21
Ũkú ãwụ́zị́ ru rĩ ꞌbã fẽtáŋá
(Mãrákõ 12:41-44)
Yẹ́sụ̃ ndre ꞌbá málĩ trũ rĩ ꞌbã kí ãwãꞌdĩfô ꞌbe agá sãndụ́kụ̃ séndẽ ꞌbejó rĩ agá jó Ãdróŋá drị̂ agá. Ndre vâ ũkú ãwụ́zị́ ru lẽmẽrí la ꞌbe vâ séndẽ ífí-ífí níríŋá la kí ị̃rị̃ sãndụ́kụ̃ séndẽ ꞌbejó ꞌdã agâlé. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá jọ ĩꞌbaní, “Ájọ ĩminí ị́jọ́ mgbã, ũkú ãwụ́zị́ ru ꞌdĩ ꞌbe séndẽ ꞌbá ãzí tá ꞌbelépi la ꞌdĩ ꞌbaní ãndânĩ. Ũkú ꞌdĩ ꞌbã adru agá lẽmẽrí ꞌdĩ agá ꞌdâ, fẽ ãko ĩꞌdi trũ adrujó rĩ kí pírí, séndẽ tá vâ ĩꞌdi sĩ adrujó ídri rú rĩ trũ. Wó ꞌbá ãzí ꞌdĩ fẽ kí lú séndẽ acelépi ace acê rĩ kí áyụ.”
Ícétáŋá ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ drị̂ kî
(Mãtáyõ 24:1-14; Mãrákõ 13:1-13)
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ ꞌbã ãzí kí ị́jọ́ jọ agá írã ũniyambamba lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ ꞌbã ãbi uꞌbéjó rĩ kí drị̃ gá, ãzíla ndre kí vâ ãko ꞌbá ꞌbã kí fẽlé ũniyambamba jó Ãdróŋá drị̂ uꞌbéjó rĩ kî. Wó Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ụ́ꞌdụ́ ãzí vúlé gá, ꞌbá kí ãko ĩmĩ ndrelé ꞌdĩ kí andi rá. Kí írã ãlu-ãlu kí ụ̃pị̃ vụ̃rụ́ kí ãko pírí kí andi rá!” ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ zị kí ĩꞌdi, “Ímbápị, ị́jọ́ ꞌdĩ kí ru idé ãꞌdụtụ́ rĩ yã? Wó ícétáŋá íngõ la ãmaní iꞌda la ụ́ꞌdụ́ ꞌdĩ acá ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbaní ru idéjó ꞌbo nĩ yã?” Jọ ĩꞌbaní, “Ĩmi adru mịfị́ trũ ꞌbá ãzí ꞌbã ulé ĩmi ku. ꞌBá ũꞌbí kí amụ́ áma rụ́ sĩ, jọjó la, ‘Ma Kúrísĩtõ ꞌi,’ ãzíla ‘Sáwã ace ãni rú.’ Ĩbĩ kí vú ku. Ĩdrĩ ãꞌdị́ ꞌdịŋá ꞌbã ị́jọ́ are ãlî trũ, ĩmi idé ụ̃rị̃ sĩ ku. Ị́jọ́ ꞌdĩ kí ru idé drị̃drị̃ ráká, wó ꞌdĩ adru drĩ ị́jọ́ ãsị̃jó rĩ kî ku.”
10 Jọ vâ ĩꞌbaní, “Sụ́rụ́ kí angá ru ꞌdịlé sụ́rụ́ ãzí be, ũpi kí vâ ru ꞌdị ũpi ãzí kí abe. 11 Ũyãkĩyã la mụ ãngũ ayalé ũkpó sĩ, rílẽ la aꞌdé ãngũ drị̃ gá, ãyánĩ ũví ndú-ndú ꞌdĩ kí ãfũ ꞌbá ụfụlé ãngũ ndú-ndú gá, ãzíla ị́jọ́ ũnzíríkãnã ãmbogo-ãmbogo ꞌdĩ kí ru idé ícétáŋá ru ꞌbụ̃ gâlé fẽlépi la ꞌbá kí sĩ idé ụ̃rị̃ sĩ ị́jọ́ ru idélépi drụ́zị́ ꞌdĩ ꞌbã vúlé gá rĩ sĩ. 12 Ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí drĩ ru ku rú, ꞌbá kí ĩmi ụrụ kí ĩmi ĩcãndĩ, kí vâ ĩmi agụ ãngũ Ãdróŋá ị̃nzị̃jó rĩ kí agá ị́jọ́ lịlé ũꞌbí kí drị̃lẹ́ gá, ĩmi ꞌbejó mãbụ́sụ̃ gá, ãzíla kí vâ ĩmi agụ ũpi kí drị̃lẹ́ gá, ꞌbá ĩyõ ãmbõgõ nalépi ĩmi drị̃lẹ́ gá ꞌdĩ kí mẹ́lẹ́tị gá, áma rụ́ sĩ. 13 Ị́jọ́ ꞌdĩ la fẽ ĩminí adrujó mâ sãdínĩ rú ị́jọ́ má drị̂ vú nzejó ĩꞌbanî. 14 Ĩmi ásị́ ꞌba umvú ụ̃rị̃ sĩ ị́jọ́ ĩmĩ mụlé umvilé rĩ ũrãjó drị̃drị̃ ku, 15 ãꞌdusĩku ma mụ ĩminí ũndũwã fẽlé sĩ ị́jọ́ jọjó, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ mẹ́rọ́ꞌbá ĩmidrị́ rĩ icó kí ĩmi tị ndẽlé jõku drị̃ arụ́lé ãgátã gaŋá sĩ ku. 16 ꞌBá ĩmi mẹ́lẹ́ mbelépi rĩ kí angá ĩmi drị́ko gá, ꞌbá ĩmi tịlépi rĩ kí ĩmĩ ádrị́pịka kí ãzíla ĩmĩ wọ̃rị́ka kí abe. Kí ĩmi ãzí kí ụꞌdị́ rá. 17 ꞌBá pírí kí ĩmi ngụ̃ ũnzí áma ị́jọ́ sĩ. 18 Drị̃ꞌbị́ ífí ãlu ĩmi drị̃kã gá la icó ãvĩlé ku. 19 Ásị́ tẽŋá ĩmidrị́ ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ la ĩmi pa nĩ.”
Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ la andi rá
(Mãtáyõ 24:15-21; Mãrákõ 13:14-19)
20 Yẹ́sụ̃ jọ vâ, “Ĩdrĩ dó ndre la ãsĩkárĩ mẹ́rọ́ꞌbá ꞌbadrị̂ ce kí Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ aga trộkị́lịrị, ĩmi dó nị̃ la rá ĩꞌdi ꞌbã andiŋá dó ãni rú. 21 ꞌBá Yụ̃dị́yã gá ꞌdãá rĩ ꞌba apá kí ꞌbé agâlé ru ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ, ꞌbá táwụ̃nị̃ agá rĩ ꞌbã ĩdã kí ru rá, ꞌbá tọ̃rọ́mẹ́ agâlé rĩ ꞌba afí kí táwụ̃nị̃ agá ꞌdõlé ku. 22 Lẽ ĩnị̃ dó rá ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ ị́jọ́ lịjó sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá ĩꞌdi ru idé ãngũ la gá rá rĩ ꞌi. 23 Ũkú ꞌa trũ rĩ kí ũkú ngọ́tị́ undrulépi ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ rĩ kí abe drụ́zị́ drị̃ cị íngoní? Ãꞌdusĩku ũcõgõ ãmbógó la mụ aꞌdé ãngũ ꞌdĩ drị̃ gá, ũmbã Ãdróŋá drị̂ la adru sụ́rụ́ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ drị̃ gá. 24 Kí ũdrã ménéŋá sĩ, ála kí wụ̃ mãbụ́sụ̃ rú sụ́rụ́ pírí agá; ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí ꞌbá Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ꞌdĩ kí drị̃ atu kpere ụ́ꞌdụ́ kí drị̃ atujó rĩ ꞌbã ukó agá.”
Ãko iꞌdalépi la Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ la ãgõ rá rĩ kî
(Mãtáyõ 24:29-31; Mãrákõ 13:24-27)
25 Yẹ́sụ̃ jọ vâ, “Ícétáŋá kí adru cí ị̃tụ́ kí ụrụꞌbá gá ĩmbá trũ lẽlẽgó abe iꞌdajó la ị́jọ́ la mụ ru idélé nĩ. ꞌBá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí ásị́ la mvu rá, ãzíla mĩrĩ ꞌbã nuŋá sĩ, vâ ĩꞌdi ꞌbã úmvúŋá sĩ, icó kí kí ãꞌdu idé yã rĩ nị̃lé ku. 26 Ụ̃rị̃ sĩ ꞌbá kí drụ́zị́ acá ꞌbá ãvũ áni, ãzíla kí ũrãtáŋá agá kí ũrã la ị́jọ́ ũnzíkãnã la mụ ru idélé ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá nĩ. ꞌDĩ la adru íni la ãꞌdusĩku, Ãdróŋá la fẽ ãko ꞌbụ̃ gá ꞌdĩ kí pírí ru aya-ayâ. 27 Ụ́ꞌdụ́ ꞌdã sĩ ꞌbá kí Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ndre amụ́ agá ụ̃rụ́ꞌbụ̃ agá ũkpõ trũ, ãzíla dị̃zã ãmbógó la trũ. 28 Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbaní iꞌdó agá ru idé agá, ĩmi ꞌbá mâ imbálé ꞌdĩ ĩtu pá ũkpó ru. Ĩmi ásị́ ꞌbã mba vâ ũkpó ru, ãzíla ĩmi adru ãyĩkõ sĩ, ãꞌdusĩku ị́jọ́ ꞌdĩ ífí la kí Ãdróŋá dó ãni rú amụ́jó ĩmi unzejó.”
Ímbátáŋá ịsụ́lé úlúgó ife sĩ rĩ
(Mãtáyõ 24:32-35; Mãrákõ 13:28-31)
29 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní ị́jọ́ ị́jọ́ uꞌbéŋá ꞌdĩ sĩ, “Ĩndre drĩ úlúgó ife kí ife ãzí ꞌdĩ abe pírí. 30 Bị́ la úꞌdí rĩ drĩ kí ãrũ ꞌbo, ĩmi dó ndre la ĩmi mịfị́ sĩ ụ́ꞌdụ́ ãkónã ꞌbã kí kajó rĩ acá ãni rú ꞌbo. 31 Cécé gẹ̃rị̃ ãlu ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ sĩ, ĩdrĩ vâ ị́jọ́ ꞌdĩ kí ndre ru idé agá, lẽ ĩnị̃ rá Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ acá ãni rú ꞌbo. 32 Ájọ ĩminî ị́jọ́ mgbã, ꞌbá ꞌdĩ icó kí ũdrãlé pírí ku, ịsụ́ ị́jọ́ ꞌdĩ idé kí drĩ ru ku rú. 33 Ị́jọ́ pírí ꞌbụ̃ agá rĩ kí ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ abe kí ãsị̃ rá, wó ị́jọ́ mádrị̂ icó ãsị̃lé ku.
Ĩmi adru mịfị́ trũ
34 “Ĩdrĩ adru mịfị́ trũ, lẽ ĩmi ũrã ị́jọ́ ꞌdĩ kí ĩmi ásị́ gá ãnzị rú sĩ ĩmẽrãjó íwá sĩ, ãzíla ị́jọ́ ũrãjó ũcõgõ rú ãko ĩminí lẽlé ídri ꞌdĩ agá rĩ kí drị̃ gá ku, ãꞌdusĩku ụ́ꞌdụ́ mâ ãgõjó ꞌdã la mụ acálé ĩmi drị̃ gá rụ̃gbụ́gbụ́ ãnãkpá iꞌbéjó gbúngũ sĩ rĩ áni ku. 35 Ị́jọ́ ꞌdĩ la acá ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ ꞌdĩ kí drị̃ gá pírí. 36 Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ĩmi adru mịfị́ trũ vâ bábá, ĩzị Ãdróŋá ꞌi ĩmi sĩ ũkpó ịsụ́ sĩ apájó ị́jọ́ pírí lẽlépi ru idélépi ꞌdĩ kî sĩ ãzíla ĩmi sĩ icó pá tulé Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã drị̃lẹ́ gá ũkpó ru.”
37 Ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ Yẹ́sụ̃ ri ꞌbá kí imbálé lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá, wó ị́nị́ ãlu-ãlu sĩ ĩꞌdi fũ ãmvé angájó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ꞌdãá, ĩꞌdi mụ ụ́ꞌdụ́ kolé túpũ umvelé ꞌBé Mị̃zẹ̃yị́tụ̃ ꞌi rĩ drị̃ gá. 38 ꞌBá pírí ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ arelépi ꞌdĩ kí ãfũ amụ́lé lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ agá amụ́jó ị́jọ́ arejó ĩꞌdi tị gá ụ̃ꞌbụ́tịnị́nị́ ụ́ꞌdụ́ ãlu-ãlu sĩ.