá rĩ rá, ãma úꞌdîꞌda ũkpõ ĩꞌdidrị́ gá rĩ ndre Úríndí Ãlá rĩ agâ sĩ.

9:7 Sĩlõwámũ ꞌbã ífí tị la pẽjó.