1 THECAALOANIKA
Wargahng Umodho Naa Agweed Poale Yihr Yaa Thecaaloanika
Rob Ke Nying Warga
Thecaaloanika e naa anahg ‘geen duohng’ gihr muudiihrya gihr Macedoanya ge anaa yi Dhaahr Roama. Akuud yaa yiiho anaa ayug Poale yea kaano ge anaa aduue ke yoohn Pihlihbi. Kuu aceng keraahyo naa ayug gihn nu ree e yaa Judea mooge mahn akeehl gene piny naa amag tiele gen gihn ayiih yaa padh Judea lum Juog naa anyoadh Poale yihr gen bang gihn anaa adoohng e ka me waahdh gene ne yaa Judea. Poal adhiil aay, naa adoohng luboe teeg ucea Bearya. Arumo batien kaa awahdhe Korindh, e lubo abeehn bang Poal ke ngaa me tiihyo keehde me nyinge Timodhy ke kar kaa ayug nyepinye rog gen kii ngo keew akuud yaa yiiho Thecaaloanika.
Wargahng umodho naa agweed Poale yihr akuud yaa yiiho ge ne Thecaaloanika agweede kaa nying ciihm cwihny gen kedea ne ngweel lubo piny yihr gen ke nying lum Juog. Koohr Juog amuohje ke nying yiiho kedea nhyaahro gihr gen, maa upare ngo yihr gen e kwaad beehdo gihn anaa abeehde keehde ge apoohde e ne bang gen, noono uduoge wudh luube maa abeehn ne tuohl kiin akuud yaa yiiho ke nying duuo gihr Jeacuu. Naa urom ree ke yugo kejea ngad yiiho maa athow e Jeacuu puud kuu aduuo umade yi boadho gihn be gug gihn uduu Jeacuue keehde ne? Kedea Jeacuu ke ngude uduu keehdo ke weehne? Ubeehn Poale urobe ngo yihr gen kejea bar gene maalo ke tiihj ke leng leng e ge ugaahno ke cahng uduu Jeacuue.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1:1
Tihng wihj maalo kedea leej 1:2-3:13
Ciihm cwihny yi dhe yoohn jo yiiho 4:1-12
Rob ke nying duuo gihr Jeacuu 4:13-5:11
Gug rob ke nying ciihm cwihny yi dhe yooh me beer 5:12-22
Gug luube 5:23-28
1
Maahdh
* 1:1 Cihla: 2Kor 1:19; 2Th 1:1; 1Pii 5:12Timodhy: 1Kor 4:17Thecaaloanika: Tiihy 17:1 Poal kedea Cihla, maa Timodhy, wa ne gweehdo yihru, wu yaa ayiiho giih geen Thecaaloanika, wu ge beehda yaa akuud gihr Juog Wuur kedea Jeacuu Kriihjto Ruohdho. Beehn Juoge cube muuny kedea doohr yihru.
Poal Koohr Juog Amuohje Naa Acube Guum Yihr Yaa Ayiiho
1:2-3 2:13; Pihp 1:3; Klo 1:3; 2Th 1:3; 2:13 Jo wan! Juog koohre kwaay wane kaa muohjo ke nying nihn nea wa ukwahyo ke nyingu bang gihn ayuge wun ne yaa ayiiho me ne cohg. 1:3 5:1-2 Juog Wuro koohre muohj wane muohjo ke nying nihn bang gihn wu adoohng ne yaa Jeacuu Kriihjto ke dhe yoohn kaa acubu rogu yihr Jeacuu. Thiow koohr Juog muohj wane muohjo bang gihn wu adoohng ne nyoge maa anahg rogu ke tiihj ke nying Jeacuu bang gihn ngo anhyaaru. Kedea Juog koohre muohj wane muohjo thiow bang gihn lum Juog amagu teeg, e ngo be wiiu keehd me yoadu giih ajohr bang gihn wu ugaahno kejea Jeacuu Kriihjto Ruohdho uduu kedea beeyu aniid Juoge.
1:4 2Th 2:13, 16 Jo wan koohr Juog amuohj wane bang gihn ngo ngahy wane kejea e naa akwany wun ne joe ke nying gihn anhyaare wun. 1:5 1Kor 4:20 Wiiha kuu awul yi kaa abeehn Juoge umeehge Wahy Juog kony wan naa apuohny wane wun. Ciig Beer naa apuohny wane yihru ge kuu anahg luub puoge abea ge anahg luub Juog. Ngo aniid wane thiow e kaa alog Wahy Juoge wun ke dhe yooh me beer naa alihngu Ciig Beer kedea uniidu teeg Juog. Kedea thiow ngo angahyu kejea Ciig Beer rob adiehr naa aniidu kaa abeehd wane beer ke wun. 1:6 Tiihy 17:5-9; 2Kor 6:10; 2Th 3:7, 9 Kaano e rogu aromu keehd Ruohdho Jeacuu maa uroomu ke wan ne guum giih reje e tiihy yaa joohr wun neehn kaa aguum Jeacuue kedea uguum wane giih ajohr. Keehd maa anahge giih me reje ge naa atiihy rogu e Ciig Beer ayiihu ke mihn cwihny gihn ayoadu bang Wahy Juog. Awaahn ni yaa ayiiho giih nii piny Griihg cang kaa aguumu kii ngo alihng gene. Noono ge daahd uguum gene giih ajohr wa maru. 1:8 Rom 1:8 Lum Juog ameehgu nyaay keehd ka me baahr ke Griihg e nyoge ge rob kaa amagu lum Juog teeg kii ngo. Nyingu awiihj ne cohg! Gihn nu e bekihd ngaa me kuu alihng lum Jeacuu yihdh kuohn nu. Noono e gihn me duohng me cahg wane ke robo ke nyingu tooro. 1:9 Jon 17:3; Tiihy 14:15 Adiehr muon gihn me duohng maa arob wane ngo atooro bang gihn ge keed gen, ge naa arubo ke nying kaa aloru wan. Ge arubo ke nying kaa adoohngu ne nyoge maa akweer ke kweehr yiehdhe ge ne wuor kedea ke nying kaa adoohngu ne nyoge me tiihyo yihr Juog Aciehg. Ngahy wane ke nying luub arob gene kejea gihn athob wane ke tiihyo keewu ngo gihn me beer. 10  1:10 5:1-2, 9; Rom 5:9 Ke dhe yoohn kaa arub gene kii ngo, e ngo angahy wane thiow kejea wu koar beehn Jeacuu Waahd Juog, naa ameehg Juoge cahro yi thoo kedea ngo ayiihu kejea Jeacuu wo ulwahge cahng ukihm Juoge nyoge me reje.

*1:1 1:1 Cihla: 2Kor 1:19; 2Th 1:1; 1Pii 5:12Timodhy: 1Kor 4:17Thecaaloanika: Tiihy 17:1

1:2 1:2-3 2:13; Pihp 1:3; Klo 1:3; 2Th 1:3; 2:13

1:3 1:3 5:1-2

1:4 1:4 2Th 2:13, 16

1:5 1:5 1Kor 4:20

1:6 1:6 Tiihy 17:5-9; 2Kor 6:10; 2Th 3:7, 9

1:8 1:8 Rom 1:8

1:9 1:9 Jon 17:3; Tiihy 14:15

1:10 1:10 5:1-2, 9; Rom 5:9