JUDEA
Wargahng Agweed Yihr Yaa Judea
Rob Ke Nying Warga
Warga gihn agweed yihr yaa Judea ngo anaa aoohr ke yihr teehng jo yiiho maa adaahd paahr caahn yi yiiho gihr gen ke nying gihn abar nyoge maalo ke dhahl yihdh luub gen. Ngaa agweehdo cwihny yaa nu ge aciihme yi yiiho gihr gen, ke dhe yoohn rob kejea Jeacuu adiehr e naa gug ngaan acub Juoge luohnge yihr ngo ne nyoadho. Ngaa agweehdo ngo nyoadh nyepinye adahg maa adiehr yi gihn ni.
Jeacuu e naa Waahd Juog ne naang. Wuohdo maa adiehr ayoade bang wahn ke dhe yoohn giih bahng e aguume. Jeacuu wiihe ne maalo keew agamloohngjuog giih arub nyoge ke nying gen yi kitaab gihr anweehd acoon, bang gihn ngo beehda waahd Juog. Wiihe ne maalo thiow yihr wuohdjuog kedea Moaje ke ngude.
Ngo anyoadh Juoge kejea Jeacuu beehda ngad lam giih kweehr ne naang kedea wiihe ne maalo yihr yaa lam giih nii kitaab anweehd acoon.
Ngaa maa ayiiho lwahg oogo yaa adhemuohm, maa lwahr kedea thoo kaa dhe yoohn Jeacuu. Jeacuu, e beehda Ruohdh yaa lam, e ne boadh wahy maa adiehr. Boadh wahy gihn cube be room ke mar kwaj Juog gihr yaa Judea ge na yug giih kweehr e laahy ge ne nahg piny.
Ngaa agweehdo nying jo yiiho akwaye umag gene yiiho gihr gen teeg. Nying gen akwaye kaa dhe yoohn ucaale gihr nyoge me ngahj maa anaa amag yiiho gihr gen yi Dhaahr Yijarael. Nying ge akwaye tiehd ne bar maalo ke yiiho gihr gen uwahdhe guge e nying gen naa bang Jeacuu. Cwihny gen aciihme yi guum giih bahng ge rom pahdh wudh gen. Ngo arubo yi gug warga ke nying cohg lubo kedea toohn nyoge.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho gihr Jeacuu ngaa acub Juoge loohnge yihr ngo ne nyoadho 1:1-3
Ka ne wiih Jeacuue maalo yihr wuohdjuog 1:4-2:18
Ka ne wiih Jeacuue maalo yihr Moaje kedea Jocwa 3:1-4:13
Ka ne wiih Jeacuue maalo yihr yaa lam 4:14-7:28
Ka ne wiih Jeacuue maalo yihr doohr gihr anweehd 8:1-9:28
Ka ne wiih Jeacuue maalo yi giih kweehr 10:1-39
Ka nahg yiihe lum umodho 11:1-12:29
Gug puohny kedea gug luube 13:1-25
1
Wu jo wan ge ayiih lum Juog! Ngo beehda gihn me ngahj. Coon Juog na urubo yihr yaa agamloohngjuog ne rob yihr ge kuowo. Noono ubeehn yaa agamloohngjuoge urob gene giih daahd Juoge ke robo yihr nyoge ke dhog yiehdhe me thoohdh. * 1:2 Waahd: 5:8Cag: Jon 1:2; Klo 1:16; Judea 11:3 Abea awaahn ni, naa adaahd Juoge ngo urobe gug loohnge giihe e dhaano aoohre. Ngaan nu cuohn e Waahd Juog. Waahd Juog e naa akwany Juoge ne cub yihdh giihe kedea umeehge ngo cag maalo ge ke piny. 1:3 2Kor 4:4; Klo 1:15Ukwiihj: 8:1 Bang gihn Waahd Juog tee mare room kaa mar Juog, e naa gihn beehn nyepinye uwuor gene leebe kedea ubeehd gene kaa dhe yoohn beehd acub Juoge yihr gen. Waahd Juog gihn acielo ni, e naa agwiir doohr kiin Juog ke won. Doohr ayuge kiino naa anahge ne gihr remo me luog won beere dhe yoohn ci Paar Juog ke yoado. Naa athume ke tiihy gihn acub Juoge yihre, e ngo ado Paar Juog kaa alore yea ucube wiih koom ruohdh ukwiihy Juog.
Jeacuu Wiihe Ne Maalo Rog Wuohdjuog
1:4 Epi 1:21; Pihp 2:9 Waahd Juog wiihe ne maalo yihr wuohdjuog bang gihn nying waahdo, e acub Juoge yihre, be room ke nying man cuohn ne ngad wuohdo. Nying waahdo yihre ne leej me duohng yihr man cuohn ne wuohdo. 1:5 Mat 3:17; Tiihy 13:33; Judea 5:5 Coon, Juog yaay me duohng anaa ayuge ne cub alaam kwaar yihr ngaa me duohng me mag paajo ke nyinge. Wuohdjuog ge anudo thiow. Kob Juoge yihr ngaan ucube alaam kwaar yihr ngo kea,
“Me neehn cahng tihn yih naa ngaan ngahya
naa acuba yaa alaam kwaar ne mag yaa upiny ke nyinga.
A daahd nyoge cang ungahy gene ngo
kejea giih tiihyi ge beehda giih aroba yihri.”
Ea yi lum nu acaadhu beer, ne wuohdjuog maa arub Juoge yihre kejea alaam kwaar acube yihr ngo ne mag yaa upiny ne? Bekihde! Juog kuu akuong rob wa gihn nu! Gihn arob Juoge cahng acube alaamo anaa agweed yi kitaab. Akob Juoge kea,
“Kihd gihn akob naa wuohnjuog wuore ngaa acuba alaam kwaar yihre
bang gihn beehda ngaa me duohng nyume.”
Gihn arob Juoge ke nying wuohdjuog agweed yi kitaab Juog. Arob Juoge kea,
“Wuohdjuog ge acaga ne wuor an kedea beere ge laara kaa oohro.”
Abea maa arob Juoge ke nying Waahd Juog ngo agweed thiow yi kitaab. Akob Juoge kea,
“Gihn me kahl alaamo oogo yi ngahyi tooro
kedea yih beehda ngaa me nyoge ngahyi kaa maa beer mee.
Yih ngaa maa abiohgrwaal.
Ngaa me nhyaar tiihy gihn me beer
kedea me maan tiihy gihn me raaj.
Ke nying gihn nahgi ngaa maa abiohgrwaal
e naa gihn akwanya yihn ucuba alaamo yihri ne mag yaa upiny ke nyinga.
Cahng akwanya yihn yaa wuohdjuog cwihny gen amihno cang
kedea upuoj gene yihn keraahyo.”
10 Anaa agweed yi kitaab kejea
Juog arubo yihr Ruohdh alaamo thiow kea,
“Anahg yihn naa acag maalo ge ke piny umodho coon.
11-12 Cahng gug piny, maalo ge ke piny
ge utooro unahge yihn nuu udoohng,
bang gihn gihn muu ujag yihn utooro.”
13  1:13 8:1 Juog anaa akuong rob cahng acielo yihr wuohnjuog neehn maa anaa arube yihr Waahd Juog kea,
“Piihi ukwiihya kan wiih koom ruohdh uwahdhe ka utaaya yaa mahni?”
14 Bekihde! Juog kuu arubo wa gihn nu yihr wuohnjuog. Bang gihn wuohdjuog ge ne oohr bang yaa daahd Juog uboadhe wahy gen.

*1:2 1:2 Waahd: 5:8Cag: Jon 1:2; Klo 1:16; Judea 11:3

1:3 1:3 2Kor 4:4; Klo 1:15Ukwiihj: 8:1

1:4 1:4 Epi 1:21; Pihp 2:9

1:5 1:5 Mat 3:17; Tiihy 13:33; Judea 5:5

1:13 1:13 8:1