2 KORINDH
Riown Wargahng Poal Yihr Yaa Korindh
Rob Ke Nying Kitaab Ni
Wargahng ni beehda Poal e naa agweed ngo yihr akuud yaa yiiho gihr Korindh kedea yihr jo yiiho cang giih beed yi piny Akaayo.
Wargahng ngo agweed Poale maano e luube ge be beeye kiine kedea akuud yaa yiiho Korindh. Yaaj mooge kiin yaa ayiiho luube me reje arob gene rih Poal abea keehd maano e Poal cwihnye daahd doohr kedea ngo ateede kejea cwihnye umed nea doohr ree yuge yugo.
Warga ngo athobe kaa rob ke nying gihn ne kiine keehd akuud gihr Korindh. Arobe kejea ngo arubo ke luube me teeg ke nying ayaany kedea giih peehm yi akuud yaa yiiho. Ngo anyoadhe yihr gen thiow kejea teeg luub nu e naa ameehg doohr beehno kedea cwihnye adoohng med arumo.
Batiene e Poal arubo ke nying cub nyepinye yihr akuude giih yaa ayiiho yi piny Judea. Wiih warga agooye piny kaa rob ne jaahy ree ke nying luub rob nyoge me kang rog gen kejea ge naa yaa oohr maa adiehr abea Poal beehda ngad oohr maa ngad ucahb.
Kaa Acaan Luub Yi Warga
Lum umodho 1:1-11
Poal kedea yaa akuud Korindh 1:12-7:16
Kuny gihn cub yihr yaa ayiiho piny Judea 8:1-9:15
Poal arubo ke nying ruohdhe ge nahge ngad oohr 10:1-13:10
Gug luube 13:11-14
1
Maahdh Kedea Leej
* 1:1 Gal 1:1Timodhy: 1Kor 4:17 Beehda an, a Poal e akwany Juoge ne ngad oohr gihr Jeacuu Kriihjto wa ka daahd Juoge ke kar cwihnye. An maa Timodhy wado, wa naa aoohr dhog gihn yihru wu akuud yaa yiiho giih Korindh kedea yihr jo ayiiho cang giih beed yi piny Akaayo.
Beehn Juog Wuro ge ke Jeacuu Kriihjto Ruohdho cub gene muuny kedea doohr yihru.
1:3 Epi 1:3; 1Pii 1:3 Muohjo koohr Juog e beehda wur Jeacuu Kriihjto Ruohdho. Juog e ne cwihnye puol, kuny kedea ciihm cwihny ge aay ke bange. Juog e ne ciihm cwihnyo nea wo pahdh yihdh giih me reje. Noono, e yaa pahdh giih me reje wudh gen, cwihny gen ciihmo ciihmo thiow ke dhe yoohn ciihm cwihny gihn ayoado bang Juog. 1:5 4:10; Klo 1:24 Raahm me duohng aguumo tiehd keehd Jeacuu. Wa maano thiow, e ciihm cwihny me duohng uyoado tiehd keehd Kriihjto bang Juog. 1:6-7 4:15, 17 Abea ke kur mar wan, nea wa ayoad gihn me raaje, e gihn nu wa ayoade kaa nying ciihm cwihnyu uyoadu boadh wahy. Nea cwihny wan aciihm e beehda ke nying ciihm cwihnyu thiow beere tee me romu kwaad raahm gihn ayoad wane ke guumo, wa ka guum wane gen. Gaahno gihr wan ke nyingu yea be lwag ree bang gihn ngo ugaahn wane kejea ciihm cwihny gihn acub yihr wan ngo unywaago, bang gihn giih raahm ge ayoadu wa mar wan.
1:8 4:8; Tiihy 19:23; 1Kor 15:32 Jo wan, wa daahd ngo ungahyu giih raahm ge ayoad wan yi piny Aacya. Koohm wan anaa ayihny kwaade tooro, adhaahr wudh wa anaa awaadh wane kejea kar bodho tooro yihr wan keehdo. 1:9 Rom 4:17 Anaa ngahy wane ke cwihny wan, kejea wa akihm ke thoo. Beehda Juog e naa atiihyo wa maano, beere teeg wan, wa keed wan be gaahn wane, abea wa gaahn teeg Juog ngaa weehg nyoge cahro yi thoo. 10  1:10 2Tim 4:18 Wa abeehn Juoge ne lwahg oogo yi cing thoo muon. Kedea gaahn wane gaahno kejea wa udoge ke lwahg oogo keehdo, 11  1:11 4:15; Rom 15:30 nea wu ukwahyo ke nying wan beere wa kony Juoge konyo. Thiow yaa thoohdh ge kwahyo ke nying wan, kway gen yiih Juoge yiiho, ukahle wan oogo yi gihn me raaj. Ke nying gihn ayiih Juoge kwaj gihr gen kedea ke nying gihn nu e nyoge me thoohdh Juog leey gene leeyo ke nying gihn ayiihe kway gen.
Poal Wiihe Awaare Yi Waahdhe
12  1:12 2:17; 1Kor 1:17, 19, 31; 2:13; Judea 13:18 Awaahn ni, wudh wan be laahy bang gihn ngahy wane kaa aduun wan kejea rog wan angahy wane ke kaahno upiny, adoohnge yi beehdo ke wun kedea nyoge mooge. Kedea thiow giih atiihy wane ke nyingu ge adoohng wa Juog e naa atiihy gen bang gihn ge atiihy wane kaa tiihy ngaa maa abiohgrwaal me toohd tooro yea. Tiihy gihn nu beehn ke bang Juog kedea muuny gihre e naa ameehg wan tiihj wa gihn nu padh nud wihj gihr dhaano utaahngo. 13-14  1:14 5:12; Pihp 2:16 Wa be gweehdo yihru kaa nying gihn me kwihyu. Wa gweed gihn me romu ke kwaano kedea ungeyu ngo. Keehd maano, e giih mooge me ngahyu ke nying wan ge tooro, abea ngo gaahna gaahno kejea giih poohd kwihyu ke nying wan ge ungeyu cahng moogo. Nea ge angeyu, e naa ka ubahnge wudhu buu ulaahy ke nying wan wa ka ubahnge wudh wan buu ulaahy ke nyingu cahng uduu Jeacuu Ruohdhe.
15  1:15-16 1Kor 16:5-6 Ngo ngahya kejea gihn nu aroba beehda gihn maa adiehr. E naa gihn agweehga beehn bangu umodho beere wu dooj Juoge dooyo tiel ariow. 16 Ngo agweehga ne kahnho ke bangu ne liew wun, ci bara piny Macedoanya. Nea a uduuo ke yoohn Macedoanya, e a ukahnho ke bangu keehdo. Kaano e naa ka udooj Juoge wun tiel ariow. Batiene e waahdha gwiiru gwiiro ne bar maalo ke waahdh ne ci yi piny Judea. 17  1:17 1Kor 4:18-19 Ka moogo e yihru ne piehj kejea ke nying gihn e waara wiiha ke nying gihn agweehga? Ngo anaa agweehga ne cohg kejea wu uliewa ne? Wale a ngad toohd me gihn roba be tiihya wa mar dhaano maa now?
18  1:18 1:23 Bekihde! Wa kaano bahnge Juog be rubo ke toohd nu, e a thiow a padh dhaano now. Gihn aroba yea be waara. 19  1:19 Tiihy 18:5 Timodhy maa Cihla kedea an wa arubo yihru ke nying Jeacuu Kriihjto Waahd Juog ge beehda ngaa me lume be waare kedea be rubo ke toohd. 20 Bang gihn giih aceg Juoge piny kejea ge utiihye, ge atiihye kaa dhe yoohn Jeacuu Kriihjto. E naa gihn beehno ne rob kejea “E noono” nea wo apiih ne leej Juog. 21 Beehda Juog ni acielo e naa ayug wan kedea wun ne nyoge maa amag lum Jeacuu. Beehda Juog e naa akoy wan kedea wun oogo ne joe. 22  1:22 5:5; Rom 8:15-16, 23; Epi 1:13-14 Alaamo akedh Juoge rogo thiow kedea ucube Wahy Juog yihro ne beehdo yi cwihnyo ne nyoadh ngo kejea wo beehda joe. Wahy Juog gihn acub e naa muuny acub ne mieg won kedea ne nyoadh giih beeye ge uyoado.
23  1:23 11:31; 13:2; Rom 1:9; Pihp 1:8; 1Th 2:5; 2Th 2:10 Juog ni acielo e naa cuud gihra ke nying gihn bahnge a kuu abeehn ne liew wun. A kuu abeehn ne liew wun beere cwihnyu be rahny bang gihn a beehn ne cuow wun. 24  1:24 1Pii 5:3 Padh wa naa jo doong teed gihn yiihu. Abea wa utiihyo ke wun ne yug cwihnyu med bang gihn beehda yiiho gihru e ne yug wun teeg.

*1:1 1:1 Gal 1:1Timodhy: 1Kor 4:17

1:3 1:3 Epi 1:3; 1Pii 1:3

1:5 1:5 4:10; Klo 1:24

1:6 1:6-7 4:15, 17

1:8 1:8 4:8; Tiihy 19:23; 1Kor 15:32

1:9 1:9 Rom 4:17

1:10 1:10 2Tim 4:18

1:11 1:11 4:15; Rom 15:30

1:12 1:12 2:17; 1Kor 1:17, 19, 31; 2:13; Judea 13:18

1:13-14 1:14 5:12; Pihp 2:16

1:15 1:15-16 1Kor 16:5-6

1:17 1:17 1Kor 4:18-19

1:18 1:18 1:23

1:19 1:19 Tiihy 18:5

1:22 1:22 5:5; Rom 8:15-16, 23; Epi 1:13-14

1:23 1:23 11:31; 13:2; Rom 1:9; Pihp 1:8; 1Th 2:5; 2Th 2:10

1:24 1:24 1Pii 5:3