2
Tiehde Ge Abeehn Ne Liew Jeacuu
Jeacuu anyuol yi geen Bedhlehm yi piny Judea yi ruohdh Eroade. Batien kaa anyuol Jeacuu e tiehde me ngahy giih Juog ge a'aay kun moohl cahng kii ngo e ge beehn Jeruucalem. Naa awahnh gene * 2:2 Luk 2:4-7; Ruohdh Judea: Mat 27:11 e ge apeehyo yihr nyoge, “Yaage, wa nyoge me aay ke ka me baahr. Wa daahd paan anyuol ruohdh Judea yea. Ciehro gihn nyoadh cahng anyuole ngo atuohl kedea uniid wane ngo. Cwihny wan ne bang wuor ngo, e naa gihn daahd wane kare.”
Lum caahdh tiehde ke nyinge ngo abeehn Eroade ne lihngo. Gihn nu e cwihnye adaag keter bang gihn wiihe apare kejea ruohdhe kaab ngaan anyuole kaabo. Keehd yaa beed geen Jeruucalem cwihny gen adaag thiow. Kaano arumo e Eroade jo doong yaa lam maa yaa loohng Juog ge acuohne cang yi amaad. Naa amahd nyoge, e Eroade arubo yihr gen kea, “Yaage, gihn me daahda ke peehnyo yihru nud. Anahg kee e naa anaa arob kejea Ngad Boadh nyoge unyuol yea?” Gihn nu e ngo abeehr gene yihre kob gene, “Ngo unyuol kii Bedhlehm yi piny Judea. Bang gihn ngo anaa agweed agamloohngjuoge kea,
2:6 Jon 7:42 ‘Keehd me nahg Bedhlehme geew
me gihr nyinge tooro paar yaa Judea
e ngo uroomo keehd geedh muu nying gen awiihj
bang gihn ruohdh gihn umag jo'a ge yaa Yijarael
ngo unyuol Bedhlehm.’ ”
Kaano e Eroade tiehde ge acuohne bange e kwihy nyoge. Maa apeehnye gen ne ngey ngo ne cohg weehne e naa atuohl ciehj aniid gene. Naa ateed gene ngo yihr Eroade, e arubo yihr gen kea, “Nyethiin gihn daahdu ngo anyuol yi Bedhlehm. Cidhu udaahdu kare beer mee. Nea kare ayoadu arumo, e kea ne duu ke banga beere an ke nguda, a caa ne wuor ngo thiow.” Noono uoohre gen Bedhlehm.
9-10 Batien kaa alihng gene lum Ruohdh, e rog gen atihng gene upahdh gene kii yoohn gen. Kaano keehdo e ciehro gihn anaa aniid gene kun moohl cahng kii ngo, acahg gene kaa niido e caahdh kaa maalo nyum gen. Naa aniid gene ciehro nyum gen, e cwihny gen ake mihno keter. Ciehro akaahn nyum gen uwahdhe kaa acuunge umeenye wiih wod ane nyethiine yea. 11 Naa awahnh gene paan nu, e ge aci wod maa ayoad gene nyethiin maa men Maarya. Noono urung gene cung gen piny ne wuor nyethiin. Batiene e giih akahl gene ne cubo yihr nyethiin ge akahl gene oogo yihdh jooge. Giih acub gene ge anahg dhaahb maa duo me ngwaahy med me yug naa adung dung maa mow me ngwaahy me cuohn ne mihr. 12 Batien kaa acub gene giih gen noono, e ge adog paar gen ke yooh moogo. Ge kuu adoog ke batien gen bang gihn arob Juoge yihr gen yi laahg kejea ge keá cahg dog bang Eroade.
Waahdh Micihr Kedea Nahg Nyethen Me Yihdh Gen Tar
13 Naa a'aay tiehde e wuohnjuog abeehn wiih Jocebe yi laahg maa arube kea, “Jocebe! Lihng gihn teeda yihri. Aj maalo ugwiiri rihi ne goohd Micihr ke nyethiin maa men. Beehdi kun nu uwahdhe cahng ukoba ngo yihri kejea duui gen, bang gihn Eroade wiihe upare ne daahd nyethiin beere ngo ke naah.”
14 Gihn nu e Jocebe ree agwiire maa a'aaye keehd gen dewaahr nu ne goohd Micihr. 15 Jocebe abeehdo kun nu uwahdhe kaa athow Eroade. Gihn nu ree ayuge beere gihn anaa arob Juoge ke leeb agamloohngjuog pahdh kare cahng uduu gene. Anaa akob Juoge kea,
“Waahda naa anaa Micihr ngo acuohna.”
16 Kaa angey Eroade ngo kejea giih waal ge ayug tiehde ree, e cwihnye ake rahnyo ne cohg. Noono uteede lubo yihr acaakere ne cidh Bedhlehm maa yihdh miehy cahng keehde ne nahg nyedhoohy. Arobe kea thub naahg wudh nyedhoohg yihr gen ne run ariow kedea yaa anyuol batien gen. Arob Eroade wa gihn nu ne rom wiih cahng anaa ateed tiehde kejea ciehro atuohl: ciehj nyoadh cahng anyuol ruohdh Yijarael. 17 E naa kaa apahdhe kare e gihn anaa arob Juoge ke leeb agamloohngjuog e nyinge Jermya. Anaa akob Juoge kea,
18 “Lan thoo alihng ke yoohn Ramaah.
Thoo maa angeer yej.
Rakeale e ne yuog thon nyethene.
Cwihnye be rom ree ke ciihmo
bang gihn nyethiin maa adoohng yihre tooro.”
Jocebe Abeehn Ne Piih Naajaread
19 Eroade athow e Jocebe puud ne Micihr. Batien thone e wuohnjuog abeehn wiih Jocebe yi laahg maa arube kea, 20 “Jocebe! Lubo maa abeehna keehde yihri ngo nud. Yaa anaa adaahd nyethiin ke naah, ge athow. Awaahn ni, gwiir rihi ukaabi nyethiin maa men udoogu Yijarael.”
21 Noono ugwiir Jocebe ree ukaabe nyethiin maa men udog gene Yijarael. 22 Naa abeehn Jocebe Yijarael e ngo atud ke cidh yi piny Judea bang gihn ngo alihnge kejea Arkalaaw e naa aluuny yi ruohdh wahn Eroade kedea ngo arob yihre yi laahg thiow kejea cea Gaalili. 23  2:23 Luk 1:26; 2:39, 51; Jon 1:46 Naa abeehne dom Gaalili, e ngo apiih Naajaread ne paajo. Gihn nu ree ayuge beere gihn anaa arob Juoge ke leehb yaa agamloohngjuog ke nying Ngad Boadh nyoge pahdh kare. Anaa akob Juoge kea,
“Ngo ucuohn ne ngad Naajaread.”

*2:2 2:2 Luk 2:4-7; Ruohdh Judea: Mat 27:11

2:6 2:6 Jon 7:42

2:23 2:23 Luk 1:26; 2:39, 51; Jon 1:46