3
Piihter Ngaa Me Tiene Abaahl Ameehge Waahdh
3:1 10:3, 9, 30 Cahng man e cahng alaahngo kar caang kwaj, Piihter kedea Joon ge anaa acaa yi laaro gihr Wod Juog gihr Jeruucalem. 3:2 14:8 Naa awahnh gene buud Wod Juog e dhaano maa anyuol e tiene adwaany aniid gene niido dhe baab oaj me ne yi dwaar, e ngo apiih. Anahg kare me na kwaaye kaa cub yea beere ngo ukwahyo yihr yaa beehn yi laaro gihr Wod Juog Jeruucalem. Naa aniide Piihter maa Joon e ge caa yi laaro gihr Wod Juog, e cinge athaange thaango yihr gen e kwaj gen. Maa atal nying gene ne maany nyin, noono maa akoohb Piihtere yihre kejea, “Luu wongi bang wan.” E nyin wonge aloge ke bang gen ne maany gihn ucub gene yihre.
Maa acahg Piihtere rob yihre, “Ngiihny me cuba yihri tooro. Abea gihn nud yihra ucuba yihri. Ke teeg Jeacuu Kriihjto, ateeda yihri kejea aj maalo ucaahdhi.” Umag Piihtere bad kwiihye ukonye ngo ke yedh maalo wudh tiene. Ke wong kaano e tiene naa anaa abaahl ge ake doohng teeg urome waahdh. 3:8 14:10; Jon 5:14 Noono ucuunge wudh tiene ne cohg kedea uthube thubo ke waahdh. Ucidhe yi laaro gihr Wod Juog keehd gen e ngo muohj koohr Juog kedea e caahdh kaa waahdh ngaa me cwihnye med. Amahr yaa anudo nyin aniid gene e ngo ucaahdho e ngo muohj koohr Juog. 10 Naa angey gene ngo kejea beehda nyin na piih dhe baab, e ge ake gaahy kedea uriihr wudh gene yi kwaad gihn ayug ree rih nyin.
Kob Piihtere, “Teeg Jeacuu E Naa Athiehdh Dhaano”
11  3:11 5:12; Jon 10:23 E nyin angeehr batien Piihter maa Joon ucidhe ke gen kar Aar Caloamon ka kwahy yaa yiihoe yea.* 3:11 Yaa ayiiho ge ne kwahyo ke kaa nyinge Aar Caloamon. Naa aniid nyoge gen, e ge ake gaahy keraahyo maa agoohd gene kaa amahd yaa ayiihoe yea e thaahdh gen teeng gene teengo. 12 Naa aniid Piihtere nyoge e ake thubo ke rob yihr gen kea, “Jo wan, wa wu agaahy yi gihn atiihy ree ni! Gihn e ne tal nyingu ne maany wan! Nea maru e ngahdu kejea beehda wan cog wa naa athiehdh ngaan anaa abaahle ne! Ka moogo thiow wudhu aparu kejea tee ayoad wane ke nying gihn nahg wane nyoge maa acub rog wan yihr Juog ne! 13  3:13 2:33; 7:32; Luk 23:13-23 Adiehj yi gihn atiihy ree e man: padh wan, wa naa athiehdh nyin. Ngaa athiehdh ngo beehda Jeacuu ke ngude. Ngo athiehdh bang gihn Juog, ge kuow, 3:13 Piihter naa arube ke dhog Judea e ngo ake rubo ke nying Juog gihn wuor ge kuow gene ge cuohn naa Abraahm maa Yijaag kedea Jeakob kedea ge kuow gen mooge thiow. bad Waahde atihnge maalo naa acube teeg tiihy giih me gaahy nyoge yihre. Abea jo doong Judea ge akweer ke Waahd Juog maa apahdh gene rih ngo uteel gene ngo nyum Paantuj Pilaato ruohdh. Naa akoohb Pilaate kea Jeacuu lonye lonyo bang gihn awuohj maa ayoade rih ngo tooro, e lum Pilaato amaan gene kob gene Jeacuu be daahd gene. 14 Jo doonge ge adaahd ubeehn Pilaate unahge Jeacuu! Jeacuu ge Juog ke ngude e naa aoohr ngo ni! Ngaa me kihd awuohj maa atiihye tooro! Naa akoohb Pilaate kea Jeacuu lunye ke oogo, e ge ake kweer kob gene nahge ke Jeacuu e ne nahg abea ngaa me raaj maa anahg dhaano e ne luny Pilaate oogo. 15  3:15 2:23-24; 4:10; 5:30-31; 10:39-40; 13:30; 17:31; Judea 2:10 Beehda jo doonge giihu ge naa anahg ngaan nyoadh dhe yoohn kuowo yihr nyoge. Abea Juog kuu atiihyo ke kwaad tiihy gen noono. Ngo ameehg Juoge cahro naa athowe. Wa naa cuude giih aniid Jeacuu ke nying wan batien kaa acahre. 16  3:16 Mat 9:22 Lum teed wane yihru e aman: nyin ni, beehda Jeacuu e naa athiehdh ngo.
17  3:17 Luk 23:34; 1Tim 1:13 “Jo wan, gihn atiihyu naa anahgu Jeacuu gihn ni yea ngo kwihyu. Abea jo doonge giihu nahg Jeacuu anaa acub gene yi cwihny gen. 18  3:18 5:42; Luk 24:27, 44-46 Juog coon umodho ngo anaa ateede yihr yaa agamloohngjuog kejea, ‘Ngad Boadh nyoge udhiil thoo.’ E naa kaa abeehn lum Juog upahdhe kare wa kaa adaahde. 19  3:19 2:38 Jo paar wan, nea neehn maano e kea maanu anyoohne giihu naa ayugu maa yiihu ngo kejea Jeacuu e naa ngaa aoohr Juoge. Noono e anyoohne giihu ge uwii Juoge piny yihru. 20 Wa gihn nu e kaa ugwiiru rogu ne koar beehn Jeacuu Kriihjto. Ngo uduu bang gihn e naa ngaa akwany Juoge coon ne Ngad Boadh wun. 21 Jeacuu dhiil beehdo Maalo kun ca, uwahdhe yi cahng ubeehn nyepinye cang uduog Jeacuue gen kar gen ne dug, wa kaa anaa ateede ngo coon keehd leehb yaa agamloohngjuog. 22  3:22-23 Tiihy 7:37 Moaje anaa arubo thiow kejea,
‘Juog ge Ruohdhu ni,
ngad paaru uoohre naa agamloohngjuog wa kaa aoohre an.
Dhiilu luub urobe yihru ke lihngo.
23 Kwaad ngaan ukweer ke yiih lume
ukoy oogo kiin yaa Juog urwaahny wonge.’
24  3:24 3:18 Ngahda yaa agamloohngjuog cang uwahdhe Camweel maa yaa abeehno ke batiene ge anaa arubo kaa nying beehn Jeacuu ge beehne ne boadh won ne? Dhiilu lum gen ke lihngo.
25  3:25 Gal 3:8, 16 “Yaage kaa ya, beehda gihr ngudu awaahn ni, uyiihu lum Juog bahng gihn giih ateed Juoge yihr yaa agamloohngjuog ge ngahyu kedea bang gihn anahg yaa tien paaru ge naa amad lubo ke Juog. Paru wudhu yi gihn anaa arob Juoge yihr Abraahm naa akoohbe kea,
‘Nyoge cang ne dug ungoom kan
ge udooja kaa dhe yoohn kwaayi.’
26  3:26 13:46; 18:6; Rom 1:16 En naa kaa abeehn Juoge ukwanye ngaa na tiihyo yihre noono maa aoohre ngo yihru umodho ne dooj wun nea kwaad dhaano giih anyoohne ge wiie wiio.”

3:1 3:1 10:3, 9, 30

3:2 3:2 14:8

3:8 3:8 14:10; Jon 5:14

3:11 3:11 5:12; Jon 10:23

*3:11 3:11 Yaa ayiiho ge ne kwahyo ke kaa nyinge Aar Caloamon.

3:13 3:13 2:33; 7:32; Luk 23:13-23

3:13 3:13 Piihter naa arube ke dhog Judea e ngo ake rubo ke nying Juog gihn wuor ge kuow gene ge cuohn naa Abraahm maa Yijaag kedea Jeakob kedea ge kuow gen mooge thiow.

3:15 3:15 2:23-24; 4:10; 5:30-31; 10:39-40; 13:30; 17:31; Judea 2:10

3:16 3:16 Mat 9:22

3:17 3:17 Luk 23:34; 1Tim 1:13

3:18 3:18 5:42; Luk 24:27, 44-46

3:19 3:19 2:38

3:22 3:22-23 Tiihy 7:37

3:24 3:24 3:18

3:25 3:25 Gal 3:8, 16

3:26 3:26 13:46; 18:6; Rom 1:16