16
Jeacuu Arubo Ke Nying Raahm Gihn Uyoade
“Giih ni ge aroba yihru bang ubange yiiho gihru yea be waaru keehd me yug giih me reje rogu. 16:2 9:22 Wu riem gene oogo yihdh wuud amaad kejea utooru kiin gen. Cahng ngo adoohng cahng ke beehno. Cahng ukoohb ngaa anahg dhaano kiinu kea e naa ngaa ayiih lum Juog. 16:3 15:21 Kwaad giih nu ge utiihy gene bang gihn Wura kwihy gene kedea a kwihy gene thiow. 16:4 13:19 Giih ni ge aroba yihru beere nea rog gen yug gene yugo e ngo uparu kejea wu anaa atoohna.
Gihn Utiihy Wahy Juoge
“A kuu arubo yihru ke nying giih raahm umodho, bang gihn a anudo ke wun. 16:5 8:14 Awaahn a caa bang Wura ge anaa aoohr an. Kedea ngaa maa apeehny an kiinu tooro ke kun caa yea. 16:6 16:22 Abea ngo aniida kejea cwihnyu arahnyo ke nying giih aroba yihru. 16:7 14:16 Abea a rob athiir yihru, waahdha ge aaya oogo bangu, e ne kahl gihn me beer yihru. Bang gihn nea a buu ucidho bang Wura e Wahy Juog ge kony wun ni be beehn bangu. Abea nea a ucidho, e ngo oohra oohro yihru. 16:8 Tiihy 24:25 Ge ubeehn ngaan kony wun, e ngo unyoadhe yihr yaa wiih piny kejea ge rob giih toohd. Ge rob giih toohd ke nying adhemuohm kedea ke nying beehd naa abiohgrwaal ke Juog maa ke nying cahng Lug Juog. 16:9 2:23; 5:38; 6:36, 64; 7:5; 10:26; 12:37 Ge rob giih toohd ke nying adhemuohm bang gihn luma be yiih gene. 10 Kedea ge rob giih toohd ke nying beehd naa abiohgrwaal ke Juog bang gihn a caa bang Wura ka me a be niidu yea. 11  16:11 12:31 Ge rob giih toohd ke nying cahng Lug Juog bang gihn atiihb ukeehg luue amaany Juoge kedea ukihme ngo.
12 “Yihra ne giih me thoohdh me nii cwihnya me daahda ke robo yihru, abea kar rob gen yihru awaahn ngo tooro bang gihn, yihdh gen be romu ke deedo. 13  16:13 14:16; 15:26; Tiihy 16:6-10; 1Jon 2:27 Abea nea cahng ubeehn Wahy Juoge, ge urob athiir ni, e nuu umeehg wun ngey athiir kiin nyepinye. Kedea buu urubo kaa teeg mare keede, unahg kwaad gihn alihnge e nuu urobe. Kedea urubo kaa nying kwaad gihn muu uyug ree wong maalo. 14  16:14 17:1 Wiiha amoar Wahy Juoge bang gihn kwaad giih urobe yihru cang ge aay ke banga. 15  16:15 17:10 Giih ne yihr Wura cang ge beehda giiha. E naa gihn koohba kejea Wahy Juog ulihng gihn roba batiene e caa ne rob ngo yihru.
Raahy Cwihny Kedea Mihn Cwihny
16  16:16 14:19 “Nye ka me cahng kan, e a buu uniidu, abea ke batien ka me thiin e a udogu ke niido keehdo.”
17 Maa abeehn yaaj mooge kiin jo waahdhe maa apeehny gene rog gen kob gene, “Gihn e rube kejea, ‘Nye ka me cahng kan e a buu uniidu’ maa kea, ‘Batien ka me thiin e a udogu ke niido.’ Maa kea, ‘Bang gihn a caa bang Wura?’ ” 18 Noono ubuohj gene ke piehj kob gene, “Lum yea ka me thiin beehda gihn? Gihn rube ke nying ngo yea kuu adeado ne cohg.”
19 Aguo Jeacuue ke ngeyo kejea ge daahd upeehny gene ngo ke nying gihn nu, noono maa akoohbe yihr gen kea, “Wu peehny rogu ke nying yea lum gihn aroba naa akoohba kejea, ‘Nye ka me cahng kan e a buu uniidu,’ kedea, ‘Batien ka me thiin e a udogu ke niido?’ 20 Gihn maa athiir e ne roba yihru. Wu uyuog ungeer yihdhu maano e yaa wiih piny cwihny ge med. Wu uyuog, abea lanu noono e nuu ukahl med cwihny yihru. 21 Raahm yoad dhaage yoado yi nyoohdo bang gihn nyethiin adoohng cahng ke nyuolo. Abea nea nyethiin apahdh piny, e wiihe uwulo rih raahm bang gihn cwihnye med ke nying nyethiin naa anyuole. 22  16:22 15:11 E ne neehn maru thiow. Awaahn beehda caang lanu. Abea a uduu uniida wun keehdo kedea kaano e cwihnyu umihn kedea ngaa me dog mihn cwihnyu ke raanyo keehdo utooro. 23  16:23 15:16 Wong cahng nu, gihn muu udogu ke peehnyo yihra tooro. Athiir e ne roba yihru. Wura gihn kwayu yihre ke nyinga ngo ucube yihru. 24 Peehyu yihr Wura beere gihn daahdu yoadu yoado kedea e naa kaa utoor gihn me daag yi med cwihny gihru.
Yaa Reje Ge Ataaj
25  16:25 Mat 13:34 “Keehd maa aruba yihru kaa ucaale, e nud ke cahng muu ubeehn me a buu urubo yihru ke ucaale. A urub yihru ke dhog me ne kel kel ne rob ke nying Wura. 26 Yi bad cahng nu wu ukwayu ke gihn daahdu yihr Wura ke nyinga bang gihn wu beehda yaa batiena. Kedea a be daahd ngo unahe ke an e ne kwahyo yihre ke nyingu. 27 Bekihde! Wura ke ngude, wu nhyaare nhyaaro ke nying gihn nhyaaru an kedea gihn ayiihu ngo kejea a aay ke bange. 28  16:28 8:14 A aay ke bang Wura kedea ubeehna wiih piny kan. Kedea awaahn a uaay wiih piny kedea udoga bang Wura.”
29 Maa arub jo waahdhe yihre kob gene, “Awaahn yih rubo yihr wan ne wag wag kedea padh kuu ucaale. 30 Abea awaahn ngo aniid wane kejea nyepinye ge ngahyi cang kedea yih be daahd ngaa me peehny yihn ke gihre me nii cwihnye. Kedea e naa gihn ayiih wane ngo kejea yih aay ke bang Juog.”
31 Maa abeehr Jeacuue ngo yihr gen kobe, “Wu ayiiho arumo? 32  16:32 Mat 26:31, 56 Abea cahng moogo muu ubeehn nud kedea ngo abeehno awaahn ni. Wu ugoohd oogo riha cang kedea udoohnga a keeda. Kwaad dhaano ngo uci kure keede. A uwiiu piny a keeda. Abea keehd maano e a buu unaa keeda bang gihn Wura unud keehd an.
33  16:33 7:7; 14:27; 1Jon 5:4 “Giih ni ge aroba yihru beere wu ubeehdo e wu be dier bang gihn nahgu anweehd keehd an. Giih ajohr me thoohdh ge uyoadu wiih piny kan. Abea deedu cwihnyu bang gihn tee gihr wiih piny ngo taaya taayo ke dhe yoohn thona ngahy yaadh maa ariihw.”

16:2 16:2 9:22

16:3 16:3 15:21

16:4 16:4 13:19

16:5 16:5 8:14

16:6 16:6 16:22

16:7 16:7 14:16

16:8 16:8 Tiihy 24:25

16:9 16:9 2:23; 5:38; 6:36, 64; 7:5; 10:26; 12:37

16:11 16:11 12:31

16:13 16:13 14:16; 15:26; Tiihy 16:6-10; 1Jon 2:27

16:14 16:14 17:1

16:15 16:15 17:10

16:16 16:16 14:19

16:22 16:22 15:11

16:23 16:23 15:16

16:25 16:25 Mat 13:34

16:28 16:28 8:14

16:32 16:32 Mat 26:31, 56

16:33 16:33 7:7; 14:27; 1Jon 5:4