14
Jeacuu Cwihny Jo Waahdhe Aciihme
14:1 14:27 Maa akoohb Jeacuue kea, “Wu keá diero. Yiihu lum Juog kedea yiihu luma thiow. Paar Wura yea ne wuude me thoohdh kedea a caa ne gwiir kuohn beehdo giihu. Nea ngo be ne naa wa gihn nu, e gihn be naa arobo yihru. 14:3 12:26 Abea ge aaya ne cidh ne gwiir kuohn nu, e a uduu bangu ne kaab wun beere wu kedha ke ka beeda. Kun caa yea yoohn ngo ngahyu.”
Jeacuu E Naa Yooh
* 14:5 Thoamaj: 20:24 Maa arub Thoamaje yihre kea, “Ruohdh ka ci yea kwihy wane: dhe yoohn cidh bangi ungahy wane ke ne diih?”
14:6 Judea 10:20 Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “A naa yooh a naa gihn maa athiir maa a naa kuowo. Ngaa me rom wahdh bang Wura tooro nea ngo be kahnh kaa banga. 14:7 8:19 Nea a nuu ngahyu ne cohg e a beehda ngaa, e Wura nuu ngahyo thiow. Kedea me neehn bad cahng tihn ge ngahyu an ne cohg, e Wura ngo ngahyu thiow.”
Maa akoohb Pihlihbe kea, “Ruohdh meehg wan niid Wuru ke nying wan utoor gihn mooge me daahd wane.”
14:9 12:45 Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “A dhiilu kaa ngahyo bang gihn a abeehdo ke wun ke ka me laaj. Ngaa aniid an e Wura aniide! Gihn ge dogi rob kejea, ‘Nyoadh Wuru yihr wan?’ 10  14:10 3:35 Ngo be yiihi kejea a beehda anweehd ke Wura kedea Wura beehda anweehd ke an ne? Luube giih ni teeda yihru ni ge padh luub muua keeda. Abea ngo beehda Wura ge anweehd keehd an e ne tiihyo. 11  14:11 5:18, 36; 10:37-38 Dhiilu luma ke yiiho nea a urubo yihru kejea Wura anweehd keehd an kedea a anweehd keehd Wura. Nea maano be yiihu kea yiihu ke nying giih gaahy nyoge ge niidu e ge tiihya tiihyo. 12 Gihn ni roba yihru beehda athiir: kwaad ngaa ayiih luma utiihyo ke kwaad giih me neehn giih teeg ge tiihya ni. Giih me teeg me yoohm wudh muu atiihya ge rome kaa tiihyo, bang gihn a ado bang Wura. 13  14:13 15:16; 17:1 Kedea gihn peehnyu ke nyinga ngo tiihya tiihyo yihru bang umeehga nyoge niid ka teeg Wura kii ngo. 14 Nea wu apeehyo yihra ke kwaad nyepiny ke nying gihn nahgu yaa batiena ni, e ngo dhiila kaa yugo yihru.
Jeacuu Beehn Wahy Juog Acege Piny Yihr Jo Waahdhe
15  14:15 14:21, 23; 15:10; 1Jon 5:3; 2Jon 6 “Nea a anhyaaru, kea yiihu luma. 16  14:16 7:39; 14:26; 15:26; 16:7, 13; 20:22; 1Jon 3:24; 4:13; Tiihy 1:4; 2:4 Noono e a urubo ke Wura beere Wahy Juog e ucwag wun oohre oohro yihru. 17  14:17 1Kor 2:10-16 Ngaan uoohre ne beehda keehd wun beehda Wahy Juog ge nyoadh gihn maa athiir. Ngad cwaahg, yaa reje wiih piny ge ukweer keehde bang gihn ngo be neehn yihr gen kedea ngo kwihy gene. Abea ke kur maru ngo ngahyu ke nying gihn ngo beehd kaa wun.
18 “Wu buu uwiia piny wa mar kiihye. A uduu bangu. 19  14:19 16:16; 8:14 Adoohng kaa me thiin ubahnge a buu ucahg yaa wiih pinye ke niido keehdo. Abea ke kur maru a uke neehn yihru bang gihn a ucahr, e wu ucahr thiow. 20  14:20 5:18 Cahng ucahra, e naa ka ungahyu ngo kejea a beehda anweehd keehd Wura kedea wu anweehd keehd an kedea a beehda anweehd ke wun. 21  14:21 14:15 Kwaad ngaa tiihy loohnge giiha e roba yihre ni, e naa ngaa nhyaar an noono. Kedea kwaad ngaa nhyaar an ngo nhyaar Wura nhyaaro kedea ngo nhyaara nhyaaro maa riha nyoadha nyoadho yihre thiow.”
22 Maa akoohb Juudo (Padh Juudo Yijkaariod) kea, “Ruohdh gihn ge nahge ke yihr wan cog e ne daahdi rihi ke nyoadho abea padh yihr yaa wiih piny cang?”
23  14:23 Any 3:20 Maa abeehr Jeacuue ngo yihre kea, “Ngaa nhyaar an e luube giiha ge umage yi wiihe kedea ngo unhyaar Wura kedea Wura maa an wa ubeehn ne beehd keehde. 24  14:24 7:16 Yaa be nhyaar an luube giiha ge buu umag gene. Kedea luube giih roba ge padh luube me aay ke banga. Ge beehda luub ngaan aoohr an.
25 “Giih ni cang ge aroba maano e a poohd ubeehdo ke wun. 26  14:26 14:16 Abea ngad cwaahg ge nyinge cuohn ne Wahy Juog ni, ge uoohr Wura, wu upuohnye ke giih nyepinye cang kedea umeehge wun par giih anaa arob yihru cang. 27  14:27 16:33; 20:19, 21 Yoohm rog awiia piny yihru kedea yoohm rog gihra ngo acuba yihru. Ngo kaa acubo yihru wa mar yaa wiih piny kan, wu keá diero kedea wu keá tud.
28  14:28 8:14 “A alihngu e a urubo kaa, ‘A uaay kedea a uduu bangu.’ Nea a nuu nhyaaro, e cwihnyu ne mihno bang gihn a caa bang Wura kedea Wura e ne duohng riha. 29  14:29 13:19 Ngo aroba yihru awaahn ni maan e Wahy Juog poohd kuu abeehno beere cahng yuge ree, e gihn aroba ngo uyiihu kejea ngo athiir. 30  14:30 12:31 A be cahg rob ke wun keehdo bang gihn ruohdh yaa wiih piny ngo abeehno. Abea keehd me beehne, e a be rom leehw yihre. 31  14:31 15:10; Mat 26:46 Abea yaa wiih piny dhiil gene ngo ke ngahyo kejea Wura ngo nhyaara nhyaaro kedea e naa gihn tiihya nyepinye wa kwaad kaa arobe yihra.
“Beeh aayo oogo kan.

14:1 14:1 14:27

14:3 14:3 12:26

*14:5 14:5 Thoamaj: 20:24

14:6 14:6 Judea 10:20

14:7 14:7 8:19

14:9 14:9 12:45

14:10 14:10 3:35

14:11 14:11 5:18, 36; 10:37-38

14:13 14:13 15:16; 17:1

14:15 14:15 14:21, 23; 15:10; 1Jon 5:3; 2Jon 6

14:16 14:16 7:39; 14:26; 15:26; 16:7, 13; 20:22; 1Jon 3:24; 4:13; Tiihy 1:4; 2:4

14:17 14:17 1Kor 2:10-16

14:19 14:19 16:16; 8:14

14:20 14:20 5:18

14:21 14:21 14:15

14:23 14:23 Any 3:20

14:24 14:24 7:16

14:26 14:26 14:16

14:27 14:27 16:33; 20:19, 21

14:28 14:28 8:14

14:29 14:29 13:19

14:30 14:30 12:31

14:31 14:31 15:10; Mat 26:46