3
Ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị́ gá rĩ
Ị́jọ́ múké rú sĩ adrujó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú Rụ́mị̃ 9:4-5 jõku ụ̃rọ̃drị́ ĩtãrãŋá drị̂ ãꞌdu? Ị́jọ́ adrujó ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã mũkẽ kí ũꞌbí ru wókõ pírí sĩ. Drị̃drị̃ rĩ sĩ, Ãdróŋá aꞌị́ kí adrujó ꞌbá ị́jọ́ ĩꞌdidrị́ gá jọlé ĩꞌbaní rĩ kí tãmbalépi rĩ kî rú.
ꞌBá ãzí ãꞌị̃táŋâ kóru ꞌdĩ ꞌbadrị́ gá rĩ la adru íngoní? Ãꞌị̃táŋá ãkõ ĩꞌbadrị́ gá rĩ dô sĩ ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá ní ãꞌị̃táŋá drị̂ uja adrujó ụ̃rọ̃drị́ kóru yã? Ãluŋá la yụ! ꞌBá pírí kí ꞌbá ĩnzõ alịlépi rĩ kî. Ãdróŋá ĩꞌdi ꞌbãngá mgbã-mgbã rú. Sĩlé bụ́kụ̃ agá ꞌbo rĩ ꞌbã áni:
“Ála ími lã ꞌbá mgbã rú ị́jọ́ ãfũlépi ími tị gá rĩ sĩ.
Mi dó sĩ aga ụ́ꞌdụ́ ími ị́jọ́ lịjó rĩ sĩ benĩ.” Zãbụ́rị̃ 51:4
Wó ị́jọ́ ũnzí ãmadrị́ gá rĩ drĩ dó ãmaní ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị́ gá rĩ iꞌda, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ ãma jọ la íngoní yã? Ãma icó jọlé la Ãdróŋá idé ũnzí ĩꞌdi ꞌbã ãmaní drị̃rịma fẽjó rĩ sĩ yã? (Ájọ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbá ꞌbá.) Ãluŋá la yụ! Drĩ tá adru ꞌdĩ ꞌbã áni Ãdróŋá tá ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ drị̃ gá rĩ kí ị́jọ́ lị íngoní-íngoní ru? Wó ĩnzõ mádrị́ gá rĩ drĩ dó ị́jọ́ mgbã Ãdróŋá drị́ dị̃zã rú rĩ ꞌbã pá tujó rĩ iꞌda rĩ gá, ála dó ị́jọ́ lị áma drị̃ gá ꞌbá ũnzí ru ãꞌdu ị́jọ́ sĩ yã? Ãzí rĩ sĩ mí icó jọlé la, “Ãma idé kí ị́jọ́ ũnzí la ị́jọ́ múké rĩ ꞌbã ãfũ rú sĩ benĩ.” ꞌBá ãzí rĩ ãꞌị̃ kí vâ ãma uꞌdájó vâ ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã áni rĩ kí jọjó ꞌdĩ ꞌbã áni ĩndĩ. * Ị́jọ́ vásĩ 3:1-8 gá ꞌdĩ umvitáŋá la Rụ́mị̃ 6 gá. Ãdróŋá la ị́jọ́ lị kí drị̃ gá ĩꞌbã kí lẽlé rĩ áni.
ꞌBá ãzí ị́jọ́ ũnzî kóru la yụ
Ị́jọ́ ꞌdĩ ꞌbã ãmgbã rĩ ꞌbã ífí la ãmaní ãꞌdu ị́jọ́ iꞌda? Ãndá-ãndá ru ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ kí ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ abe pírí, ị́jọ́ ũnzí la kí drĩ ují nĩ mání jọlé rĩ ꞌbã áni. 10 Ị́jọ́ sĩlé bụ́kụ̃ agá rĩ ꞌbã jọlé rĩ ꞌbã áni,
“ꞌBá ãzí ãlá ru ị́jọ́ ũnzî kóru la ꞌdáyụ ꞌdã sĩ lé.
11 ꞌBá ị́jọ́ mgbã rĩ vãlépi la yụ, ꞌbá ãzí vâ Ãdróŋá ndrụ̃lépi la ꞌdáyụ.
12 ꞌBá pírí kí Ãdróŋá be rárá ru, acá kí pírí ãzị̂ kóru,
ꞌbá ãzí ãlu ị́jọ́ múké idélépi la ꞌdáyụ ãluŋá la yụ.” Zãbụ́rị̃ 14:1-3; 53:1-3; Ị́kị̃lị̃zẹ̃sị̃tị̃ 7:20
13 “Ĩꞌbã ụ́ꞌdụ́kọ́ mgbọ ãndá la sĩ ị́jọ́ ĩnzõ rú rĩ kí jọjó,
kí vâ ãndá la mũlũmbẽ rú.” Zãbụ́rị̃ 5:9
“Ị́jọ́ ãfũlépi kí tị gá rĩ ĩꞌdi cécé ũjũ galaꞌbá ꞌbadrị̂ áni.” Zãbụ́rị̃ 140:3
14 “Ị́jọ́ ãfũlépi kí tị gá rĩ kí ũmbã rú sĩ ꞌbá wãjó rĩ kî.” Zãbụ́rị̃ 10:7
15 “Pá la ci kí mụjó ꞌbá ãrí asujó ãzíla ꞌbá ꞌdịjó.
16 Ãngũ ĩꞌbã kí mụjó rĩ gá ꞌbá ꞌdịŋá ãzíla ũcõgõ ꞌdãá cí,
17 ãzíla ásị́ ị̃gbẹ̃ kí agá ꞌdáyụ.” Ĩsáyã 59:8
18 “Idé kí ụ̃rị̃ sĩ Ãdróŋá sĩ ku.” Zãbụ́rị̃ 36:1
19 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ị́jọ́ pírí ãzị́táŋá ꞌbã jọlé rĩ kí ĩꞌdi kí jọ ꞌbá ãzị́táŋá pálé gá ꞌdĩ kí tị gá, ꞌba umbé rú sĩ ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí tị cí, ꞌba ají ru sĩ ꞌbá pírí wụ́drị̃kụ́rụ̃ gá ꞌdĩ kí ị́jọ́ lịŋá Ãdróŋá drị́ gá rĩ ꞌbã pálé gá. 20 Ị́jọ́ ꞌdĩ Ãdróŋá icó dó sĩ ꞌbá ãzí lãlé ãlá ru ĩꞌdi drị̃lẹ́ gá ị́jọ́ ãzị́táŋá idéjó rĩ sĩ ku. Ãzị́táŋá la fẽ ị́jọ́ ũnzí ãmadrị́ rĩ kí iꞌdá tọndọlọ.
Ãlátáŋá ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ
21 Úꞌdîꞌda gẹ̃rị̃ Ãdróŋá ꞌbã ãma ãꞌị̃jó ꞌbãjó ãlá ru ĩꞌdi be rĩ iꞌda ĩꞌdi ãmaní ꞌbo, ị́jọ́ ãzí ĩꞌdiní ãzị́táŋá be la ꞌdáyụ, ãzị́táŋá Mụ́sã drị́ ãzíla nábị̃ abe rĩ nze kí ị́jọ́ drị̃ la gá rá. 22 Ãlátáŋá ꞌdĩ angá Ãdróŋá drị́ ãꞌị̃táŋá Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ agá rĩ sĩ, ꞌdĩ ꞌbá pírí ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rá ꞌdĩ ꞌbaní, uyaŋâ kóru. 23 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ꞌbá pírí idé kí ũnzí rá, ãzíla icó kí calé dị̃zã Ãdróŋá drị́ gá rĩ gá ku. 24 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, lẽtáŋá uyaŋâ kóru Ãdróŋá ãni ĩꞌdi ꞌbã fẽlé ị̃sálị Kúrísĩtõ Yẹ́sụ̃ sĩ rĩ la ãma unze drị̃lẹ́mgbọ fẽjó ãmaní nĩ. 25-26 Ãdróŋá fẽ ĩꞌdi ãmaní ídétáŋá ru ị́jọ́ ũnzí idéjó, ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãrí ĩꞌdidrị́ gá rĩ ꞌbã adru rú sĩ gẹ̃rị̃ ꞌbá ꞌbã ị́jọ́ ũnzí kî trũjó rĩ rú, ĩꞌbã kí ãꞌị̃táŋá ꞌbãjó ĩꞌdi agá rĩ sĩ. Ãdróŋá idé ị́jọ́ ꞌdĩ íni la sĩ iꞌdajó la ꞌbá ꞌbaní ꞌi ãlá ru. Ụ́ꞌdụ́ ándrá alịlépi ꞌbo ꞌdã kí sĩ Ãdróŋá nzị̃ ándrá tị ku, ãzíla ꞌbã ándrá ásị́ ị́jọ́ ũnzí ꞌbádrị́ gá rĩ kí drị̃ gá ku. Wó úꞌdîꞌda íni mịfị́ la dó mgbọ sĩ ãzị́ ngajó ꞌbá ũnzí idélépi ꞌdĩ kí drị̃ gâ sĩ ãlãpĩtĩ ĩꞌdidrị́ gá rĩ iꞌdajó. Gẹ̃rị̃ ꞌdĩ sĩ Ãdróŋá la iꞌda la ãmaní ꞌi Ãdróŋá ꞌi, ꞌi ãlá ru, ãzíla ꞌi ꞌbá pírí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lépi rá rĩ kí ꞌbã ãlá ru ãrí ĩꞌdidrị́ gá rĩ sĩ.
27 Ãko ãma dó sĩ ãma ịpị́jó ãfó sĩ rĩ ãꞌdu yã? Ãko ãzí yụ. Ásị́sị́ŋá ị́jọ́ ꞌdĩ drị́ gá rĩ ífí íngoní? Lẽ ãma ũbĩ kí ãzị́táŋá ꞌbã vú yã? Yụ, rá la lẽ ãꞌbã ásị́ ãꞌị̃táŋá drị̃ gá. 28 Ị́jọ́ ꞌdĩ sĩ, ãma jọ la Ãdróŋá lã ãma ãlá ru ꞌbá ĩꞌdi ãni la rú ãꞌị̃táŋá sĩ adru ãzị́táŋá vú ũbĩjó rĩ sĩ la ku. 29 Ãdróŋá ĩꞌdi Ãdróŋá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú rĩ ꞌbã ãni áꞌdụ̂sĩ yã? Adru Ãdróŋá ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbã ãni ĩndĩ ku yã? Ẽ, ĩꞌdi ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbã ãni ĩndĩ. 30 Ãdróŋá ĩꞌdi ãlu, ꞌbá ĩtãrãlé rá rĩ kí lãlépi ãlá ru ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ ꞌi, ãzíla ꞌbá ĩtãrãlé ku rĩ kí lãlépi ãlá ru ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ ꞌi. 31 Ãma dó ãzị́táŋá anu ãꞌị̃táŋá sĩ rá yã? ꞌDĩ ꞌbã áni ku. Be la rá la ãma ãzị́táŋá inga ụrụgá sĩ ĩꞌdiní ũkpó fẽjó.

3:1 Rụ́mị̃ 9:4-5

3:4 Zãbụ́rị̃ 51:4

*3:8 Ị́jọ́ vásĩ 3:1-8 gá ꞌdĩ umvitáŋá la Rụ́mị̃ 6 gá.

3:12 Zãbụ́rị̃ 14:1-3; 53:1-3; Ị́kị̃lị̃zẹ̃sị̃tị̃ 7:20

3:13 Zãbụ́rị̃ 5:9

3:13 Zãbụ́rị̃ 140:3

3:14 Zãbụ́rị̃ 10:7

3:17 Ĩsáyã 59:8

3:18 Zãbụ́rị̃ 36:1