25
Ị́jọ́ Sũlũmánĩ ꞌbã jọlé ũndũwá sĩ rĩ ꞌbã ãzí kî
ꞌDĩ kí ị́jọ́ uꞌbélé uꞌbé uꞌbê ꞌbá úpí Hẽzẽkíyã Yụ́dã gá rĩ drị̂ ꞌbã kí andrélé sĩlé angájó ị́jọ́ uꞌbéŋá Sũlũmánĩ ꞌbã jọlé rĩ kí agá rĩ kî:
 
Ãdróŋá zị̃ ị́jọ́ ãzí rĩ cí la; sĩ dị̃zã ĩꞌdidrị̂ iꞌdajó,
wó ị́jọ́ kí ị̃ndụ́ ndrụ̃jó rĩ ĩꞌdi dị̃zã ũpi ꞌbadrị̂ iꞌda.
Cécé ꞌbụ̃ ꞌbã adrujó wị́lị́wị́lị́ ãzíla ụ̃nọ́kụ́ ꞌbã adrujó mgbi rĩ áni,
ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ꞌbá ãzí icó dó sĩ ị́jọ́ ũpi kí ásị́ gá rĩ nị̃lé ku.
Ívu sílĩvã ꞌbã ĩzẽkí kí úká sĩ rá ká,
ãzíla ꞌbá úká dịlépi rĩ la dó sĩ sílĩvã kí dị ãkójó ru ĩndõ;
mí unze ꞌbá ũnzí rĩ kí úpî drị̃lẹ́ gá rĩ sĩ rá ká
ãzíla ũpĩ ĩꞌdidrị̂ la dó sĩ pá tu ũkpó ru ị́jọ́ pịrị rĩ sĩ.
Íꞌbã mi ụrụgá úpî drị̃lẹ́ gá ími drị̃ sĩ ku
ãzíla íꞌbã mi ꞌbá ãmbogo rú rĩ kí ꞌbã ãzí ru ku;
ĩꞌdi adru míní múké ãndânĩ úpí drĩ jọ la míní, “Mí atụ́ ụrụgá ꞌdộ,”
ndẽ míní drị̃nzá ịsụ́jó ꞌbá kí drị̃lẹ́ gá rĩ rá.
 
Ị́jọ́ míní ndrelé ími mịfị́ sĩ rĩ sĩ,
lẽ mí agụ ꞌbá tõlé kẹ́sị̃ gá mbẽlẽ rú ku,
ãsị̃ŋá gá mi dó mụ ãꞌdu idélé
mî jĩránĩ drĩ míní drị̃nzá fẽ rá rĩ gá?
Ĩdrĩ ị́jọ́ ĩminí ãwãjó ĩmi drĩdríŋĩ gá jĩránĩ be rĩ itú,
lẽ ị́jọ́ ĩminí itúlé ĩmi drĩdríŋĩ gá rĩ ꞌbã fũ jõ ãmvé ku,
10 jõ ku ꞌbá ị́jọ́ ꞌdã arelépi rá rĩ la míní drị̃nzá fẽ rá
ãzíla ị́jọ́ jọlé ími drị̃ gá ũnzí rĩ icó dó ãvĩlé ku.
 
11 Ị́jọ́ jọlé múké sáwã múké rĩ agá rĩ ĩꞌdi
cécé gólũdĩ ãlá ꞌbãlé ãkójó sílĩvã rú rĩ agá rĩ áni.
12 ꞌBá ũndũwá ru rĩ ꞌbã zajó ꞌbá bị́lẹ́ trũ rĩ drị̃ gárĩ ĩꞌdi
cécé ngílíngílí jõku ãko ũnĩ ani idélé ũniyambamba gólũdĩ sĩ rĩ áni.
13 ꞌBá ị́jọ́ ujílépi múké rĩ la ꞌbá ĩꞌdi tị pẽlépi rĩ ásị́ ịgbẹ
cécé ị̃yị́ ị̃gbẹ́ rĩ ꞌbã ị̃tụ́kã sị́ ịgbẹjó sáwã ãkónã ũkũnãjó rĩ sĩ rĩ áni.
14 ꞌBá ru ịpị́lépi ĩnzõ sĩ ãfó ru rĩ
ĩꞌdi cécé ụ̃rụ́ꞌbụ̃ anị́lépi ãzíla ãlụ́kụ́kụ̃ lịlẹ́pi uzogó kóru rĩ áni.
 
15 Ídrĩ ị́jọ́ tẽ jã íni, mi icó úpî ásị́ ujalé mí rụ́ rá,
ãzíla ĩdra ị́jọ́ ulílépi túlí-túlí rĩ la ꞌbá ĩfãkã anu rá.
16 Ídrĩ ãnụ́ ịsụ́ rá, ímbe calépi míní rá rĩ áyụ,
ídrĩ mbe la ambamba, mi gbẹ rá.
17 Mí acị́ jĩránĩ mídrị̂ drị́ko gâlé ụ́ꞌdụ́ pírí sĩ ku,
jõku ĩꞌdi ími ãjị́ ngụ̃ ũnzí.
18 ꞌBá ị́jọ́ ị̃ndụ́ nzelépi ĩꞌdi ꞌbã jĩránĩ drị̃ gá ĩnzõ rú rĩ,
ĩꞌdi ꞌbá adrá cécé túré jõku ménéŋá jõku ꞌé sị́ ãcí rĩ áni.
19 Míní ími ásị́ ꞌbãjó ꞌbá ị́jọ́ pịrị kóru rĩ drị̃ gá sáwã ũcõgõ drị̂ agá rĩ sĩ rĩ,
ĩꞌdi cécé míní ãko cijó sị́ kõlõ-kõlõ jõku acị́jó pá acá trũ rĩ sĩ rĩ áni.
20 Úngó ãyĩkõ ãni la ngojó ꞌbá ásị́ kpẹ̃lépi ị́jọ́ ãzí sĩ rá rĩ ní rĩ,
ĩꞌdi cécé míní bõngó trũjó ꞌbá ị̃gbẹ̃ ꞌbã fụlé fụ̃fụ̃ rĩ ụrụꞌbá gá rá rĩ áni jõku ãꞌị́ trịjó ãkõzá mịfị́ gá rĩ áni.
21 Mẹ́rọ́ꞌbá mídrị̂ drĩ adru ãbị́rị́ sĩ, lẽ ífẽ ĩꞌdiní ãkónã nalé;
ị̃yị́ vị́ ndẽ jõ ĩꞌdi rá, lẽ ífẽ ĩꞌdiní ị̃yị́ mvụlé.
22 Ị́jọ́ míní idélé ĩꞌdiní ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ sĩ mi drị̃nzá fẽ ĩꞌdiní,
ãzíla Úpí la ími ũfẽ ị́jọ́ míní idélé múké rĩ sĩ rá.
23 Cécé ãlụ́kụ́kụ̃ ụ́rụ̂lé ru rĩ ꞌbã uzogó ajíjó rĩ áni,
ĩdra ị́jọ́ jọlépi ꞌbání vúlé gá rĩ la mịfị́ ịnị ají.
24 Míní uꞌájó jó ꞌbã kónã gá lótré gá ꞌdãá rĩ ĩꞌdi múké;
ndẽ míní uꞌájó ũkú ãwãlépi unzí rĩ be jó ãlu gá rĩ rá.
25 Ị́jọ́ mgbã angálépi ãngũ álị́ gá rĩ arejó rĩ,
ĩꞌdi cécé ꞌbá ị̃yị́ vị́ ꞌbã ndẽlé rá rĩ ꞌbã ị̃yị́ ị̃gbẹ́ mvụjó rĩ áni.
26 ꞌBá múké rĩ drĩ ru fẽ drị̃ celé ꞌbá ũnzí rĩ ꞌbadrị́,
ĩꞌdi cécé ị̃yị́ ãlá rĩ agá kórõná usújó rĩ áni.
27 Ãnụ́ najó ambamba rĩ adru múké ku
ãzíla míní rụ́ kụma ndrụ̃jó míní cénĩ-cénĩ rú rĩ adru múké ku.
28 ꞌBá ru ũmbã ụtrị́lépi ku rĩ
ĩꞌdi cécé táwụ̃nị̃ Bõrõ ĩꞌdi andre cejó rĩ ꞌbã sĩ aꞌdéjó rá rĩ áni.