1 PIIHTER
Wargahng Umodho Naa Agweed Piihtere
Rob Ke Nying Warga
Wargahng Umodho gihr Piihter anaa agweede ke yihr jo yiiho e cuohn ne “Yaa Juog naa akwanye.” Ge anahg nyoge maa anaa akeedho ke bang yi piny Aacya Gihn Thiin. Warga gihn ni agweed kaa nying ciihm cwihny yaa kwaan ngo, bang gihn bahng anaa akedh rog gen keter ke nying gihn ayiih gene lum Juog. Cwihny yaa nu aciihm Piihtere kaa dhe yoohn ber Ciig Beer ke nying Jeacuu Kriihjto ngaan gaahn gene. Ke nying thone maa cahre kedea ciig gihre kejea e uduu. Noono, e ge dhiil yiiho uguum gene giih bahng. Kedea ungahy gene ngo kejea yiiho gihr gen e ne yea med, abea keehd maano e akweehn me beer uyoad gene “Cahng uduu Jeacuue naa akwany Juoge.”
Piihter nying yaa kwaan warga gihn ni, akwaye beere ge ubeehdo ke dhe yoohn daahd Juoge.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1:1-2
Gaahno maa adiehr 1:3-12
Beehdo e adhemuohm tooro rog 1:13-2:10
Gihn tiihy jo yiihe nea giih ajohr pahdh wudh gen 2:11-4:19
Kar kaahn jo yiiho 5:1-11
Gug luube 5:12-14
1
1:1 2:11; Jeam 1:1 Yihr yaa akeedho ke yihdh miehy Poantuj kedea Galaadya, maa Kapadoacya kedea Aacya kedea Bihdhihnya. A Piihter ngaan aoohr Jeacuu Kriihjte, a ne gweehdo yihru. 1:2 2:9; Rom 8:29; Epi 1:4; 2Th 2:13; 2Pii 1:10; 1:19 Wu ge beehda aleye wiih piny kan ge angahy Juog Wuur kedea umiege wun kuu umodho kedea Wahy Juog en ne yug wun ne nyoge me beey bang utiihyu ke lum Jeacuu Kriihjto kedea bang ne yor wun ke reme. Beehn Juoge cube deeh muuny kedea doohr me ne cohg yihru.
Gaahno Maa Adiehr
1:3 1:23; 2Kor 1:3; Tii 3:5 Nying Juog ge Wur Ruohdho Jeacuu Kriihjto, ke wuoro bang gihn wo angwaahne keraahyo udoohngo ne nyoge maa anyuol nyaahn. Wahy me nyaahn acube yihro, me weehg wo gaahno ke dhe yoohn cahro gihr Jeacuu Kriihjto naa acahre uyedhe maalo yi dahg nihn batien naa athowe. Kaano arumo e yihru unaa giih me beeye maa aguog Paar Maalo muu ulagu. Giih me ge be kwaahl kedea ge be tob maa ge be rahny. Giih nu beey ge giihu wu yaa koar Juoge keehd tee gihre ke nying yiiho gihru beere wahy me be gug naa agwiire ke nyingu paare yoadu yoado cahng gug piny. 1:6-7 2Kor 4:17; Jeam 1:2-3 Kea noono mihn cwihnyu ne cohg bang gihn giih me beeye ge nud wong maalo ke nyingu. Abea keehd maano e wu ukuong toohng yihdh giih me reje umodho. 1:7 1Kor 3:13 Wu utoohng yihdh giih reje umodho beere kaa ayiihu kii ngo ke tumo nea yea teeg wale giih nyooro ge ne yea. Ke tumo wa gihr ngiihnyo maa aleehdho upiire. Abea yiiho gihru wiihe ne maalo rih ngiihnyo bang gihn ngiihnyo beehda gihn muu uthumo. Nea yiiho gihru atum uyoade e ngo teeg, e leej kedea puoyo me duohng uyoadu cahng uduu Jeacuu Kriihjte. 1:8 Jon 20:29; 2Kor 5:7 Ngo anhyaaru keehd me bahnge kihde kuu aniidu. Abea keehd me bahnge ngo be niidu awaahn ni, e lume ayiihu kedea yihru ne med cwihny me duohng muu uneehno ne dahr. 1:9 Rom 5:2; 6:22; Epi 1:14 Cwihnyu med bang gihn akoohg gihn ucub yihru ke nying gihn gaahnu ngo beehda boadh wahy ge uyoadu.
10  1:10-11 Luk 24:46; 1Kor 15:3-4; 2Pii 1:19-21 Anahg boadh wahy e naa apiih agamloohngjuoge ne dead yea kedea ucaar gene muuny gihn ubeehn Juoge ne cubo yihru. 11 Yaa gamloohngjuog ge ake peehyo ke nying giih raahm rog kedea giih moar wihj ge utiihy rog gen rih Ngad Boadh nyoge. Giih nu anahg Wahy Juog ge aoohr Jeacuu Kriihjte, e naa anaa arob gen yi aduun yaa agamloohngjuog. Ge ake peehyo thiow kejea weehne e nuu utiihy giih nu rog gen kedea rog gen utiihy gene ke rih ngaa. 12  1:12 Epi 3:9-10 Ngo anaa arob yihr gen kejea padh ke nying mar ngud gen abea anahg ke nyingu. Run ngo ge giih nahgu yihdh gen. Awaahn ni Ciig Beer ge arob yihro cang. Ciig Beer ge apuohny yihro kaa teeg Wahy Juog naa aoohr ke yoohn Paar Maalo. Keehd wuohdjuog e cwihny gen ne bang ngey yihdh Ciig Beer.
Beehdo E Adhemuohm Toor Rog
13 Kea noono thubu kaa awaahn kan ke gwiir rogu ne tiihy gihn ubeehn kedea koaru rogu beer mee kedea piihu ne gaahn muuny gihn ucub nea Jeacuu Kriihjto uduuo. 14  1:14 Rom 12:2; Epi 2:3; 4:17-18 Lihngu lum Juog bang gihn wo beehda nyethen Juog kedea wiiu dhog yiehdh acoon ge na beehdu kii ngo e gihn maa angahyu atooro. 15 Kwaad giih tiihyu nahg gene giih me yihdh gen tooro giih adhemuohm wa ka nahg Juog ngaa me ree tooro adhemuohm. 16 Agweed yi kitaab Juog naa,
“Beehdi e rihi tooro adhemuohm
bang gihn riha tooro adhemuohm.”
17  1:17 Mat 6:9; 16:27; Rom 2:6; Jeam 2:1; 1Pii 4:5 Me neehn kaano kwahyu yihr Wuru ge ne Maalo kedea ngo ngahyu kejea be luuo ke tiel, kea noono beehdu e wu lwaahr keehde wa ka nahgu aleye wiih piny kan. 18  1:18 Mat 20:28; 1Kor 7:23; 6:20 Juog gihn maa acube piny nud ne kahl wun oogo yi yoohn rwaahny wun ge adaahd ge wuru wun ke kahlo kii ngo. Gihn acub Juoge piny padh gihn me thum wa mar dhaahb wale damaro me neehn kaano ngahyu ngo. 19  1:19 1:1-2; Jon 1:29; Tiihy 20:28; 1Kor 5:7; Epi 1:7; Judea 9:12 Juog beehda Ngad Boadh nyoge e naa akaabe ne gihr remo ne nahg piny ke nyingu. Gihr remo me ngiene teeg kedea adhemuohm tooro ree. 20  1:20 Epi 1:4 Ngo akwany Juoge ne gihr remo me ngiene teeg ke coon e wiih piny poohd kuu acag, unahge kaa awaahn yi gug nihn e naa abeehn Juoge ukahle gihr remo oogo ne naah ne dooj wun. 21  * 1:21 Ruohdh: 5:1; Rom 5:2 Juog ngaa atihng Jeacuu maalo yi thoo ucube ruohdh yihr ngo ayiihu kaa bang Jeacuu, noono e yiiho gihru kedea gaahno gihru naa yi cing Juog.
22  1:22 2:17; 3:8; 4:8; Rom 12:9; Gal 6:10; 2Pii 1:7; 1Jon 4:11 Awaahn ni Juog adhemuohme giihu ge aluoge oogo bang naa ayiihu lume ge adiehr. Ke nying gihn ni e kare nud unud nhyaahre yi cwihnyu ke nying kwaad dhaano utaahngo, adoohng e yaa akuud yiiho ge neehn wun. Kea noono nahgu nyoge me nhyaar rogu ke cwihny cang. 23  1:23 Jon 1:13; Judea 4:12; Jeam 1:18 Wu anyuol nyaahn. Wu kuu atuohl ke rih kohnh dhaano ge rahny, abea wu atuohl ke rih kohnh Ngad Boadh nyoge ge be rahny. Kohnh Ngad Boadh nyoge yoad kaa dhe yoohn lum Juog ge kahl kuowo me guge tooro kedea lum ngo be yiid. 24  1:24-25 Jeam 1:10-11 Bang gihn kohnh dhaano ngo neehn lum ge tal kedea tee dhaano utaahngo neehn thiiw ge lwaar oogo. 25 Abea lum Juog ree be waare. Lum nu e naa Ciig Beer gihn anaa apuohny yihru.

1:1 1:1 2:11; Jeam 1:1

1:2 1:2 2:9; Rom 8:29; Epi 1:4; 2Th 2:13; 2Pii 1:10; 1:19

1:3 1:3 1:23; 2Kor 1:3; Tii 3:5

1:6 1:6-7 2Kor 4:17; Jeam 1:2-3

1:7 1:7 1Kor 3:13

1:8 1:8 Jon 20:29; 2Kor 5:7

1:9 1:9 Rom 5:2; 6:22; Epi 1:14

1:10 1:10-11 Luk 24:46; 1Kor 15:3-4; 2Pii 1:19-21

1:12 1:12 Epi 3:9-10

1:14 1:14 Rom 12:2; Epi 2:3; 4:17-18

1:17 1:17 Mat 6:9; 16:27; Rom 2:6; Jeam 2:1; 1Pii 4:5

1:18 1:18 Mat 20:28; 1Kor 7:23; 6:20

1:19 1:19 1:1-2; Jon 1:29; Tiihy 20:28; 1Kor 5:7; Epi 1:7; Judea 9:12

1:20 1:20 Epi 1:4

*1:21 1:21 Ruohdh: 5:1; Rom 5:2

1:22 1:22 2:17; 3:8; 4:8; Rom 12:9; Gal 6:10; 2Pii 1:7; 1Jon 4:11

1:23 1:23 Jon 1:13; Judea 4:12; Jeam 1:18

1:24 1:24-25 Jeam 1:10-11