Wárágã Páwụ̃lọ̃ ꞌbã sĩlé ꞌbá
Rụ́mị̃
gá rĩ ꞌbanî rĩ
1
Páwụ̃lọ̃ zị ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ kí cící
Wárágã ꞌdĩ angá ma Páwụ̃lọ̃ ãtíꞌbó Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ drị́ Ãdróŋá ꞌbã pẽlé ndú ụ̃pị́gọ́ŋá ru, umvelé tị pẽlé ị́jọ́ mgbã rĩ ũlũjó rĩ drị́.
Ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ ándrá Ãdróŋá ꞌbã azịlé nãbịya kí tị gâ sĩ ídu sĩlé bụ́kụ̃ ĩꞌdidrị̂ ãlá rĩ agá rĩ ꞌi. Ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ ngọ́pị̃ Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ Úpí ãmadrị̂ drị̃ gá, ĩꞌdi tịjó ꞌbá ru úpí Dãwụ́dị̃ ꞌbã drị̃lẹ́ rú rĩ, Ãdróŋá iꞌda Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌi ĩꞌdi ꞌbá Ngọ́pị rú la ĩꞌdi ꞌbã Yẹ́sụ̃ ingajó drã agá ũkpõ Úríndí Ãlá rĩ drị̂ sĩ rĩ sĩ. Kúrísĩtõ rụ̂ sĩ, Ãdróŋá fẽ ãmaní drị̃lẹ́ba adrujó ụ̃pị́gọ́ŋá ru, ãzíla ũkpõ sĩ ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ ꞌbaní ị́jọ́ ĩꞌdiní idélé ĩꞌbaní rĩ kí lũjó ãngũ pírí agá, kí sĩ ị́jọ́ la are ãzíla ãꞌị̃ sĩ rụ́kụma ajíjó Yẹ́sụ̃ nî. Ĩmi bãsĩ ꞌbá umvelé Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã ꞌbá ru ꞌdĩ ꞌbã ãzí.
Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka ãꞌị̃táŋá agá Rụ́mị̃ gá ꞌdĩ, Ãdróŋá lẽ ĩmi ambamba, umve ĩmi adrujó ĩꞌdi ꞌbã ꞌbá ru.
Lẽtáŋá uyaŋâ kóru ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá ãma Átẹ́pị ãzíla Úpí Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ drị̂ ꞌbã adru ĩmi abe.
Páwụ̃lọ̃ fẽ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ kí sĩ
Álẽ iꞌdólé la íni, ma ãwãꞌdĩfô fẽ Ãdróŋá mádrị̂ ní Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ sĩ, ꞌbá pírí nî, ãꞌdusĩku ãꞌị̃táŋá ĩmidrị̂ ꞌbã ị́jọ́ ní kụjó ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá ꞌdâ pírí rĩ sĩ. Ãdróŋá mání ãzị́ ngajó ĩꞌdiní ásị́ pírí sĩ ị́jọ́ mgbã ngọ́pị̃ drị̂ ũlũjó rĩ ĩꞌdi mâ sãdínĩ rú nĩ, Ãdróŋá nị̃ sáwã pírí sĩ ma ĩmi ị́jọ́ ũrã 10 mání ĩꞌdi ãꞌị̃ agá ĩminí rĩ gá rá. Ma Ãdróŋá ãꞌị̃ gẹ̃rị̃ nzị̃jó mání amụ́jó ĩmi ndrejó. 11 Álẽ tá ĩmi ndrelé ásị́ pírí sĩ, ị́jọ́ úríndí drị̂ ásị́ ị̃gbẹ̃ drị̂ kí alejó ĩmi abe, ĩmi ꞌbãjó ũkpó ru. 12 Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã ífí ãma kí sĩ ãma ásị́ imbá ãꞌị̃táŋá agá cénĩ-cénĩ rú ĩmi abe.
13 Má ádrị́pịka ãzíla má ámvọ́pịka, álẽ ĩnị̃ ị́jọ́ ꞌdĩ, má itú ma pâlé ũꞌbí ru mụlé ĩmi ndrelé, (wó ụ̂trị́ áma drị̃ cí kpere úꞌdîꞌda) tátí mání ị́jọ́ ũlũjó sĩ ꞌbá kí ịsụ́jó ĩmi agá ꞌdâ, cécé mání ꞌbá kí ịsụ́jó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku ꞌdĩ kí agá rĩ áni. 14 Ãꞌdusĩku úfẽ mání ãzị́ ngalé ꞌbá Gị̃rị́kị̃ rú ãzíla ꞌbá Gị̃rị́kị̃ rú ku ꞌdĩ kí abe, ãzíla ꞌbá ụ̃nị̃táŋâ trũ rĩ kí ụ̃nị̃táŋâ kóru ꞌdĩ kí abe. 15 Ị́jọ́ ꞌdĩ bãsĩ mání adrujó bábá sĩ ị́jọ́ mgbã rĩ ũlũjó ĩmi ꞌbá uꞌálépi Rụ́mị̃ gá ꞌdĩ ꞌbã áni ꞌdĩ.
16 Drị̃nzá rụ ma ị́jọ́ mgbã Kúrísĩtõ drị́ gá ꞌdĩ sĩ ku. Ãꞌdusĩku ĩꞌdi ũkpó Ãdróŋá ꞌbã sĩ ꞌbá pírí ãꞌị̃táŋá agá ꞌdĩ kí pajó rĩ, drị̃drị̃ la ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ kí ãzíla ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌdĩ kí. 17 Ãꞌdusĩku ị́jọ́ mgbã ꞌdĩ la ãma adrujó ꞌbá ãlá ru Ãdróŋá drị̃lẹ́ gá rĩ iꞌda nĩ. Ị́jọ́ adrujó ãlá ru ꞌdĩ la angá ãꞌị̃táŋá sĩ iꞌdóŋá ga kpere ãsị̃ŋá gá, ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ Ãdróŋá drị̂ agá rĩ ꞌbã jọlé rĩ áni, “ꞌBá ãlá rĩ la uꞌá ídri rú ãꞌị̃táŋá sĩ.” Hãbãkụ́kị̃ 2:4
Âdrã Ãdróŋá drị́ ị́jọ́ ũnzí drị̃ gá rĩ
18 Âdrã Ãdróŋá drị́ angálépi ꞌbụ̃ gâlé rĩ iꞌda ru ꞌbá ru ꞌbãlépi ãmbõgõ rú Ãdróŋá rulépi ku ꞌdĩ ꞌba rụ́, ꞌbá ị́jọ́ ũnzí ꞌdĩ ꞌba rụ́ ĩndĩ, ĩꞌbã kí ị́jọ́ mgbã rĩ ugajó ị́jọ́ ũnzĩ ĩꞌbadrị̂ sĩ rĩ sĩ. 19 Ãdróŋá la ĩꞌbaní drị̃rịma fẽ ãꞌdusĩku, ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị́ gá rĩ nị̃ kí tọndọlọ cé, Ãdróŋá ꞌbã mgbã rĩ ꞌbã nị̃táŋá ꞌdĩ kí ásị́ gá nĩ. 20 Iꞌdójó Ãdróŋá ꞌbã ụ̃nọ́kụ́ ꞌbã agâlé, iꞌda gbíyã ĩꞌdidrị̂ ꞌbá ꞌbaní ndrelé ku rĩ kí ị̃rị̃ trá, ũkpó ĩꞌdidrị́ ukólépi ku rĩ ãzíla ị́jọ́ ĩꞌdi ꞌbã adrujó Ãdróŋá rú rĩ be rá. Fẽ kí nị̃lé ãko ĩꞌdi ꞌbã ũꞌbãlé ꞌdĩ kí sĩ. Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá ꞌdĩ icó kí ị́jọ́ umvilé Ãdróŋá tị gá ĩnị̃ ĩꞌdi ku la ku.
21 ꞌBá ꞌdĩ ꞌbaní Ãdróŋâ nị̃jó rá tí, ru kí ĩꞌdi Ãdróŋá ru jõku ãwãꞌdĩfô fẽjó ĩꞌdiní la ku. Kẹ̃jị́ la gá, ị́jọ́ ĩꞌbaní ũrãlé rĩ kí ífí kóru, ãzíla ásị́ ĩꞌbadrị́ aza rú ꞌdĩ acá kí ịnịbịrịcịcị rú. 22 Kí jọ la kí ꞌbá ũndũwã rú la, wó kí aza-azâ, 23 ãzíla uja kí dị̃zã Ãdróŋá icólépi drãlépi ku rĩ ị̃nzị̃lé ku, kí ãdroŋa ãzí kí ị̃nzị̃, ꞌbá mgbã ũdrãlépi ũdrã ꞌdĩ kí abe, jõku ãriŋa kí, ãnãkpá kí ãzíla ãnãkpá ãgãlépi vụ̃rụ́ sĩ ꞌdĩ kí abe.
24 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá aꞌbe kí ị́jọ́ ũnzĩkãnã kí ásị́ ꞌbã lẽlé rĩ kí idéjó, ị́jọ́ drị̃nzá ru ꞌdĩ kí idéjó, kí ụrụꞌbá gá kí drĩdríŋĩ gá. 25 ꞌBá ꞌdĩ uja kí ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị̂ kí ĩnzõ rú, kí ãko ĩꞌdi ꞌbã ꞌbãlé rĩ kí ị̃nzị̃ ãzíla ãzị́ nga ĩꞌbaní Ãdróŋá mgbã ãko ꞌdĩ kí ꞌbãlépi rĩ kẹ̃jị́ gá, tátí Ãdróŋá ịcụ́jó ãrútáŋá ru jã ꞌdâ áyụ rĩ ꞌi. Ámĩnã!
26 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, Ãdróŋá aꞌbe kí ãvá ị́jọ́ ũnzíkãnã drị̃nzá ru ꞌdĩ agá. Ũkú uja kí ị́jọ́ uꞌájó ágó be rĩ uꞌájó ũkú kí ũkú be. 27 Ãgọbị kí ꞌdĩ ꞌbã áni, aꞌbe kí vâ ị́jọ́ uꞌájó ũkú be mgbã rĩ rá, kí ụrụꞌbá ko ãvá ũnzíkãnã ãgọbị kí ãgọbị abe ru ulajó ãyá-ãyá ị́jọ́ ũnzíkãnã drị̃nzá ru ꞌdĩ idéjó rĩ sĩ, ãzíla ịsụ́ kí pángá ị́jọ́ ũnzíkãnã ĩꞌbaní idélé rĩ drị̂ kí ụrụꞌbá gá ĩꞌbaní lẽlé rĩ áni.
28 ꞌBá ꞌdĩ ꞌbaní ásị́ ꞌbãjó ị́jọ́ ĩꞌbaní Ãdróŋá nị̃jó cé rĩ drị̃ gá ku rĩ sĩ, aꞌbe dó kí mụlé ũrãtáŋá ĩꞌba ãni ũnzíkãnã rĩ trũ drị̃ gá, ị́jọ́ tátí ꞌbã idé kí ku rĩ idéjó. 29 Ídri ĩꞌbadrị̂ ga kí tré ị́jọ́ ũnzíkãnã rĩ sĩ, ị́jọ́ ũnzí sĩ, rọ̃mgbọ́ sĩ, ãzíla ꞌbá ãzí ꞌbã ãko ndrejó mị ũnzí sĩ rĩ sĩ. Ga kí tré ãjã sĩ, ꞌbá ꞌdịŋá sĩ, ãwãŋá sĩ, ĩnzõ sĩ, ꞌbá ngụ̃ŋá sĩ, ãzíla ꞌbá ndroŋá sĩ. 30 Kí vâ ꞌbá ꞌbá kí usúlépi rĩ kí, ꞌbá Ãdróŋá ngụ̃lépi ũnzĩ rĩ kí, ꞌbá ásị́ ũká rĩ kí, ꞌbá ásị́ ãfó ru ꞌdĩ kí ãzíla ru ịpị́lépi ãfó sĩ ꞌdĩ kí, ꞌbá gẹ̃rị̃ ndrụ̃lépi ị́jọ́ ũnzí úꞌdí idéjó rĩ, are kí ꞌbá kí tịlépi rĩ kí tị sĩ kí ị̃nzị̃jó ku. 31 Kí ũndũwã kóru, mba kí ị́jọ́ ĩꞌbaní azịlé rĩ tã ku, ãzíla ndre kí ꞌbá ãzí ꞌbã ízákĩzã ku, ãzíla ta kí ꞌbá ãzá ku. 32 Ĩꞌbaní ãzị́táŋá Ãdróŋá drị̂ kí nị̃ agá cé jọlépi ꞌbá ị́jọ́ ꞌdĩ áni rĩ kí idélépi rĩ lẽ ꞌbãngá ꞌbã drã rá tí, kí mụ drị̃ gá kí idéŋâ trũ áyụ, ũnzíkãnã trẹ̃yị́ rĩ kí vâ ꞌbá ãzí kí ásị́ imbá ị́jọ́ ꞌdĩ kí idéjó ĩndĩ.

1:17 Hãbãkụ́kị̃ 2:4