12
Jeacuu Awiihr Ke Mow Me Ngwaahy
(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)
12:1-3 11:1-2 Jeacuu awahnh geen Bathany maano e adoohng nihn abiihjbeciel unahge cahng Yaan Amono. Laajoruj ngaa anaa atahng Jeacuue ucahre yi thoo ngo abeed Bathany. 12:2 Luk 10:40 Cam anaa agwiir Maarthae yihre paar ge Laajoruj. Maartha e naa anaa apiih buud gen kaano acahm gene cahmo. Laajoruj anaa apiih tiehd ke gen ne cam. 12:3 Luk 7:37-38 Maa abeehn Maarya ukaabe udhoohmo me yea ne mow me ngwaahy me ngiene teeg keter uwiihre tien Jeacuu kedea uwuunye tien ngo keehd yiehj wiihe. Maa abeehn mowe upaahnge yea wod ke ngwahje.
12:4 6:71; 13:2, 27; 18:2 Maa akoohb Juudo Yijkaariod ngad waahdh Jeacuu, ge e nuu ubeehn ne luom ngo kea, 12:5 Mat 19:21; Jeam 2:15-16 “Gihn ge bahnge mown ni be ne ngeew oogo beere amahr ngiihny me thoohdh ge yoad ge ke paahngo yihr nyoge maa angoohng? Ngiihny ne yoad ge ne nahg kar koog gihr dhaano yi wong acielo.” Gihn nu kea robo kaa nying gihn anhyaare nyoge maa angoohng, abea ngo anahg ngad kahw me na ukahbo rog ngiihny na cub yihre ne maa. Anahg en ne mag ngiihny yoad yaa waahdh Jeacuue bang nyoge.
12:7 19:40 Maa abeehr Jeacuue lume kobe, “Wiiu dhaahr ni utiihye gihre ne tiihye. Keá ngaa gied ngo! Ngo beehda gihn maa agwiir ke coon kejea mown ngo akan kaa nying cahng thona. Yaa angoohng ge beehdo e ge nud ke wun ke cahng cahngo. Abea a buu kwaay nudo ke wun.”
12:9 11:43-44 Naa alihng amahr yaa Judea ngo kejea Jeacuu ngo ne Bathany, e ge acidho ne maany Laajoruj ge atahng Jeacuue maalo yi thoo kedea ge acidh thiow ne maany Jeacuu. 10 Noono e jo doong yaa lam ge athubo ke daahd dhe yooh me nahg gene Laajoruj kedea Jeacuu thiow. 11  12:11 11:45 Ge adaahd unahg gene Laajoruj bang gihn beehda ke nyinge e naa abeehn yaa Judea me thoohdh udoohng gene ne yaa Jeacuu.
Ngad Boadh Nyoge Awahnh Jeruucalem
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Ruuwow e amahr akuud yaa Judea ge anaa abeehn yi yaay, ngo alihng gene kejea Jeacuu ngo nii yooh ne beehn Jeruucalem. 13  12:13 Mat 27:42; Jon 1:49 Maa atoohng gene ageehbe kedea ucidh gene ne lore e ge ukwaago kob gene,
“Wuoro Juog.
Dooj Juoge ngade ge abeehno ke yoohn Paar Maalo.
Juog dooj ruohdh yaa Yijarael.”
14 Maa abeehn Jeacuue uyoade akaja maa apaahre wiih ngo wa kwaad kaa anaa agweede yi kitaab Juog,
15 “Wu keá tudo,
wu yaa Jeruucalem,
maanyu ruohdh ne ca beehn nu
e ne wiih akaja me poohd thiin.”
16  12:16 2:22; 17:1 Giih nu ayug rog gen yihdh gen kuu anaa aguo jo waahdhe ke deado kejea ge beehda giih maa agweed yi kitaab Juog ke nying Jeacuu. Abea batien kaa acahre ke dhe yooh me gaahy nyoge e naa angey gene ngo kejea giih maa agweed ke nying Jeacuu ge aniid gene e rog gen tiihy gene tiihyo.
17  12:17 11:42-45 Amahr yaa anudo keehd Jeacuu ge anaa atahnge Laajoruj yi thoo gihn atiihy ree anaa abeehn gene ne nyaay piny yihr nyoge. 18 E naa gihn ameehg amahr nyoge beehn ne lor Jeacuu ke nying gihn teeg e anaa ayuge ni. 19  12:19 11:48 Maa arub Paarijea ke rog gen kob gene, “Gihn me romo ke yugo tooro ne weey weey. Niidu kaa abuodh amahr nyoge me thoohdhe batiene!”
Yaa Griihg Me Daahd Jeacuu
20 Anudo ke yaa Griihg maa anaa kiin yaa anaa acidho yi yaay ne wuor Juog. 21  12:21 1:44; Luk 19:3; 23:8 Noono e ge abeehn bang Pihlihb. (Pihlihb anahg ngad Bedhceada ge beehda geen Gaalili). Gihn nu e ge arubo yihre kob gene, “Ruohdh! Wa daahd ucidh wane bang Jeacuu.”
22 Maa abeehn Pihlihbe urobe lum nu yihr Andrya kedea uaay gene tiehd ucidh gene ne rob gihn ateed yaa Griihge yihr Jeacuu.
23  12:23 2:4; 12:16 Abea ngo abeehr Jeacuue yihr gen kea, “Cahng ngo abeehno ge ubeehnu wu yaa padh Judea uromu doohng ne nyoge maa ayiih Juoge ne yaae thiow. Gihn nu ree uyuge ge ubeehn Juoge umeehge tee gihre niido ke dhe yoohn gihn utiihy ree riha. 24  12:24-25 Mat 10:39; 16:24-25; 1Kor 15:36 A rob gihn maa athiir yihru. Nea a athow e nyoge me thoohdh Juog beehn gene ke ne ngahyo. Thona uroomo ke wong beehlo nea ke piidho e ngo kuong thoo batiene e ngo utuuyo kedea uciege. 25 Kwaad ngaa yug gihn nhyaare cog kedea ukoare gihn me pahdh wiihe, e ngaan nu kuowo me guge tooro be yoade. Abea kwaad ngaa nhyaar buodh batiena keehd me padh ngaan ngo Ujudea kedea ubeehn nyoge cang umahd gene rih ngo, e yihre unaa kuowo me be gug. 26  12:26 14:3; 17:24 Kwaad ngaan tiihy yihra dhiile batiena ke buodho beere ngo caa ka nuda yea. Kaano e nuu ubeehn Wura umoare wiih ngaa tiihy yihra keehd me padhe Ujudea.
Jeacuu Urubo Ke Nying Thone
27  12:27 12:23; Mat 26:38 “Awaahn ni cwihnya urahmo, abea roba gihn? Koohba kaa, ‘Abaa Wura kuohma keá meehg raahm wa ka ngahya raahm gihn uyoada ni?’ Abea utiihya ke ne diih keehdo abea anahg ke nying raahm ngo e naa abeehna wiih piny! 28  12:28 17:1; Mat 3:17; 17:5 Abaa Wura nyoadh teegi yihr nyoge wiih piny kan.”
Kaano e duol ake lihngo ke yoohn Paar Maalo kobe, “Tee ngo beehde e ngo anyoadha kedea ngo udoga ke nyoadho keehdo.” 29 Akuud nyoge giih anudo kaano duol alihng gene ke yoohn Maalo maa akoohb nyoge mooge kejea, “Kodh e naa amaahr.” Abea nyoge mooge kob gene, “Beehda wuohnjuog e naa arubo keehde.”
30 Maa abeehr Jeacuue ngo yihr gen kea, “Duol gihn nu ngo kuu arubo kaa nying kony an, abea arubo kaa nying kony wun. 31  12:31 5:22; 14:30; 16:11 Awaahn ni e ne beehn Juoge ukihme yaa wiih piny kedea Juog ngad atiihb ukeehg, ge raany wiih ngoom ngo urieme oogo wiih koom. 32  12:32-34 3:14 Abea cahng ugur an wiih yaadh maa ariihw ne naah, e nyoge ge umeehga beehn banga.” 33  12:33 18:32 (Gihn nu arob Jeacuue ne nyoadh dhe yoohn ka unahge kii ngo).
34  12:34 Jon 12:23; 3:14 Noono e ngo abeehr nyoge yihre kob gene, “Wa arob loohng Moaje kejea Kriihjto ubeehdo e ngo be thow. Gihn ge rubi kobi, ‘Ngaa adoohng ne dhaano utaahngo ngo uthow utihnge maalo.’ Beehda ngaa e naa adoohng ne dhaano utaahngo?”
35  12:35-36 7:33; 8:12 Noono e ngo arob Jeacuue yihr gen kea, “Daahr meeny piny ngo poohd ubeehdo ke wun ka me thiin mee. Baru maalo ke waahdhu ka poohde daahr nud ke wun beere muudho wu be moale piny. Bang gihn ngaa caahdh kii yi muudho ka cea yea ngo kwihye. 36  12:36 5:13 Yiihu luma a ngaa cub daahr yihr nyoge maano e ngo poohd nud ke wun, beere wu udoohng ne nyethen ngaa cub daahr yihr nyoge.”
Judea Ge Abar Maalo Ke Kweer Ke Lum Jeacuu
Ge athume ke rob luube giih nu e Jeacuu a'aay ucea ne pahno ka me be yoad ree yihr gen. 37  12:37 16:9 Keehd maano abeehn Jeacuue uyuge amahr giih me thoohdh me gaahy nyoge nyum gen, e poohd e ge ukweer ke lume. 38  12:38 Rom 10:16 Giih nu cang rog ge ayug gene beere luube giih agamloohngjuog ge cuohn ne Yicaaya ge dhiil pahdh kar gen naa athere wa kwaad kaa agweede naa,
“Juog, bekihd ngaa maa anaa alihng giih arob wane
kedea utoor dhaano maa adead giih tee ge atiihy Juoge.”
39 Ge kuu ayiiho bang gihn arob Yicaaye thiow kea,
40 “Kob Juoge kea,
‘Bang gihn wudh gen aciehg gene
ukweer gene ke yiiho,
udoohng wa an naa aciehg wudh gen
utoor ka maa angey gene yi luma.
Ge naa arom ke thiehdho
nea wudh gen be ne ciehg gene.’ ”
41 Giih ni ge arob Yicaaye bang gihn kaa amoar wiih Jeacuu kii ngo anyoadh yihre yi laahg e naa gihn arube ke nying ngo.
42  12:42 2:23; 9:22 Abea keehd maano, e Judea me thoohdh maa ruohdh paajo lum Jeacuu ayiih gene. Abea ke nying Paarijea e ge atud ke nyoadh rog gen bang gihn ge beehn gene ke ne riem oogo yi wod amaad. 43  12:43 7:18 Bang gihn Judea giih nu, nea yihr gen e leej gihn ayoad gene bang nyoge e ne wiihe ne maalo yihr man yoad gene bang Juog.
Padh Jeacuu E Ne Kihmo
44  12:44 5:24 Kaano e Jeacuu lubo angweele piny ke duol me teeg kobe, “Kwaad ngaa ayiih luma, kuu ayiih lum mara ke nguda abea beehda lum ngaa aoohr an e naa ayiihe. 45  12:45 14:9; 5:18 Kwaad ngaa alog cwihnye ne maany an, e ngaa aoohr an e naa ayiihe. 46  12:46 12:35-36 A beehda daahr gihn abeehn ne meeny wiih piny kedea kwaad ngaa ayiih luma be cahg beehdo yi muudho keehdo.
47  12:47 3:17; 5:22 “Abea ngaa alihng luma kedea akweer ke wuor ngo, e ngo be kihma. A abeehn wiih piny kan ne boadh nyoge. A kuu abeehn ne kihm nyoge. 48 Kwaad ngaa kweer ke lihng luma kedea luma be yiihe nud ke gihn muu ukihm en. Gihn ukihm en beehda luuba ge ateeda ni ge nuu ukihm en yi cahng gug piny. 49  12:49 7:16-17 Bang gihn, luub roba ge padh luuba abea Wura e aoohr an ni e naa acub tee yihra kedea uteede ngo yihra kejea roba gihn teeda. 50  12:50 4:34 Ngo ngahya kejea tee gihn cube yihra ni e naa dhe yoohn boadh wahy me be gug. Neehn maano kwaad gihn roba e naa gihn arob Wura yihra.”

12:1 12:1-3 11:1-2

12:2 12:2 Luk 10:40

12:3 12:3 Luk 7:37-38

12:4 12:4 6:71; 13:2, 27; 18:2

12:5 12:5 Mat 19:21; Jeam 2:15-16

12:7 12:7 19:40

12:9 12:9 11:43-44

12:11 12:11 11:45

12:13 12:13 Mat 27:42; Jon 1:49

12:16 12:16 2:22; 17:1

12:17 12:17 11:42-45

12:19 12:19 11:48

12:21 12:21 1:44; Luk 19:3; 23:8

12:23 12:23 2:4; 12:16

12:24 12:24-25 Mat 10:39; 16:24-25; 1Kor 15:36

12:26 12:26 14:3; 17:24

12:27 12:27 12:23; Mat 26:38

12:28 12:28 17:1; Mat 3:17; 17:5

12:31 12:31 5:22; 14:30; 16:11

12:32 12:32-34 3:14

12:33 12:33 18:32

12:34 12:34 Jon 12:23; 3:14

12:35 12:35-36 7:33; 8:12

12:36 12:36 5:13

12:37 12:37 16:9

12:38 12:38 Rom 10:16

12:42 12:42 2:23; 9:22

12:43 12:43 7:18

12:44 12:44 5:24

12:45 12:45 14:9; 5:18

12:46 12:46 12:35-36

12:47 12:47 3:17; 5:22

12:49 12:49 7:16-17

12:50 12:50 4:34