20
Liel Yea Apuogo
(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Ke nyango coon ke batien cahng Cabadh, maano e piny poohd kuu aruu, e Maarya Madaleana abeehn ne ci ne maany loohro. Naa abeehne kar loohro e yuud leelo gihn anaa aciehg dhe loohro keehde, e ngo aloor oogo. 20:2 13:23 Maa a'aaye ke ngweej ne beehn bang Cimoan Piihter kedea ngaan nhyaar Jeacuue kiin jo waahdhe. Maa arube yihr gen kea, “Kuohm ruohdh akaab gene kedea kaa adaag gene ngo yea kwihya.”
Kaano e Piihter kedea ngad waahdh Jeacuu ge na nhyaare ge athubo ke goohd kar loohro. Ge agoohdo tiehd ke kar ge ariow abea Piihter anaa ayoohme unahge ngaan anhyaar Jeacuue e naa akuong wahdho kar loohro. Maa agonge piny ulwaahnge wonge maa aniide waanhy thoo yi loohro abea kuu amon yi loohro. 20:6-7 11:44 E Piihter ge naa batiene ni ake beehno kedea ubare kii wod loohro maa aniide waay thoo giih anaa akan kuohm Jeacuu keehd gen. Thiow maa aniide waaro gihn anaa ariiw wiihe keehde e ngo adol ucube kar keede yi loohro buud waay thoo. Batiene e ngad waahdh Jeacuu gihn anaa akuong wahnho wiih loohro umodho ni abeehn ne mono thiow yi wod loohro maa aniide waay thoo giih akan kuohm Jeacuu keehd gen e ge ne piny kedea uyiihe ngo kejea Jeacuu acahr. 20:9 Luk 24:26-27; Tiihy 2:25-31; 1Kor 15:4 Abea poohd e gihn anaa agweed yi kitaab Juog ngo kuu adead gene, ge agweede naa, “Ngo udhiil cahro ke batien thoo.”
10 Noono e jo waahdhe giih ni ariow ge adog ka beed gene.
Jeacuu Ree Anyoadhe Yihr Maarya Madaleana
(Mat 28:9, 10; Mak 16:9-11)
11 Abea Maarya anaa adoohng buud loohro e ngo uyuog. Batiene naa amaahnye yi wod loohro, 12 e niid wuohdjuog ariow maa angaab waare me tar ne yim e ge apiih kaa anaa apiehl kuohm Jeacuu yea. Wuohnjuog acielo ne te wiihe kedea moogo ne kur tiene.
13  20:13 20:2 Maa apeehy gene kob gene, “Yih dhaar ni, gihn e ne yuogi?”
Maa arube yihr gen kobe, “Kuohm ruohdha atihng gene oogo yi loohro kedea kwihya kaa adaag gene ngo yea.”
14  20:14 21:4; Luk 24:16 Naa alihnge gihn arob Wuohnjuoge e ngo amaahny ngahye maa aniide Jeacuu acuungo abea ngo keá ngeyo.
15 E apeehny Jeacuu peehnyo kobe, “Yih yuog gihn? Kedea beehda ngaa e ne daahdi?”
Mar Maarya cuohne kea beehda ngad ajeniino e ne peehny en, gihn nu e akob Maarya kea, “Nea yih naa atihng kuohme ne daa ka moogo kea nyoadh kaa ngo yihra beere a caa ne kaab ngo.”
16 Maa acuohn Jeacuue ngo ke nyinge kea, “Maarya.” Maa aloge wonge bang ngo maa amaahre piny ke rob ke dhog yaa Judea kea, “Raboani.” (Lum yea ngad puohny).
17  * 20:17 Jo paar wura: Rom 8:29; Judea 2:11-12 Maa akoohb Jeacuue yihre kea, “Yih keá baahb riha bang gihn a poohd kuu awahdh bang Wura. Abea aayi ucidhi bang jo paar wura ne teed ngo yihr gen kejea a caa bang Wura ge beehda Wuru kedea bang Juog gihra ge beehda Juog gihru thiow.”
18 Noono ubeehn Maarya Madaleana ucea ke bang jo waahdh maa arobe ngo yihr gen kea, “Ruohdh aniida.” Kedea gihn arob Jeacuue ngo arobe thiow yihr gen.
Jeacuu Ree Anyoadhe Yihr Jo Waahdhe
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19  20:19 9:22; 14:27; 20:1 Yi bad cahng nu ke thiehno, e jo waahdh Jeacuu ge anaa amahdo yi wod kedea dhog wuude ge anaa atoag cang bang gihn ge abeehdo e ge atud yihr yaa Judea. Noono ubeehn Jeacuu ucuunge kiin gen kobe, “Maahdhu rogu ya.” 20  20:20 19:34; 20:25, 27 Batien naa amaahdhe jo waahdhe, e athubo ke nyoadh cinge naa agur kedea koohre naa acob ke tong yihr gen. Gihn nu e cwihny gen amihno keter naa aniid gene ruohdh gen.
21  20:21 17:18 Maa acahg Jeacuue rob yihr gen keehdo kea, “Beehdu ke yoohm rogu. Wa kwaad kaa anaa aoohr Wura an e a thiow wu oohra oohro.” 22  20:22 14:16 Ge arobe giih nu, e athubo kaa koadh Wahy Juog yi wudh gen kobe, “Beehn Wahy Juoge wudhu. 23  20:23 Mat 18:18 Nea adhemuohme giih dhaano ge awiiu piny e ge wiia ke piny thiow. Tooro, ne ge kuu awiiu piny e ge be wiia piny thiow.”
Jeacuu Ree Anyoadhe Yihr Thoamaj
24  20:24 Thoamaj: 11:16; 14:5; 20:27; 21:2 Ngad waahdh Jeacuu acielo me nyinge Thoamaj ge beehda goan kuoy anaa atooro cahng anaa anyoadh Jeacuue ree yihr jo waahdhe. 25 Noono naa arob jo waahdhe ngo yihre kejea Jeacuu aniid gene e ngo apeehmo ukuohnge ree kea, “Nea padh cinge ge anaa agur kedea koohre ge acob ge ne niida kedea ucuba cinga yihdh kuohn ledh, e ngo be kuonga ke yiiho naa adiehr.”
26  20:26 20:19 Batien nihn abiihj beriow, e jo waahdh Jeacuu ge anaa amahdo cang ka maa acielo kedea Thoamaj anaa anudo tiehd ke gen kedea dhog wuude ge anaa atoag. Kaano e Jeacuu abeehn ne cuungo kiin gen kobe, “Beehdu ke yoohm rogu.” 27 Maa arube yihr Thoamaj kea, “Kahl cingi ucubi ngo kuohn anaa agur yi cinga kedea dog cingi ke cub yi koohra kaa anaa acob. Wii piem gihn maa adiehr.”
28 Maa abeehr Thoamaje ngo yihre kea, “Yih naa ruohdha kedea yih naa Juog wuora.”
29  20:29 1Pii 1:8 Kob Jeacuue kea, “Adiehr muon! Yih ayiiho ke nying gihn aniidi an: Mihn cwihny yihr yaa ayiiho e gihn maa aniid gene tooro.”
Gihn Agweed Kitaab Gihn Ke Nyinge
30  20:30 1:14; 2:11 Jeacuu naa acahre e giih mooge me gaahy nyoge me thoohdh ge ayuge nyum jo waahdhe, abea ge kuu agweed yi kitaab gihn. 31  20:31 3:15; 1Jon 5:13 Abea muu ge agweed piny beere yiihu yiiho kejea Jeacuu e naa Ngad Boadh nyoge kedea e naa Waahd Juog kedea ge agweed thiow beere boadh wahy yoadu yoado ke nyinge.

20:2 20:2 13:23

20:6 20:6-7 11:44

20:9 20:9 Luk 24:26-27; Tiihy 2:25-31; 1Kor 15:4

20:13 20:13 20:2

20:14 20:14 21:4; Luk 24:16

*20:17 20:17 Jo paar wura: Rom 8:29; Judea 2:11-12

20:19 20:19 9:22; 14:27; 20:1

20:20 20:20 19:34; 20:25, 27

20:21 20:21 17:18

20:22 20:22 14:16

20:23 20:23 Mat 18:18

20:24 20:24 Thoamaj: 11:16; 14:5; 20:27; 21:2

20:26 20:26 20:19

20:29 20:29 1Pii 1:8

20:30 20:30 1:14; 2:11

20:31 20:31 3:15; 1Jon 5:13