19
Ímbátáŋá Yẹ́sụ̃ ꞌbã fẽlé ũkú droŋá drị̃ gá rĩ
(Mãrákõ 10:1-12)
Yẹ́sụ̃ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ kí delé jọ agá ꞌbo, aꞌbe Gãlị́lị̃ rá, za Yõrĩdánĩ gá ꞌá ãngũ Yụ̃dị́yã drị̂ agá. ꞌBá ũꞌbí bĩ kí vú la ãzíla adrí dó ĩꞌbã ꞌbá ãyánĩ rú rĩ kí ꞌdãá.
ꞌBá Fãrĩsáyĩ drị̂ ꞌbã ãzí amụ́ kí Yẹ́sụ̃ ụ̃ꞌbị̃lé, zị kí ĩꞌdi, “Ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ ãꞌị̃ ágọ́bị́ ní ĩꞌdi ꞌbã ũkú drojó ị́jọ́ pịrị sĩ rá yã?”
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Ĩlã ị́jọ́ ị́jọ́ sĩlé rĩ agá jọlépi la ándrá iꞌdóŋá gâlé Ãdróŋá ꞌbã ándrá ꞌbá ágọ́bị́ kí ũkú be rĩ ku yã? Íꞌdóŋá 1:27; 5:2 Ãdróŋá jọ vâ, ‘Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ágọ́bị́ la mụ ĩꞌdi ꞌbã átẹ́pị kí aꞌbelé ãndrẽ be ãzíla kí dó ru icí ũkú ĩꞌdidrị̂ be, kí ị̃rị̃ trá ru icí acájó ụrụꞌbá ãlu rú.’ Íꞌdóŋá 2:24 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, adru kí dó ꞌbá ị̃rị̃ ku, wó ꞌbá ãlu rú. ꞌBá ãzí ꞌbã awa ãko Ãdróŋá ꞌbã icílé rĩ kí drĩdríŋĩ nĩ ku.”
ꞌBá Fãrĩsáyĩ drị̂ zị kí Yẹ́sụ̃ ꞌi, “Mụ́sã fẽ ándrá ãzị́táŋá ágọ́bị́ ní sĩ wárágã sĩjó ũkû drojó la ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã?” Ãzị́táŋá Amviŋá 24:1-4; Mãtáyõ 5:31
Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌbaní, “Mụ́sã ãꞌị̃ ándrá ĩminí wárágã sĩjó sĩ ũkú ĩmidrị̂ kí drojó rá la ásị́ mbaŋá ĩmidrị́ gá rĩ sĩ. Wó adru ándrá iꞌdóŋá gâlé ꞌdĩ ꞌbã áni ku. Ájọ ĩminí, ꞌbá ãzí drĩ ĩꞌdi ꞌbã ũkû dro adru ị́jọ́ ãwụ̃ ãni sĩ ku, ãzíla ĩgbã jõ ũkú ãzí ndú la, ífí la ĩꞌdi ãwụ̃ nga ũkú ꞌdã be.”
10 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ jọ kí ĩꞌdiní, “Ị́jọ́ ágọ́bị́ ꞌbã ãni ũkú be rĩ drĩ dó adru ꞌdĩ ꞌbã áni, ĩꞌdi múké ũkú ĩgbãjó ku.”
11 Yẹ́sụ̃ umvi, “Adru ꞌbá pírí kí nga ị́jọ́ ꞌdĩ ãꞌị̃lé la ku, wó lú ꞌbá ị́jọ́ ꞌdĩ fẽjó ꞌdĩ ꞌbaní rĩ ꞌbanî. 12 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ ndú-ndú icó kí fẽlé la ꞌbaní ru ĩgbãjó ku rĩ gá nĩ: ãgọbị ãzí rĩ kí útị kí ũkpó kóru ꞌdĩ ꞌbã áni, ãzí ri kí âco kí acálé ũkpó kóru ꞌdĩ ꞌbã áni, ãzí rĩ gã kí ũkú ĩgbãlé úmgbé Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ ꞌbã ị́jọ́ sĩ. ꞌBá ị́jọ́ ꞌdĩ lẽlépi rá rĩ ꞌbã idé ĩꞌdiní lẽlé rĩ áni.”
Yẹ́sụ̃ wi sụ̃sụ́ anzị ꞌbanî
(Mãrákõ 10:13-16; Lụ́kã 18:15-17)
13 Ụ́ꞌdụ́ ãzí sĩ ꞌbá ají kí ĩꞌbã anzị kí Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé sĩ drị́ ụ̃tị̃jó kí drị̃ gá, ãzíla Ãdróŋá zịjó ĩꞌbanî. Wó ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ uzá kí ꞌbá anzị kí ajílépi rĩ kí drị̃ gá.
14 Yẹ́sụ̃ jọ, “Ĩmi aꞌbe anzị nírí ꞌbã amụ́ kí má rụ́ ꞌdõlé, ĩmi atrị kí amụ́ŋá gá ku, ãꞌdusĩku Sụ́rụ́ ꞌbụ̃ drị̂ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbã ãni.” 15 Yẹ́sụ̃ la mụ drị́ ụ̃tị̃lé kí drị̃ gá ꞌbo, ꞌdãá rĩ sĩ mụ dó drị̃ gá.
Kãrị́lẹ̃ kụ́rẹ́nị́ ru rĩ
(Mãrákõ 10:17-31; Lụ́kã 18:18-30)
16 Ụ́ꞌdụ́ ãzí sĩ, ágọ́bị́ ãzí amụ́ Yẹ́sụ̃ rụ́ ꞌdõlé zị ĩꞌdi, “Ímbápị, ãko múké mání idélé sĩ ídri ukólépi ku rĩ ịsụ́jó rĩ ãꞌdu?”
17 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Mi áma zị ãko múké rĩ sĩ la ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? ꞌBá múké cí rĩ lú ãlu. Ídrĩ lẽ filé ídri ukólépi ku rĩ agá rá, ímba ãzị́táŋá kí tã.”
18 Ágọ́bị̂ zị, “Ãzị́táŋá íngõ kî?”
Yẹ́sụ̃ umvi, “ ‘Íꞌdị ꞌbá ku, ínga ãwụ̃ ku, mí ụ̃gụ̃ ụ̃gụ̃ ku, mí alị́ ĩnzõ ꞌbá ãzí ụrụꞌbá gá ku, 19 mí ị̃nzị̃ mí átẹ́pị kí mí ãndrẽ be,’ Ãfũŋá 20:12-16; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:16-20 ãzíla ‘ílẽ mî jĩránĩ cécé míní ími lẽlé rĩ áni.’ Lẹ́vị̃ 19:18
20 Kãrị́lẹ̃ jọ ĩꞌdiní, “Ámba ị́jọ́ ꞌdĩ kí tã pírí rá. Ãko acelépi mání rĩ ãꞌdu?”
21 Yẹ́sụ̃ umvi ĩꞌdiní, “Ídrĩ lẽ adrulé ãlá ru, ímụ, mí ị̃tụ̃ndã ãko mí trũ adrujó rĩ kí pírí ãzíla ífẽ séndẽ la kí ꞌbá lẽmẽrí rĩ ꞌbanî, mi dó sĩ mụ adrulé málĩ trũ ꞌbụ̃ gâlé. ꞌDã ꞌbã ũngúkú gá, mí amụ́ dó áma vú ãbĩlé.”
22 Kãrị́lẹ̃ ꞌdĩ la mụ ị́jọ́ ꞌdĩ arelé, ko drị̃ mụlé cãndí-cãndí ru, ãꞌdusĩku ĩꞌdi ꞌbã adrujó kụ́rẹ́nị́ rĩ sĩ.
23 Yẹ́sụ̃ jọ dó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ꞌdĩ ꞌbaní, “Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ĩꞌdi adru ị́jọ́ ũkpó la ꞌbá málĩ trũ rĩ ꞌbaní fijó Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ agá. 24 Ájọ ĩminí ị̃dị́, ngãmíyã ní fijó sĩndánĩ ị̃ndụ́ gâ sĩ rĩ ĩꞌdi gbõŋá ru ndẽ ꞌbá málĩ trũ rĩ ní fijó Sụ́rụ́ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ rá.”
25 ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé ꞌdĩ kí mụ ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã jọlé ꞌdĩ arelé ꞌbo, uꞌá kí pírí ụ̃sụ̃táŋá ãmbógó la sĩ, zị kî, “Ãꞌdi la ru pa rá rĩ gá nĩ?”
26 Wó Yẹ́sụ̃ ndre dó ãngũ ĩꞌba rụ̂lé, jọ ĩꞌbaní, “ꞌBá ꞌbã ũrãtáŋá sĩ rĩ gá ĩꞌdi ũkpó-ũkpó, wó Ãdróŋâ sĩ rĩ gá ãko ãzí ĩꞌdi ndẽlépi rá la ꞌdáyụ.”
27 Pétẽrõ umvi ĩꞌdiní, “Ãma aꞌbe ãko ãmadrị̂ kí pírí rá sĩ uꞌdejó ími vú gâ sĩ. Ãko ãmaní mụlé ịsụ́lé ụ̃rọ̃drị́ ru rĩ la mụ adrulé ãꞌdu?”
28 Yẹ́sụ̃ jọ ĩꞌbaní, “Ma ĩminí ị́jọ́ mgbã jọ, ụ́ꞌdụ́ ãko pírí kí ꞌbãjó úꞌdí rĩ sĩ, ꞌdĩ ụ́ꞌdụ́ Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã rijó úmvúke ĩꞌdidrị́ dị̃zã rú rĩ drị̃ gá rĩ sĩ, ĩmi áma vú ãbĩlépi ꞌdĩ, ĩmi vâ mụ rilé úmvúke mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ kí drị̃ gá, sĩ sụ́rụ́ mụdrị́ drị̃ ị̃rị̃ Ịsịrayị́lị̃ drị̂ kí ị́jọ́ lịjó. 29 ꞌBá pírí lị́cọ́, jõku ádrị́pịka ãzíla ámvọ́pịka, jõku átẹ́pị ãzíla andre, jõku anzị jõku ãngũ aꞌbelépi áma ị́jọ́ sĩ rĩ ála mụ ĩꞌbaní ãko fẽlé pâlékó túrú. Ála vâ mụ ĩꞌbaní ídri ukólépi ku rĩ fẽlé. 30 Wó ꞌbá wẽwẽ rú drị̃drị̃ rĩ kí drụ́zị́ acá ꞌbá vúlé rĩ kî rú, ãzíla ꞌbá vúlé rĩ kí acá ꞌbá drị̃drị̃ rĩ kî rú.

19:4 Íꞌdóŋá 1:27; 5:2

19:5 Íꞌdóŋá 2:24

19:7 Ãzị́táŋá Amviŋá 24:1-4; Mãtáyõ 5:31

19:19 Ãfũŋá 20:12-16; Ãzị́táŋá Amviŋá 5:16-20

19:19 Lẹ́vị̃ 19:18